Filtreler
Filtreler
Bulunan: 13 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [2]
Yayın Dili [1]
Erişime Açık

Görme yetersizliği olan bireyler ve dini başa çıkma

Sevgi Savcı Bahçekapılı

ÖZETBu çalışma görme yetersizliği olan bireylerin hayatları boyunca karşılaştıkları problemlerle başa çıkma sürecinde dini başa çıkma etkinliklerini ne sıklıkla kullandıklarını konu edilmektedir. Görme yetersizliği olan bireylerin hayata bakış açılarını yansıtmak, karşılaştıkları problemleri nasıl ele aldıklarını gözlemlemek, bu problemlerle baş etme sürecinde olumlu ya da olumsuz ne tür dini başa çıkma yöntemlerine başvurduklarını tespit etmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bireylerin cinsiyet ve yaş gibi demografik özellikleriyle dini başa çıkma eğilimleri a ...Daha fazlası

Erişime Açık

SØren Aabye Kierkegaard ve Jean-Paul Sartre’da varoluşçuluk ve inanç

Eda Gümüş Arıtürk

ÖZETBu tez çalışmasında varoluş ve inanç kapsamında, varoluşçu felsefenin önemliisimlerinden olan Søren Aabye Kierkegaard ve Jean-Paul Sartre incelenmektedir. Buamaçla iki filozofun felsefelerindeki benzer ve farklı yönler karşılaştırılmakta bukapsamda “varlık”, “varoluş”, “kaygı”, “özgürlük”, “bulantı”, “saçma” gibikavramları nasıl ele aldıkları irdelenmektedir. İncelemenin ilk kısmında varoluşçufelsefenin başlıca temsilcileri ve felsefeleri açıklandıktan sonra, sonraki kısımlardaKierkegaard ve Sartre’ın felsefi görüşleri ele alınmakta, devamında ise her ikifilozofun karşılaştırmalı bir anali ...Daha fazlası

Erişime Açık

Manevi bakım ve danışmanlığın imam hatip ortaokul öğrencilerinin ruh sağlığı ve manevi iyi oluşlarına etkisi

Pehlivan, Arzu

ÖZETBu araştırmanın temel amacı manevi bakım ve danışmanlık uygulamasının imam hatiportaokul öğrencilerinin ruh sağlığı ve manevi iyi oluşlarına etkisini ölçmektir.Araştırmanın temel hipotezi “Manevi bakım hizmeti imam-hatip ortaokul öğrencilerinin ruh sağlığını ve manevi iyi oluşlarını etkiler” şeklindedir. Araştırmanın örneklemini Manisa Yunus Emre Osmancalı İmam-Hatip Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n66). Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Manevi İyi Oluş Ölçeğinden oluşan bir anket hazırlanmış örnekleme uygulanmıştır. Beck depresyo ...Daha fazlası

Erişime Açık

Walter Benjamin’de Flaneur kavramı

Aydın, Ezgi

ÖZETBu çalışmada Walter Benjamin’in Pasajlar yapıtında ele aldığı flaneur kavramıdeğerlendirilmeye çalışılmıştır. Flaneur kavramının Benjamin’in felsefesinde neanlama geldiği ve flaneur kavramının nasıl bir düşünce ekseninde konumlandırıldığımodernite, modernleşme, modernizm, kapitalizm olguları bağlamında ele alınmıştır.Onun öncesinde filozofun çeşitli akımlardan etkilenen derin düşünce yapısınıanlayabilmek ve flaneur kavramının onun için ne ifade ettiğini kavrayabilmekamacıyla Benjamin felsefesine giriş niteliğinde bir sunum yapılmıştır. Flaneur’ünortaya çıkış dönemi, aynı zaman da modernleş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Niccolò Machiavelli’de din-siyaset ilişkisi

Tanrıverdi, Ferhat

ÖZETDin-siyaset arasındaki ilişki, siyaset felsefesine yönelik araştırmalardagenellikle merkezî bir konumda bulunmaktadır. Çünkü din ve devletin varlığı,toplumlar açısından vazgeçilmez bir mevkide durmaktadır. İnsanlık tarihi boyuncadinsiz bir topluluğun varlığından söz etmenin imkânsızlığı kadar, devletsiz birtoplumun var olduğu da görülmemiştir. Bu bağlamda, geç dönem Ortaçağ veRönesans süreçlerindeki Batı Avrupa’da meydana gelen siyasî mücadelelerin, dinsiyaset ilişkisi açısından bir laboratuvar niteliği taşıdığı düşünülmektedir.Rönesans’ın beşiği olarak kabul edilen İtalya’da siyasî istikr ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sinema ve Felsefe

Özaltun, Merve

ÖZETBu çalışmada sinemanın felsefeyle olan ilişkisi ele alınmaktadır. Bunun için buçalışma öncelikle Dünya Sinema Tarihi’nde etkili olan dört büyük ülkeden bahseder:Fransa, İtalya, Almanya ve Rusya. Ardından bu ülkelerin Türkiye sinemasınaetkilerinden söz edilir. Sinema tarihinin sunduğu kavramlar, düşünceler vesinematografik imgeler aracılığıyla, sinema tarihi ve düşünce arasında bir bağlantıkurulmaktadır.Çalışmanın ikinci bölümünde sinema ve felsefe arasındaki ilişki dört başlıkaltında değerlendirilmektedir. Sanat olarak sinemanın görme eylemine yaptığı katkıdile getirilmektedir. Bir düşünme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kur’an merkezli bir yaklaşımla ahlak dışı davranışların aklileştirilmesi

Eren, Saadet

ÖZETBu çalışmada düşünce tarihi boyunca insanların üzerinde durduğu ahlakideğerler hem felsefi boyutuyla hem de ahlak merkezli bir din olma niteliğiyle İslamve Kuran perspektifinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. İnsan davranışlarının nasılolması gerektiği üzerinde duran ve bu davranışları iyi kötü nitelemeleriyle ifade edenahlak, İslam düşüncesinde oldukça geniş yer bularak çalışmaların hem iyi ve kötününnasıl ortaya çıktığı hem de ahlakiliğin temellendirilmesi gibi konular üzerindeyoğunlaşıldığı gözlenmektedir.Ahlak dışı davranışların psikolojik ve toplumsal açıdan pek çok nedeni tespitedil ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hegel’in tarih felsefesi’nde özgürlük ve ilerleme

Dinçsoy, Ziya

ÖZETBu tezde Hegel'in Tarih Felsefesi'ndeki özgürlük (Freiheit) ve ilerleme (Progress) kavramlarına odaklanıyorum. Bu iki kavram Hegel'in Tarih Felsefesi'nin merkezi kavramlarındandır. Bu iki kavramı ele alırken hem tarihsel hem de pratik örnekleri dikkate aldım. Bu yaklaĢımın, Hegel'in yaklaĢımını mümkün olduğunca orijinal/özgün olarak sunmanın en iyi yollarından biri olduğunu ortaya koydum.ABSTRACTIn this thesis I focus on the concepts of freedom (Freiheit) and progress (Progress/Fortschritt) in Hegel‟s Philosopy of History. This two concepts are central concepts in Hegel's Philosophy of His ...Daha fazlası

Erişime Açık

Habermas’ta kamusal alanın yeniden inşası ve iletişimsel aklın rolü

Arkın, Aslı Dilan

ÖZETHabermas’ı 20.yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri yapan şüphesiz kionun eleştirel ve rasyonel iletişim temelli bir toplum yapısını oluşturmak istemesiydi.Çalışmamızda Habermas’ın yeniden inşa ettiği, müzakere, rasyonel iletişim verasyonel eylem niteliklerini içeren kamusal alanın, geçmişini genel anlamıylaaraştırdık ve modernite etkileri sonrasında oluşan yeni yaşam dünyasına kısa biryolculuk yaptık. Bunu yaparken moderniteden, rasyonel iletişim ve iletişimseleyleme kadar uzanan kamusal alan dönüşümlerin de detaylarını inceledik.Modernitenin yıkıcı etkilerinden kaçamadığı düşünülen kla ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kur’an-ı Kerim’de insan ve özelliklerinin din eğitimi açısından değerlendirilmesi

Duran, Şamil

ÖZETDin eğitimi insan içindir insanın mutlu, huzurlu, dengeli ve üretken bir yaşam sürmesi için insanlığa yapılan ilahi bir yardımdır. Din eğitimi insana dünya hayatında yaşarken zora düşmemesi ve ümitsizliğe kapılıp tükenmemesi için bir takım yön tabelaları, yol haritaları ve değerler sistemi sunar. İnsanın kendi fıtratını tanımasına ait bilgisi çok az olduğu için ne olduğunu ne olması gerektiğini ve içinde var olan özelliklerini nasıl kullanacağını öğretir. Din eğitimi insana bu noktada yardım etmekte ve kılavuzluk yapmaktadır. İlahi yardım da bu dünyada problemi, sıkıntısı olanlara gelir. B ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bilim Felsefesinde zaman

Gürsoy, Seval

ÖZETİnsanlık Tarihinde, mitolojik yaklaşımlarda dahil olmak üzere düşünen insanlarıngünümüzde de hala çözmekte zorlandıkları boyutları çok yönlü olan fiziğin, adetaaltından kalkamayıp, metafiziğe emanet ettiği zaman ile ilgili yaklaşımlarını Antikçağdan başlayarak incelemek istedim. İlk çağlarda tanrıları bile denetleyen bir güç,bir düzenleme aracı olarak görülen zaman, Aristoteles ile varolanlar sınıfından mı?Varolmayanlar sınıfından mı? İncelenmesi gerektiği sorgulanmış ve sonunda nesneyeait bir özellik olarak görülmüştür. Augustinius’da teolojik bir kaygıyla yaklaşılanzamanın gerçekliği sor ...Daha fazlası

Erişime Açık

Walter Benjamin : Modern şehir ve sanat

Erdem Pehlivan, Pelin

ÖZETBu çalışmada ilk olarak tarih boyunca şehirsel organizasyonlarda ve sanatbiçimlerinde çeşitli koşullara bağlı olarak yaşanan değişim araştırılmıştır. Bubağlamda çalışma, tarih öncesi dönemlerde ilk insanların yaşadıkları yerleri ve sanatıdinsel koşullara bağlı olarak nasıl şekillendirdiğine odaklanmış ve dinsel etkininşehir ve sanat üzerinde daha da görünür hale geldiği İlkçağ ve Ortaçağ dönemlerinikapsayacak şekilde genişletilmiştir.Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sekülerleşmeyle birlikte felsefe tarihindekibelki de en büyük kırılmanın yaşandığına ve bu kırılma sonucunda da insanı merke ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms