Filtreler
Filtreler
Bulunan: 19 Adet 0.001 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Yayın Tarihi [2]
Yayın Dili [1]
Erişime Açık

Tüketicilerin sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalıkları üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisi

Taş, Ebru

ÖZETViral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derecegüçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağlarıkullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılara hızlı ve düşükmaliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Günümüzde viral pazarlamadan karamacı güden ve gütmeyen tüm kişi ve kurumlar yararlanmaktadırlar.Sivil Toplum Kuruluşu (STK) toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak elealıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük usulüyle alan vekâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. STKlar, sosyal, kültür ...Daha fazlası

Erişime Açık

Terörizmin hisse senedi piyasasındaki işlem adetleri üzerindeki etkisi : Türkiye örneği

Küçük, Fatma

ÖZETBu çalışma, 2013-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelmiş olan terörizmin Türk hisse senedi piyasasındaki etkilerini, literatürde sıkça yapıldığı gibi getiriler ve volatiliteler üzerinden değil bunların temelinde yatan devir işlem adetleri (birim hisse başına düşen işlem adedi) üzerinden incelemektedir. İlgili dönem aralığında daima Bist100’e kote olan firma hisseleri ile yapılan analiz, terörizmin Türkiye piyasasındaki devir işlem adetleri üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonucun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla hisseler sadece Borsa İstanbul’da ...Daha fazlası

Erişime Açık

Vergi uyum politikalarının oluşturulmasında mükellef davranışları

Demir, Tuncay

ÖZETBütün devletlerin ortak en büyük amaçlarından biri vergi gelirlerinin eksiksiz toplanmasıdır. Gönüllü vergi uyumu vergi mükelleflerin gönüllü olarak vergilerini ödemesidir. Vergilendirmenin sınırları aşıldığında ya da mükelleflerin vergi yükü artığında vergi uyumu bozulur. Vergi uyumu sağlanmasında, hükümetlerin vergi ahlakı, vergi bilinci gibi psikolojik faktörleri dikkate alması en az yaptırım ve cezalar yoluyla mükellefleri caydırması kadar önemlidir. Vergi uyumunu etkileyen ekonomik, psikolojik, siyasal, kültürel, demografik vb. faktörler mükelleflerin algı, tutum ve davranışlarını da ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde vergi inceleme sürecinde mükelleflerin hak ve ödevleri

Orçun Avcı

ÖZETVergilendirmede mükellef ile vergi idaresi arasındaki en hassas nokta, vergi incelemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi inceleme süreci, vergisel işlemler bakımından önemli hak ve yükümlülükler getirmektedir. İdare, mükellefleri incelemeye tabi tutabildiği gibi mükelleflerin de inceleme sürecinde birtakım hakları bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ön plana çıkan mükellef hakları, dünyada da oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. Gelir idarelerinin yeniden yapılandırılma sürecinin bir uzantısı olan mükellef hakları konusu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkeler ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mali konsolidasyon - büyüme ilişkisi : Türkiye Örneği

Bozkurt, İnan

ÖZETMali konsolidasyon kavramı, özellikle 2008 krizinden sonra önem kazanmayabaşlayan bir kavramdır. Krizin etkisiyle, özellikle AB ülkeleri mali tedbir kararlarıalarak mali sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. Mali konsolidasyon aslındaekonomi literatüründe sıklıkla kullanılan daraltıcı maliye politikası anlamınagelmektedir. Bu çalışmada Türkiye için sınırlı düzeyde çalışılan mali konsolidasyonkavramının mahiyeti, kapsamı ve tarihsel gelişimi üzerinde detaylı bir şekildedurulmuştur. Akabinde Türkiye’de 1980 sonrası maliye politikaları ele alınmıştır.Çalışmanın amacı 1980-2016 dönemi için ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gelişmekte olan ekonomilerde finansal gelişmişlik-enerji tüketimi ilişkisi

Oruç, Duygu

ÖZETÇalışmanın amacı, finansal gelişmişlik ve enerji tüketimi arasındaki nedensellikilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya,Malezya, Meksika, Şili ve Romanya olmak üzere gelişmekte olan toplam sekizülkenin (2000-2014) on dört yıllık dönemini kapsayan veri seti analizimize dâhiledilmiştir. Veriler, Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmamızdabağımsız değişken olan finansal gelişmişliğin göstergesi olarak cari işlemler dengesiaçığı, bankaların özel sektöre verdiği yurt içi krediler, enflasyon, doğrudan yabancıyatırımlar, gayri safi yurt içi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’deki enerji işletmelerinin performasyonlarını etkileyen tedarik zinciri uygulamaları üzerine nitel bir araştırma

Nacak, Oğuzhan

ÖZETBu çalışma, enerji firmalarının tedarik zinciri kurarken nelere dikkat ettiklerini,kritik noktalarını ve bu uygulamaların genel performanslarına olan etkisini ortayakoymayı amaçlamıştır. Nitel çalışmaya uygun olarak yüz yüze gerçekleştirilengörüşmeler sonucunda, enerji tedarik zincirinin, diğer sektörlerdeki tedarikzincirlerine göre daha az toleranslı olduğu ve zinciri tamamlayan oyuncuların kritikroller üstlendiği söylenebilir.ABSTRACTThis study aimed to reveal what energy companies are paying attention to whensetting up the supply chain, their critical points and their impact on the over ...Daha fazlası

Erişime Açık

İzmir ve Eskişehir bitpazarlarında ekonomi ve kültür

Ömer Karahan

ÖZETBitpazarları, diğer semt pazarlarından farklı olarak ikinci el eşyalar veya başka bir deyişle kullanılmış günlük ihtiyaç ürünlerinin kullanılmamış sıfır ürünlerden daha ucuz fiyata satıldığı ve genelde sıfır ürünleri alamayan bireylerin tercih ettiği bir alışveriş mekânıdır. Aynı zamanda içerisinde ikinci el kıyafet, antika değeri olan eşyalar, tablolar, ayakkabılar, el tamir aletleri ağırlıklı olmak üzere birçok ikinci el ürünü barındırmaktadır. Bitpazarları tarihsel olarak pazaryerlerinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze süreklilik göstermektedir.Bu tez bitpazarını ağırlıklı olara ...Daha fazlası

Erişime Açık

Küresel kamusal bir mal olarak mülteci koruması

Demirci, Zeynep

ÖZETKureselleşmenin başlangıcından gunumuze ekonomik, sosyal ve teknolojikalanlarda onemli değişiklikler ortaya cıkmıştır. Bircok alanda etkisini gosterenkureselleşme maliye bilimi acısından da belirgin bazı değişikliklere neden olmuştur.Kuresel kamusal mal kavramı bu anlamda kureselleşme sonucu ortaya cıkan,ozellikle 1990’lı yıllardan itibaren calışılmaya başlanan ve hala gundemde olan birkavramdır. İlk calışmalar sonucunda tanımı yapılan, sahip olması gereken ozellikleribelirtilen ve ceşitli sınıflandırmalara tabi tutulan kuresel kamusal mal kavramınındaha net ve anlaşılır olması icin litera ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun hisse senedi performansına etkisi : BİST -100’de bulunan yüksek kurumsal yönetim derecesine sahip şirketler üzerine bir uygulama

Taylan Özgür Arslan

ÖZETBu tez çalışması, özellikle son çeyrek yüzyılda iktisadi süreçlerin gündemineoturmuş kavramlardan biri haline gelen kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkışını,gelişimini, özelliklerini ve derecelendirme süreçlerini kapsayıcı şekilde incelemektedir.Çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olmanın hissesenedi fiyat performanslarına etkisini ekonometrik yöntemler kullanarak ortayakoymaktır. Çalışmada, istikrarlı bir şekilde yüksek kurumsal yönetim dereceleri almışfirmaların hisse performansları ile Borsa İstanbul-100 endeksinde bu şartları sağlamayan şirketlerin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ililşkisi : Türkiye uygulaması (1970-2014)

Şen, Elif

ÖZETGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji tüketimi hayati birgereksinimdir. Bu gereksinim, Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile daha nethissedilmiştir. Enerjiye duyulan ihtiyacın artışı ve karşılanması ülke politikalarıaçısından önem taşımaktadır.Bu çalışmada küresel ve ulusal enerji kaynakları, grafikler ve tablolaryardımıyla incelenecektir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini etkileyenfaktörler ortaya konulacaktır. Küresel ve ulusal politikalara yer verilecektir.ABSTRACTEnergy is a vital necessity for developed and developing countries. Withthe Industrial Revolution the need ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kooperatifler ve yerel yönetimlerin iş birliğinin sosyoekonomik etkiler

Polat, Mahir

ÖZETBu araştırmada kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin işbirliğininsosyoekonomik etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İzmirilinde faaliyet gösteren üç kooperatifin yöneticilerine ve çiftçilere anket uygulanmıştır.Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçek Kooperatifi,Bademli ve Tire Süt Kooperatifi’nde görev yapan ve bu kooperatiflerde hizmet alantoplam 173 yönetici ve çiftçiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarakaraştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve ölçek kullanılmıştır. Verilerinanalizinde tanımlayıcı ist ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms