Filtreler
Filtreler
Bulunan: 11 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [2]
Yayın Dili [1]
Erişime Açık

Avrupalılaşma temelinde Avrupa Birliği enerji politikaları

Can, Pelin Pınar

ÖZETAvrupalılaşma Avrupa Birliği’nin kendi norm ve kurallarının, değerlerinin diğerülkelere çeşitli politikalar ve stratejiler yoluyla aktarılma süreci olaraktanımlanmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin ortak enerji politikalarınınAvrupalılaşma ile aday, üye ve komşu ülkelerin ulusal politikalarında yer alma süreciincelenmektedir. AB, önceleri üye ve aday ülkeler için bu süreci uygulamaktaydı şimdiise sadece kendi enerji politikalarını değil komşu ülkelerin enerji politikalarını daAvrupalılaştırmaktadır. Enerji güvenliği, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma enerjininAvrupalılaşma kriterler ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kamu diplomamsisi bağlamında Türk dış politikasında diaspora diplomasisi

Çakır, Durmuş Çağlar

ÖZETBilginin kolay ve hızlı dolaşımı küresel siyasette kamu diplomasisi kavramının popülerliğini artırmıştır. Diplomaside yeni bir uygulama alanı olarak rol üstlenen kamu diplomasisinde “kalplerin ve akılların fethedilme” düşüncesi dış politikanın öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. Küresel ve bölgesel düzeyde dış politikanın geliştirilmesi noktasında yumuşak gücün bir aracı olarak kullanılan kamu diplomasisinin, politika yapım sürecine etki eden faktör haline dönüştüğü görülmüştür.Bu tez çalışmasında, kurumlarla beraber Türk dış politikasında bir araç olarak kullanılan kamu diplomasi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Batı Balkanların Avrupa Birliği bütünleşmesi

Taşkın, Özge

ÖZETİkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa devletleri istikrarsız ve savaşlara yolaçan imajından sıyrılmak, eski güçlerini tekrar kazanmak, barış ve refahı sağlamakamacıyla Avrupa Birliği’ni (AB) kurmuştur. Bu doğrultuda altı kurucu devlet ileoluşturulan AB zamanla bünyesine yeni ülkeleri ekleyerek 28 üyeli uluslarüstü(supranasyonel) bir yapı haline gelmiştir. AB’nin hem yeni üye kabul etmesianlamına gelen hem de en güçlü dış politika araçlarından biri olarak kabul edilengenişleme, AB kurulduğu andan itibaren yedi kez gerçekleşmiş ve bugün BatıBalkan ülkeleri ile devam eden bir süreç haline g ...Daha fazlası

Erişime Açık

Siyasi partilerin elit seçimi : Ak Parti Örneği

Yazgan, Halide

ÖZETSiyasi partilerin elit seçimi tezimizde, ilçe teşkilat yapısı içindeki ilçe başkanlarıbaz alındı. İlçe başkanları bağımlı değişkenimiz ile 2015 genel oylama sonuçları, 2017referandum sonuçları ve okuma yazma oranı bağımsız değişkenleri nicel veriyöntemiyle çapraz tablo, grup istatistiği ve t-Testi yöntemiyle değerlendirildi. Buçalışmayla yerel elitlerin seçiminde nelerin etkili olduğunun anlaşılmasıhedeflenmektedir. Çalışmamızda öncelikle literatür söylemleri içerisinde en kuvvetliöncelik olan seçim kaygısı ele alındı. Seçim kaygısı ölçütü, ilçe başkanları değişimindede etkili olan ölçüt o ...Daha fazlası

Erişime Açık

Avrupa’da yükselen popülizmin göçmen politikalarına etkisi : İngiltere örneği

Özdel, Tuğba

ÖZETAvrupa son on yılda popülist partilerin ve hareketlerin yükselişe geçişine şahit olmaktadır. Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaş öncesi aşırı sağcı politikaların popülerliği azalmıştır. Bu dönemden sonra liberal demokrasinin hâkim olduğu yüksek insani değerler çerçevesinde yönetilen ve dünyaya demokrasi dersi veren Avrupalı devletlerde aşırı sağcı popülist söylemleri olan partilerin güç kazanması şok etkisi yaratmıştır. Büyük oranda ekonomik krizler ve dünya çapında göç hareketliliği ile bağdaştırılan siyasal değişim ülkelerin göç politikalarında önemli değişiklikler y ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sykes-Picot düzeninin oluşturduğu başarısız devletler : Irak ve Suriye örnekleri

Abdullah Şahinoğlu

ÖZETBaşarısız devlet kavramı, uluslararası toplumun bir üyesi olma konusundayetersiz kalan ve kendi kendini yönetme işlevini yerine getiremeyen devletleri ifadeetmek için 1993’te Gerald B. Helman ve Steven R. Ratner tarafından kullanılmıştır.Irak ve Suriye’nin uluslararası ilişkilerdeki başarısızlığı aşamalı bir şekilde olmuştur.Kuruldukları dönemden bu güne istikrarlı bir yapıya kavuşamayan bu devletlerinbaşarısızlıklarına neden olan en önemli gelişmelerden biri XX. yüzyılın başındayaşanmıştır. İngiltere ve Fransa tarafından Sykes-Picot Protokolü ile 16 Mayıs1916’da temelleri atılan Orta Doğu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Antroposentrik küresel çevre politikaları ve çevre koruma yaklaşımlarının ekosentrik görüş çerçevesinde değerlendirilmesi

Poyraz Çini

ÖZETÇevre sorunlarının Sanayi Devrimi’nin ardından baş göstermiş olduğu düşünülsede aslında bu sorunlar insanın doğa ile kurduğu ilişkinin başlangıcına kadar tarihlenebilmektedir. Çevre sorunlarını yaratan başlıca sebep olarak görülen insanfaaliyetlerinin temelinde başka bir etken yatmaktadır. İnsanın doğayla kurduğu ilişkiyeyön veren düşünce yapısına çevre etiği denilmektedir. Doğanın insana hizmet etmek için var olan bir araç olduğu fikrini karşılayan antroposentrik (insan merkezci) çevre etiği ise çevre sorunlarının temelinde yatan asıl sebeptir. Bu görüşün karşısında doğanın kendinden değe ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bağımsızlık sonrası dönemde Baltık Ülkelerinin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci : Litvanya örneği

Yılmaz, Suheyla

ÖZETAvrupa tarihi boyunca uzun ve yıpratıcı savaşlara maruz kalmıştır. İkinciDünya Savaşı sonrasında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya veHollanda Avrupa'da kalıcı barışı temin etmek için 1951 yılında Avrupa Kömür veÇelik Topluluğunu (AKÇT) kurmuştur. Daha sonra 1957 yılında Roma Antlaşması ileAvrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu(EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında Birleşme Antlaşması’yla bu topluluklarAvrupa Toplulukları adını almıştır. 1992 yılında Avrupa Topluluklarının kurucuantlaşmalarında değişiklik yapılmasını amaçlayan Avrupa Birliği Antla ...Daha fazlası

Erişime Açık

Soğuksavaş sonrası Ukrayna: Ulusal bağımsızlıktan uluslararası rekabete

Girgin, Elif

ÖZETEnerjinin giderek önem kazanması ile Ukrayna’nın jeopolitik konumusiyasetinin belirlemesinde etkili olmuştur. Değişen dünya siyasetinin enerjiyebağımlılığının artmasıyla Ukrayna’ya olan ilgiyi arttırmıştır. Ukrayna’nın tarihsahnesine çıktığı ilk andan itibaren jeopolitik konumu sadece RF için değil, diğerülkeler içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Enerji konusunda RF’ye bağlı olanAvrupa ülkeleri ve RF’nin bu bölgedeki yükselişini engellemek isteyen ABD bölgedeAB ve NATO ile varlıklarını pekiştirmek istemiştir.ABSTRACTEnergy importance is increasing day by day and Ukraine’s geopolitics h ...Daha fazlası

Erişime Açık

Teknoloji politikası araştırma alanının evrimsel incelenmesi : Bilimetrik bir yaklaşım

Baysallar, Sibel

ÖZETTeknoloji politikası araştırma alanı farklı disiplinler içerisinde yer alan interdisipliner araştırma alanı olarak görülmektedir. İnterdisipliner bir çalışma alanı olarak kabul edilen teknoloji politikası alanı bilim, teknoloji ve inovasyon kavramlarından beslenmekte ve söz konusu kavramların nitelikleri ile eş değer özellikler taşımaktadır. Teknoloji politikası araştırmacıları, geçmişten günümüze teori ve uygulamaları farklı iktisadi yaklaşımlar bağlamında ele almış ve anlamaya çalışmıştır. Ön planda tutulan ekonomik öz ile birlikte teknoloji politikaları taşıdıkları sosyal, toplumsal ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Soğuk Savaş Dönemi doğu-batı blokları arasındaki mücadelede propaganda

Gizem Özgür

ÖZETPropaganda ile ilgili çeşitli tanımlamalar olmasına karşın genel olarak kabul edilen, insanların davranışlarını etkilemeyi amaçlayan kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğudur. Soğuk Savaş döneminde sıcak çatışmaların yerini ideolojik mücadelelerin almasıyla birlikte devletlerin dış ilişkilerinde yararlandığı politika araçlarından biri olması bağlamında önemli bir mefhum olagelmiştir. Kitle iletişim araçlarının insanların hayatına daha fazla girmesiyle birlikte propaganda içerikli mesajlara kolaylıkla maruz kalınmıştır.Bu çalışma, Soğuk Savaş döneminde Washington merkezli Batı Bloku ve Moskov ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms