Filtreler
Balık yağı oksidasyonunda antioksidan etkili fungus ekstraktının kullanımı

Çalık, Hilal

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi kullanılan yem ve yem hammaddeleridir. Yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asiti (PUFA) içeren balık unu ve balık yağı, yemlerin temel bileşenlerindendir. Lipid oksidasyonu, balık ununun kalitesini ve balık yağının raf ömrünü etkileyen en kritik faktördür. Bu durum yem kalitesini etkileyerek balıklarda büyüme oranını yavaĢlatmaktadır. Bu sorunu önlemek için antioksidan katkı maddeleri olarak kimyasal antioksidan bileĢikler veya doğal özütler kullanılmaktadır. Yürütülen bu tez çalışması ile balık yağı oksidasyonunda antioksidan katkı maddesi ol . . .arak kullanılabilecek fungal metabolitler araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen süngerler Ege Denizi kıyılarından toplanmıştır. Bu süngerlerden morfolojik olarak seçilen ve ayrılan 104 adet fungal suş izole edilmiştir. Etil asetat özütleri antioksidan aktivitelerinin tespitinde kullanılmıştır. Pasajlanarak elde edilen saf fungal suĢlar katı pirinç ortamı kullanılarak fermente edilmiĢ ve kültür ortamları özütlenmiĢtir. Fungal özütlerin antioksidan aktiviteleri kalitatif (ince tabaka kromatografisi) ve kantitatif (DPPH radikal temizleme kapasitesi) olarak incelenmiştir. Kalitatif antioksidan aktiviteye göre seçilen suşların zengin ürün profillerine sahip olduğu bulunmuştur. Kantitatif antioksidan aktivite çalışmasında ise; DPPH radikal temizleme kapasitesi 20 ug mL⁻¹ için %92,8–94,7 arası değişen dört adet fungal suş diğer örneklere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu sebeple bu suşlar balık yağı denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. DPPH analizine göre BHT ile karşılaştırıldığında Penicillium commune (4.4.2; %94,7) ve Penicillium restrictum (1.16.1a; %94,6) fungal suşları aktivite bakımından ilk sırada yer almışlardır. Balık yağı oksidasyon çalışmaları yüksek ve düşük sıcaklıklarda (60°C, 60°C, 25°C) ve farklı konsantrasyonlarda (%0,05, %0,1, %0,2 w/w) yapılmıştır. Denemeler sıcaklıklara göre sırasıyla 7, 19 ve 50. günlerde tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 60°C sıcaklıkta 7 günlük deneme süresince balık yağında diğer suşlara göre en iyi antioksidan özelliği gösteren %0,1‘lik konsantrasyondaki P. commune (4.4.2) fungal suşu olmuştur. 19 günlük stoklama sonucunda en düşük peroksit değeri balık yağına %0,2 oranında katılan P. restrictum (1.16.1a) özütü ile elde edilmiştir. Yine aynı özütün oluşan para-anisidin değeri (16,15 mEq O2 kg-1) incelendiğinde yüksek sıcaklıkta BHT‘ye (9,05 mEq O2 kg-1) en yakın antioksidan özellik gösteren fungus olduğu tespit edilmiştir. 25°C‘de 50 gün yapılan balık yağı denemesinde ise Aplysina aerophoba süngerinden elde edilen 1.10.1 fungal özütünün eklendiği örneğin 16,34 mEq O2 kg-1 peroksit değeri ile BHT‘ye (13,9 mEq O2 kg-1) benzer aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Cladosporium sp. (4.1.7), P. commune (4.4.2) ve yüksek konsantrasyonda P. restrictum (1.16.1a) özütleri eklenen balık yağlarında BHT (2,65 mEq O2 kg-1) ile karşılaştırıldığında benzer p-anisidin değerleri bulunmuştur Daha fazlası Daha az

Madra Çayı (Balıkesir)’ında su çerçeve direktifi Yöntemleri kullanılarak epilitik diyatome kompozisyonunun araştırılması

Coşkunışık, Gülşah

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

MADRA ÇAYI (BALIKESİR)’INDA SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK EPİLİTİK DİYATOME KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÖZET Bu çalışmanın amacı, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) yöntemleri kullanılarak Madra Çayı’nın epilitik diyatome kompozisyonunun araştırılmasıdır. Bu amaçla 2015 ve 2016 yılları arasında, akarsudaki 7 istasyondan mevsimsel (Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz) olarak epilitik diyatome ve su örnekleri alınmıştır. Madra Çayı’nda sırasıyla ortalama su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde, tuzluluk, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, toplam fosfat, toplam . . . sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonları değerleri 12,6-22,1 ˚C; 8,1-8,9; 8,5-10,7 mg/L; % 90,1-107,3; 130,0-1602,3 μS/cm; 129,5-1597,3 mg/L; 0,0-0,8 ppt; 18,9-530,7 μg/L; 2,6-133,5 μg/L; 10,9-225,4 μg/L; 33,3-171,5 μg/L; 4,5-59,6 oF; 17,4-142,3 mg/L ve 0,9-62,8 mg/L arasında değişim göstermiştir. Örnekleme periyodu boyunca, Madra Çayı’nda Bacillariophyta bölümünden 44 cinse ait toplamda 100 epilitik diyatome taksonu teşhis edilmiştir. Çalışma sonucunda Navicula (13 takson), Gomphonema (5 takson), Nitzschia (5 takson) ve Surirella (5 takson) en fazla taksonla temsil edilen cinsler olmuştur. Bu taksonların çoğu ötrofik karakterli olup, Madra Çayı’nın mevcut fiziksel ve kimyasal koşulları epilitik diyatome kompozisyonu üzerinde etkili olmuştur Daha fazlası Daha az

Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Syngnathus Abaster Risso, 1827 türünün üreme özelliklerinin belirlenmesi

Tatarhan, Gözde Ekin

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ÇANDARLI KÖRFEZĠ KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN Syngnathus abaster RISSO, 1827 TÜRÜNÜN ÜREME ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ÖZET Nisan 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Çandarlı Körfezi‟nde mevsimsel olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmada; 4 istasyondan 15 dakikalık tül ığrıp çekimleri sonucu Syngnathus abaster türüne ait 185 birey incelenmiĢtir. Örneklerin total boy ve ağırlık ölçümleri ile cinsiyet tayinleri yapılmıĢtır. DiĢi bireylere ait ovaryumların olgunluk safhaları Holden and Raitt (1974)‟e göre belirlenmiĢtir. Tüm bireylerin 94 adedi (50.81%) diĢi, 79 adedi (42.70%) erkek, 12 adedi (6.49%) ımmature olarak belirlenmiĢ . . .tir. DiĢi erkek oranı 1:0.84‟dür. DiĢi, erkek ve immatur bireylerde ortalama boy değerleri sırasıyla; 111.5±7.35, 109.9±11.08, 79.8±5.30 mm‟dir. Gonadosomatik indeks (%GSI) değerleri incelendiğinde; türün üreme dönemi ilkbahar ve yaz mevsimleri olarak saptanmıĢtır. DiĢi bireylerin ovaryumlarında olgunlaĢmakta olan (çap: 0.61-1.20 mm), olgun (çap: 1.21-1.70) ve hidrate oositler (çap: 1.71-2.10 mm) olmak üzere 3 grup tespit edilmiĢtir. Hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı ortalama 48 (ortalama±s.d=48±14.09 yumurta, 23-78 yumurta)‟dir. Hidrate oosit-total boy iliĢkisi; y=0.8651x-84.332 (n=14, r²= 0.64), hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı-total boy iliĢkisi y=1.0168x-67,715 (n=33, r2=0.58) Daha fazlası Daha az

Demirköprü Baraj Gölü’nde sazan (Cyprinus carpio L., 1758) türü için kullanılan uzatma ağlarının av verimliliği ve seçiciliğinin belirlenmesi

Şen, Yusuf

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu çalışmada Manisa ili Köprübaşı İlçesi’nde yer alan Demirköprü Baraj Gölü’nde ticari balıkçıların sazan (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında kullandıkları 65, 70, 75, 80 mm ağ göz genişliğine sahip multifilament uzatma ağlarının av verimliliği ve seçiciliğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada Haziran 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında 30 avcılık denemesi gerçekleştirilmiştir. Toplam boyları 8 ile 82 cm arasında değişen 239 adet sazan yakalanmıştır. Birim av miktarı (BAVM) en yüksek değer 65 mm göz genişliğindeki ağdan elde edilmiştir. 80 mm ağ göz genişliğindeki ağın asgari avlanabilir boy (40 cm) altındaki bireyleri en az . . . oranda avlayan ağ olduğu tespit edilmiştir. Seçicilik analizleri, SELECT metodu (Millar, 1992) esas alınarak GİLLNET (Constat, 1998) bilgisayar programı ile yapılmıştır. Seçicilik parametreleri, en düşük standart sapma değerini veren Normal Scale modeliyle hesaplanmıştır. Bu modele göre, 65, 70, 75 ve 80 mm göz genişliğine sahip ağların optimum yakalama boyları sırasıyla 53,29 cm, 57,39 cm, 61,49 cm ve 65,59 cm olarak hesaplanmıştır. Demirköprü Baraj Gölü’nde ticari balıkçıların sazan avcılığında kullandıkları 65, 70, 75, 80 mm göz genişliğinde multifilament uzatma ağlarının sazan stoğunun devamlılığı açısından tehdit oluşturmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Seçicilik, Av Verimliliği, Uzatma Ağı, Sazan (Cyprinus carpio), Select metodu, Demirköprü Baraj Gölü Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms