GALİP AKHAN
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta galipakhan@yahoo.com
Website
Durum Pasif
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası 5768
Atıf Dağılımları

Bir Grup Serebral Palsili Çocukta Etyoloji

GALİP AKHANSpastik çocuklar Demeği Isparta şubesine başvuran 55'i kız, 60'ı erkek toplam 115 sercbral palsili (SP) basta çalışmaya alındı. SP nedeni olarak bulduğumuz doğum öncesi faktörler: mikrosefalı (%4), ikiz eşi (%4), gebelikte ilaç kullanımı (%2), maternal enfeksiyon (%2). ailede SP öyküsü (%2) ve diabetik anne (%1) idi. Doğum sırası etkenler içinde en sık rastlanan: %37 ile doğum asfiksisi olup bunu %14 ile düşükgestasyonelyaş ve ağırlık ve %3 ile sûrmatürite izlemekteydi. SP'nin doğum sonrası nedenleri olarak da hastalarımızın %7'sinde hiperbilur ...Daha fazlası Makale1995Türk Nöroloji DergisiTürk Nöroloji Dergisi20 Görüntülenme

Epileptik Hastalarda Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri

GALİP AKHAN AHMET KOYUZn ve Cu gibi eser elementlerin epilepsi oluşumunda önemini araştırmak için 36 epileptik ve 36 sağlıklı kişide serum Cu ve Zn değerleri araştırıldı. Epilepsi grubunda serum Cu ve Zn değerleri sağlıklı gruba göre düşük olmasına rağmen bu istatistiksel anlam taşımıyordu. In this study we evaluated serum Cu and Zn levels in 36 patients \vith epilepsy and 36 healthy persons in order to search importance of trace elements in epilepsy . Serum Zn and Cu levels in patients with epilepsy were lower then healthy persons. But it wasn't statistically signi ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi64 Görüntülenme

Surgical Treatment Of Symptomatic Coiling Or Kinking Internal Carotid Artery

GALİP AKHAN ALİ GÜRBÜZ LEVENT YILIKCoiling of the artery is a rare morphologic entity most frequently described in the internal carotid artery. Herein we present two cases with symptomatic kinked internal carotid artery: one suffering from paresthesia of the right arm and speech disturbances and the other suffering from weakness of the left half of the body and speech disturbances. Both patients were treated surgically. None of the patients experienced any peri- or postoperative complications.Makale2010VascularVascular11 Görüntülenme

İmpulsif Rotasyonel Test

GALİP AKHANBu çalışmada, 52 sağlıklı kişide üç değişik şiddette (63 7sn, 87 7sn, I 14 7sn) impulsif rotasyon kullanılarak rotasyonel nistagrnus elde edildi. Kaydedilen nistagmus yavaş faz maksimum açısal hız ölçümleri yapıldı. Yön egemenlikleri hesaplandı. Bulunan değerler istatistik olarak analiz edildi. Sonuçlar literatür bilgileri ile değerlendirildi. Kullanılan yöntemin nörootolojik çalışmalarda güvenilir olduğu kanısına varıldı. Impulsive Rotatory Testing Rotatory nystagmus re.sıtited from impulsive rotatory stimuli al three different magnitudes (63 ...Daha fazlası Makale1989Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi32 Görüntülenme

Düz Bacak Kaldırma Testi : Alt Lomber Disk Protrüzyonların Değerlendirilmesindeki Yeri

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1989Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DergisiFizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi61 Görüntülenme

Gerilim Baş Ağrılı Hastalarda Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçları

GALİP AKHANOral glukoz tolerans testiMakale1992Yeni Symposium16 Görüntülenme

İşitme Engellilerde Okuma : Preliminer Çalışma

GALİP AKHAN GALİP AKHANTamamen sağır olan 5 denekte okuma sırasında göz anneleri elektrookülografik olarak kaydedildi. Elektrookülografik paternlerin büyük sakkadlar ve uzun süreli fiksasyonlar göstermesi dikkat çekiciydi. Beklendiği gibi sağır-dilsizler fonolojik olmayan okuma süreci ile okunmuş kabul edildi. Yine de sonuçlar daha fazla kantitatif çalışma için motive oldu. Eye movernents during reading in 5 completely deaf-mute subjects were electrooculographically recorded. It was notable that electrooculographical patterns showed large saccads and fixations with l ...Daha fazlası Makale1990Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi45 Görüntülenme

Üriner Sfinkterlerin Kontrol Mekanizmaları

GALİP AKHAN.Makale1994Nefro-Üroloji ve Hipertansiyon DergisiNefro-Üroloji ve Hipertansiyon Dergisi26 Görüntülenme

Rat beyin mast hücreleri: Cinsiyetler ve hemisferler arasındaki sayısal farkları ve lokalizasyonları

GALİP AKHANAnaflaksi, enflamatuar reaksiyon ve gecikmiş tip aşırı duyarlılıktaki rolleri kanıtlanmış olan mast hücrelerinin beyin dokusundaki fonksiyonları, lokalizasyonları, fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu çalışmada, eter anestezisi uygulanan ratlarda, mast hücrelerinin beyin hemisferleri ve cinsiyetler arasındaki sayısal farkları ile lokalizasyonlarının incelenmesi amaçlandı. 10 erkek, 10 dişi, 20 adet albino rat eter anestezisi ile uyutulduktan sonra beyinleri disseke edilerek, sağ ve sol hemisferler ...Daha fazlası Makale1995Türk Nöroloji DergisiTürk Nöroloji Dergisi29 Görüntülenme

Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler

GALİP AKHANBu çalışmada 209 akut serebrovasküler hastalıklı (SVH) hastanın (% 56.0 kadın, % 44.0 erkek; ortalama yaş 65.3 ±11.5) elektrokardiografıleri (EKG) incelenmiş. 62 olgudan oluşan kontrol grubunun EKG’leri (% 43.6 kadın, % 56.4 erkek; ortalama yaş 57,9±17.9) ile karşılaştırılmıştır. Başvuru anında hastaların % 89.0' ında EKG anormallikleri varken bu oran kontrol grubunda % 53.2 bulundu (p ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi25 Görüntülenme

Sağlıklı Kişilerde Yarıalan Dama Taşı Patterni ile Görsel Uyarılmış Potansiyellerde Hemisferik Asimetri

GALİP AKHANSağlıklı kişilerde Görsel Uyarılmış Potansiyellerde (GUP) gözlenen hemisferik asimetri için çeşitli yorumlar yapılmıştır. Hemisferler arasında morfolojik asimetri bulunduğunu belirten yayınlar vardır, GUP'lerdeki asimetrinin dama taşı patterni gibi basit uyaranlarla değil, yüz gibi kompleks uyaranlarla ortaya çıktığını belirten yayınlar vardır. Bu konu üzerinde GUP'lere etki yapabilen yaş ve vijilans gibi parametreler açısından homojen olarak kabul edilebilecek bir grupta dama taşı patterni gibi basit bir uyaranla bu konuyu araştırmayı amaçladı ...Daha fazlası Makale1994Süleyman Demirel Üniversitesi22 Görüntülenme

Kronik Akciğer Hastalığı - Davranış Bozukluğu - Koma

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1989Ege Nöroloji DerneğiEge Nöroloji Derneği81 Görüntülenme

Perrotatuar Evok Potansiyeller

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1995İç Anadolu Tıp Dergisiİç Anadolu Tıp Dergisi32 Görüntülenme

Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı

GALİP AKHANBu çatışmada kliniğimizde 1992-1995 yıllan arasında yatarak tedavi gören 8 torakal kora atrofisi olgusu incelendi. Hastalarda torakal kord atrofısinin derecesi ile semptomların başlama süresi arasında bir ilişkinin olmadığı görüldü. Kord atrofisinin semptomların önüne geçtiği tespit edildi. In this study, 8 thoracal cord atrophy cases that had been admitted in our clinic between the years 1992 and 1995 have been investigated. It was seen that there was no correlation between the degree of cord atrophy and duration of symptoms. Cord atrophy was ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi24 Görüntülenme

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Oluşan Demans (Olgu Sunumu)

GALİP AKHANtablo bulunmaktaMakale1995Süleyman Demirel Üniversitesi28 Görüntülenme

Mediastinal Kitleler

GALİP AKHAN1984-1990 yılları arasinda S.U. Tap Fakültesi Göğüs ve. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tetkik ve tedavi ettiğimiz 20 mediastinal kitleli hasta değerlendirildi. Erken teşhis ve tedavi ile, ma-lign tümörlü hastalarda daha uygun prognoza sahip olunabileceği kanaatine ulaşıldı. The cases of twenty patients, treated for turnors and cysts of mediastinurn between 1984-1990, have been investigated. it has been established that a more favourable prognosis could be obtained through early diagnosis and treatrnent of the patients with malignant turn ...Daha fazlası Makale1990Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi26 Görüntülenme

Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı

GALİP AKHANMigrenli hastalarda görülebilecek ruhsal durumları araştırmak için 20 Migrenli hastaya SCL-90, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği ve Maudsley Obsesyon Kompulsiyon Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Elde edilen sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Migrenli hasta grubunda, normal kişilere oranla daha yüksek anksiyete, depresyon, somatizasyon ve obsesyon kompulsiyon puanlan olduğu saptandı. In order to assess psychological problems in patients with migraine, Symptom Check List-90, Hamilton Anxiety Rating Scale, Hamilton Depres ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi28 Görüntülenme

Sağlıklı Kişilerde Cinsiyetler Arasında Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması

GALİP AKHANNormal kişilerden elde edilen görsel uyarılmış potansiyellerde cinsiyet, vijilans, 10 ve beyin matürasyonuna bağlı farklılıkların olabileceğini belirten araştırmalar vardır. Bu çalışmamızda 10, vijilans ve yaş açısından homojen olarak kabul edilebilecek 11 kız ve 11 erkek Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisinde, dama taşı patterni ile görsel uyarılmış potansiyeller çalışıldı. Değerlendirmeye aldığımız P100, ATİ dalgalarının latens ve amplitüdlerinde cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Some authors reported that th ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi54 Görüntülenme

Thyroid Functions in Children with Cerebral Palsy and Effects of Phénobarbital on Thyroid Hormones

GALİP AKHANThyroid function tests were performed on 44 patients with cerebral palsy (CP) and on 35 healthy children as the control group. In the panent group total triiodothyronin (TT3), total thyroxine (TT4), free triiodothyronin (FT3), free thyroxine (FT4) and thyroid-stimulating hormone (TSH) levels were found in wholly normal ranges. These values have shown no significant difference with respect to those of die control group (p>0.05). It was snüdng that -13 %, 41 % and 55 % of the padents were under 3 percentile according to length, weight and head ci ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi14 Görüntülenme

Rotatuar Nöbet Şeklinde Oluşan Vizuel Refleks Epilepsi (Olgu Sunumu)

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi25 Görüntülenme

What is Your Diagnosis?

GALİP AKHANtablo bulunmaktaMakale1995Turkish Journal of Medical SciencesTÜBİTAK17 Görüntülenme

İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu)

GALİP AKHANSantral sinir sisteminin oldukça nadir görülen konjenital vaskülcr malformasyonlar grubundan olan kavernomalar; epileptik nöbet yakınması ile başvuran ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu nedeniyle literatür ışığında gözden geçirildi.Anahtar Kelimeler: Kavernoma, kavernöz hemanjiorna, konjenital vasküler malformasyon. In this article we prcsented a patient \vith a congenital cavernoma which was a rare congenital vascular rnalfornıation. Patient suffering from epileptic seizures have been operated. Key Words: Cavernoma, cavernous hemangiotna ...Daha fazlası Makale1995Süleyman Demirel Üniversitesi40 Görüntülenme

Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar

GALİP AKHANSon yıllarda görsel uyarılmış kortikal cevaplarla (Visual Evoked Potentials=VEP) ilgili bulgular mi-grendeki patogenetik proçeslerin açıklanması için önemli sayılabilecek katkılar sağlamıştır. Özellikle hemisferlerden asimetrik VEP kaydedildiğine ilişkin bilgiler bu bakımdan kayda değerdir. Sunulan çalışmada herbir hemisfer kontrlateral yarı görme alanından stitnüle edilerek bioksipital VEP kaydı yapılmış, elde edilen cevapları,' latans ve amplitüt değerleri yaş dağılımı 20-25 yaş arasında değişen normal kontrol grubu, migren gurubu, kla-sik mi ...Daha fazlası Makale1991Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi55 Görüntülenme

Major Antiepileptik İlaçların Tiroid Hormonları, Testesteron, Gonodotropinler ve Prolaktin Üzerine Yan Etkileri

Öğmegül, Ayşegül Akhan, Galip Türk, Süleyman Gürbilek, MehmetBu çalışmada, en az bir yıldır major antiepileptik ilaç kullanan 42 epileptik hastada tiroid hormonları, testosteron, gonadotropin ve prolaktin değerleri ölçülerek ortaya çıkan değişiklikler araştırıldı. Sonuçta major antiepilepukleriın özellikle serbest T4 ve total testosteron değerlerinde azalma yaptığı belirlendi. In this work, 42 epileptic patients who were using major antiepileptic drugs more than a year, were chosen for the changes in their thyroid, testosterone, gonadotrophins, and prolactin hormone levels. Continuous use of antiepilepti ...Daha fazlası Makale1991Türkiye Klinikleri42 Görüntülenme

Migren ve Kalorik Uyarım

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1989Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi20 Görüntülenme

Etomidat Anestezisinde EEG Bulguları

GALİP AKHANEtomidat Anestezisinde EEG BulgularıMakale1992Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti MecmuasıTürk Anestezi ve Reanimasyon Derneği29 Görüntülenme

Multipl Skleroz'da Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Bulguları

GALİP AKHANBu çalışmada, Multipl Skleroz tanısı için en kesin kriter olan bilgisayarlı beyin tomografisi bul-gulara incelenmiş ve klinik olarak multipl skleroz olduğu belirlenen hastalarımizen tomografi sonuçları, literatür bilgileriyle taritşılmiştır. Sonuçta, bilgisayarlı beyin tomografisi bulgulartnın, hastalık dönemlerine göre değişebileceği ve diğer bazı nörolojik hastalıklarla karıştırılabileceği kanısına varılmıştır. In this study, Cornputerized Tomographic findings that are the most definitive diagnostic criteria for rnultiple sclerosis have been ...Daha fazlası Makale1990Selçuk Tıp DergisiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi60 Görüntülenme

Friedreich Ataksisi (Bir Ailenin İncelenmesi)

GALİP AKHANKaynakça var.Makale1990Optimal Tıp Dergisi79 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2016 - 2020
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2016 - 2020
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE TIP FAKÜLTESİ EGE TIP PR.
2001 - 2011
DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
HASTANELER İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1979 - 1985
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
16.01.2014 - 25.05.2017 Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çoçuklarda Kan Şekeri Değişikliklerinin EEG Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
17.05.2013 - 17.11.2013 Gama Sarkoglikanopatilerin Bölgesel PanoramasıARAŞTIRMA PROJESİ
Fon : 16000
27.02.2014 - 27.08.2014 Sarkoglikanopatilerin bölgesel panoramasıARAŞTIRMA PROJESİ
Fon : 25000
17.05.2013 - 02.04.2015 Bilateral kord paralizilerinde tiroid kartilaj penceresi yaklaşımı ile kord ve band lateralizasyonu yapılan hastalarda ses kalitesinin larengeal EMG videolarengostroboskopi ve akustik ses analizi ile değerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
Fon : 80000
05.02.2014 - 30.12.2015 Obez ve Obez olmayan Obstruktif Uyku Apne Sendromlu OSAS olgularda hava yolu duyarlılığı ve Akciğer Fonksiyonlarının DeğerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
Sleep Analysis of Patients With Nocturia and Benign Prostatic Obstruction MUSTAFA KAAN BALTACIOĞLU,Ayik Sibel,Issi Yasar,Bolukbasi Ahmet,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Urology , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2011.12.067
The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups Yurekli Vedat Ali,GALİP AKHAN,SÜLEYMAN KUTLUHAN,ERTUĞRUL UZAR,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU,FATİH GÜLTEKİN , Yayın Yeri:The Journal of Headache and Pain , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10194-008-0002-5
Türe S Status Epileptikus HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykuluğu ve Uyku Yapısı ile İlişkisi ÖZLEM KAYIM YILDIZ,Esen Yüksekkaya,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Eş Zamanlı Ortaya Çıkan Weber Sendromu Ve Holmes Tremoru Olgusu GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Türk Serebrovasküler Hastalıkları Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Protective Role Of Egb 761 On Cerebral Ischemic Damage Comparison With Mannitol And U74389F SÜLEYMAN KUTLUHAN,FATİH GÜLTEKİN,MEMDUH KERMAN,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2006Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Comparision Of Classification Of Seizures A Preliminary Study With 28 Participans And 48 Seizures Ertaş Kayrak Nalan,Mustafa Ertaş,Aysen Gökyiğit,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Epilepsy & Behavior , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Genç Yetişkinlerde İskemik İnme VEDAT ALİ YÜREKLİ,SÜLEYMAN KUTLUHAN,SERPİL DEMİRCİ,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kronik Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen Hodgkin Lenfoması Olgu Sunumu GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Epilepsi , 2005Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Uzun Süreli Antiepielptik Tedavisine Bağlı Osteomalzi VEDAT ALİ YÜREKLİ,SELAMİ AKKUŞ,GALİP AKHAN,MEHMET NUMAN TAMER,ZAFER YÖNDEN , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2005Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Dietary Assesment Of Children With Cerebral Palsy Case Control Study In Isparta SÜLEYMAN KUTLUHAN,SERPİL DEMİRCİ,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Eastern Journal Of Medicine , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Cactus Shaped Bifrontal Hematoma SÜLEYMAN KUTLUHAN,GALİP AKHAN,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU , Yayın Yeri:Türk Beyindamar Hastalıkları Dergisi , 2003Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Gender-Related Differences in Semiology of Psychogenic Non-Epileptic Seizures HATİCE SABİHA TÜRE,IŞIL TATLIDİL,ESİN KILIŞARSLAN,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29399/npa.23420
Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and neuromuscular electrical stimulation on upper extremity motor recovery in the early period after stroke: a preliminary study ALİYE TOSUN,HATİCE SABİHA TÜRE,AYHAN AŞKIN,Engin Ugur Yardimci,ÜMİT DEMİRDAL,TÜLAY KURT İNCESU,ÖZGÜR TOSUN,HİKMET KOÇYİĞİT,GALIP AKHAN,MUSTAFA FAZIL GELAL , Yayın Yeri:Topics in Stroke Rehabilitation , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/10749357.2017.1305644
Combined use of genetic and immunohistochemical analysis is a critical step in differential diagnosis of sarcoglycanopathies GÜLDEN DİNİZ,AYCAN ÜNALP,FİLİZ HAZAN,FİGEN ÖZGÖNÜL,HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:İzmir Behçet U Çocuk Hastalıkları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.247
Combined use of genetic and immunohistochemical analysis is a critical step in differential diagnosis of sarcoglycanopathies AYŞE GÜLDEN DİNİZ ÜNLÜ,AYCAN ÜNALP,Filiz Hazan,Figen Baydan,HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Editöre Mektup https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.247
Elektroensefalogra��ninDeğerlendirilmesi veRaporlanması HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Nöroloji özel sayı , 2017Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
Elektroensefalogra��ninTarihçesi GALİP AKHAN,HATİCE SABİHA TÜRE , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayı , 2017Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
Interhemispheric Correlation and Epileptic Seizures Are They Related A Preliminary Retrospective Study SİBEL KOCAASLAN ATLI,GALİP AKHAN,HATİCE SABİHA TÜRE,TURAN ONUR BAYAZIT , Yayın Yeri:Journal of Neurological Sciences-Turkish , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Correlation between hippocampal sulcus width and severity of obstructive sleep apnea syndrome GALİP AKHAN,SONGU MURAT,SİBEL AYIK,CANAN ALTAY,SERDAR KALEMCİ , Yayın Yeri:European Archives of Oto-Rhino-Laryngology , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00405-014-3422-7
Spinal reflexes in brain death Beckmann Yesim,Yaprak Seçil,İncesu Tülay Kurt,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Acta Neurologica Belgica , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s13760-014-0284-0
The association of nocturia with sleep disorders and metabolic and chronic pulmonary conditions: data derived from the polysomnographic evaluations of 730 patients SİBEL AYIK,kaan Bal,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Turk J Med Science , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/25536732
Cerebral Oxygenation during Sleep in Patients with Obstructive Sleep Apnea: A Near-Infrared Spectroscopy Study. GALİP AKHAN,SİBEL AYIK,murat songu , Yayın Yeri:Journal of Otolaryngology-Head Neck Surgery , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Is there any change of stroke incidence during Ramadan GALİP AKHAN,SÜLEYMAN KUTLUHAN,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU , Yayın Yeri:acta neurologica scandinavica , 2010Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Surgical Treatment Of Symptomatic Coiling Or Kinking Internal Carotid Artery ÖMER TETİK,ALİ GÜRBÜZ,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Vascular , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.2310/6670.2010.00029
Surgical treatment of symptomatic coilling or kinking internal carotid artery GALİP AKHAN,ÖMER TETİK,VEDAT ALİ YÜREKLİ,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Vascular , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Use of Intravenous İmmunoglobulin and management of Anesthesia for preparation tı thymectomy in Acase with myasthenia gravis that was intractable to classical treatment M Aksun,N Karahan,E Damar,E Yılmaz,G Aran,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:The İnternational of anesthesiology , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Obstruktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörümüdür GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Türk Otolaringeoloji Arşivi , 2008Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Three Cases Of Recurrent Epileptic Seizures Caused By Endosulfan SÜLEYMAN KUTLUHAN,GALİP AKHAN,FATİH GÜLTEKİN,E Kurdoğlu , Yayın Yeri: Neurol India , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Comparation Of Open Carpal Tunnel Reease And Local Steroid Treatment Outcomes In Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome SERPİL DEMİRCİ,SÜLEYMAN KUTLUHAN,HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU,MEMDUH KERMAN,NURETTİN HEYBELİ,SELAMİ AKKUŞ,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Rheumatolgy International , 2002Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome
Poststrok Epileptik Nöbetlerde Risk Faktörlerinin İncelenmesi HATİCE SABİHA TÜRE,AYTEN ERFEN,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ (MEDICAL JOURNAL OF AEGEAN CLINICS) , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Paraneoplastic Neurologic Syndromes: Rare But More Common Than Expected Nine Cases with a Literature Review HÜLYA ULUĞUT ERKOYUN,SEVGİN GÜNDOĞAN,YAPRAK SEÇİL,YEŞİM BECKMANN,TÜLAY KURT İNCESU,HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Neurology , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Vaka Takdimi https://dx.doi.org/DOI: 10.4274/tnd.05900
Etomidat Anestezisinde Eeg Bulguları SADIK ÖZMEN,SELMİN ÖKESLİ,Nuran İlhan,GALİP AKHAN,ŞEREF OTELCİOĞLU,Feyza Ünal , Yayın Yeri:Türk Anest Ve Rean Mecmuası , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Diagnostic value of lumbar root stimulation at the early stage of Guillain–Barré syndrome TÜLAY KURT İNCESU,YAPRAK SEÇİL,figen tokuçoğlu,nevin gürgör,tolga özdemirkıran,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Carotid intima media thickness increase in patients with habitual simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome GALİP AKHAN,SİBEL AYIK , Yayın Yeri:Journal of Clinical Ultrasound , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/jcu.22040
Chorea Ballismus Associated With Nonketotic Hyperglisemia Without Hiperosmality A Case Report GALİP AKHAN,Kızıltaş Ferda,TÜLAY KURT İNCESU,ÖZLEM KAYIM YILDIZ,Zeynep Kurt , Yayın Yeri:Journal Of Neurological Sciences (Turkish) , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Pheochroma Presenting With Bilateral Infarction Dementia And Increased Intraoculer Pressure SÜLEYMAN KUTLUHAN,SERPİL DEMİRCİ,O Çekiç,Y Bardak,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Opthalmic Surgery, Laser & Imaging , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Electrocardiographic Changes In Patients With Ischemic Stroke And Their Importance A Doğan,E Tunç,M Öztürk,MEMDUH KERMAN,GALİP AKHAN , Yayın Yeri:nt J Clin Pract May , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Cerebral Infarction In Patient With Colon Carcinoma And Protein C Adeficiencies SÜLEYMAN KUTLUHAN,GALİP AKHAN,VEDAT ALİ YÜREKLİ,A Doğan,M Özkan , Yayın Yeri:Eur J Neurol , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Ulcerative Colitis Status Epilepticus And Intractable Temporal Seizures GALİP AKHAN , Yayın Yeri:Epileptic Disord , 2002Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Hipopotasemi ile ilişkili miyopati GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,ONUR YİĞİTASLAN,HATİCE SABİHA TÜRE,YAPRAK SEÇİL,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (25.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:53.Ulusal Nöroloji Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Pitozla başvuran hastada nadir bir koinsidans: Tüberoskleroz ve miyastenia gravis birlikteliği Gülce Coşku Yılmaz,HATİCE SABİHA TÜRE,Nevin Gürgör,YAPRAK SEÇİL,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (15.12.2017 -17.12.2017 ) , Yayın Yeri:TND Nöromusküler Hastalıklar Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
TİP I DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA KAN ŞEKERİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN EEG ÜZERİNE ETKİLERİ kerem yıldız,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR,SİBEL KOCAASLAN ATLI,FERHAN ELMALI,HATİCE SABİHA TÜRE,GALİP AKHAN,GÖNÜL ÇATLI,BUMİN NURİ DÜNDAR (26.04.2017 -30.04.2017 ) , Yayın Yeri:XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Headache characteristics in multiple sclerosis YEŞİM BECKMANN,HATİCE SABİHA TÜRE,CİHAT UZUNKÖPRÜ,TÜLAY KURT İNCESU,YAPRAK SEÇİL,GALİP AKHAN (25.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:European Committie For Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) , 2017Uluslararası Özet bildiri
Nadir bir olgu: Nateliglinid’xxe bağlı miyopati HATİCE SABİHA TÜRE,GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,NEVİN GÜRGÖR,GÜLDEN DİNİZ,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (25.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:53.Ulusal Nöroloji Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Zor bir ayrım: Epilepsi ve afazi İktal mi? Postiktal mi? HATİCE SABİHA TÜRE,NEVİN GÜRGÖR,YEŞİM BECKMANN,GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,YAPRAK SEÇİL,CİHAT UZUNKÖPRÜ,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (25.11.2017 -25.11.2017 ) , Yayın Yeri:53.Ulusal Nöroloji Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Determing the factors affecting the mortality of refractory status epilepticusin comparison with nonrefractory status epilepticus Işıl Tatlıdil,HATİCE SABİHA TÜRE,YEŞİM BECKMANN,GALİP AKHAN (24.06.2017 -27.06.2017 ) , Yayın Yeri:European Academy of Neurology , 2017Uluslararası Özet bildiri
A rare etiology in differantial diagnosis of total external ophtalmoplegia GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,HÜLYA ULUGUT ERKOYUN,YAPRAK SEÇİL,HATİCE SABİHA TÜRE,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (24.06.2017 -27.06.2017 ) , Yayın Yeri:3. European academy of neurology POD 248. , 2017Uluslararası Özet bildiri
Nadir bir koinsidans: Miyastenia Gravis ve Guillain Barre Sendromu HATİCE SABİHA TÜRE,NEVİN GÜRGÖR,GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,ONUR YİĞİTASLAN,YAPRAK SEÇİL,YEŞİM BECKMANN,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (25.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:53.Ulusal Nöroloji Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Vitamin D level and quality of life in Multiple sclerosis YEŞİM BECKMANN,HATİCE SABİHA TÜRE,CİHAT UZUNKÖPRÜ,YAPRAK SEÇİL,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (25.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:ECTRIMS-ACTRIMS , 2017Uluslararası Özet bildiri
Double crash sendromuna elektrofizyolojik bakış DİLEK AKYÜZ,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (04.04.2018 -08.04.2018 ) , Yayın Yeri:Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Deliryum ile prezente stroke GÜLCE ÇOŞKU YILMAZ,HATİCE SABİHA TÜRE,TÜLAY KURT İNCESU,GALİP AKHAN (24.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:53. Ulusal nöroloji kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Headache characteristics in multiple sclerosis YEŞİM BECKMANN,HATİCE SABİHA TÜRE,CİHAT UZUNKÖPRÜ,TÜLAY KURT İNCESU,YAPRAK SEÇİL,GALİP AKHAN (25.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:ECTRIMS-ACTRIMS , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms