Filtreler
COVID-19 İle İlgili Yürütülen Çalışmaların Tanımlayıcı Özellikleri ve Randomize Kontrollü Çalışmaların İçerikleri: Sistematik Derleme

JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN | MELİKE ERTEM

Makale | 2020 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi2 ( 5 ) , pp.75 - 81

Amaç: Bu araştırmada, COVID-19 ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası yayınların sistematik olarak incelenmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma sistematik derleme niteliğindedir ve 1 Aralık 2019 ve 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında İngilizce literatür taranarak yapılmıştır. Veri tabanlarında “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” anahtar kelimeleri sözcük grupları ile tarama yapılmıştır. Tarama raporları birinci aşamada çalışmaların genel özellikleri ve ikinci aşamada randomize kontrollü çalışmaların içerikleri olmak üzere iki aşamada sunulmuştur. Çalışmaya belirtilen tarihler aras . . .ında yapılmış ve yayımlanmış, tam metnine ulaşılabilen 8 randomize kontrollü çalışma dâhil edilmiştir. Bulgular: Bu sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmalarda yayınların türleri ve 101 hemşirelik yayınının konu içerikleri incelendi. İkinci aşamada, incelenen toplam 8 randomize kontrollü çalışmada, Cohort study kalite değerlendirmesinde çoğunluğu düşük risk kategorisinde bulunmuştur. Sonuç: Bu sistematik derlemede, COVID-19 tedavisinde çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Kalite değerlendirmesinde altı çalışma düşük risk grubunda ve bir çalışma orta risk grubunda yer almakta idi. COVID-19’a yönelik tanı, tedavi ve mücadele çalışmalarına daha geniş kapsamda yer verilmelidir. Objective: It is aimed to investigate national and international studies systematically about COVID-19 and contribute for the literature. Material and Methods: The study is a systematic review and was conducted by searching the scientific literature in English between December 1, 2019 and May 24, 2020. In the databases, “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” keywords were searched with phrases. Screening reports are presented in two stages: the general characteristics of the studies are presented in the first stage, and the contents of randomized controlled studies in the second. Eight randomized controlled trials, published between December 1, 2019 and May 24, 2020, were included in the study. Findings: In the selected studies, the types of publications and the subject matters of 101 nursing publications were examined. In the second stage, a total of 8 randomized controlled studies were examined and found that the majority of them are in the low-risk category according to the cohort study quality assessment. Conclusion: In this systematic review, strong evidence has been obtained that the results of studies are feasible in the treatment of COVID-19. In the quality assessment, six studies were in the low-risk group and one study in the mediumrisk group. Diagnosis, treatment, and fighting studies towards COVID-19 should be included in a wider scop Daha fazlası Daha az

Huzurevinde Yaşayan Bireylerin Psikososyal ve Fiziksel İşlevlerinin Değerlendirilmesi

MELİKE ERTEM

Makale | 2021 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi6 ( 1 ) , pp.113 - 120

Amaç: Bu araştırmanın amacı bir huzurevinde kalan yaşlıların psikososyal ve fiziksel işlevselliklerini ve işlevselliği etkileyen etmenleri belirlemekti. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Eylül 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında Ege Bölgesinde hizmet vermekte olan bir huzurevinde 236 yaşlı birey ile yapıldı. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Sosyodemografik Bilgi Formu” ile “Yaşlı Bireyler için Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği (YBÇBGÖ)” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, bağımsız örneklerde t testi, Pearson korelasyon testleri, doğrusal regresyon analizi . . .kullanıldı. Bulgular: Çalışmadaki katılımcıların yarıdan fazlası kadın (%55,1) ve yaş ortalaması 76,99±6,66 (65-100 yaş) olarak belirlendi. Katılımcıların %38,1’i ilkokul mezunu, yarısından fazlasının medeni durumu (%66,5) boşanmış ve yaklaşık yarısının (%51,3) geliri giderinden azdı. Katılımcıların gelir düzeyi ile YBÇBG Ölçeği depresif duygu durum alt boyutu, medeni durum ile YBÇBG Ölçeği huzursuzluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı ( Daha fazlası Daha az

COVID-19 Pandemisi ve Sosyal Damgalama

MELİKE ERTEM

Makale | 2020 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi5 ( 2 ) , pp.135 - 138

Sağlıkta damgalama, belli bir hastalık tanısı alan kişi ya da gruba, hastalığın görüldüğü alanlara yönelik olumsuz nitelikte yani itibarsızlaştırıcı ve ayrımcı tutumları ifade etmektedir. Günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVİD-19 pandemisi nedeniyle damgalayıcı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle; tanı alan hastalar ve bu hastaların yakınları, hastalara yakın olan kişiler, sağlık çalışanları, sağlık kurumları, ülkeler, bölgeler, mahalleler, yurtdışı seyahatinden dönen bireyler ve Asya ırkı gibi gruplar özellikle damgalamaya ve mikroagresyona maruz kalabileceği belirtilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak . . . da suçluluk, utanma, geleceğe yönelik endişeler ile birlikte hem kendisine hem de çevresindekilere yönelik yoğun öfke duyguları ile zarar verme düşünceleri ortaya çıkabileceği ve bu nedenle psikolojik sağlığı tehdit edebildiği bildirilmektedir. Bu bağlamda damgalamanın azaltılması, engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve müdahalelerin planlanması büyük önem taşımaktadır. Stigma in health refers to the negative or discriminatory attitudes towards the person or group diagnosed with a particular disease, the areas where the disease occurs. Today, because of the COVID-19 pandemic, which has influenced the whole world, the risk of social stigmatization reappears. Especially; It is stated that patients diagnosed and their relatives, people close to the patients, healthcare professionals, health institutions, countries, regions, neighborhoods, individuals returning from abroad and Asian race may be exposed to stigma and microagression. As a result of this situation, it is reported that, along with guilt, shame, and worries about the future, intense feelings of anger and harm to both her and her surroundings may arise and threaten psychological health. In this context, it is very important to take the necessary measures to prevent stigmatization, to prevent stigmatization and to plan the interventions Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms