ESRA AKIN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta esra.akin.korhan@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası 164571
Atıf Dağılımları

Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma =The Effect of Music Therapy on Sedation Levels and Vital Signs of Patients under Mechanical Ventilatory Support: A Pilot Study

DERYA UZELLİ YILMAZ ESRA AKIN SERKAN ÇELİK GÜLAY OYUR ÇELİKAmaç: Araştırma, mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda müzik terapinin sedasyon düzeyi ve yaşamsal belirtiler üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, deneysel desende tasarlanmış, randomize kontrollü bir pilot çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde yatmakta olan, mekanik ventilasyon desteğinde olan, yetişkin yaş grubu, nörolojik ve psikiyatrik hastalık tanısı almamış, sedasyon tedavisi uygulanan, nöromüsküler ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi139 Görüntülenme

Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Video Destekli Öğretim ve OSCE Uygulaması: Bir Deneyim Paylaşımı = Video-Based Teaching and OSCE Implementation in Nursing Psychomotor Skills Education: Sharing of an Experience

ESRA AKIN DERYA UZELLİ YILMAZ YASEMİN TOKEMHemşirelik eğitiminde psikomotor beceri eğitiminin iyi yapılandırılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde psikomotor beceri eğitiminin klasik yöntemlerin yanı sıra yenilikçi bir yaklaşım olan video destekli öğretim ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Beceri eğitimini gerçekleştiren Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim elemanları tüm becerilere ait video çekimleri yapmıştır. Her bir beceriye ait teorik anlatımların hemen ardından videolar öğrencilere ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi69 Görüntülenme

Examining the Effect of Venipuncture Technique with Vacutainer and Injector on the Rate of Hemolysis

BURCU CEYLAN SALİHA AKSUN AYŞE AKBIYIK DERYA UZELLİ YILMAZ ESRA AKINObjective: This study was conducted to determine hemolysis rates for venous blood samples drawn by injector and vacutainer holder and to assess the effect of the venipuncture technique on the process of hemolysis. Material and Method: This cross-sectional and analytical study was conducted with 128 patients who were admitted to the Cardiology and Angio clinics of a university hospital and met the inclusion criteria. One group of patients who were to have routine biochemical tests underwent venipuncture with an injector, and another group with a ...Daha fazlası Makale2022İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi93 Görüntülenme

COVID-19 Pandemisi ve Hemşireler için Etik Sorunlar

ESRA AKINDünya’nın hiç beklemediği bir anda yüz yüze geldiği COVID-19 pandemisi, Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinde bildirilen ilk vakalar ile yaşamımıza girmiştir. Ortalama olarak beş aydır her gün artan hasta ve ölüm sayıları ile bireylerin, toplumların hayatlarında ciddi değişimlere neden olmuştur. Sağlık sistemini ve sağlık bakım profesyonellerini de derinden etkileyen bu süreçte hemşireler de etik sorunlarla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Bu etik sorunlar; “hemşirelerin, hastaların, meslektaşlarının ve ailelerin güvenliği”, “kısıtlı ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi49 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Eğitimine İlişkin Görüşleri Hakkında Bir Fenomenolojik Pilot Çalışma

ESRA AKIN DUYGU YILDIRIM YASEMİN TOKEMAmaç: Bu araştırmanın amacı, ülkemizde hemşirelik okullarında hemşirelik tarihi dersinin ulusal standardizasyonunu sağlamaya yardımcı olabilecek ulusal bir çalışmanın ön çalışmasını yapabilmektir. Bu bağlamda da araştırmada hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik tarihi eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma nitel araştırmalardan fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmış olup, odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma evrenini, bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci sınıfında öğrenim göre ...Daha fazlası Makale2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi237 Görüntülenme

İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi = Effect of Subcutaneous Injection Applied to Two Different Areas on Formation of Pain and Ecchymoses

DERYA UZELLİ YILMAZ ESRA AKINAmaç: Araştırma, iki ayrı bölgeye uygulanan subkutan enjeksiyonun ağrı ve ekimoz oluşumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım kliniğinde 15 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma örneklemini yetişkin, bilinci açık, işitme engeli olmayan, gebe olmayan, hematolojik hastalığı bulunmayan, alerji öyküsü olmayan, kol ve abdominal bölge doku bütünlüğü ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi83 Görüntülenme

Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

ESRA AKINAmaç: Bu çalışma, “Sedasyon Uygulama Ölçeği”nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik araştırmanın çalışma grubunu, iki farklı hastanenin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 105 hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak hemşire tanıtım formu ve hemşirelerin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastaların sedasyon yönetimine ilişkin tutum ve davranışlarını değerlendirmesini sağlayan Sedasyon Uygulama Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde; Cronbac ...Daha fazlası Makale2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi140 Görüntülenme

Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Senaryo Temelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı/Scenario Based Teaching in Nursing Psychomotor Skills Education: Sharing of an Experience

ESRA AKIN AYŞE AKBIYIK DERYA UZELLİ YILMAZ BURCU CEYLAN YASEMİN TOKEMAmaç: Psikomotor beceri eğitiminin etkin yapılandırılması, hemşirelikte profesyonel kimlik gelişimi ve klinik öğretimde hasta güvenliğinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bunu sağlamak için hemşirelik eğitiminde öğrencilerin interaktif öğrenme yöntemleri ile öğrenme sürecine katılmasını sağlayacak eğitim programları önem taşımaktadır. Gereç ve Yöntem: İnteraktif öğrenme yöntemlerinden biri olan senaryo temelli öğrenme, öğrencinin kendini senaryodaki role koyarak karşılaştıkları sorunları çözebilecek hedef ve davranışları gösterebilmesi teme ...Daha fazlası Makale2018İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi695 Görüntülenme

COVID-19 Tanılı Hastada Bakım Öncelikleri ve Kritik Hemşirelik Girişimleri: Dört Farklı Olgu Sunumu

ESRA AKIN AYŞE AKBIYIK DERYA UZELLİ YILMAZ BURCU CEYLAN YASEMİN TOKEM2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir solunum yolu hastalığıdır ve salgın süreci dünyada yüz binlerce insanı etkilemiştir. Pandemik hale gelen bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hemşireler topluma nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için ön saflarda görev almaktadır. Bu olağanüstü koşullarda büyük çaba ile COVID-19 tanılı hastalara bakım veren hemşirelerin, hastayı bütüncül olarak değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Ayrıca hemşirelik girişimlerini planlayabilmeleri için de etkili hemşirelik bakımına yönelik yol ha ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi58 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2007 - 2011
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI (DR)
2004 - 2007
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI (YL) (TEZLİ)
1998 - 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
01.12.2014 - 02.12.2016 Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerilerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 120000
12.12.2008 - 12.12.2009 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Sınav Sorularının AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
24.05.2011 - 04.03.2014 Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Akran Eğitim Modelinin Öğrencilerin Mesleksel Beceri Eğitimindeki Performans ve Yeterliliklerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
A Phenomenological Analysis of Experiences and Practices of Nurses Providing Palliative and End of Life Care DERYA UZELLİ YILMAZ,DİLEK YILMAZ,Gönül Düzgün,ESRA AKIN , Yayın Yeri:OMEGA - Journal of Death and Dying , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/00302228211037506
Development of Scale Human Dignity Perception and Understanding in Nursing DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/CINAHL Index Copernicus Internatio...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2020-79913
Yapay Zeka ve Sağlıkta Yapay Zekanın Kullanımına Yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri YUSUF YILMAZ,DERYA UZELLİ YILMAZ,DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.950372
The effectiveness of scenario-based learning to develop patient safety behavior in first year nursing students DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Education Scholarship , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus, ASSIA, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, ...) Özgün Makale
The Effect of Nurses’xx Leadership Behavior on the Quality of Nursing Care and Patient Outcomes. AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN,KIRAY SERVET,MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI , Yayın Yeri:Creative Nursing , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1891/1078-4535.26.1.e8.
COVID-19 tanılı hastada bakım öncelikleri ve kritik hemşirelik girişimleri: Dört farklı olgu sunumu DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,DUYGU YILDIRIM,DERYA KARATEKİN,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest, Central ROAD: The Dir...) Vaka Takdimi
Klinik Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Etik Yükümlülüğü ESRA AKIN , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale https://dx.doi.org/10.5336/mdethic.2019-66191
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Palyatif Bakımda İlk Klinik Uygulama Deneyimleri ESRA AKIN,DUYGU YILDIRIM,SEÇİL ÖZÇİFTÇİ,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Validity and reliability study for the Turkish version of Global Pain Scale HASAN AKTAŞ,MELTEM UYAR,ESRA AKIN,YASEMİN KUZEYLİ YILDIRIM,CAN EYİGÖR , Yayın Yeri:JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Applications of physical restraint and developing a rating scale EZGİ BULUT ALTUNKESER,ESRA AKIN , Yayın Yeri:International Archives ofAddiction Research and Medicine , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DRJI, Google Scholar) Özgün Makale
Santral venöz kateter bakımı ve enfeksiyon: Bir sistematik derleme SERVET KIRAY,DUYGU YILDIRIM,SEÇİL ÖZÇİFTÇİ,ESRA AKIN,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Turk J Intensive Care , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Derleme Makale
Nurse Academicians’ Attitudes Related to AcademicEthical Values and Related Factors DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,SERVET KIRAY,ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,FİSUN ŞENUZUN AYKAR , Yayın Yeri:Journal of Academic Ethics , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI, Scopus) Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi NAZMİYE ÇIRAY,ESRA AKIN,YASEMİN YILDIRIM,FİSUN ŞENUZUN AYKAR,ÇAĞATAY ÜSTÜN , Yayın Yeri:Journal of Human Rhythm , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Science library index , Dergipark.) Özgün Makale
WATSON’UN İNSAN BAKIM MODELİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME WATSON'S HUMAN CARE MODEL: A SYSTEMATIC REVIEW ESRA AKIN , Yayın Yeri:SAUHSD , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ASOS İndex) Derleme Makale
Examination of Symptoms ManagementExperiences of Nursing Working in the PalliativeCare Clinic: A Qualitative Study NAZMİYE ÇIRAY,ESRA AKIN,DUYGU YILDIRIM,SİNEM ÇALIŞKAN , Yayın Yeri:International Journal of Science and Research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Google, Crossref) Özgün Makale
Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması ESRA AKIN,KIVAN ÇEVİK KAYA,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,GÜLÇİN BOZKURT,MERYEM ÖZLEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Klinik Protokoller: Bir Sistematik Çalışma DUYGU YILDIRIM,EMRE NAMIK,ESRA AKIN,BURCU CEYLAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Intensive Care , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale https://dx.doi.org/10.4274/tybd.galenos.2018.05945
Süpervizör Hemşirelik Hakkında Kısa Bir Değerlendirme ve Öneri Seçil ÖZÇİFTÇİ,ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.5336/mdethic.2019-66014
Practice in Human Dignity in Palliative Care ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Practices in human dignity in palliative care: A qualitative study ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000252
Validity and Reliability of the Turkish Chronic Pain Acceptance Questionnaire HAZEL EKİN AKMAZ,MELTEM UYAR,YASEMİN KUZEYLİ YILDIRIM,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Balkan Med J. , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yeni doğana uygulanan girişimsel uygulamalarda sukroz solüsyonunun ağrı üzerine etkisi:Bir sistematik inceleme DERYA UZELLİ YILMAZ,SEVİL HAMARAT,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EeBSCO, ProQuest, ROAD, Google Scholar, ...) Özet
Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Senaryo Temelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest Central, ROAD: The Direc...) Özgün Makale
Hemşirelikte Etik Eğitiminin Etkinliğini Değerlendirme Ölçeği’inin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:Nobel Medicus , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
HEMŞİRELİKTE ETİK EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:NOBEL MEDICUS , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Hemşire Liderlerimize Bir Bakış ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,DUYGU YILDIRIM , Yayın Yeri:e-SAĞLIK Hemşirelik Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Palyatif Bakımda Tamamlayıcı veBütünleştirici Terapilerin AğrıYönetimine Etkisi: Bir SistematikDerleme DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,SERVET KIRAY,ESRA AKIN , Yayın Yeri:ACU Sağlık Bil Derg , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelik öğrencileri gözüyle klinik alanda etik sorunlar ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,MERVE KIRŞAN , Yayın Yeri:Ege Journal of Medicine , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Alanda Etik Sorunlar ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,MERVE KIRŞAN , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Yoğun Bakım Ünitelerinde Etik Sorunlar: Sistematik Derleme Ethical Problems in Intensive Care Units: A Systematic Review MERVE KIRŞAN,DUYGU YILDIRIM,BURCU CEYLAN,ESRA AKIN,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/mdethic.2018-59858
Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumları ve ilişkili faktörler DERYA UZELLİ YILMAZ,HACI DİLEMEK,DİLEK YILMAZ,ESRA AKIN,ESMA ÇELİK,HACER RASTGEL , Yayın Yeri:Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Google Scholar, CrossRef) Özgün Makale
Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:Journal of Human Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, Index Copernicus, CrossR...) Özgün Makale
Determination of attitudes of nurses in medical errors and related factors ESRA AKIN,HACI DİLEMEK,Sevil Mercan,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Senaryo Temelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest Central, ROAD: The Direc...) Özgün Makale
Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:Journal of Human Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, Index Copernicus, CrossR...) Özgün Makale
Hasta Bakım Sonuçlarında Kilit Nokta: Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Liderlik. AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2017-54936
Effect of Peer Teaching Used in Nursing Education on thePerformance and Competence of Students in PracticalSkills Training YURDANUR DİKMEN,BEDRİYE AK,YASEMİN YILDIRIM USTA,VESİLE ÜNVER,ESRA AKIN,BİRGÜL CERİT,Melike Yönder Ertem , Yayın Yeri:Int J Edu Sci , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ESCI: Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale
The Ethical Problem Experiences of Nursing Students in Clinical Education: Review MERVE KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Hemşirelik Etiğinde Büyük Bir Sorun:Duyarsızlık ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Effects of Reflexology on Pain in Patients With Fibromyalgia ESRA AKIN,MELTEM UYAR,CAN EYİGÖR,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,Leyla KHORSHID , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi Critical Care Pain Observation Tool Ölçeği nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması Onur Gündoğan,Canan Bor,ESRA AKIN,KUBİLAY DEMİRAĞ,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:J Turk Soc Intens Care , 2016Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİNDE OLAN HASTALARDA MÜZİK TERAPİNİN SEDASYON DÜZEYİ VE YAŞAMSAL BELİRTİLER ÜZERİNE ETKİSİ BİR PİLOT ÇALIŞMA DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,BURCU BAYSAN,ESRA TAN,AYŞEGÜL EREM,SERKAN ÇELİK,GÜLAY OYUR ÇELİK , Yayın Yeri:İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Video Destekli Öğretim ve OSCE Uygulaması Bir Deneyim Paylaşımı ESRA AKIN,YASEMİN TOKEM,DERYA UZELLİ YILMAZ,HACI DİLEMEK , Yayın Yeri:İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Health Related Quality of Life and Care Dependency among Elderly Hospital Patients An International Comparison A Dijkstra,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,M Muszalik,R Andela,ESRA AKIN,K KdzioraKornatowska , Yayın Yeri:The Tohoku Journal of Experimental Medicine , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1620/tjem.235.193
Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi sırası ve sonrası anksiyete ve stres düzeyleri ve etkileyen faktörler LEYLA BAYSAN ARABACI,ESRA AKIN,YASEMİN TOKEM,R Torun , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Tübitak) Özgün Makale
An Analysis of the nursing intiatives ACCEPTED BY THE PATIENTS TO BE APPLIED BY STUDENT NURSES GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,LEMYE ZEHİRLİOĞLU,ESRA AKIN,MEHMET KIVANÇ ÇELİK , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17371/UHD.2015514471
Öğretimsel Videoların Hemşirelik Beceri Eğitiminde Kullanımı ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ULAKBİM) Editöre Mektup
Examination of Ethical Dilemmas Experienced by Adult Intensive Care Unit Nurses in Physical Restraint Practices GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,BERNA DİZER,FATMA GÜMÜŞ,RUKİYE KOYUNCU , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Reflexology Its Effects on Physiological Anxiety Signs and Sedation Needs ESRA AKIN,Leyla Khorshid,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of nail polish on pulse oximetry readings GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,Berna Dizer , Yayın Yeri:İntensive and critical care nursing , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Knowledge levels of intensive care nurses on preventionof ventilator associated pneumonia ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,SERAP PARLAR KILIÇ,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:Nursing in Critical Care , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
INVESTIGATION OF THE OLD AGE PERCEPTIONSWITH THE LONELINESS AND DEPRESSIONLEVELS OF THE ELDERLY LIVING AT HOME SERAP PARLAR KILIÇ,GÜLENDAM KARADAĞ,HATİCE SERAP KOÇAK,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Geriatrics , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Investigation into sleep and quality of life in patients with rheumatoid arthritis ŞEBNEM ÇINAR YÜCEL,YASEMİN TOKEM,ESRA AKIN,SULTAN ÇALBAY , Yayın Yeri:nternational Journal of Human Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Yaklaşım: Refleksoloji ESRA AKIN,MELTEM UYAR , Yayın Yeri:Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Examination of pain experiences of cancer patients in western Turkey: a phenomenological study. ESRA AKIN,YASEMİN YILDIRIM,MELTEM UYAR,CAN EYİGÖR , Yayın Yeri:Holist Nurs Pract , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Teknik Not
Factors affecting experiences of intensive care patients in Turkey: patient outcomes in critical care setting YURDANUR DİKMEN,ESRA AKIN,İSMET EŞER,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nursing diagnoses determined by first year students a vignette study GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,FİRDEVS ERDEMİR,Maria MüllerStaub , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Knowledge , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Geriatric patient profile in the cardiovascular surgery intensive care unit ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,MERYEM ÖZLEM,Ismail Yurekli,Ali Gürbüz,Nilgun Akalin Alp , Yayın Yeri:J Pak Med Assoc , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Comparison of Oxygen Saturation ValuesObtained From Fingers on PhysicallyRestrained or Unrestrained Sides of the Body ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:Clinical Nurse Specialist , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of music therapy on physiological signs of anxiety in patients receiving mechanical ventilatory support ESRA AKIN,LEYLA KHORSHID,MEHMET UYAR , Yayın Yeri:Journal of clinical nursing , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yogun bakim hastalarinda muzik terapinin agri ve anksiyete uzerine etkisi MELTEM UYAR,ESRA AKIN , Yayın Yeri:The Journal of The Turkish Society of Algology. , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Derleme Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Eğitimine İlişkin Görüşleri Hakkında Bir Fenomenolojik Pilot Çalışma ESRA AKIN,NERMİN ERSOY,DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ProQuest Central ROAD: The Direc...) Özgün Makale
Nursing students performance and satisfaction regarding the classification of pressure injuries using simulation with moulage DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,DUYGU YILDIRIM,SİNEM ÇALIŞKAN,Sevil Hamarat Tuncalı , Yayın Yeri:Journal of Client-centered Nursing Care , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, ISC, Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32598/JCCNC.7.4.395.1
Pain acceptance levels of patients with chronic pain HAVA GÖKDERE ÇİNAR,Dilek Yılmaz,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Medicine (Baltimore) , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000019851
COVID-19 Pandemisi ve Hemşireler için Etik Sorunlar ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOProQuest CentralROAD: The Directory...) Derleme Makale
Development of a Mini-CEX tool in simulation and evaluation of the subcutaneous drug administration skills of senior nursing students before graduation: A Pilot Study DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,Sevil Tuncali,SİNEM ÇALIŞKAN , Yayın Yeri:Annals of Medical Research , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The effect of ethics education programme on the nurses’ level of ethical decision making: A Phenomenology Study MERYEM ÖZLEM,ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,ATE DIJKSTRA , Yayın Yeri:International Journal of Medical Science and Clinical Invention , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar) Vaka Takdimi
Senaryo-Temelli Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Öz– Etkinlik Algı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi ESRA AKIN,AYŞE AKBIYIK,MERVE KIRŞAN,EMRE NAMIK,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest, Central ROAD: The Dir...) Özgün Makale
Palyatif Bakımda Etik Sorunlar: Bir Sistematik Çalışma ESRA AKIN,MERVE KIRŞAN,DUYGU YILDIRIM,SERVET KIRAY,MELTEM UYAR , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Med Ethics , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelik Uygulamalarında İlaç Hataları: Bir Sistematik Derleme MERVE KIRŞAN,ESRA AKIN,Simge ŞİMŞEK,Seçil ÖZÇİFTÇİ,BURCU CEYLAN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2018-62052
Validity and Reliability of the Turkish Chronic Pain Acceptance Questionnaire Hazal Ekin Akmaz,MELTEM UYAR,YASEMİN YILDIRIM,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Balkan Medical Journal , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/balkanmedj.2016.1998
Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde SenaryoTemelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, IIJIF) Özgün Makale
Hemşirelikte Etik Eğitiminin Etkinliğini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:NOBEL MEDİCUS , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale
Hemşirelikte psikomotor becerilerin öğretiminde senaryo temelli öğrenme: Bir deneyim paylaşımı ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EEBSCO, ProQuest, ROAD, Google Scholar, ...) Derleme Makale
Yenidoğanda İlaç Hataları: Sistematik Bir Çalışma Sinem Çalışkan,Duygu Yıldırım,ESRA AKIN,BURCU CEYLAN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, IIJIF) Özet
The Effects of Simulation on Nursing Students Psychomotor Skills ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,GÜLAY OYUR ÇELİK,HACI DİLEMEK,LEYLA BAYSAN ARABACI , Yayın Yeri:International Journal of Clinical Skills , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (IJOCS) Özgün Makale
Yeni Doğana Uygulanan Girişimsel Uygulamalarda Sukroz Solüsyonunun Ağrı Üzerine etkisi: Bir Sistematik İnceleme DERYA UZELLİ YILMAZ,Sevil Hamarat,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Google Scholar, IIJIF) Özgün Makale
Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği DİLEK YILMAZ,FATMA DÜZGÜN,DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,YURDANUR DİKMEN , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelik eğitiminde simülasyon yönteminin etkinliği: Bir sistematik inceleme DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Evulation of nursing care quality in a palliative care clinic

Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:Journal of Human Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, Google Scholar) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i3.4828

The Reliability of the Turkish Version of the Stressors in Students Scale AYŞE DEMİRAY,ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,DUYGU BAYRAKTAR,LEYLA KHORSHTD , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCOhost, Google Scholar, Open J-...) Özgün Makale
Development of Scale Human Dignity Perception and Understanding in Nursing DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO/CINAHL Index Copernicus Internatio...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/nurses.2020-79913
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Eğitimine İlişkin Görüşleri Hakkında Bir Fenomenolojik Pilot Çalışma ESRA AKIN,NERMİN ERSOY,DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ProQuest Central ROAD: The Direc...) Özgün Makale
COVID-19 Pandemisi ve Hemşireler için Etik Sorunlar ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOProQuest CentralROAD: The Directory...) Derleme Makale
The effectiveness of scenario-based learning to develop patient safety behavior in first year nursing students DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Education Scholarship , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus, ASSIA, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, ...) Özgün Makale
COVID-19 tanılı hastada bakım öncelikleri ve kritik hemşirelik girişimleri: Dört farklı olgu sunumu DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,DUYGU YILDIRIM,DERYA KARATEKİN,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest, Central ROAD: The Dir...) Vaka Takdimi
Senaryo-Temelli Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Öz– Etkinlik Algı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi ESRA AKIN,AYŞE AKBIYIK,MERVE KIRŞAN,EMRE NAMIK,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ProQuest, Central ROAD: The Dir...) Özgün Makale
Yeni doğana uygulanan girişimsel uygulamalarda sukroz solüsyonunun ağrı üzerine etkisi:Bir sistematik inceleme DERYA UZELLİ YILMAZ,SEVİL HAMARAT,ESRA AKIN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EeBSCO, ProQuest, ROAD, Google Scholar, ...) Özet
Hemşirelikte psikomotor becerilerin öğretiminde senaryo temelli öğrenme: Bir deneyim paylaşımı ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EEBSCO, ProQuest, ROAD, Google Scholar, ...) Derleme Makale
The Reliability of the Turkish Version of the Stressors in Students Scale AYŞE DEMİRAY,ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,DUYGU BAYRAKTAR,LEYLA KHORSHTD , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCOhost, Google Scholar, Open J-...) Özgün Makale
The validity and reliability of the Turkish form of the Nurses’ Role and Competencies Scale NAZMİYE ÇIRAY,ESRA AKIN,HACI DİLEMEK,DERYA UZELLİ YILMAZ , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Bir Palyatif Bakım Kliniğinde Hemşirelik Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi. DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHTD , Yayın Yeri:International Journal of Human Sciences , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus, Google Scholar) Özgün Makale
Yaşam Sonu Bakımda İnsan Onuru ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN , Yayın Yeri:Ege Tıp Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Editöre Mektup
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğretimde Yaşadıkları Etik Sorun Deneyimleri MERVE KIRŞAN,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
İKİ FARKLI BÖLGEYE UYGULANAN SUBKUTAN ENJEKSİYONUN AĞRI VE EKİMOZ OLUŞUMUNA ETKİSİ DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,YURDANUR DİKMEN,GÖNÜL DÜZGÜN,EREM AYŞEGÜL , Yayın Yeri:İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Turkish critical care nurses views on end of life decision making and practices AYSEL BADIR,İBRAHİM TOPÇU,EMİNE TÜRKMEN,NİLGÜN GÖKTEPE,Mukaddes Miral,NERMİN ERSOY,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Nursing in Critical Care , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/nicc.12157
Effect of music on pain anxiety and patient satisfaction in patients who present to the emergency department in Turkey S Parlar KİLİC,G Karadağ,S Oyucu,O Kale,S Zengin,E Özdemir,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Japan Journal of Nursing Science , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jjns.12047
Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve Nanda Tanılarına Göre Değerlendirilmesi ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,AYŞE DEMİRAY,ALİYE AKÇA,AYNUR EKER , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜRKİYE ATIF DİZİNİ) Özgün Makale
NURSING STUDENTS PERCEPTIONS OF ELDERLY AND ELDERLINESS GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,BERNA DİZER , Yayın Yeri:Anatolian Journal of Clinical Investigation , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TURK MEDLİNE) Özgün Makale
The effects of music therapy on pain in patients with neuropathic pain ESRA AKIN,MELTEM UYAR,CAN EYİGÖR,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,SERKAN ÇELİK,Leyla Khorshid , Yayın Yeri:Pain Management Nursing , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nursing Diagnosis in Intensive Care Unit: The Turkey Experience ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,FİRDEVS ERDEMİR,Maria MüllerStaub , Yayın Yeri:Critical Care Nursing Quarterly , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (MEDLİNE) Özgün Makale
Yoğun Bakım Hastalarında Duyusal Girdi Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN , Yayın Yeri:F.N. Hem. Derg , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Derleme Makale
Mobbing Experienced by Nurses Working in Hospitals: An Example ofTurkey ESRA AKIN,ELEM KOCACAL GÜLER,LEYLA KHORSHID,İSMET EŞER , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale
Internalized stigma of elderly people’s living in a nursing home from Turkey. ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,HALE OKÇAY,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:HealthMED , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (HINARI) Özgün Makale
DAHİLİYE VE CERRAHİ KLİNİKLERDE YATAN HASTALARIN BAKIM BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,YASEMİN TOKEM,ÖZLEM KARADAĞ,EMİNE SARIOĞLU,KERİMAN YILDIZ , Yayın Yeri:ANADOLO HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Hemşirelik tanılarını algılama ölçeğinin Türkçe geçerlikve güvenirliği ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,BEDRİYE AK,FİRDEVS ERDEMİR , Yayın Yeri:Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Care Dependency Scale for measuring basic human needs an international comparison Ate Dijikstra,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,Marta Muszalik,Kornelia KdzioraKornelia,Mizui Suzuki , Yayın Yeri:Journal of Advanced Nursing , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Comprasion of OXYGEN SATURATION VALUES AND MEASUREMENT TİMES BY PULSE OXİMETRY IN VARIOUS PARTS OF THE BODY GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,Leyla Khorshid , Yayın Yeri:Applied Nursing Research , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Comparison of oxygen saturation values and measurement times by pulse oximetry in various parts of the body GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHID , Yayın Yeri:Applied Nursing Research , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Effect Of Music Therapy On Pain And Anxiety In Intensive Care Patients MELTEM UYAR,ESRA AKIN , Yayın Yeri:Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology , 2011Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
TARİH BOYUNCA SALGINLARA YOL AÇAN ENFEKSİYONLAR VE ONLARA KARŞI YENİK DÜŞEN SANATÇILAR AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARARASI III.ULUSALHEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK TARİHİ EĞİTİMİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HAKKINDA BİR FENOMENOLOJİK PİLOT ÇALIŞMA ESRA AKIN,NERMİN ERSOY,MERVE KIRŞAN,DUYGU YILDIRIM,YASEMİN TOKEM (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARARASI III.ULUSALHEMŞİRELİK TARİHİKONGRESİ , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
The effects of simulation on nursing students' psychomotor skills ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,HACI DİLEMEK (16.03.2017 -10.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Nursing , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE DEATH UNDER GOOD CARE ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,MERVE KIRŞAN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF SIMULATION ON NURSING STUDENTS'PSYCHOMOTOR SKILLS ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ,HACI DİLEMEK (16.03.2017 -18.08.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference on Nursing , 2017Uluslararası Özet bildiri
EFFECTS OF PATIENT OUTCOMES PROVIDED NURSING CARE BY SPECIALIST NURSES AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Attitudes of Academician Nurses to Academic Ethical Values and Related Factors DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,SERVET KIRAY,ESRA AKIN,FİSUN ŞENUZUN AYKAR,ÇAĞATAY ÜSTÜN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the level of ability todiagnose nursing diagnoses for nursesin accordance to the NANDA diagnoses aretrospective study ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,ÖZLEM MERYEM,EZGİ BULUT,DERYA UZELLİ YILMAZ,KADİFELİ DERYA,FERİHA ÖZ,HACI DİLEMEK (15.04.2015 -18.04.2015 ) , Yayın Yeri:10th European Conference of ACENDIO 2015 , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
BİZ HEMŞİRELER GÜNLÜK GAZETELERDE NE KADAR VE NASIL YER ALMIŞIZ? AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARARASI III.ULUSALHEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Students diagnostic competencies in Turkey a case study based quasiexperiement GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,N Arat,Müller Staub,ESRA AKIN,FİRDEVS ERDEMİR (16.04.2015 -18.04.2015 ) , Yayın Yeri:ACENDIO , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Ethical Problems in Intensive Care: A Systematic Revıew MERVE KIRŞAN,DUYGU YILDIRIM,BURCU CEYLAN,ESRA AKIN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Alanda Etik Sorunlar ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,MERVE KIRŞAN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
EXAMINATION OF ETHICAL SENSITIVITY OF NURSES IN INTERNAL CLINICS: AN EXAMPLE OF UNIVERSITY HOSPITAL DİLEK YILMAZ,FATMA DÜZGÜN,DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,YURDANUR DİKMEN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin Rol ve Yetkinlikleri Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği NAZMİYE ÇIRAY,ESRA AKIN,HACI DİLEMEK,DERYA UZELLİ YILMAZ (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Death Under Good Care ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,MERVE KIRŞAN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
ETHICAL ISSUES IN INFECTIOUS DISEASES REQUIRING CONTACT ISOLATION AYŞE AKBIYIK,ESRA AKIN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS , 2017Uluslararası Özet bildiri
Practices in Human Dignity in Palliative Care: A Qualitative Study ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN,DERYA UZELLİ YILMAZ (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Practices in human dignity in palliative care: A qualitative study ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Evaluating the effectiveness of ethics education for nursing students ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,DERYA UZELLİ YILMAZ (11.09.2017 -11.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Investigation of Nurse’ Ethical Sensitivity Levels And Related Factors FATMA ORGUN,ESRA AKIN,LEYLA KHORSHTD,NERMİN ERSOY (10.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress On Ethics In Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE NURSES’xx LEGAL AND ETHICAL LIABILITIES IN TERMS OF MEDICAL APPLICATIONS ESRA AKIN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS , 2017Uluslararası Özet bildiri
ATTITUDES OF ACADEMICIAN NURSES TO ACADEMIC ETHICAL VALUES AND RELATED FACTORS DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,SERVET KIRAY,ESRA AKIN,ÇAĞATAY ÜSTÜN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin hemşirelik tanılarını algılama durumları ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi ESRA AKIN,GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT,DERYA UZELLİ YILMAZ,SEVİL MERCAN,EZGİ BULUT ALTUNKESER (25.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Examination of ethical sensitivity of nurses in internal clinics: An example of university hospital DİLEK YILMAZ,FATMA DUZGUN,DERYA UZELLİ YILMAZ,ESRA AKIN,YURDANUR DİKMEN (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Etik Duyarlılık Düzeyleri ve İlgili Faktörlerin İncelenmesi. FATMA ORGUN,ESRA AKIN,NERMİN ERSOY (11.10.2017 -12.10.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Hemşirelik Etiği Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Analysis of Turkish validity and reliability of Nursing Effectiveness of Ethics Education Scale ÇAĞATAY ÜSTÜN,ESRA AKIN,DERYA UZELLİ YILMAZ (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
Evaluating the Effectiveness of Ethics Education for Nursing Students ESRA AKIN,BURCU CEYLAN,AYŞE AKBIYIK,DERYA UZELLİ YILMAZ (11.09.2017 -12.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Ethics in Nursing Applications , 2017Uluslararası Özet bildiri
- PALYATİF BAKIMDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TERAPİLERİN AĞRI YÖNETİMİNE ETKİSİ:SİSTEMATİK DERLEME DUYGU YILDIRIM,MERVE KIRŞAN,SERVET KIRAY,ESRA AKIN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin Rol ve Yetkinlikleri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği NAZMİYE ÇIRAY,ESRA AKIN,HACI DİLEMEK,DERYA UZELLİ YILMAZ (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Bakımı Kavramının Analizi cve Güç Analizi ESRA AKIN (17.05.2016 ) , Yayın Yeri:1.İKÇÜ ATATÜRK EAH HEMŞİRLEİK SEMPOZYUMU HEMŞİRELİĞİN GÜCÜ: BAKIMUlusal Davetli konuşmacı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms