Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma =The Effect of Music Therapy on Sedation Levels and Vital Signs of Patients under Mechanical Ventilatory Support: A Pilot Study

Amaç: Araştırma, mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda müzik terapinin sedasyon
düzeyi ve yaşamsal belirtiler üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve
Yöntem: Araştırma, deneysel desende tasarlanmış, randomize kontrollü bir pilot çalışmadır.
Araştırmanın örneklemini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniğinde yatmakta olan, mekanik ventilasyon desteğinde olan, yetişkin yaş grubu, nörolojik
ve psikiyatrik hastalık tanısı almamış, sedasyon tedavisi uygulanan, nöromüsküler bloker
ilaç tedavisi almayan, yüksek doz inotrop desteğinde olmayan, hemodinamik stabilliği olan,
mekanik ventilatör modları aynı, Glaskow koma skalası puanı 9 ve üstünde olan, işitme
problemi olmayan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”,
“Yaşamsal Belirtiler İzlem Formu” ve “Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon
Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Deney grubunda yer alan hastalara 60 dakika
süre ile Klasik Batı Müziği eserleri (Barok Dönemi) kulaklık ile dinlettirilmiştir. Müzik terapinin
0., 30. ve 60. dakikalarında ölçümlere ilişkin veriler ilgili formlara kaydedilmiştir. Verilerin
analizinde sayı, yüzde, ortalama, The Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Bulgular:
Deney grubundaki hastaların müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçülen sistolik ve
diyastolik kan basıncı ile oksijen satürasyonu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunurken, kontrol grubunun aynı dakikalarda ölçülen değerlerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmamıştır. Deney grubunun müzik terapinin 0. ve 60. dakikalarında
Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç:
Araştırmamızın sonuçları, müzik terapinin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda
sedasyon ihtiyacını azalttığını, yaşam bulguların değerlerini olumlu yönde etkilediğini
göstermektedir.
Objective: The study was conducted to investigate the effects of music therapy on sedation
levels and vital signs of patients under mechanical ventilation support. Material and
Method: The study which was designed in an experimental design is a randomized controlled
pilot study. The study sample was composed of patients hospitalized at Anesthesiology and
Reanimation Clinic of an education and research hospital, were under mechanical support,
in the adult age group, without a diagnosis of neurological and psychiatric disorder, taking
sedation therapy, not receiving treatment of neuromuscular blocker medications, not in highdose
inotropic support, had hemodynamic stability, had similar mechanical ventilation modes,
had 9 or above Glascow coma scale, and without a hearing problem.. Data were collected
with “Patient Identification Form”, “Vital Signs Patient Follow-up Form” and “Sedation Scale
for the Assessment of the American Association of Intensive Care Nurses”. Intervention group
patients listened up the music consists of Classical Music is “Barouque period” works by using
the headphones for 60 minutes. Measurement data of the patients were recorded at baseline
(0. minute), , at the 30th minute and the 60th minute of the therapy. Data were analysed
with number, percentage, mean and The Friedman and Wilcoxon tests. Findings: While a
significant difference for the patients in experimental group was found between systolic and
dialostic blood pressure, and oxygen saturation scores at the 0th , 30th and 60th minutes
of the music therapy, no significant difference between the values at the same minutes was
determined for the control group. There was a statistically significant difference between the
mean scores from the sub-scales of American Association of Intensive Care Nurses Scale at
the 0th and 60th minutes of the music therapy of the experimental group. Conclusion: These
results suggest that music therapy reduces the need for sedation in patients on mechanical
ventilation support and positively affect the value of vital signs.

Erişime Açık
Görüntülenme
140
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Haziran 2024 08:26
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma =The Effect of Music Therapy on Sedation Levels and Vital Signs of Patients under Mechanical Ventilatory Support: A Pilot Study
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
DERYA UZELLİ YILMAZ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ESRA AKIN
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
SERKAN ÇELİK
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GÜLAY OYUR ÇELİK
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
AYŞEGÜL EREM
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
ESRA TAN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
BURCU BAYSAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Araştırma, mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda müzik terapinin sedasyon düzeyi ve yaşamsal belirtiler üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, deneysel desende tasarlanmış, randomize kontrollü bir pilot çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde yatmakta olan, mekanik ventilasyon desteğinde olan, yetişkin yaş grubu, nörolojik ve psikiyatrik hastalık tanısı almamış, sedasyon tedavisi uygulanan, nöromüsküler bloker ilaç tedavisi almayan, yüksek doz inotrop desteğinde olmayan, hemodinamik stabilliği olan, mekanik ventilatör modları aynı, Glaskow koma skalası puanı 9 ve üstünde olan, işitme problemi olmayan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “Yaşamsal Belirtiler İzlem Formu” ve “Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Deney grubunda yer alan hastalara 60 dakika süre ile Klasik Batı Müziği eserleri (Barok Dönemi) kulaklık ile dinlettirilmiştir. Müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçümlere ilişkin veriler ilgili formlara kaydedilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, The Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubundaki hastaların müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçülen sistolik ve diyastolik kan basıncı ile oksijen satürasyonu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, kontrol grubunun aynı dakikalarda ölçülen değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Deney grubunun müzik terapinin 0. ve 60. dakikalarında Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Araştırmamızın sonuçları, müzik terapinin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda sedasyon ihtiyacını azalttığını, yaşam bulguların değerlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Objective: The study was conducted to investigate the effects of music therapy on sedation levels and vital signs of patients under mechanical ventilation support. Material and Method: The study which was designed in an experimental design is a randomized controlled pilot study. The study sample was composed of patients hospitalized at Anesthesiology and Reanimation Clinic of an education and research hospital, were under mechanical support, in the adult age group, without a diagnosis of neurological and psychiatric disorder, taking sedation therapy, not receiving treatment of neuromuscular blocker medications, not in highdose inotropic support, had hemodynamic stability, had similar mechanical ventilation modes, had 9 or above Glascow coma scale, and without a hearing problem.. Data were collected with “Patient Identification Form”, “Vital Signs Patient Follow-up Form” and “Sedation Scale for the Assessment of the American Association of Intensive Care Nurses”. Intervention group patients listened up the music consists of Classical Music is “Barouque period” works by using the headphones for 60 minutes. Measurement data of the patients were recorded at baseline (0. minute), , at the 30th minute and the 60th minute of the therapy. Data were analysed with number, percentage, mean and The Friedman and Wilcoxon tests. Findings: While a significant difference for the patients in experimental group was found between systolic and dialostic blood pressure, and oxygen saturation scores at the 0th , 30th and 60th minutes of the music therapy, no significant difference between the values at the same minutes was determined for the control group. There was a statistically significant difference between the mean scores from the sub-scales of American Association of Intensive Care Nurses Scale at the 0th and 60th minutes of the music therapy of the experimental group. Conclusion: These results suggest that music therapy reduces the need for sedation in patients on mechanical ventilation support and positively affect the value of vital signs.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
10.01.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-01-10
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mekanik Ventilasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Müzik Terapi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sedasyon Düzeyi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşamsal Belirtiler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mechanical Ventilation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Music Therapy
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sedation Level
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Vital Signs
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Uzelli Yılmaz, D. , Akın Korhan, E. , Baysan, B. , Tan, E. , Erem, A. , Çelik, S. & Oyur Çelik, G. (2016). Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (3) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595256
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
21
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
27
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
1
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/538
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms