Filtreler
Filtreler
Bulunan: 8 Adet 0.002 sn
Erişime Açık

COVID-19 Pandemisinde Ankilozan Spondilit Hastalarında Stres, Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi sırasında ankilozan spondilit (AS) hastalarında stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğunun belirlenmesi ve bu psikiyatrik semptomlar ile hastalık aktivitesi/fonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmaya toplam 54 AS hastası (29 erkek) dahil edildi. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), fonksiyonun değerlendirilmesinde Bath AS Fonksiyonel İndeksi (BASFI), spinal mobilitenin değerlendirilmesinde Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI) k ...Daha fazlası

Erişime Açık

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN ENDOMETRİUM VE SERVİKS KANSERLİ KADINLARDA DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI

SELİN KIZILTAŞ

Amaç: Endometrium ve serviks kanseri yaygın olarak görülen, kadınları birçok açıdan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı kemoterapi tedavisi alan endometrium ve serviks kanserli kadınlarda depresyonun, benlik saygısının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin jinekolojik-onkoloji polikliniği ve kemoterapi ünitesine gelen ve çalışmanın dahil edilme kriterlerini uyan 158 kadın ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

Depresyonda yaşam kalitesi : Yetişkin bağlanma stilleri, duygulanım düzenleme stratejileri ve öz duyarlığın rolü

Bu kesitsel çalışmanın temel amacı yaşam kalitesi, yetişkin bağlanma stilleri, depresyon, kaygı, duygulanım düzenleme stratejileri ve öz duyarlık arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yoluyla ulaşılan ve İzmir’de yaşayan 18-63 yaş aralığındaki 370 yetişkinden oluşmuştur. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyodemografik Bilgi Formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu, Öz Duyarlık Ölçeği Kısa Formu, Emosyon Regülasyon Ölçeği, İlişkiler Ölçeği Anketi ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde ...Daha fazlası

Erişime Açık

PROBLEMLİ ÇEVRİMİÇİ OYUN KULLANIMININ ÖZ BELİRLEME KURAMI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Merve GÜLEÇ

Bu çalışmanın amacı, problemli çevrimiçi oyun kullanımının (PÇOK) psikolojik ihtiyaçlar ile ilişkisinde öz saygı, depresyon, anksiyete ve oyun motivasyonlarının rolünü incelemektir. Ek olarak bu çalışmada söz konusu değişkenlerin birbiri ile ilişkisine de ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kolayda örnekleme yoluyla 490 oyuncu katılımcıdan veri toplanmış, çalışmaya dahil etme kriterlerini sağlayan 331 katılımcı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcılar sosyodemografik özellikleri ve oyun oynama alışkanlıkları ile ilgili bilgileri içeren Kişisel Bilgi Formu (KBF) ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Verenlerin Spiritüel İyi Oluş ve Depresyon Düzeylerinin Bakım Yüklerine Etkisi

Amaç: Bu çalışmada palyatif bakım hastalarına bakım verenlerin spiritüel iyi oluş ve depresyon düzeylerinin bakım yüküne etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Manisa Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatan hastaların bakım verenleridir (N=155). Araştırma örneklemi, Şubat-Haziran 2021 tarihlerinde araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan bakım verenleri (n=120) içermektedir. Araştırma verileri yüz yüze toplandı. Veri toplama aracı olarak “Hasta ve Bakım Veren Bilgi Form ...Daha fazlası

Erişime Açık

TOPLUMDA DÜŞME YAŞAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE DÜŞME ÖZELLİKLERİ İLE KIRILGANLIK VE DEPRESYON DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HİLAL ÇAĞALOĞLU

Giriş ve Amaç: Araştırmanın amacı toplumda düşme yaşayan 65 yaş üstü bireylerde düşme özellikleri ile kırılganlık ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipte olan bu çalışma bir eğitim araştırma hastanesinin ortopedi kliniğine toplumda düşme yaşayarak yatış yapan 65 yaş ve üzeri bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun 400 yaşlı ile çalışma sonlandırılmıştır. Veri toplamada bilgi formu, Tilburg Kırılganlık Ölçeği (TKÖ), Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası-15( ...Daha fazlası

Erişime Açık

Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç:Talasemi taşıyıcılığı hafif anemi ile seyreden, Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesinde çok sık gözlenen ve klinik belirtileri hafif olsa da kalıtsal aktarım açısından oldukça önemli bir talasemi formudur. Yapılan çalışmalarda, talasemi taşıyıcısı erişkin bireylerde depresyon ve kaygı oranının arttığı gözlenmiş ancak alan yazında talasemi taşıyıcısı ergenlerin ruh sağlığı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmamızda talasemi taşıyıcısı ergen bireylerde depresyon ve kaygı düzeyini belirleyerek psikiyatrik destek almalarının gerekliliği değerlendirilmiştir. Gereç ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Diyabetik nöropatik ağrının depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi

Gökmen, Sibel

Amaç: Bu çalışma; diyabetik nöropatiye bağlı ağrının depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Materyal ve Method: Araştırma; Mart/2016-Mayıs/2016 tarihleri arasında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Endokrinoloji Kliniği ve Dâhiliye Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak; Diyabetli Birey Tanılama Formu, LANSS (Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirme Testi), Beck Depresyon Ölçeği (BDI), Yaşam Kalitesi Ölçeği EORTC QLQ-C30 kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirk ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms