Filtreler
Filtreler
Bulunan: 355 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [2]
Yayın Tarihi [6]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [20]
Araştırmacılar
Özel güvenlik hizmetlerinin demokratik kontrolü

İbrahim Can Karaduman

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma, Türkiye’de özel güvenlik hizmetlerinin demokratik kontrol durumunu incelemektedir. Tezde, ordunun demokratik kontrolünü inceleyen çalışmalardan farklı olarak, güvenliğin özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkan güvenlik sektörü bileşenlerinden, özel güvenlik şirketlerinin sundukları hizmetlerin demokratik kontrolünün sağlanmasına yönelik kontrol mekanizmalarının genel hatlarıyla betimlenmesi amaçlanmıştır.Bu kapsamda, modern devletin varoluşsal işlevi ve nedeni olan güvenliğin, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak geçirdiği değişim ve dönüşüm ile bunun modern devlet kavramsallaştırmasına etkisi, çeşitli kuramsal çerçev . . .eler üzerinden bütüncül bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç, geleneksel güvenlik anlayışı olarak adlandırılan modern devletin, devletin kendisine odaklanan güvenlik anlayışının, zaman içerisindeki ele alınış biçimindeki farklılaşmanın ortaya konulmasıdır. Bu bakımdan modern devletin, güvenlik alanındaki meşru şiddet kullanabilme tekelini piyasa ile paylaştığı ve buna bağlı olarak güvenlik hizmeti sunumunda kullanılan teknik ve yöntemlerin de çeşitlendiği görülmektedir.ABSTRACTThis study examines the case of democratic control of private security services in Turkey. In this thesis, unlike the studies which examine the democratic control of military, has been aimed to describe rougly the democratic control mechanisms on services those are served by private security companies, which has come to existence in security sector as a result of privatization of security.In this context, undergoing transformations and alterations of security, which is modern state’s existential function and reason, especially starting with 1980s and effects of those on conceptualisation of modern state have been tried to be explained in a holistic view by using various theoretical frameworks. The purpose of this is to reveal differentiation in time on the way of handling named traditional security approach, which focuses on the state itself. In respect to this, it is observed that the modern state shares its monopoly of the legitimate use of physical force with the market and correspondingly techniques and methods on serving security services become varied too Daha fazlası Daha az

Kentsel katı atık yönetiminde panel veri yöntemiyle maliyet analizi : İzmir ilçe belediyeleri örneği

Bayrak, Saygın

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHızla artan nüfus, aşırı kentleşme ve kentsel yoğunlaşma gibi sebeplerle artan tüketim sonucu katı atık miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Artan katı atıkların ekolojik düzene verdiği zarar nedeniyle katı atık yönetimi yerel, ulusal ve uluslararası gündemlerin önemli bir konusu durumundadır. Etkin bir katı atık yönetimi modeli ancak devlet kurumlarının, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların işbirliği sağlanarak oluşturulabilir. Katı atık yönetiminden sorumlu olan yerel yönetimler, bu alanda strateji, proje, iyi uygulamalar geliştirmek durumundadır.Günümüzde gelişmiş ülkelerin özellikle oluşan atı . . .k miktarını azaltma ve atıkların geri dönüşümü konularında önemli ilerleme kaydettiği görülmektedir. Her ne kadar mevzuatta uyum çalışmaları yapılsa ve hukuki anlamda cezalar arttırılsa bile ülkemizin atık yönetimi konusunda iyi uygulamaları örnek alarak çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir.ABSTRACTThere has been a serious increment in the quantity of solid waste conclusion due to enhancement consumption, like quickly increasing population, extremely urbanization and urban concentration. Solid waste management due to the damage caused by ecological disposal of increasing solid wastes is an significant issue of local, national and international agenda. An efficient residual management pattern is only created according to the collaboration of the government agencies, private sector, non-governmental organizations and citizens. Local governments are in charge of the solid waste management have to develop strategies, project, good practices in this field.It is analyzed that developed countries have made significant development particularly in reducing the amount of waste created and recycling waste. Although the harmonization works in the regulations and the punishment in the legitimate sensation are rised, our country should accelerate the work by taking good implementations in waste management as a sample Daha fazlası Daha az

Uluslararası sermaye akımlarını belirleyen faktörler : G-20 çalışması

Erdem Öncü

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETUluslararası sermaye hareketleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için gelişmiş ekonomileri yakalamada önemli bir faktördür. Ülkelere yapılan yatırımlar sadece sermaye geçişini sağlamamakta aynı zamanda bilgi ve teknoloji geçişini de sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki ekonomik liberalleşme akımları sonucunda, bu rekabet daha da artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada sermaye akışının nedenleri araştırılmıştır.Bu çalışma G-20’de bulunan 17 ülkenin 2003-2016 yılları arasındaki verileri üzer . . .ine yapılmıştır. Sermaye akışını etkileyen faktörler 2 farklı bağımlı değişken ve 5 teori ile araştırılmıştır. Bu 5 teorinin haricinde alanyazın çalışması sonucunda oluşturulan 4 model de incelenmiştir. Yanlılığı düzeltilmiş LSDV sonuçlarına göre, yabancı yatırımcıları çeken en önemli faktörlerin ekonomik faktörler olduğu özellikle de ekonomik büyüklük faktörünün etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel olarak doğrudan yabancı yatırımları ve dolaylı yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir.ABSTRACTInternational capital movements are an important factor in catching advanced economies for underdeveloped and developing countries. Investments in countries not only provide capital transition but also provide information and technology transition. Developing countries are experiencing intense competition among developing countries to attract international capital to their own countries. Especially after 1980's economic liberalization movements, this competition has increased. In this context, the reasons of capital flow were investigated.This study was conducted on 17 countries in G-20 between 2003-2016. The factors affecting the capital flow were investigated with 2 different dependent variables and in the context of 5 theories. In addition to the 5 theories, four other models which were formed as a result of literature studies were examined. According to the results of bias corrected LSDV, it is seen that the most important factors that attract foreign investors are economic factors. Economic size is most important one of these factors. In general, it can be said that the factors affecting foreign direct investments and indirect foreign investments are different Daha fazlası Daha az

Öğrencilere göre ortaöğretim seçmeli Hz. Muhammed’in hayatı dersi (İzmir İli örneği)

Tülay Yücel

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETEğitim kurumları, çağın gerekliliklerini, bireyin ve toplumun beklentilerinikarşılayabilmek adına sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yapma yolunagidebilmektedirler. Türkiye’de bu temayülün en son örneği, eğitim sistemindezorunlu derslerin yanı sıra, demokratik anlayışa uygun olarak, seçmeli derslere yerverilmesi olmuştur. Böylelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bireyselfarkındalıklarının artırılması ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına zeminoluşturulmak hedeflenmiştir.Seçmeli derslerin özgürce tercih edilebilmesi, etkili ve verimli eğitim-öğretimortamlarının oluşturulması, öğrencilerde bilişsel, duyuşsal, davr . . .anışsal alanlardaöğrenmelerin gerçekleştirebilmesi, sağlıklı ve işlevsel ölçme-değerlendirme ilke veyöntemlerinin uygulanabilmesi bu hedefe ulaşılabilmesi açısından önemlidir.Çalışmanın amacı 2012 yılı itibariyle 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasasıkapsamında yürürlüğe giren din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinden biri olanHz. Muhammed’in Hayatı dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir.Araştırmada verilere literatür taraması ve nitel veri toplama teknikleri ile ulaşılmıştır.Ulaşılan bulgular alan yazında yapılan farklı araştırmaların sonuçları ilekarşılaştırılarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTEducational institutions can make their own configurations to meet thenecessities of time and the expectations of individuals and the society. The latesttendency of this on Turkey is including elective lessons that are appropriate todemocratic perception to compulsory lessons in the system of education. In this way,it has been aimed to enhance awareness on the students interests and abilities, andprovide a basis to satisfy the needs on this aspect.Selecting this elective lessons freely, identifying content and learning outcomesaccording to students need and are become prominent as milestones on achievinggoals of creating an effective and productive educational environment, realizinglearning on cognitive, affective, behavioral areas in students and applying healthyand functional assessment and evaluation principles and methods.The purpose of this study is identifying the perception on students that iscreated by elective lesson The Life of Prophet Muhammed which an elective lessonthat is included in religion and moral values field elective lessons within the scope of12 Years Compulsory Education Law that came in force at 2012. The data on theresearch is acquired by literature research and data collection techniques. Findingsare compared to those of other researches on the same field and evaluated thusly Daha fazlası Daha az

Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde vergi inceleme sürecinde mükelleflerin hak ve ödevleri

Orçun Avcı

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETVergilendirmede mükellef ile vergi idaresi arasındaki en hassas nokta, vergi incelemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi inceleme süreci, vergisel işlemler bakımından önemli hak ve yükümlülükler getirmektedir. İdare, mükellefleri incelemeye tabi tutabildiği gibi mükelleflerin de inceleme sürecinde birtakım hakları bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ön plana çıkan mükellef hakları, dünyada da oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. Gelir idarelerinin yeniden yapılandırılma sürecinin bir uzantısı olan mükellef hakları konusu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkeler konu üzerinde ciddi çalışmalar yaparak . . .çeşitli enstrümanlar aracılığıyla mükellef hakları üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Vergi idarelerinin değişen yapısının mükellef haklarının önem kazanmasındaki payı oldukça fazladır.İncelemenin başlangıcından bitişine kadarki olan pek çok aşamada mükellefler haklarını talep edebilmektedir. Mükellefler haklarını talep ederken inceleme elemanları ve idarenin de talep edebileceği pek çok hak bulunmaktadır. Bu hakların birçoğu temelini anayasadan almaktadır. Haklar ile ödevlerin ise, yakın ilişki içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Mükellefler, haklarına saygı gösterilmesini ve bu haklardan faydalanabilmeyi beklerken idare ise, mükelleflerin ödevlerine gerekli özeni göstermesini beklemektedir.ABSTRACTThe most sensitive point in taxation between taxpayer and tax administration is tax inspection. Tax inspection process brings important rights and obligations in terms of tax transactions. Taxpayers can be subject to inspection by administration as well as taxpayers have some rights in the inspection process. Taxpayer rights, which have come to the forefront especially since 1990s, have become very popular in the world. The issue of taxpayers' rights, which is an extension of there structuring process of the revenue administrations, has started to come up more and more. Countries are carrying out critical studies on the rights of taxpayers through various instruments. The changing structure of tax administrations has a considerable share in the importance of rights of taxpayers.Taxpayers can demand their rights in many stages from the beginning to the end of the inspection. As well as taxpayers are demanding their rights, the inspectors and the administration have many rights to be demanded. Many of these rights are based on the constitution. It should be noted that rights and duty are in close relation. While the taxpayers expect to be respected and benefit from these rights, the administration expects the taxpayers to pay due attention to their duties Daha fazlası Daha az

Sosyokültürel uyum ile akademik uyum ilişkisi : Uluslararası öğrenciler üzerine bir araştırma

Deniz Çelik

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde iletişim ve ulaşım alanındaki hızlıgelişmeler uluslararası alanda meydana gelen değişimleri takip edebilmeyikolaylaştırarak kültür paylaşımına olanak sağlamış ve kültürleşmeyi desteklemiştir.Bu değişimlerin eğitim alanını da etkilemesiyle üniversitelerin yurtdışı eğitimprogramları başlatması, öğrencilerini farklı kültürle ilgili bilgilendirme, yabancı dildeeğitim veren programların sayısının ve işbirliği antlaşmalarının artması gibiuluslararası faaliyetler önem kazanmıştır. Bunun sonucunda hükümetleryükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşma stratejileri geliştirmiş ve dünyanın heryeri . . .nden öğrencilere kapılarını açmıştır.Uluslararasılaşma stratejileri, gelişmekte olan ülkelerde yer alanüniversitelerin gelişmiş ülkelerin akademik ve teknolojik imkânlarındanyararlanabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca gelişmekte olan üniversiteler,uluslararsılaşma yoluyla kalite ve gelirlerini arttırmak ve de prestij kazanabilmekadına farklı kültürlerden oluşan bir öğrenci profili yaratmaya çalışmaktadırlar.ABSTRACTIn this period named as information era, rapid developments in bothcommunication and transportation areas have facilitated to follow the changeshappening in the international arena and supported acculturation. As these changeshave started to affect the field of education, the international activities of universitiessuch as initiating study abroad programs, informing students about different culturesaround the world, increasing the number of programs in foreign language and theinter-institutional agreements have gained importance. As a result, governments havedeveloped internationalization strategies in higher education institutions and openeddoors to the international students from all corners of the world.Internationalisation policies enable universities in developing countries tobenefit from the academic knowledge and technologic facilities of developedcountries. Besides, these developing universities aim to raise the quality and theirincome, and also try to create a student profile consisting of different culturalbackground in order to gain prestige through internationalisation Daha fazlası Daha az

Hanefilerde senedi örf olan istihsan

İbrahim Demircan

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırma, Hanefîlerle özdeşleşen istihsân metoduna gerekçe olannass, icmâ, kıyas, zaruret, örf, maslahat vb. konulara değinmektedir. Konubununla birlikte senedi örf olan istihsânlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için istihsân ile alakalı olan kıyas ve örfkavramları da ayrıca örneklerle açıklanmıştır.Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Girişkısmında araştırmanın konusu, yöntemi ve araştırma nedenine değinilmekte,birinci bölümde ise istihsân ve kıyas hakkında genel bilgiler, istihsânınterimleşme süreci, istihsânı kabul ve reddedenlerin görüşleri ele alınmaktadır.İkinci bölüm, . . .tezin ana bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümdeistihsânın senedini oluşturan örf hakkında genel bilgiler verilmekte dahasonra senedi örf olan istihsân örnekleri, konularına göre tasnif edilereksunulmaktadır. Sonuç kısmında ise, tezde işlenen konunun birdeğerlendirmesi yer almaktadır.ABSTRACTThis research addresses issues such as nass, ijma, Qıyas, obligation, urf,maslaha whichjustificate of Istıhsan methodology which identificate with theHanafis. The subject, however, concentrates on Istıhsans that it’ssanad is urf. Inorder to understand the subject better, the concepts of Qıyas and Urfrelated to theIstıhsan are also explained with examples.Work It consists of two sections and a conclusion.In the introduction, thesubject of the study, the method and the reason for the research are mentioned.In thefirst section, general information about Istıhsan and Qıyas, conceptualisation processof the Istıhsanand the views of those who accept and reject the Istıhsan are discussed.The second part is the main part of the thesis.In this section, generalinformation about the Urf forming the sanad of the Istıhsan is given and then theexamples of Istıhsan are classified according to their subjects and offered that theirsanad is Urf. The conclusion part is including an evaluation of the subject that ispresented in the thesis Daha fazlası Daha az

Ahmed B. İmad El-Hanefi El-Ayıntabi’nin El-Hamdiyye adlı eserinin tahkiki

Yıldırım, Feridun

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma Ya'kûb b. Seyyid Alî el-Bursevî'nin (ö.931/1524) nahve dâir ŞerhuDîbâceti'l Misbâh adlı eserinin üzerine, Osmanlı ulemâsından Ahmed b. İmâd el-Hanefî el-Âyıntâbî tarafından yazılan el-Hamdiyye adlı şerhin tahkikidir.Müellif/Muhaşşî Ahmed b. İmâd el-Hanefî el-Ayıntâbî'nin taşrada yaşamasındanolsa gerek ki yapmış olduğumuz taramalarımızda hayatı hakkında herhangi bir bilgiyeulaşamadık. Bununla beraber taradığımız eserlerin listesini araştırmanın yöntemi başlığı altında zikretmiş bulunmaktayız. Müellifimiz hakkında bir bilgiye ulaşamadığımızdan tezimizin Türkçe bölümünde müellif için ayrıca bir başlık açmayı oluşturamadı . . .k.ABSTRACTThis study is the vertification of named el-Hamdiyye commentary work based on Ya'kûb b. Seyyid Alî el-Bursevî's (ö.931/1524) work named Şerhu Dîbâceti'l Misbâh. This vertification has been written by Ahmed b. İmâd el-Hanefî el-Âyıntâbî who is one of the Ottoman scholars.The subject of my thesis is about the verification of Hasiye, known as Hamdiyyewritten by Ahmed b. Imad el-Hanei el-Ayintabi, which explains Şerhu Dibaceti'l Misbah that was written by Yakup b. Seyyid elbursevi on el-Misbah which is belong to Mutarrize.We could not reach any information about him in our search, it is likely becauseof Author Ahmed b. Imad el-Hanefi being in rural area. However, we indicated the lists of books that we searched under the method of research. Since we could not access any information about our author, we did not consider opening any title for the author in Turkish section of our thesis Daha fazlası Daha az

Bağımsızlık sonrası dönemde Baltık Ülkelerinin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci : Litvanya örneği

Yılmaz, Suheyla

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETAvrupa tarihi boyunca uzun ve yıpratıcı savaşlara maruz kalmıştır. İkinciDünya Savaşı sonrasında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya veHollanda Avrupa'da kalıcı barışı temin etmek için 1951 yılında Avrupa Kömür veÇelik Topluluğunu (AKÇT) kurmuştur. Daha sonra 1957 yılında Roma Antlaşması ileAvrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu(EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında Birleşme Antlaşması’yla bu topluluklarAvrupa Toplulukları adını almıştır. 1992 yılında Avrupa Topluluklarının kurucuantlaşmalarında değişiklik yapılmasını amaçlayan Avrupa Birliği Antlaşması(Maastricht Antlaşması) ile Avrupa . . .Topluluğu, Avrupa Birliği (AB) olarak anılmayabaşlanmıştır. Başlangıçta ekonomik amaçlarla kurulan Birlik yapılan antlaşmalarlahem ekonomik hem de siyasi amaçları barındıran Avrupa Birliği haline gelmiştir.Birlik hem dikey hem de yatay genişlemeleriyle etki alanını genişletmiştir.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) 1991 yılındaparçalanmasıyla uluslararası arenaya yeni aktörler çıkmıştır. SSCB’ninparçalanmasının ardından Rusya Federasyonu (RF), Birleşmiş Milletler (BM)güvenlik konseyinde SSCB’nin yerini temsil etmeye başlamıştır.ABSTRACTThroughout its history, Europe has been subjected to long and devastatingwars. After the Second World War, Belgium, Federal Germany, Luxembourg, France,Italy and the Netherlands established the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1951 to ensure lasting peace in Europe. The European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (EURATOM) were established in 1957 under the Treaty of Rome. In 1965, the Fusion Treaty, these communities were called European Communities. In 1992, the European Union (the Maastricht Treaty) and the European Community (EU), which aims to amend the founding treaties of the European Communities, have started to be called the European Union (EU). The union, which was initially established for economic purposes, has become a European Union with both economic and political goals. The Union has expanded its scope with both vertical and horizontal expansions.With the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in 1991,new actors emerged in the international arena. Following the disintegration of theUSSR, the Russian Federation (RF) began to represent the position of the USSR at the UN Security Council. The Baltic States, which declared their independence by thedisintegration of the USSR Daha fazlası Daha az

Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palailogos (Hayatı ve siyasi faaliyetleri)

Armağan Yılmaz

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Latinler, Bizans İmparatorluğu’nunİstanbul’daki hâkimiyetine son verdi. Bu istilanın ardından Latinler ve onlarınboyunduruğu altında yaşamak istemeyen Bizans soyluları tarafından İmparatorluktoprakları üzerinde bir takım devletler kuruldu. İmparatorluğun kadim başkentini terkeden Bizans aristokrasisinin kurduğu bu devletlerin en önemlisi hiç şüphesiz İznikİmparatorluğu’dur. Theodoros Laskaris’in İznik merkezli kurduğu bu devlet, EpirDespotluğu ve Trabzon İmparatorluğu ile karşılaştırıldığında Latin işgali altındakiİstanbul’un hemen yakınında olması hasebiyle aslında stratejik açıdan dezavantajlıg . . .ibi görünmekteydi. Ancak kurucusu I. Theodoros Laskaris, ardılı III. IoannesVatatzes ve VIII. Mikhail Palaiologos gibi kabiliyetli ve cüretkar idarecilere sahipolması İznik İmparatorluğu’nu avantajlı kılmış ve nihayet eski Bizans başkentininLatinlerin elinden geri alınması gerçekleşmiştir. II. Theodoros Laskaris’in oüluIoannes’in naibi sıfatıyla devletin dizginlerini eline alan VIII. Mikhail ardındankendisini müşterek İmparator ilan etmiş ve 1261 yılında İstanbul’un geri alınmasısonrasında İmparatorluk tahtına oturmuştur. Talihsiz Ioannes’in ise gözlerine milçektirmek suretiyle iktidarına alternatif olmasının önüne geçmiştir. VIII. MikhailPalaiologos’un tahtın meşru varisini bu şekilde etkisiz hale getirerek İmparatorluktacını takmasına karşı duyulan tepki bir türlü sonlanmamış ve Bizans tarihçileri gayrimeşru yoldan iktidarı ele geçiren Mikhail’i gasıp olarak adlandırmışlardır.ABSTRACTAfter the 4th Crusade, the Latins ended the sovereignty of Byzantine Empire inİstanbul. Following the invasion, a number of states were formed on the territory ofthe Empire by the Latins and the Byzantine nobles who did not want to live under therule of them. The most important of these states founded by the Byzantinearistocracy who abandoned the ancient capital of the Empire is undoubtedly Empireof Nicaea. This state, which Theodoros Laskaris founded in Nicaea, seemed to bestrategically disadvantaged because it was in the immediate vicinity of Latinoccupied İstanbul, compared to the Despotate Epirus and the Empire of Trebizond.However, having talented and bold administrators like his founder Theodoros ILaskaris, his successsor Ioannes III Vatatzes and Mikhail VIII Palaiologos made theEmpire of Nicaea advantageous and finally, the Byzantine old capital was back fromthe Latins. Mikhail VIII, who took the rules of the state as the regent of Ioannes, theson of Theodoros II Laskaris, then declared himself senior emperor and sat on thethrone of the Empire after İstanbul had taken back in 1261. He prevented Ionannesfrom becoming an alternative to his power by making him blind. The reaction againstMikhail VIII Palaiologos wearing the imperial crown by neutralizing the legitimateheir of the throne that way has never ceased and Byzantine historians have namedMikhail the usurper, who took power in the illegitimate way Daha fazlası Daha az

Cumhutiyet döneminde Foça (1923-1938)

Onur Çalık

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKöklü bir tarihe sahip olan Foça, geçmişten günümüze birçok medeniyete evsahipliği yapmıştır. Foçalılar (Phokaialılar) bölgeye yaklaşık M.Ö XI-IX yüzyıllararasında yerleştikleri tahmin edilmektedir. İyon medeniyetinin M.Ö VIII. Yüzyılınortalarında Foça’ya iskânıyla birlikte Foça denizcilik faaliyetleriyle adını tarihsahnesinde duyurmaya başlamıştır.Foça kenti pers istilasından sonra uzun bir süre durgunluk dönemine girmiştir.Ceneviz dönemine kadar parlak bir dönem yaşayamamıştır. Doğu Roma (Bizansİmparatorluğu) 1275 yılında Foça’yı Ceneviz devletine vermesiyle birlikte Foçaönemli bir ticari kent olma özelliğine tekrar kavuşmuştu . . .r. Bu dönemde Şap Ticaretiile ön plana çıkmıştır. Uzun süre şap ticaretinin yapılmasından sonra 1455 yılındaOsmanlı Devleti egemenliğine giren Foça kenti, Osmanlı Devleti dönemininbaşlarında önemli ticari liman kenti olarak ön plana çıkmıştır. XIX. yüzyılınsonlarından itibaren ise, tuz ticaretinin yoğun olarak yapıldığı önemli bir kentolmuştur.Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan Cumhuriyet Döneminde Foça ise,tarihten gelen bütün birikimleriyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin yeni birCumhuriyet kentine dönüştürülmüştür. Foça kentinin bu süreç içerisinde her alandakideğişmeleri bu çalışma içerisinde ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Tarihtengünümüze kadar ortaya çıkan değişiklikler ve bu değişikliklerin Cumhuriyet dönemineyansımaları yine bu çalışma içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.ABSTRACTFoca, which has a long history, has hosted many civilizations from ancient times.İt is estimated that the Foca (Phokaıa) settled into the region between the XI-IXcenturies BC. The settlement of Ion civilization in Foca int middle of the century, Foca started to announce its name in the history scene with its maritime activities.The city of Foca entered into a period of recession for a long time after thePersian invasion. The city did not have a bright period until the Genoese period. Focabecame an important commercial city due to Foca was given to the Genoese by Eastern Rome (Byzantine Empire) in 1275. During this period, it came into prominence with Alum Trade. After long-term alum trading, Foca, which entered the sovereignty of the Ottoman Empire in 1455, the city became an important commercial port in the beginning of the Ottoman period. By the an of the XIX. century, salt trade has been an important city where intensive.The main issue of this study is the Foca city in the Republic era was transformedinto a new Republic of city of The Republic of Turkey which was newly founded. The changes of Foca city in every area, in this process, is tried to be taken into from early times of the history to present, all the changes reflected in the Republic period have been evalued in this study Daha fazlası Daha az

Özelleştirme sürecinde Tekel Fabrikasından İzmir katip Çelebi Üniversitesi kampüsüne : Dönüşen mekan, iş ve hayatlar

Kavruk, Damla

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDerinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak yapılan bu nitel araştırmanın ikiamacı bulunmaktadır. Birinci amaç, devlet kurumlarında yaşanan özelleştirmesüreçlerinin kurumlarda çalışan personele etkilerini TEKEL kurumu özelleşmesiüzerinden ve halihazırda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde çalışan eski TEKELişçilerinin tanıklığı ile anlamaktır. Çalışmanın ikinci temel amacı ise mekân olarakTEKEL fabrikasından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kampüs alanına dönüşenmekânın yine sözlü tarih ile dönüşen fonksiyonlarını, içinde yaşayanlar içinanlamını, birinci amaç ile ilişkili olarak anlamaktır. Bu çalışmada sözlü tarihçalışmalarında t . . .ercih edilen derinlemesine görüşme yönteminden istifadeylekeşfedici bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır.TEKEL işçilerinin sözlü tarih anlatıları ışığında yaşadıkları süreç, şu an içindebulundukları ortam, TEKEL’de yaşadıkları ele alınmıştır.ABSTRACTThis qualitative research is using in-depth interview method and has twoobjectives. The first aim is to understand the effects of the privatization processes onthe personnel working in the institutions by focusing on the privatization of TEKELfactory and the testimonials of the former TEKEL workers who are currentlyworking in Izmir Katip Celebi University. The second aim of the study is tounderstand the functions of the space which has been transformed from the TEKELfactory into the campus area of Izmir Katip Celebi University, and its meaning forthe people living in it. In this study, the emphasis is on exploratory research with thehelp of the in-depth interview method more common in oral history studies. In thelight of oral history narratives of TEKEL workers, the environment they live in, theenvironment they live in, their experiences in TEKEL.Consequently, by evaluating the qualitative data obtained from the interviewswith the TEKEL workers working within the university, the effect of privatization onthese people has been interpreted together within the conceptual framework ofprivatization Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.