Filtreler
Avrupa Birliği göç politikaları ve Suriye mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkilerine yansımaları

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ulusal sınırların hangi koşullar altında ve kimler tarafından aşılacağının kararı ulus-devletlerin yetki alanındadır. Küreselleşme, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bir taraftan bu egemenlik alanı sorgulanırken; devletler tarafından sınırlarını aşan yabancılar ulusun güvenliği, kimliği ve ekonomisi için birer tehdit unsuru olarak değerlendirilebilmektedirler. Bununla birlikte, uluslararası hareketlilik artık rollerin sadece devletler tarafından tanımladığı bir alan değildir. Uluslararası hukuk çerçevesinde belirlenen uluslararası örgütler ve hükümet-dışı örgütler tarafından da etkilenen bir alandır. Devlet eg . . .emenliğinin bu konuda uluslararası sistem vasıtasıyla sınırlandırılması göçmen hakları ihlallerinin veya devletlerin keyfi uygulamalarını önlenmesi bakımından avantajlar sağlamaktadır. Fakat iç çatışmalar, terörizm ve iklim değişikliği gibi yeni tehditler insanların büyük kitleler halinde göç etmelerine neden olabilmektedir Daha fazlası Daha az

Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye’de içilebilir su yönetimi politika analizi

Ünlü, Esra

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu çalışma, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye’nin su yönetimi politikası ile olan ilişkisine odaklanmaktadır. Tezin amacı, Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’nin su yönetimi politikasının farklı boyutları üzerindeki etkilerini anlamak ve analiz etmektir. Bu tez, Türkiye’nin su yönetimi politikasındaki hukuki söylemler, organizasyonlar ve politika ağlarının değişim açısından daha esnek olduğunu savunurken, Su Çerçeve Direktifinin uygulanması için gerekli değişikliklerin önemli bir bölümünü oluşturan kurumsal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Ayrıca Su Çerçeve Direktifi ve amaçları doğrul . . .tusunda Türkiye’nin uyum süreci üzerinde durulmuştur. Bugüne kadar yapılmış tüm çalışmaların üzerinde durularak Türkiye’nin su konusunda yapması gerekenler ve giderilmesi gereken sorunların politika analizi yapılmıştır Daha fazlası Daha az

SURİYE MÜLTECİ KRİZİNİN YARATILMAYA ÇALIŞILAN AVRUPA ORTAK KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Özge TUNÇ

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarla dolu sonuçları özellikle Avrupa ülkelerinde derinden hissedilmiş, Avrupa Birliği gibi uluslararası bir örgütün kurulmasıyla bu etkilerin ortak bir çatı altında çözüme ulaşması beklenmiştir. Ekonomik bir bütünleşme kapsamında, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmasıyla atılan adımların beraberinde siyasal ve sosyal bütünleşmeyi de getireceği ön görülmüştür. Uluslarüstü bir örgüt olarak tanımlayabileceğimiz Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinin ortak kimlik kapsamında da bütünleşmesi yönünde politikalar geliştirmektedir. Çalışmada, Avrupa kimliğinin ulus devlet öncesinde, ulus devlet oluşumu ve sonr . . .asında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasıyla evrildiğini göreceğiz. Kavram olarak kimliğin tanımıyla ve özellikleriyle başlanacak olup, özcülük ve sosyal inşacılık teorileri ile teorik çerçeve şekillendirilmeye çalışılacaktır. Avrupa kimliğini farklı tanımlamalarla açıklamaya çalışırken, ortak kimlik oluşumunun temelinin ulus devletlerin ortaya çıkmasından günümüz AB politikalarına dek değişimi aktarılmaya çalışılacaktır. Birinci bölümü Avrupa Birliği kimlik politikalarına ayırırken, ikinci bölümde ise ortak Avrupa kimliği oluşturma çabalarının bir kez daha değerlendirileceği 2015 sonrası AB içerisinde kargaşaya sebep olan Suriye mülteci krizinin etkilerine yer verilecektir. Bu çerçevede, AB’nin dışsallaştırma politikası kapsamında çözüm arayışına değinilecek ve Suriye mülteci krizinin Avrupa ortak kimliğinde yarattığı etkiler değerlendirilecektir. Tarihsel olarak yeni bir kavram olmayan Avrupa kimliği farklı disiplinlerce değerlendirilmiş, iv Avrupa Birliği’nin bütünleşme yolunda söylemsel olarak daha geri planda tutulmuş, fakat; sosyal bütünleşme yolundaki en önemli kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Tümevarım yönteminin kullanıldığı çalışmada Avrupa ortak kimliğinin Suriye mülteci krizi çerçevesinde aldığı ya da alacağı şekil irdelenmeye çalışılacaktır Daha fazlası Daha az

Avrupa Birliği’nin komşuluk politikası ve normatif güç tartışmaları: Arap baharı örneği

Siypak, İsa

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör olan Avrupa Birliği(AB)’nin yapısı ve uluslararası alanda oynadığı rol üzerine birçok tartışma yürütülmüştür. Bu tartışmalardan birisi de AB’nin nasıl bir güç olduğuna dairdir. AB’nin gücünün niteliği üzerine yapılan bu tartışmalarda Ian Manners tarafından ortaya atılan “normatif güç Avrupa” kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda AB’nin normatif gücü temelinde üretmiş olduğu politikalar da uluslararası politikada önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. AB’nin normatif güç temelinde hayata geçirdiği en önemli ve güncel dış politikalarından biri 2000’li yıllarda Birliğin doğu ve . . .güney komşularına yönelik olarak geliştirdiği Avrupa Komşuluk Politikasıdır. Bu politika bir taraftan Birliğin komşuları ile ilişkilerini yeniden şekillendirirken diğer taraftan da dış ilişkilerinde normatif gücünü yansıtabileceği bir alan oluşturmuştur. Bu bağlamda, özellikle 2010 yılında başlayan ve sonrasında uluslararası literatürde yerini alan “Arap Baharı” süreci Avrupa Komşuluk Politikası ve AB’nin normatif gücü açısından büyük bir sınav olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda tez çalışması, AB’nin Komşuluk Politikası çerçevesinde Arap Baharına yaklaşımını ve bu süreçteki tutumunu inceleyerek normatif güç tartışmaları temelinde değerlendirme amacı taşımaktadır. Çalışmada üç bölümden oluşup ilk bölümde uluslararası ilişkilerde güç kavramı ve AB bağlamında normatif güç kavramı incelenmiş, ikinci bölümde Birliğin normatif gücünü yansıtmayı hedeflediği iv bir politika olarak ağırlıklı olarak Arap Baharı sürecinden etkilenen ülkeleri kapsayan Avrupa Komşuluk Politikasının güney boyutu ele alınmıştır. Son bölümde ise AB’nin Arap Baharı sürecine yaklaşımı ve bu bağlamda Birliğin normatif gücüne ilişkin tartışmalar değerlendirilmiştir Daha fazlası Daha az

Arap Baharı sonrası Akdeniz’de yaşanan göçün Avrupa Birliği kapsamında güvenlik boyutu ve uluslararası hukuk açısından incelenmesi

Siypak, İsa

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Göç Avrupa’nın ve dünyanın en önemli gündem maddelerinden birini teşkil etmektedir. İç karışıklıklardan ve savaştan kaçan göçmenlerin mülteci krizini oluşturduğu söylenmektedir. Fakat bu durum Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan insan hakları savunuculuğu ile Birlik ülkelerinin çıkarlarını uzlaştıramadığı için kriz ortamına dönüşmüştür. Göç yönetiminde başarısız olunması sonucu küçücük bedenler kıyıya vurmakta, sığınmacı çocuklara çelme takılarak Avrupa’nın insani değerlerden uzak tepkisi görülmekte ve Kale Avrupası’nın etrafına dikenli teller örülmektedir. Güvenlik odaklı ve ulusal çıkarlar kapsamında oluşturulmuş dar bir stratej . . .inin göçmen olgusunda işlevsel bir hale dönüşmesini beklemek yaşanan göçmen trajedisini iyi analiz etmemek anlamına gelmektedir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms