İBRAHİM KUTLUAY
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ibrahim.kutluay@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

İmâmiyye Şîası’nda İlelü’l-Hadîs İlmi ve Zayıf Hadisle Münasebeti

İbrahim KutluayZâhiren sahih görünen hadisin isnad ya da metnindeki inkıta, irsal, tedlîs, idrac, iklab, teâruz, tashîf gibi gizli ve kapalı kusurları inceleyen bir ilim olan ilelü’l-hadîsin, hadis ilimleri içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu ilimde söz sahibi olabilmek için hadis râvilerinin hâllerine, isnadlara ve hadis metinlerine vukûfiyetin yanı sıra, güçlü bir hafıza, tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir. Erken dönemden itibaren Ehl-i sünnet âlimleri bu ilme ehemmiyet vermiş ve bu alanda kıymetli eserler telif etmişlerdir. Ehl-i sünnet’e nisbetle Şiî ...Daha fazlası Makale2022Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi4 Görüntülenme

Şîa’da Hadisler Arasındaki İhtilafı Gidermede Ehl-i Sünnet’in Görüşüne Muhalif Olan Rivayeti Esas Alma: et-Tûsî’nin İstibsâr’ı Özelinde

İBRAHİM KUTLUAYŞîa hadis kaynaklarında, masum oldukları kabul edilen imamlara isnad edilen ahbârda birbiriyle çelişen pek çok rivayetin bulunduğu bir gerçektir. İhtilaf; söz konusu rivayetleri Kur’ân’a arz etme, genelde takıyyeye hamlederek Âmme’nin/Ehl-i sünnet’in görüşüne aykırı olan rivayeti tercih etme; duruma göre zarurete, müstehaplığa ya da kerahete hamletme, te’vil yoluna gitme gibi yollarla giderilmeye çalışılmıştır. Kütüb-i Erbaa musanniflerinden Şeyhu’t-Tâife lakaplı Tûsî, el-İstibsâr’ını ihtilaflı rivayetleri gidermeye tahsis etmiştir. Bu seb ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi24 Görüntülenme

Erken Dönemde Hadislerin Kitâbet ve Tedvînine Dair İsnâaşeriyye’nin Görüşleri ve Bazı Sahâbîlere Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi

İbrahim KUTLUAYİmâmet doktrinini mezhebin odak noktası yapan İsnâaşeriyye İmâmiyyesi’nin hadis tedvîninde Ehl-i beyt imamlarının öncü olduğuna ve müstesna yerine vurgu yaptığı görülmektedir. Hz. Peygamber, Kur’ân’ı vahiy kâtiplerine yazdırdığı gibi hadisleri de Hz. Ali’ye yazdırdığı kabul edilmektedir. Buna mukabil çağdaş bazı İsnâaşerî âlimlerin genelde hadis tarihine ve özelde tedvinine dair telif ettikleri kitaplarda Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın ise halifelikleri sırasında hadis rivayetine kısıtlama getirdiklerini, hadis rivayet eden sahâbîlere baskı uygula ...Daha fazlası Makale2020Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi10 Görüntülenme

Osmanlı Döneminde XVI ve XVII. Yüzyıllarda Kurulan Dârülhadislerin Müfredatı, İlmî Seviyeleri ve Kadızâdeliler Hareketinin Dârülhadislerin Çoğalmasındaki Rolü

İBRAHİM KUTLUAYOsmanlı dönemi medreselerini ve bilhassa dârülhadisleri tarih, kültür ve sanat tarihi açısından ele alan çalışmalar mevcutsa da sırf hadis ilmi ve seviyeleri açısından değerlendiren nitelikli ve kapsamlı çalışmalar pek azdır. Dolayısıyla Osmanlı medreselerindeki hadis öğretimi, müfredat ve ilmî seviye hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın konusu, kuruluş amaçlarını merkeze alarak XVI ve XVII. yüzyılda açılan dârülhadislerin müfredatını, hadis öğretimini, diğer medreseler arasındaki konumlarını ve ilmî seviyelerini değer ...Daha fazlası Makale2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi50 Görüntülenme

İmâmet Nazariyesinin Şîa Hadis Metodoloji Üzerindeki Tezâhürleri

İbrahim KutluayKendi âlimlerinin de ifade ettikleri üzere Şiî âlimlerin hadis usûlünü Ehl-i sünnet’ten aldığı ve kendi mezheplerine uyarlandığı bilinen bir gerçektir. Ancak mezkûr usûl, Şîa’ya uyarlanırken İmâmet teorisinin merkeze alındığı, hadis terimlerinin tanımından, hadislerin kaynağına, isnad sistemine ve sahih hadiste aranan kriterlere kadar Şiî paradigmanın Şiî hadis usûlüne yansıdığı, ayrıca Ehl-i sünnet hadis usûlünde bulunmayan müvessak, muzmar gibi yeni bazı hadis terimlerinin, cerh ve taʻdîlle ilgili bazı tabirlerin ihdas edildiği görülmektedir. ...Daha fazlası Makale2021Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi4 Görüntülenme

İmâmet Nazariyesinin Şîa Hadis Metodolojisi Üzerindeki Tezâhürleri

İBRAHİM KUTLUAYÖz: Şîa’nın, hadis usûlünü Ehl-i sünnet’ten aldığı ve Şîa’ya uyarladığı çoğu Şiî ulemânın kabul ettiği bir gerçektir. Ancak mezkûr usûl, Şîa’ya uyarlanırken imâmet teorisi merkeze alınmış ve Şiî paradigma sadece bazı hadis terimlerinin tanımına ve hadislerin kaynağına değil, aynı zamanda isnad sistemine ve sahih hadiste aranan kriterlere kadar Şîa hadis usûlüne yansımıştır. Ayrıca Ehl-i sünnet hadis usûlünde bulunmayan müvessak ve muzmar gibi yeni bazı hadis terimleri ile cerh ve taʻdîlle ilgili bazı tabirler ihdas edilmiştir. Bu makalenin amac ...Daha fazlası Makale2021Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi5 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1998 - 2003
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1996 - 2003
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HADİS (DR)
1993 - 1996
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
1980 - 1984
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
01.07.2021 - 30.12.2021 KATİP ÇELEBİYİ YENİDEN ANLAMAKYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
16.10.2015 - 28.01.2021 0019 Amerika Birleşik Devletleri Üniversitleri nde Çağdaş Oryantalistik Çalışmalar Ve Hadisle İlgili Yeni Yaklaşım Ve İddialarYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İmâmiyye Şîası’da İlelü’l-Hadîs İlmi ve Zayıf Hadisle Münasebeti İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TR DİZİN) Özgün Makale
İmâmet Nazariyesinin Şîa Hadis Metodoloji Üzerindeki Tezâhürleri İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla) Özgün Makale
“Sistematik Ahbârîliğin Kurucusu Emîn el-Esterâbâdî’nin el-Fevâidü’l-Medeniyye Adlı Eserinde İctihad ve Taklid Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili”, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 (Haziran 2021): 13-40 İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla) Özgün Makale
“Şȋa’da İmamlara Atfedilen Tıbbın Kaynakları ve Sünnȋ Anlayışla Mukayesesi” İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Siyer Araştırmaları Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Directory of Research Journals İndexing ...) Özgün Makale
The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX, 2019, s. 7-47. İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üni İlahiyat Fak Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ALAN ENDEKSLERİ) Özgün Makale https://dx.doi.org/ISSN 1303-3344
İmâmet Nazariyesinin Şîa Hadis Metodoloji Üzerindeki Tezâhürleri İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:MİZANÜ'L-HAK , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla) Özgün Makale
“Şîa’da Hadisler Arasındaki İhtilafı Gidermede Ehl-i Sünnet’in Görüşüne Muhalif Olan Rivayeti Esas Alma: et-Tûsî’nin İstibsâr ’ı Özelinde.” 10 (Haziran 2020): 13-55. İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TR DİZİNİ ULAKBİM) Özgün Makale
Tûfandan Sonra İnsan Neslinin Hz Nûh un Üç Oğlu Vasıtasıyla Devam Ettiğine Dair Rivayetlerin Tahlili İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri: Din Bilimleri Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (alan endeksi) Özgün Makale
The Evaluation of Some Had ths as the Sources of Isl mic Ethics System Journal of Intercultural And Religious Studies İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Journal of Intercultural And Religious Studies, 2014. Journal of Intercultural and Religious Studies , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Islamic indexus) Özgün Makale
İmâmiyye Şîası na Göre Haber i Vâhidin Hücciyeti Problemi Şeyh Tûsî Özelinde Marife Bilimsel Birikim 28 yıl 14 s 2 2014 İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Marife bilimsel birikim , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (alan endeksleri) Özgün Makale
Küleynî nin el Kâfî Adlı Eserinde Hz Ali İlgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (alan endeksleri) Özgün Makale
“Sistematik Ahbârîliğin Kurucusu Emîn el-Esterâbâdî’nin el-Fevâidü’l-Medeniyye Adlı Eserinde İctihad ve Taklid Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili”, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 (Haziran 2021): 13-40 İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla) Özgün Makale
Erken Dönemde Hadislerin Yazılması ve Tedvinine Dair İsnaaşeriyye’nin Görüşleri İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TR DİZİN) Özgün Makale
“Ş�a’da İmamlara Atfedilen Tıbbın Kaynakları ve Sünn� Anlayışla Mukayesesi” İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Siyer Araştırmaları Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Directory of Research Journals İndexing ...) Özgün Makale
The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX, 2019, s. 7-47. İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üni İlahiyat Fak Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ALAN ENDEKSLERİ) Özgün Makale https://dx.doi.org/ISSN 1303-3344
Osmanlı Döneminde XVI ve XVII. Yüzyıllarda Kurulan Dârülhadislerin Müfredatı, İlmî Seviyeleri ve Kadızâdeliler Hareketinin Dârülhadislerin Çoğalmasındaki Rolü İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mizanülhak İslami İlimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ulakbim) Özgün Makale
“Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi” İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Marife Bilimsel Birikim , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOC ULAKBİM) Özgün Makale
Şîa’da Hadis Rivayeti ve İsnad Tenkidinde Ashâb-ı İcmâ Telakkisinin Rolü, İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Marife , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim) Özgün Makale
Tıbb-ı Nebevîde Beslenmeye Dair İlkeler İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Keşkül , 2017Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
İmam-ı Buhârî’nin Sünneti Müdafaası (Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu‘l-İ‘tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne Bölümü Çerçevesinde), Marife, Bilimsel Birikim, sayı 1, 2011 Bahar, ss. 51-73. İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Marife , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİLİM ASOC) Özgün Makale
Hz. Peygamber’in Zeyd b. Sâbit’e Yabancı Dil Öğrenmesi Talimatı Vermesi İle İlgili Rivayetler ÜzerineVII/2, 2009 İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Hadis Tetkikleri Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİLİM) Özgün Makale
“Sistematik Ahbârîliğin Kurucusu Emîn el-Esterâbâdî’nin el-Fevâidü’l-Medeniyye Adlı Eserinde İctihad ve Taklid Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili”, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 (Haziran 2021): 13-40 İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 12 , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla) Özgün Makale
“Ş�a’da İmamlara Atfedilen Tıbbın Kaynakları ve Sünn� Anlayışla Mukayesesi” İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Siyer Araştırmaları Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Directory of Research Journals İndexing ...) Özgün Makale
The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX, 2019, s. 7-47. İBRAHİM KUTLUAY , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üni İlahiyat Fak Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ALAN ENDEKSLERİ) Özgün Makale https://dx.doi.org/ISSN 1303-3344
“Müslüman Araştırmacıların Bazı Oryantalistlere Yönelttiği Tenkitler: Fuat Sezgin’in Goldziher Eleştirisi Özelinde”. İBRAHİM KUTLUAY (05.10.2019 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu.Ulusal Tam metin bildiri
Goldziher ve Juynboll’ün Rihletü’l-Hadîs Geleneğine Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi İBRAHİM KUTLUAY (13.05.2022 ) , Yayın Yeri:Dünden Yarına Teopolitik Boyutlarıyla Göç (İslam Ve Yorum VI)Ulusal Tam metin bildiri
“Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İBRAHİM KUTLUAY (18.12.2020 -19.12.2020 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Kur’an ve Dil İlimleri Sempozyumu (Bingöl Üniversitesi 18-19-20 Aralık 2020) , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
“Hz. Peygamber’in Hadislerinde ve Sünnet’te Ailenin Korunması ve Neslin Devamı Bağlamında Alınan Tedbirler”, , TİHEK, Ankara 29-30. 04. 2019. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, s. 311-328. İBRAHİM KUTLUAY (29.04.2019 -30.04.2019 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı Bildiriler Kitabı , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Oryantalizmin Mukabili ve Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Oksidentalizm: Fuat Sezgin Oksidentalist Sayılır Mı? İBRAHİM KUTLUAY (15.02.2019 -17.02.2019 ) , Yayın Yeri:Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Oryantalist ve Şârihlerin Kudüs ve Mescid-i Aksâ Hadislerine Dair Yorum Farklıklarının Sebepleri Üzerine İBRAHİM KUTLUAY (21.10.2022 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Beytülmakdis “Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar”Uluslararası Tam metin bildiri
“İsnâaşeriyye İmâmiyye’sinin Muteber Saymadığı Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarını Polemik ve Tenkit Maksatlı Olarak Kullanması”, Muş Alparslan Üniversitesi, Ensâr Yayınları İstanbul 2019, s. 457-481. İBRAHİM KUTLUAY (26.04.2019 -27.04.2019 ) , Yayın Yeri:Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
“Kâbe’nin Kudsiyetinin Kaynağı ve Oryantalistlere Göre Kâbe”, İBRAHİM KUTLUAY (08.10.2018 -09.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan) 08-09 Ekim 2018. , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Bazı Oryantalistlerin Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın Kudsiyetine Taalluk Eden Rivayetleri Mevzû Olarak Nitelemelerinin Arka Planı Üzerine İBRAHİM KUTLUAY (21.05.2022 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum “Kudüs ve Mescid-İ AksâUluslararası Tam metin bildiri
“İbnü’l-Esir el-Cezerî’nin Üsdü’l-gâbe fî Temyîzi’s-sahâbe Adlı Eserinin Tabakât Edebiyatı İçindeki Yeri, Kaynakları ve Metodu” İBRAHİM KUTLUAY (01.05.2012 ) , Yayın Yeri:Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri)Uluslararası Tam metin bildiri
“Tasavvuf Istılahlarının Oluşumunda Hadislerin Kaynaklık Değeri: Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbü’r-Rikâk’ta Kullandığı Bâb Başlıkları Özelinde”, İBRAHİM KUTLUAY (15.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:Buhara’xxdan Konya’xxya İrfan Mirası Ve Xııı. Yy. Medeniyet Merkezi Konya - I Uluslararası Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Dijital Çağın Yol Açtığı Sosyal Problemlere Karşı Sünnet’ten Bazı Çözümler İBRAHİM KUTLUAY (14.05.2021 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İslam ve Yorum V SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
Oryantalistik Düşünceye Etkisi Açısından Haçlı Seferleri: Eyyûbîler Dönemi Özelinde İBRAHİM KUTLUAY (19.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Çağdaş Oryantalistlerin İsnada Farklı Yaklaşımları Çerçevesinde Nabia Abbott İBRAHİM KUTLUAY (27.04.2012 -29.04.2012 ) , Yayın Yeri:Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hadis İhtisas Sempozyumu: Hadisin Güncel DeğerHadis İhtisas Sempozyumu: Hadisin Güncel Değeri Sempozyumu , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Oryantalizmin Mukabili ve Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Oksidentalizm: Fuat Sezgin Oksidentalist Sayılır Mı? İBRAHİM KUTLUAY (15.02.2019 -17.02.2019 ) , Yayın Yeri:FUAT SEZGİN VETEMEL İSLAM BİLİMLERİGüncel Tartışmalar - Teorik Teklifler , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İmâmiyye Şîasına Göre Sahâbenin Adaleti Problemi İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu II İBRAHİM KUTLUAY (25.04.2015 -26.04.2015 ) , Yayın Yeri:Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı, 25-26 Nisan 2015. , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Hz. Peygamber’in Gençliğin Sorunlarını Çözme ve Gençleri İslâm Davasında İstihdam Etmede Takip Ettiği Metot ve İlkeler Üzerine İBRAHİM KUTLUAY (02.04.2021 -03.04.2021 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Dâvûd-i Karsî’nin Şerh-i Tarîkat-i Muhammediyye Adlı Eserinin Kaynakları, Metodu ve Sünnet’le İlgili Görüşleri İBRAHİM KUTLUAY (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:KARS ALİMLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“Kâbe’nin Kudsiyetinin Kaynağı ve Oryantalistlere Göre Kâbe”, İBRAHİM KUTLUAY (08.10.2018 -09.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan) 08-09 Ekim 2018. , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Kriz Dönemlerinde Kadim Döneme ve Geleneğe Dönüş 16 Yüzyılda Kadızâdeler Hareketine Karşı Kurulan Dârulhadisler Müfredatı ve İlmi Seviyeleri İBRAHİM KUTLUAY (18.12.2015 -20.12.2015 ) , Yayın Yeri:Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da Ilim Ve Fikir Dünyasi: Âlimler, Müesseseler Ve Fikrî Eserler II, 16. Asır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 18-20 Aralık 2015. , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
İntisâru’l-Buhârî li’s-Sünneti’n-Nebeviyye, Dirâsetün min hilâli Kitâbu’l-İ’tisâm bi’l-kitâb ve’Sünne fî Sahîh-i Buhârî” İBRAHİM KUTLUAY (16.07.2010 -17.07.2010 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İntisâru’s-Sahîhayn Sempozyumu Ürdün Üniversitesi, , 2010Uluslararası
“Hz. Peygamber’in Hadislerinde ve Sünnet’te Ailenin Korunması ve Neslin Devamı Bağlamında Alınan Tedbirler”, , TİHEK, Ankara 29-30. 04. 2019. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, s. 311-328. İBRAHİM KUTLUAY (29.04.2019 -30.04.2019 ) , Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMUİNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA AİLENİN KORUNMASI HAKKIBİLDİRİLER KİTABI , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
“İsnâaşeriyye İmâmiyye’sinin Muteber Saymadığı Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarını Polemik ve Tenkit Maksatlı Olarak Kullanması”, Muş Alparslan Üniversitesi, Ensâr Yayınları İstanbul 2019, s. 457-481. İBRAHİM KUTLUAY (26.04.2019 -27.04.2019 ) , Yayın Yeri:Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
“Kâbe’nin Kudsiyetinin Kaynağı ve Oryantalistlere Göre Kâbe”, İBRAHİM KUTLUAY (08.10.2018 -09.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan) 08-09 Ekim 2018. , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“Tasavvuf Istılahlarının Oluşumunda Hadislerin Kaynaklık Değeri: Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbü’r-Rikâk’ta Kullandığı Bâb Başlıkları Özelinde”, İBRAHİM KUTLUAY (15.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:Buhara’xxdan Konya’xxya İrfan Mirası Ve Xııı. Yy. Medeniyet Merkezi Konya - I Uluslararası Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Gaybet Krizinin Doğurduğu Problemler Bağlamında İsnâaşerî Ekollerden Usûlîler’in Kütüb-i Erbaa’ya ve İctihada Yaklaşımları İBRAHİM KUTLUAY (28.05.2021 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu IIIUluslararası Tam metin bildiri
“İbnü’l-Esîr el-Cezerî’nin en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser Adlı Eserinin Garîbü’l- Hadis Edebiyati İçindeki Yeri ve Metodu” İBRAHİM KUTLUAY (14.05.2010 -16.05.2010 ) , Yayın Yeri:Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Ankara, 2010, s. 767-779. , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
“Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İBRAHİM KUTLUAY (18.12.2020 -19.12.2020 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Kur’an ve Dil İlimleri Sempozyumu (Bingöl Üniversitesi 18-19-20 Aralık 2020) , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
“Hz. Peygamber’in Hadislerinde ve Sünnet’te Ailenin Korunması ve Neslin Devamı Bağlamında Alınan Tedbirler”, , TİHEK, Ankara 29-30. 04. 2019. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, s. 311-328. İBRAHİM KUTLUAY (29.04.2019 -30.04.2019 ) , Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMUİNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA AİLENİN KORUNMASI HAKKIBİLDİRİLER KİTABI , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İsnâaşâriyye İmâmiyye’sine Göre Hadis ve Sünnetin Kaynakları İBRAHİM KUTLUAY (30.09.2018 -01.10.2018 ) , Yayın Yeri:Sahabe 3: Dirayet İlimleri Milletlerarası Sempozyum , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“İsnâaşeriyye İmâmiyye’sinin Muteber Saymadığı Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarını Polemik ve Tenkit Maksatlı Olarak Kullanması”, Muş Alparslan Üniversitesi, Ensâr Yayınları İstanbul 2019, s. 457-481. İBRAHİM KUTLUAY (26.04.2019 -27.04.2019 ) , Yayın Yeri:Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İsnâaşeriyye İmâmiyyesi’ne Göre Çoğu Sahâbî Ümmete Niçin Model Olamaz? İBRAHİM KUTLUAY (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASIİSLÂM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Hz Nûh ve Tûfanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve Bu Rivayetlere İsrâiliyat ın Tesiri Uluslararası Hz Nuh ve Cudi Sempozyumu 27 29 Eylül 2013 sunulmuş tebliğ Şırnak Üniversitesi Yayınları Şırnak 2014 İBRAHİM KUTLUAY (27.09.2012 -29.09.2012 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013 , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
“Tasavvuf Istılahlarının Oluşumunda Hadislerin Kaynaklık Değeri: Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbü’r-Rikâk’ta Kullandığı Bâb Başlıkları Özelinde”, İBRAHİM KUTLUAY (15.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:Buhara’xxdan Konya’xxya İrfan Mirası Ve Xııı. Yy. Medeniyet Merkezi Konya - I Uluslararası Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İsnâaşeriyye’ye Göre Masum İmamların Allah Teâlâ ile İletişim Vasıtası Olarak İlham ve Diğer Bilgi Kaynakları, 10-12 Ekim 2019 Eskişehir, 2019, s. 512-526 İBRAHİM KUTLUAY (10.10.2019 -12.10.2019 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil ve İletişim” , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Râmûzu l ehâdis ve Levâmiu l ukûl Bağlamında Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî nin Hadis Şerhçiliği ve Sünnet Anlayışı sunulmuş tebliğ Gümüşhane Üniversitesi Yayınları Gümüşhane 2014 s 485 498 İBRAHİM KUTLUAY (03.10.2013 -05.10.2013 ) , Yayın Yeri:uluslararası Ahmed Ziyaüddîn Gümüşhanevî Sempozyumu’nda (3-5 Ekim 2013) , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Kur an ve Sünnetin Yasakladığı Kadına Şiddet Uygulama yı Gelenek Meşru Kılabilir mi Hadisler Bağlamında Bir Tahlil Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu İBRAHİM KUTLUAY (13.03.2016 -15.03.2015 ) , Yayın Yeri:Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu Urfa 13-15 Mart 2015. , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Tıbb ı Nebevî nin Vahiy Kaynakları İBRAHİM KUTLUAY (07.10.2015 -10.10.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İslam Tıb, Tıbb-ı Nebevî Kongresi, 7-10 Ekim 2015, Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Adana. , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Usûli’l-hadîs li’l-Birgivî Adlı Eserinin Kaynakları, Metodu ve Sünnetle İlgili Görüşleri İBRAHİM KUTLUAY (12.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Davud-i Karsi Sempozyumu , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
İmâmiyye Şiâsı Hadis Literatüründe Mehdîye Dair Rivayetlerin Sünnî Kaynaklarla Mukayesesi: Mehdî Telakkisi Ehl-i Sünnet’e Şîa’dan mı Geçti? İBRAHİM KUTLUAY (29.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Mehdîlik Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İbnü’l-Esir el-Cezerî’nin Üsdü’l-gâbe fî Temyîzi’s-sahâbe Adlı Eserinin Tabakât Edebiyatı İçindeki Yeri, Kaynakları ve Metodu” İBRAHİM KUTLUAY (14.04.2012 -15.04.2012 ) , Yayın Yeri:Cizre Sempozyumu , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
“Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İBRAHİM KUTLUAY (18.12.2020 -19.12.2020 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Kur’an ve Dil İlimleri Sempozyumu (Bingöl Üniversitesi 18-19-20 Aralık 2020) , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms