FEYZA DERELİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta feyza.dereli@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 114852
Atıf Dağılımları

İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları

MEDİNE YILMAZ FEYZA DERELİ GAMZE KUNDAKÇIAmaç: Bu çalışmanın amacı üç ilköğretim okulunda eğitim gören 10-14 yaş arasındaki okul çocuklarında skolyoz prevalansını incelemek, skolyoz farkındalığını arttırmak ve politika yapıcılar için veri kaynağı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmaya tarama yapılmasına ailesi izin veren, taramaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler dâhil edilmiştir (n: 963). Veri toplamada Skolyoz Tarama Formu kullanılmış olup, Adam’s Öne Eğilme Testi (Adam’s Forward Bending Test) ve vertebra palpasyonu yapılmıştır. Veri analizinde SP ...Daha fazlası Makale2018İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi44 Görüntülenme

Dünyada Hemşirelik Eğitiminin Başlaması: İlk Hemşirelik Okulları

FEYZA DERELİİnsan gereksinimlerinden doğan hemşireliğin ortaya çıkışı mesleki eğitiminin geliştiği, hemşirelik okullarının kurulduğu, 19. yüzyılın ilk yarısından sonraki dönemdir. Hemşirelik eğitiminin başlamasında; savaşlar, Protestan reformu, endüstri devrimi, küreselleşme ve kolonizasyon hareketleri, misyonerlik faaliyetleri, din, ekonomi, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, değişen sağlık bakım gereksinimleri, sosyal farkındalık, kadın hakları gibi durumlar etkili olmuştur. Bugünün hemşireliğini anlamak, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için geçmişini, ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi152 Görüntülenme

Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine ve Bakıma Erişimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar

EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN FEYZA DERELİ HATİCE YILDIRIM SARIÖzet Toplumdaki bireylerin zamanında, yeterli ve eşit olarak sağlık hizmeti alabilmesi, eşitlik ve erişilebilirlik açısından en önemli göstergelerden biridir. Ancak sağlık hizmeti ve bakıma erişimde bazı bireyler ve gruplar çeşitli boyutlarda engellerle karşı karşıya kalabilmektedir. Tüm dünyada engelli bireyler bu durumdan en fazla etkilenen grupların başında gelmektedir. Engellilik, bireyleri her yaş grubunda, tüm kültürlerde ve sadece fiziksel olarak değil duygusal, ruhsal ve sosyal açıdan da etkileyen önemli bir süreçtir. Engelli bireyler ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi113 Görüntülenme

Afetlerde Çevre Sağlığı

FEYZA DERELİİklim değişikliği, artan nüfus ve bozulan ekolojik denge, dünya genelinde afet sayılarının artmasına ve çevre sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Afetler, dün ve bugün olduğu gibi yarın da olacaktır. Afet yönetimde etkili bir çevre sağlığı için afetin öncesinde riskler belirlenmeli, hazır olunmalı, afet sırası ve sonrasında çevre sağlığı hizmetleri eksiksiz ve koordineli uygulanmalıdır. Afet sonrası oluşabilecek sağlıklı su ve besin temini, hijyen şartları, atıkların toplanması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, toplanma alanları, barınma g ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi13 Görüntülenme

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneği

FEYZA DERELİ GÜLÇİN UYANIK JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN GAMZE KUNDAKÇI MEDİNE YILMAZAmaç: Aile sağlığı merkezlerine başvuran yaşlıların bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma karşılaştırmalı-tanımlayıcı desende olup İzmir’de 10 aile sağlığı merkezine kayıtlı 2294 yaşlı ile yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 70,5±6,5 yıl (60-96 yaş); %52,4’ü kadın, %78,7’si evli %39,0’u ilkokul mezunudur. Bireylerin %55,3’ünün yaşlılık döneminde yapılan aşıları bilmediği, %64,5’inin bağışıklama konusunda bi ...Daha fazlası Makale2022İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi269 Görüntülenme

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi

FEYZA DERELİ GAMZE KUNDAKÇI JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN GÜLÇİN UYANIK MEDİNE YILMAZAmaç: Araştırmanın amacı, aile sağlığı merkezlerine başvuran gebelerin bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı desendeki araştırma, İzmir merkez ilçesinde yer alan 10 aile sağlığı merkezinde görüşülen 1021 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27,96±4,89 olup %43,9’u lise mezunudur. Gebelik sayısı medyanı iki ve canlı doğum sayısı birdir. Gebelerin %82,2’ ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi170 Görüntülenme

Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education

FEYZA DERELİ HATİCE YILDIRIM SARI YASEMİN TOKEMObjective: The objective of the study is to determine student satisfaction in classical, integrated and problem-based learning education model used in nursing education. Material and Methods: The descriptive-comparative research design study consisted of 621 students from the third and fourth grades (senior-nursing students) in nursing schools with different education models. The data were collected by face to face interview method using the Socio-Demographic Attributes Form and Student Satisfaction Scale. Student Satisfaction Scale consists of ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi261 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1999 - 2002
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
1995 - 1999
EGE ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
12.01.2017 - 29.11.2018 İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Alay Edilme Davranışlarının Özgüven ve Depresyon Düzeyi ile İlişkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 21000
03.05.2017 - 20.02.2019 Kronik Hastalığı Olan Hastalarda Kendi Kendine İlaç YönetimiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 16500
28.01.2015 - 29.12.2016 Diyabetli Bireylerin Sağlık İnancı ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Diyabet Eğitiminin Diyabet Yönetimine Etkisinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine ve Bakıma Erişimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
University Students' Attitudes About Violence Against Women in the Name of Honor LEYLA BAYSAN ARABACI,FEYZA DERELİ,AYŞE BÜYÜKBAYRAM ARSLAN,GÜLSENAY TAŞ SOYLU,Aşkın Kurt,Abdulhakim Kurt , Yayın Yeri:Journal of Forensic Nursing , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus, Medline) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/JFN.0000000000000319
Dünyada Hemşirelik Eğitiminin Başlaması: İlk Hemşirelik Okulları FEYZA DERELİ,AYLA BAYIK TEMEL , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
ÜNİVERSİTE HİZMET PERSONELİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ FEYZA DERELİ,BELGİN YILDIRIM,SAFİYE ÖZVURMAZ,FİLİZ ADANA , Yayın Yeri:e-Journal of New World Sciences Academy , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scientific Indexing Services) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2021.16.2.4B0039
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,GÜLÇİN UYANIK,MEDİNE YILMAZ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler Obezite ve İlişkili Faktörler MEDİNE YILMAZ,GAMZE KUNDAKÇI,FEYZA DERELİ,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:The Journal of Current Pediatrics , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, EBSCOhost) Özgün Makale
İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları MEDİNE YILMAZ,FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (International innovative Journal impact ...) Özgün Makale
Some Sociodemographic Characteristics, Healthy Lifestyle Behaviors and Health Beliefs of Individuals Aged 50 and over Effect on Screening Behaviors of Colon Cancer MEDİNE YILMAZ,FEYZA DERELİ,GÜLÇİN UYANIK , Yayın Yeri:Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2016.226
Bir Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi FEYZA DERELİ,BENNUR KOCA,SACİDE DEMİRCAN,Neslihan Tor , Yayın Yeri:Yeni Tıp Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türk Medline) Özgün Makale
Determinations of the first aid-related knowledge levels of the mothers having children at the age of 0-6 and who live in the Muğla number two health clinic district FEYZA DERELİ,Nilgün Turasay,Hasan Özçelik , Yayın Yeri:TAF Preventive Medicine Bulletin , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi FEYZA DERELİ,Sinem Kabataş , Yayın Yeri:Yeni Tıp dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türk Medline) Özgün Makale
Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi HÜLYA BAYBEK,FEYZA DERELİ,İNCİ BOZYER,ARZU KIVRAK,Kezban Kalkan,Esra Koyuncu , Yayın Yeri:Journal of Human Sciences , 2004Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Denizli İlinde sahada çalışan ebelerde iş doyum düzeylerinin belirlenmesi FEYZA DERELİ,Müesser Erdem , Yayın Yeri:Hemşirelik Forumu Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Muğla Devlet Hastanesinde yatan gebelerin doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi HÜLYA BAYBEK,FEYZA DERELİ,Peker Ömriye , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 2003Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The relationship between health sciences students’ perceptions of health news and their attitudes to using complementary and alternative medicine DERYA UZELLİ YILMAZ,FEYZA DERELİ,Sevil Tuncali Hamarat,Derya Karatekin , Yayın Yeri:Complementary Therapies in Medicine , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Health Beliefs, Self-Care Behaviors and Quality of Life in Adults with Type 2 Diabetes MEDİNE YILMAZ,BETÜL AKTAŞ,FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI , Yayın Yeri:Florence Nightingale Journal of Nursing , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Emerging Sources Citation Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/FNJN.2020.19102
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi BETÜL AKTAŞ,MEDİNE YILMAZ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Academic Research In Nursing , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/jaren.2019.18894
OPINIONS OF NURSING STUDENTS ABOUT THE SYSTEM OF EDUCATION: THREE DIFFERENT MODELS OF EDUCATION FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal İndex) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17371/UHD.2018.3.5
Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children MEDİNE YILMAZ,BETÜL AKTAŞ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,GAMZE KUNDAKÇI,Zeliha Tiraki , Yayın Yeri:European Journal of Therapeutics , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/EurJTher.2017.42
Determination of Internet Addiction and the Attitudes of Children s Families FEYZA DERELİ,MEDİNE YILMAZ , Yayın Yeri:IOSR Journal of Nursing and Health Science , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (American National Engineering Database (...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.9790/1959-0505065158
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyum Düzeyleri ADİLE TÜMER,MEDİA BAYBUĞA SUBAŞI,FEYZA DERELİ,DERYA DEMİR UYSAL , Yayın Yeri:Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5543/khd.2016.58077
Hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencilerinin aile hekimliği ile ilgili görüşleri FEYZA DERELİ,GÜNGÖR GÜLER,MEDİA SUBAŞI BAYBUGA,ADİLE TÜMER , Yayın Yeri:Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Yeşilyurt Sağlık Ocağı bölgesindeki bireylerin arteriyal kan basıncı durumlarının belirlenmesi FEYZA DERELİ,HÜLYA BAYBEK , Yayın Yeri:TAF Preventive Medicine Bulletin , 2009Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi FEYZA DERELİ,Sibel Okur , Yayın Yeri:Yeni Tıp Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türk Medline) Özgün Makale
Muğla İl Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi BENNUR ÇALIŞTIR,FEYZA DERELİ,HİKMET AYAN,Aykıs Cantürk , Yayın Yeri:Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Muğla Üniversitesi öğrencilerinin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi Bennur Çalıştır,FEYZA DERELİ,Mursayettin Eksen,Sadettin Aktaş , Yayın Yeri:Journal of Human Sciences , 2005Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Muğla İl Merkezinde 1999-2000 yıllarında iç hastalıkları servisine yatışların incelenmesi HÜLYA BAYBEK,Mursayettin Eksen,İNCİ BOZYER,ARZU KIVRAK,FEYZA DERELİ,Nilgün Turasay , Yayın Yeri:Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Denizli’de bir tekstil fabrikası çalışanlarında hipertansiyon ve obezite sıklığı FEYZA DERELİ,Esma Alkış,Mehmet Bostancı,Mehmet Zencir,AYSUN ÖZŞAHİN , Yayın Yeri:Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Nutritional Characteristics and Prevalence of Obesity in Primary School Students by Age and Gender MEDİNE YILMAZ,GAMZE KUNDAKÇI,FEYZA DERELİ,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:European Academy of Paediatric Societies Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlıların Bağışıklama Durumlarının İncelenmesi, Özet, Sözlü Bildiri FEYZA DERELİ,GÜLÇİN UYANIK,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,GAMZE KUNDAKÇI,MEDİNE YILMAZ (13.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
“Kankam Olur Musun? Benimle ve Otizmimle” Üniversite Öğrencilerinin Gönüllük Deneyimleri HATİCE YILDIRIM SARI,FEYZA DERELİ,ESRA ARDAHAN AKGÜL (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi, Özet, Sözlü Bildiri FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,GÜLÇİN YELTEN,MEDİNE YILMAZ (23.04.2018 -26.04.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
DETERMINATION OF THE NURSING STUDENTS’ PROBLEMS AND MOBBING PERCEPTIONS IN PRACTICES FEYZA DERELİ,Rabia Deliduman,Mehmet Enes Taştemürlü,Gül Altıntaş,Merve Günbaş (12.04.2017 -15.04.2017 ) , Yayın Yeri:ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlıların Bağışıklama Durumlarının İncelenmesi FEYZA DERELİ,GÜLÇİN UYANIK,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,GAMZE KUNDAKÇI,MEDİNE YILMAZ (13.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Investigation of Teasing, Self-Confidence And Depression Levels in Primary School Children MEDİNE YILMAZ,FEYZA DERELİ,GÜLÇİN UYANIK,GAMZE KUNDAKÇI,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies , 2018Uluslararası Özet bildiri
MIGRATION AND NURSING FEYZA DERELİ,Ezgi Aslan,Aysima Söğüt (12.04.2017 -15.04.2017 ) , Yayın Yeri:ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Kendi Kendine İlaç Yönetimi JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI,GÜLÇİN UYANIK,MEDİNE YILMAZ,BUMİN NURİ DÜNDAR (18.10.2018 -19.10.2018 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (4th International Multidisplinary Studies Congress) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Öğrencilerin Sosyal destek ve stres düzeyleri ilişkisi FEYZA DERELİ (05.10.2018 -08.10.2018 ) , Yayın Yeri:Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Thoughts and Attitudes about Violence Against Women in The Name of Honor in University Students and Affecting Factors LEYLA BAYSAN ARABACI,FEYZA DERELİ,AYŞE BÜYÜKBAYRAM ARSLAN,GÜLSENAY TAŞ SOYLU,AŞKIN ÇEVİRGEN,ABDULHAKİM KURT (08.03.2018 -09.03.2018 ) , Yayın Yeri:International Conference on Contemporary Women’xxs Studies 2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi FEYZA DERELİ,GAMZE KUNDAKÇI,JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,GÜLÇİN UYANIK,MEDİNE YILMAZ (23.04.2018 -26.04.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
The Effectiveness on Health Literacy of a Health Development and Health Protection Course in a Nursing First Class Degree Students JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN,FEYZA DERELİ,Neslihan Uluk (23.11.2017 -25.11.2017 ) , Yayın Yeri:1st International Health Sciences Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
Assessment of the Prevalence of Obesity, Stunting and Hypertension among Primary School Children MEDİNE YILMAZ,BETÜL AKTAŞ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,GAMZE KUNDAKÇI,Zeliha Tiraki (12.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:EAP 2017 Congress and MasterCourse , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms