Filtreler
Erişime Açık

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs Anksiyetesi Düzeyleri ve Stresle Baş Etme Şekilleri

Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemi sürecinde Türkiye’de hemşirelik öğrencilerinde koronavirüs anksiyete düzeyi ile yaşadıkları stresle başa çıkma davranışlarını etkileyen etmenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Eylül-Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye’de üniversitede öğrenim gören ve online ortamda ulaşılabilen 431 hemşirelik öğrencisinin katılımıyla tamamlanmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni alınmış olup, veriler Kişisel Bilgi Formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle ...Daha fazlası

Erişime Açık

COVID-19 Pandemisinde Ankilozan Spondilit Hastalarında Stres, Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi sırasında ankilozan spondilit (AS) hastalarında stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğunun belirlenmesi ve bu psikiyatrik semptomlar ile hastalık aktivitesi/fonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmaya toplam 54 AS hastası (29 erkek) dahil edildi. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), fonksiyonun değerlendirilmesinde Bath AS Fonksiyonel İndeksi (BASFI), spinal mobilitenin değerlendirilmesinde Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI) k ...Daha fazlası

Erişime Açık

İMPLANTE EDİLEBİLİR KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖR TAKILI HASTALARDA ŞOK ANKSİYETESİ İLE BAŞA ÇIKMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

DİLEK AKYOL

Amaç: Bu çalışma implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) takılı hastalarda şok anksiyetesi ile baĢa çıkma deneyimlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı kalitatif olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği pil kontrolü için gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 15 ICD takılı hastada 01 Aralık 2022 ve 01 ġubat 2023 tarihleri arasında derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak niteliksel olarak yürütülmüştür. Çalışma verileri toparlanırken Sosyodemografik Veri Formu‘‘, Florida ġok Anksiyete Ölçeği‘‘ ve Yarı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms