Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testinin Türkçe’ye Uyarlanması

Amaç: Bu araştırma, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testini Türkçe’ye uyarlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin bir yoğun bakım ünitesinde, Aralık 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Klinik (yatak başı) hemşiresi olan, en az bir aydır ünitede çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 50 yoğun bakım hemşiresi araştırmaya alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve standart sapma, sayı ve yüzde, Kendall’s W iyi uyuşum analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Test sorularının kapsam geçerlik indeksi değerlendirilmiş ve madde analizleri yapılmıştır. Bulgular: Her iki dili iyi bilen uzmanlar tarafından geri çeviri ve uzman görüşleri doğrultusunda dil/ ifadeye yönelik önerilen düzeltmeler yapılmıştır. Tüm soru ve yanıt seçenekleri ve toplam bilgi testi için kapsam geçerlik indeksi değeri 1.00 olarak bulunmuştur. Testin kapsam geçerliği olduğu gösterilmiştir. Uzman görüşleri arasındaki uyum analiz edilmiş ve uyumun olduğu görülmüştür (Kendall’s W=.111, p=.473). Eş zamanlı ölçek geçerliği incelenmiş, hemşirelerin bilgi testi ile tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.61, p<.001). Bilgi testinin ölçüt geçerliğinin olduğu saptanmıştır. Madde analizlerinde, madde güçlük indeksi, madde ayırıcılık gücü indeksi ve
çeldirici seçenek analizi sonuçlarının uygun düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçlar, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz
Bilgilerini Değerlendirme Testinin kapsam ve ölçüt geçerliği olduğunu göstermiştir. Test sorularının madde analizi sonuçlarının uygun düzeyde olduğu ortaya koyulmuştur. Testteki doğru yanıtların kanıta dayalı kılavuzlar güncellendikçe gözden geçirilmesi ve testin psikolinguistik ve psikometrik özelliklerinin farklı örneklemlerde test edilmesi önerilmiştir.

Objective: This study was conducted for the purpose of adapting the Evidence-Based Guideline Knowledge Assessment Test of Critical Care Nurses in Preventing Central Venous Catheter Related Infections into Turkish. Material and Method: The study was carried out in the intensive care unit of a training and research hospital between December 2015-January 2016. Fifty intensive care nurses who were clinic (bedside) nurses, had been working in the unit for at least one month and volunteered to participate, were recruited to the study. Data were evaluated using mean and standard deviation, number and percentage, Kendall’s W concordance analysis and Pearson’s correlation analysis.
Content validity of the test questions was assessed and item analyses were performed. Findings: Corrections offered for language/expressions were made by experts speaking both languages very well, in accordance with back translation and expert opinions. Content validity index value was found to be 1.00 for all question and answer options, as well as total information test. The test was demonstrated to have a content validity. Concordance among expert opinions was analyzed and
proved to be available (Kendall’s W=.111, p=.473). Concurrent scale validity was examined and it was found that there was a significant correlation between the nurses’ information test and attitude scale scores (r=.61, p<.001). It was determined that information test had a criterion validity. In the item analyses; it was determined that item difficulty index, item discrimination power index and distracter option analysis results were at a convenient level. Conclusion: The results have shown that Evidence-Based Guideline Knowledge Assessment Test of Critical Care Nurses in Preventing Central Venous Catheter Related Infections had content and criterion validity. It was revealed that item analysis results of the test questions were at a convenient level. It was recommended to review
correct answers in the test whenever evidence-based guidelines would be updated and to test psycholinguistic and psychometric features of the test in different samples.

Erişime Açık
Görüntülenme
44
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:09
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
AKLİME SARIKAYA
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırma, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testini Türkçe’ye uyarlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin bir yoğun bakım ünitesinde, Aralık 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Klinik (yatak başı) hemşiresi olan, en az bir aydır ünitede çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 50 yoğun bakım hemşiresi araştırmaya alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve standart sapma, sayı ve yüzde, Kendall’s W iyi uyuşum analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Test sorularının kapsam geçerlik indeksi değerlendirilmiş ve madde analizleri yapılmıştır. Bulgular: Her iki dili iyi bilen uzmanlar tarafından geri çeviri ve uzman görüşleri doğrultusunda dil/ ifadeye yönelik önerilen düzeltmeler yapılmıştır. Tüm soru ve yanıt seçenekleri ve toplam bilgi testi için kapsam geçerlik indeksi değeri 1.00 olarak bulunmuştur. Testin kapsam geçerliği olduğu gösterilmiştir. Uzman görüşleri arasındaki uyum analiz edilmiş ve uyumun olduğu görülmüştür (Kendall’s W=.111, p=.473). Eş zamanlı ölçek geçerliği incelenmiş, hemşirelerin bilgi testi ile tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.61, p<.001). Bilgi testinin ölçüt geçerliğinin olduğu saptanmıştır. Madde analizlerinde, madde güçlük indeksi, madde ayırıcılık gücü indeksi ve çeldirici seçenek analizi sonuçlarının uygun düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçlar, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testinin kapsam ve ölçüt geçerliği olduğunu göstermiştir. Test sorularının madde analizi sonuçlarının uygun düzeyde olduğu ortaya koyulmuştur. Testteki doğru yanıtların kanıta dayalı kılavuzlar güncellendikçe gözden geçirilmesi ve testin psikolinguistik ve psikometrik özelliklerinin farklı örneklemlerde test edilmesi önerilmiştir. Objective: This study was conducted for the purpose of adapting the Evidence-Based Guideline Knowledge Assessment Test of Critical Care Nurses in Preventing Central Venous Catheter Related Infections into Turkish. Material and Method: The study was carried out in the intensive care unit of a training and research hospital between December 2015-January 2016. Fifty intensive care nurses who were clinic (bedside) nurses, had been working in the unit for at least one month and volunteered to participate, were recruited to the study. Data were evaluated using mean and standard deviation, number and percentage, Kendall’s W concordance analysis and Pearson’s correlation analysis. Content validity of the test questions was assessed and item analyses were performed. Findings: Corrections offered for language/expressions were made by experts speaking both languages very well, in accordance with back translation and expert opinions. Content validity index value was found to be 1.00 for all question and answer options, as well as total information test. The test was demonstrated to have a content validity. Concordance among expert opinions was analyzed and proved to be available (Kendall’s W=.111, p=.473). Concurrent scale validity was examined and it was found that there was a significant correlation between the nurses’ information test and attitude scale scores (r=.61, p<.001). It was determined that information test had a criterion validity. In the item analyses; it was determined that item difficulty index, item discrimination power index and distracter option analysis results were at a convenient level. Conclusion: The results have shown that Evidence-Based Guideline Knowledge Assessment Test of Critical Care Nurses in Preventing Central Venous Catheter Related Infections had content and criterion validity. It was revealed that item analysis results of the test questions were at a convenient level. It was recommended to review correct answers in the test whenever evidence-based guidelines would be updated and to test psycholinguistic and psychometric features of the test in different samples.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.12.2020
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2020-12-08
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yoğun bakım hemşireliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kanıta dayalı uygulama
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Santral venöz kateter
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kateter ilişkili enfeksiyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilgi değerlendirme testi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Critical care nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evidence-based practice
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Central venous catheters
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Catheter-related infections
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Knowledge assessment teste
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Şanlı, D. & Sarıkaya, A. (2020). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testinin Türkçe’ye Uyarlanması . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 7-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/54199/667333
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Turkish Adaptation of the Evidence-Based Guideline Knowledge Assessment Test of Critical Care Nurses in Preventing Central Venous Catheter Related Infections
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
7
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
14
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
5
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/512
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms