Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları = Intercultural Sensitivity of Nursing Students According to Their Empathy Level

Amaç: Bu çalışmanın amacı; hemşire adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek; birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri
bu açıdan karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; bir devlet üniversitesinin
hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri
ile tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı olarak yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu,
Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Araştırmanın evrenini, araştırmanın yürütüldüğü üniversitenin Hemşirelik Bölümü
öğrencileri; örneklemini ise birinci ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 320 öğrenci
oluşturmuş, 195 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Bulgular: Birinci sınıfta
öğrenim gören öğrencilerin yaş ortalaması 19.12±1.49 yıl, % 77.1’i kadın olup, dördüncü
sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yaş ortalaması 22.11±0.85 yıl, % 82.6’sı kadındır.
Birinci sınıftaki öğrencilerin % 69.7’si başka kültürden insanlarla tanıştığını, % 51.4’ü
kültürlerarası duyarlılığa ilişkin bilgi almadığını, dördüncü sınıf öğrencilerinin %84.9’u
başka kültürden insanlarla tanıştığını, %65.1’i kültürlerarası duyarlılığa ilişkin bilgi
almadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre yaş ortalamaları
ve başka kültürlerden insanlarla tanışma durumları arasında fark vardır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve
Temel Empati Ölçeği toplam ve alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
fark yoktur. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve
Temel Empati Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin empati düzeylerinin artması
ile kültürlerarası duyarlılıklarının arttığı saptanmıştır. Bu sonuca göre; hemşirelik eğitimi
sırasında öğrencilerin iletişimin en temel unsuru olan empati becerisini kazanmalarının,
hastaya özgü ve kültüre duyarlı bakım vermede katkısı olduğu düşünülmektedir.
Objective: The purpose of this research is to determine the relationship between
intercultural sensitivity and empathy level of nursing students and to compare the junior
and senior students in this respect. Material and Method: This research is descriptively
and comparatively carried out with freshmen and senior nursing students who attend
a state university. The data have been collected by using Individual Description Form,
Intercultural Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale. Population of this research is the
nursing students of the university that this research is carried out; sample of the research
is 320 freshmen and senior students who are currently studying, and only 195 students
accepted to join. Findings: The mean age of the freshmen was 19.12±1.49 years and
77.1% of them were women; the mean age of the seniors was 22.11±0.85 years and
82.6% of them were women. It has been designated that 69.7% of the freshmen met
people from other cultures, 51.4% of them got no information about intercultural
sensitivity; and 84.9% of the seniors met people from other cultures, 65.1% of them
got no information about intercultural sensitivity. There is a difference between the
mean age of the students and the status of meeting someone else from other cultures
according to their year. There is no statistical difference between the Intercultural
Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale, mean total and sub-scale scores according
to the year of the students. It has been determined that there was a positive and
significant relation between the mean total scores of freshmen and senior Intercultural
Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale. Conclusion: It has been determined that as
empathy level of the students increased, intercultural sensitivity of them also increased.
Consequently, it is concluded that acquiring the skills of empathy during the nursing
education has a contribution to making patient-specific and culture-sensitive care.

Erişime Açık
Görüntülenme
151
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Temmuz 2024 19:13
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları = Intercultural Sensitivity of Nursing Students According to Their Empathy Level
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GÜLŞEN IŞIK
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ELİF ÜNSAL AVDAL
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
ESRA ARDAHAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı; hemşire adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek; birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri bu açıdan karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri ile tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı olarak yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, araştırmanın yürütüldüğü üniversitenin Hemşirelik Bölümü öğrencileri; örneklemini ise birinci ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmuş, 195 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Bulgular: Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yaş ortalaması 19.12±1.49 yıl, % 77.1’i kadın olup, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yaş ortalaması 22.11±0.85 yıl, % 82.6’sı kadındır. Birinci sınıftaki öğrencilerin % 69.7’si başka kültürden insanlarla tanıştığını, % 51.4’ü kültürlerarası duyarlılığa ilişkin bilgi almadığını, dördüncü sınıf öğrencilerinin %84.9’u başka kültürden insanlarla tanıştığını, %65.1’i kültürlerarası duyarlılığa ilişkin bilgi almadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre yaş ortalamaları ve başka kültürlerden insanlarla tanışma durumları arasında fark vardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği toplam ve alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin empati düzeylerinin artması ile kültürlerarası duyarlılıklarının arttığı saptanmıştır. Bu sonuca göre; hemşirelik eğitimi sırasında öğrencilerin iletişimin en temel unsuru olan empati becerisini kazanmalarının, hastaya özgü ve kültüre duyarlı bakım vermede katkısı olduğu düşünülmektedir. Objective: The purpose of this research is to determine the relationship between intercultural sensitivity and empathy level of nursing students and to compare the junior and senior students in this respect. Material and Method: This research is descriptively and comparatively carried out with freshmen and senior nursing students who attend a state university. The data have been collected by using Individual Description Form, Intercultural Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale. Population of this research is the nursing students of the university that this research is carried out; sample of the research is 320 freshmen and senior students who are currently studying, and only 195 students accepted to join. Findings: The mean age of the freshmen was 19.12±1.49 years and 77.1% of them were women; the mean age of the seniors was 22.11±0.85 years and 82.6% of them were women. It has been designated that 69.7% of the freshmen met people from other cultures, 51.4% of them got no information about intercultural sensitivity; and 84.9% of the seniors met people from other cultures, 65.1% of them got no information about intercultural sensitivity. There is a difference between the mean age of the students and the status of meeting someone else from other cultures according to their year. There is no statistical difference between the Intercultural Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale, mean total and sub-scale scores according to the year of the students. It has been determined that there was a positive and significant relation between the mean total scores of freshmen and senior Intercultural Sensitivity Scale and Basic Empathy Scale. Conclusion: It has been determined that as empathy level of the students increased, intercultural sensitivity of them also increased. Consequently, it is concluded that acquiring the skills of empathy during the nursing education has a contribution to making patient-specific and culture-sensitive care.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
10.01.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-01-10
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Temel Empati Ölçeği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Transkültürel hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik öğrencileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intercultural Sensitivity Scale
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Basic Empathy Scale
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Transcultural nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nursing students
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Egelioğlu Cetişli, N. , Işık, G. , Özgüven Öztornacı, B. , Ardahan, E. , Özgürsoy Uran, B. N. , Top, E. D. & Ünsal Avdal, E. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 27-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25505/106546
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
27
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
33
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
1
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/553
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms