Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 1.624 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1.624 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [9]
Yayıncı [20]
Yayın Tarihi [20]
Yayın Dili [3]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [19]
Araştırmacılar
Özelleştirme sürecinde Tekel Fabrikasından İzmir katip Çelebi Üniversitesi kampüsüne : Dönüşen mekan, iş ve hayatlar

Kavruk, Damla

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDerinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak yapılan bu nitel araştırmanın ikiamacı bulunmaktadır. Birinci amaç, devlet kurumlarında yaşanan özelleştirmesüreçlerinin kurumlarda çalışan personele etkilerini TEKEL kurumu özelleşmesiüzerinden ve halihazırda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde çalışan eski TEKELişçilerinin tanıklığı ile anlamaktır. Çalışmanın ikinci temel amacı ise mekân olarakTEKEL fabrikasından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kampüs alanına dönüşenmekânın yine sözlü tarih ile dönüşen fonksiyonlarını, içinde yaşayanlar içinanlamını, birinci amaç ile ilişkili olarak anlamaktır. Bu çalışmada sözlü tarihçalışmalarında t . . .ercih edilen derinlemesine görüşme yönteminden istifadeylekeşfedici bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır.TEKEL işçilerinin sözlü tarih anlatıları ışığında yaşadıkları süreç, şu an içindebulundukları ortam, TEKEL’de yaşadıkları ele alınmıştır.ABSTRACTThis qualitative research is using in-depth interview method and has twoobjectives. The first aim is to understand the effects of the privatization processes onthe personnel working in the institutions by focusing on the privatization of TEKELfactory and the testimonials of the former TEKEL workers who are currentlyworking in Izmir Katip Celebi University. The second aim of the study is tounderstand the functions of the space which has been transformed from the TEKELfactory into the campus area of Izmir Katip Celebi University, and its meaning forthe people living in it. In this study, the emphasis is on exploratory research with thehelp of the in-depth interview method more common in oral history studies. In thelight of oral history narratives of TEKEL workers, the environment they live in, theenvironment they live in, their experiences in TEKEL.Consequently, by evaluating the qualitative data obtained from the interviewswith the TEKEL workers working within the university, the effect of privatization onthese people has been interpreted together within the conceptual framework ofprivatization Daha fazlası Daha az

Walter Benjamin’de Flaneur kavramı

Aydın, Ezgi

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmada Walter Benjamin’in Pasajlar yapıtında ele aldığı flaneur kavramıdeğerlendirilmeye çalışılmıştır. Flaneur kavramının Benjamin’in felsefesinde neanlama geldiği ve flaneur kavramının nasıl bir düşünce ekseninde konumlandırıldığımodernite, modernleşme, modernizm, kapitalizm olguları bağlamında ele alınmıştır.Onun öncesinde filozofun çeşitli akımlardan etkilenen derin düşünce yapısınıanlayabilmek ve flaneur kavramının onun için ne ifade ettiğini kavrayabilmekamacıyla Benjamin felsefesine giriş niteliğinde bir sunum yapılmıştır. Flaneur’ünortaya çıkış dönemi, aynı zaman da modernleşmenin en hızlı yaşandığı dönem olanon do . . .kuzuncu yüzyıl, modernitenin başkenti olan Paris, modernleşme adı altındayaşanan toplumsal ve kentsel değişime dair yaşanan dönüşümler flanuer tipinin nasılbir atmosferde hayat bulduğunu anlayabilmek açısından adeta merkezi birkonumdadır. Paris’in kültürel görüngüleri modernliğin ardında yatan gerçekliği açığaçıkarma uğraşında olan Benjamin için önem taşımaktadır. Bu bakımdan çalışmanındevamında yaşanan bu toplumsal ve kentsel dönüşüm aktarılmış, flaneur’ün vemodernizmin mekânı olan Paris kenti etrafında kapitalizm ve modernitenin getirileriaktarılmaya çalışılmıştır.ABSTRACTIn this study, the concept of flaneur discussed by Walter Benjamin in his works ofPassages is evaluated. What the concept of flaneur means in Benjamin's philosophyand how the concept of flaneur is positioned in the axis of thought are handled withinthe context of modernity, modernization, modernism, and the phenomena ofcapitalism. First of all, in order to understand the deep mindset of philosopherinfluenced by various movements and to understand what the concept of flaneurmeans to him, a presentation is made to Benjamin's philosophy as an introductory.The emergence period of flanuer, the nineteenth century, which was the fastestperiod of modernization at the same time, Paris, which is the capital of modernity,and the transformation of the social and urban changes under the name ofmodernization are in a central position to understand what kind of atmosphere theflaneur type has come to life. The cultural phenomena of Paris are important forBenjamin, who is trying to uncover the reality behind modernity. In this respect, thissocial and urban transformation is expressed, and capitalism and the returns ofmodernity around the city of Paris which is the space of flaneur and modernism aretried to be conveyed Daha fazlası Daha az

Arap Dilinde mezid fiiller ve Bakara Suresi incelemesi

Mehmet Ülkar

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİslam dininin temel kaynağı kabul edilen Kur’an-ı Kerim’in daha doğru anlaşılmasının olmazsa olmaz gereklerinden birinin, Arap dilinin detaylı olarak bilinmesi olduğu düşüncesinden hareketle bu alanda inceleme yapmaya karar verdik. Bu bağlamda çok geniş olan alanı, sadece mezîd fiiller ve Bakara sûresi ile sınırlandırdık. Öncelikle sûredeki mezîd fiillerin tesbiti yapıldı. Sonrasında bu fiiller üç ana tabloda, bâblarına, zamanlarına ve Aksâm-ı Seb’a’ya göre sınıflandırıldı. Her bir sınıflandırma diğer iki tablo ile çaprazlanarak alt tablolara ayrıldı. Son olarak bâblarda kullanılan mezîd fiillerin sayısı, kaç defa kullanıldığı, . . .en çok kullanılandan en az kullanılana sıralaması ile, sülâsîsi de (üçlüsü) tesbit edilerek ortaya konuldu.Çalışmamızın birinci bölümünde Arap dilinde sarf (morfoloji) konusuyla ilgili kısa bir tanımlamadan sonra, sarfın alt başlıklarından olan mezîd (artırılmış) fiiller hakkında bilgi verildi. Bu bölümde mezîd fiillerin bâbları (kısımları) anlatıldı, bu bâbların manaya katkıları hakkında gerek kadim (eski) gerekse güncel modern kaynaklardan faydalanılarak bilgiler aktarıldı.ABSTRACTWe decided to do this study because one of the main neccessity to understrand the Quran, which is admitted as main source of Islam, is detailed knowledge about Arabic language. But we limited the issue with mazeed verbs and bakarah surah because the issue has large content. Firstly, we found mazeed verbs in the surah. Then, these verbs were classified as its babs, tenses and aqsam sab’a. Each classification were intercrossed with the others and sub-classifications were created. Lastly, It was defined that the number of mazeed verbs, how many times they are used, the order from more used to the less used, its sulasis.In the first part of our study, after the small brief about mophology in Arabic language, the information were given about mazeed verbs which are subtitle of the morphology. In this part, bab of mazeed verbs are explained and also the information about their definitions were quoted from not only old but also modern resources. The examples are given about babs additional meaning to the verbs from Quran and dictionaries Daha fazlası Daha az

İzmir ve Eskişehir bitpazarlarında ekonomi ve kültür

Ömer Karahan

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBitpazarları, diğer semt pazarlarından farklı olarak ikinci el eşyalar veya başka bir deyişle kullanılmış günlük ihtiyaç ürünlerinin kullanılmamış sıfır ürünlerden daha ucuz fiyata satıldığı ve genelde sıfır ürünleri alamayan bireylerin tercih ettiği bir alışveriş mekânıdır. Aynı zamanda içerisinde ikinci el kıyafet, antika değeri olan eşyalar, tablolar, ayakkabılar, el tamir aletleri ağırlıklı olmak üzere birçok ikinci el ürünü barındırmaktadır. Bitpazarları tarihsel olarak pazaryerlerinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze süreklilik göstermektedir.Bu tez bitpazarını ağırlıklı olarak kullanan alt gelir gurubu veya yoksul . . .kesimlerin tüketim pratikleri bağlamında internet ve bitpazarları arasındaki etkileşimin görünür kılınması, bir alışveriş mekânı olarak bitpazarı müşterilerinin vintage modası ve koleksiyonculuk amacı ile bitpazarını kullanarak orta sınıfa yaklaşma arzusu ile yapılan tüketim yönlü özelliklerinin irdelenmesi açısından önem taşımaktadır.ABSTRACTThe Flea Market, unlike the other district bazaars, is a commerce space where second hand commodities or in other words previously used daily necessaries are sold cheaper then brand new products by the individuals who cannot afford to buy it. This place at the same time contains a great many of second hand commodities mostly consist of second hand clothes, antique objects, paintings, books, shoes and hand repair tools. The flea markets historically shows a continuity since the beginning of marketplaces emergence to nowadays.This thesis have importance for revealing the interaction between internet and the flea market in terms of lower income or the poor groups consumption patterns who predominantly make use of the flea market and examining the consumption oriented features of the desire to move up the middle class by utilising flea market with an aim of vintage fashion or collecting purposes Daha fazlası Daha az

Bilgi yönetimi konulu yayınların değerlendirilmesine ilişkin betimsel bir araştırma

Taşbaş Ustaoğlu, Esra

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBilgi Yönetimi, teknik ve sosyal boyutları olan örgütlerin geleceğine yön veren önemli bir iştir. Bununla birlikte bilgi yönetimi çoğunlukla, enformasyon teknolojileri uzmanları ve yöneticilerinin alanı olarak algılanmaktadır. Bunun yanı sıra kavramın benzerlerinden net olarak ayrılamaması, bilgi yönetimi süreçlerine olumsuz etki yapmaktadır. Diğer bir deyişle, her ne kadar enformasyon sistemlerinin yaygın kullanımı ve büyük veri analizleri, karar süreçlerinde aktif rol oynasa da sosyal boyutu göz ardı edilen bilginin eksik kalacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda söz konusu çalışmada bilgi yönetimi araştırmalarının odaklandığı nok . . .taların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Amaç doğrultusunda öncelikle üniversite kütüphanesi üzerinden (lib.ikc.edu.tr) “Bilgi Yönetimi” alanındaki çalışmalar taranmıştır. Bu çalışmaların farklı bilimsel alanlara göre dağılımları belirlenmiş, “Sosyal Bilimler” kapsamında yer alan “İşletme ve Yönetim” alanındaki bilgi yönetimi konulu çalışmaların odaklandıkları hususlar incelenmiştir.ABSTRACTKnowledge Management is an important business which has technical and social dimensions, and directs the future of organizations. However, knowledge management is often perceived as the field of information technology experts and managers. The fact that the concept cannot be clearly separated from similar ones has a negative impact on knowledge management processes. In other words, although widespread use of information systems and big data analyzes play an active role in decision-making processes it is thought that knowledge without social dimension will be insufficient. In this context, a study has been designed to determine the focus of researches on knowledge management.First, publications in the field of “Knowledge Management” were searched through the university online library (lib.ikc.edu.tr). The distribution of these studies according to the different scientific areas was determined and the studies focusing on knowledge management, in the field of Business and Management within the scope of Social Sciences, were examine Daha fazlası Daha az

Şintoizm’de kadının konumu

Üstek, Merve

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETSon yıllarda dünya genelinde artan kadın çalışmaları kapsamında kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, kadının geleceği gibi konularda gerek akademik alanda gerekse diğer araştırmalarda birçok çalışmaya yer verilmektedir. Bu bağlamda, kadınların yeri ve önemi konusunda günümüze ışık tutan pek çok faydalı çalışma bulunmaktadır. Günümüzde mukayeseli olarak özellikle, Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam’da kadının konumu konusunda araştırmalara yoğunluk verilmektedir.Coğrafi konumu sebebiyle ülkemize uzak kalan Uzakdoğu dinleri ile ilgili çalışmalar da Dinler Tarihi alanına önemli katkı sağlayan çalışmalardandır. Dinlerin, toplumsal ve . . . kültürel yapıya etkisinin sonucu olarak toplumu oluşturan bireylerin o toplumdaki konumunu da belirlemesi açısından oldukça etkili olduğu âşikardır.Bu çalışmanın amacı, Uzakdoğu’nun önemli dinlerinden biri olarak ön plana çıkan Japonların milli dini Şintoizm’de kadının geçmişten günümüze değişen ve değişmeyen durumları hakkında bilgiler sunmaktır. Japonya hakkında genel bilgiler verilerek başlanan bu çalışmada, Japonya’da kadın algısını etkileyen Şintoizm dışındaki inanılan diğer dinlere de kısaca yer verilmiştir. Daha sonra Japon sosyal yaşamında kadının yeri ile Japon tarihinde ve mitolojisinde önemli yer tutan kadın karakterler hakkında bilgiler sunulmuş ve bu karakterlerin Japon toplumundaki yansımalarından bahsedilmiştir. Ardından Şintoizm hakkında genel bilgiler verilmiş, sonrasında ise Şintoizm kutsal metinlerinde ve Japon mitolojisinde kadının konumu incelenmiştir. Son olarak, ibadet ve mabette kadın ile hayat evrelerinde kadının rolü değerlendirilmiştir.ABSTRACTIn accordance with the recent increase in interest in the subjects pertaining to women’s rights, gender inequality and future of the women, a great number of studies are devoted to these subjects, both inside and outside of academic circles. In this respect, there are numerous significant studies which deal with the position of the women and her importance fort he society. There are also many studies today which try to explore the position of women in Christianity, Judaism and Islam, treated separately as well as comparatively.Due to their geographical distance from Turkey, studying the religions of the Far East within the field of the history of religions becomes even more salient. It is clear that religions, through their influence on the social and cultural structure, determine and affect the position of the individuals in the society.The aim of this study is to provide a better insight into changing and unchanging aspects in the status of women in Shintoism, from past to present. Accordingly, the study starts by giving some general information about Japan, and then briefly treats other religions beside Shintoism in the context of their contribution to the perception of women in Japanese culture. Afterwards I proceed to elaborate on the position of the women in Japanese social life and to focus on some of the female characters that occupy an important place in Japanese history, folklore and mythology. Subsequently, along with the formal introduction to Shintoism, I take closer look to the Shintoist sacred texts and thus try to reveal the position of women in this religion. Finally, I try to classify the role of the women in various stages of religious life, worship and shrine service Daha fazlası Daha az

Türkiye Selçuklu Devleti vezirlerinden Sahib Ata Fahreddin Ali (Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri)

Topal, Hüseyin

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından kurulan Türkiye Selçuklu Devleti,Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmesi bakımından büyük bir öneme sahiptir.Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev zamanında yükselme dönemine giren devlet, oğullarıI. İzzeddin Keykavus ve I. Alâeddin Keykubad’ın saltanatları zamanında en parlakdevrini yaşamıştır. II. Gıyaseddin Keyhusrev’in iktidarında ise devlet güçten düşmüşve nihayet 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nın ardından yıkılma sürecine girmiştir. Butarihten sonra Selçuklu devleti Moğol tahakkümü altında otoritesini her geçen günkaybederken Anadolu halkı da büyük acılar çekmiştir. Moğollara karşı direnen . . .Türkmenlerin faaliyetleri de bölgede ciddi kargaşaların yaşanmasına sebep olmuştur.Türkiye Selçuklu Sultanları Moğollar karşısında kaybettikleri savaşın ardındanzaman içerisinde siyasi açıdan da etkilerini yitirmeye başlamıştır. Sultanların güçtendüşmesi ile ortaya çıkan otorite boşluğu da yönetim kademesinde güçlenen devletadamları tarafından doldurulmaya çalışılmıştır. Bahsettiğimiz bu buhranlı dönemdetemayüz eden Vezir Sâhib Ata Fahreddin Ali, Moğol baskılarına boyun eğmekzorunda kalsa da şahsi çabaları ile gerek halkın gerekse Selçuklu hükümdarlarınınmenfaatlerini korumaya gayret etmiştir.Biz çalışmamızda genel olarak Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin etrafında meydanagelen siyasi olaylara yer verdik ve onun hayatını biyografik olarak inceledik.Fahreddin Ali’nin uzun soluklu devlet görevi süresince vukua gelen hadiselerde nederece söz sahibi olduğu ve sonuçlarına ne derece etki etki ettiğine değindik.ABSTRACTTurkey Seljuq State, founded by Suleiman ibn Qutulmish, has a big importancefor making Anatolia a Turkish State. The empire started its rise during the era ofKaykhusraw I, and his sons Izzeddin Keykavus and Keykubad brought its heyday.The rule of Keyhusreh II, caused the downfall of empire and at the end of Battle ofKösedağ (1243) the empire started to collapse. After that,Seljukians and Anatolian folk who were helpless against Mongols suffered greatly, thus leading to great turmoils in the area.Turkish Seljuq sultans lost their political influence gradually after their defeatsagainst Mongols.Strong statesmen in charge tried to compansate for the lack ofauthority caused by the weak sultans. A significant figure of this depression era, Vezir Sâhib Ata Fahreddin Ali, tried to protect the best interests of both public and sovereign, even if he had to give into Mongol pressure.In this study, we tried to mention the political incidents involving Sâhib AtaFahreddin Ali and examine his life biographically. Also we touched on how impactfulon those events and how he affected the results Daha fazlası Daha az

Akarsu kavşaklarında akım derinliklerinin deneysel olarak araştırılması Experimental investigation of flow depths at confluences

Canıbek, Cihan

Yüksek Lisans | 2021 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETİki veya daha fazla akarsuyun birleşerek kavşak noktası oluşturmaları, açık kanal hidroliği alanında sık karşılaşılan bir durumdur. Kavşaklar, hidrolik açıdan önemli kontrol noktalarıdır. Kavşak içinde memba ve mansap derinliklerinin bilinmesi yüzey profilinin belirlenebilmesi açısından önem arz etmektedir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, mansap derinliği ve yan kollardan gelen debiler değiştirilerek farklı koşullar oluşturulmuş ve kavşak içi ve yakınındaki akım derinlikleri ölçülmüştür. Birbirine simetrik 90° açıyla birleşen yan kolların ve ana kanalın genişliği sır . . .asıyla 1 m ve 2 m'dir. Kavşak noktasında yan kollar ile ana kanalın taban kotları eşit olacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmada, ana kanalda ve yan kollarda Froude sayıları 1'den küçük olup tüm deneyler nehir rejiminde olmuştur. Reynolds sayısı 2000'den büyük olduğundan tüm deneyler türbülanslı akım koşulunda gerçekleşmiştir. Yan kol ve ana kanal debileri arasındaki oran ile akımın nehir rejiminde olmasına bağlı olarak akım derinlikleri incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılmış olan deneylerde ana kanalda taban eğimi 0 ve akım derinliği kritik akım derinliğinden büyük (h>hc) olup çalışmalar nehir rejiminde yapıldığından ana kanalda H2 profili gözlenmiştir. Yan kollarda ise ve taban eğimi 0,002, kanal taban eğimi kritik eğimden küçük (S0h0>hc) olup M1 profili gözlenmiştir. Momentum denklemi, birleşimde seçilen noktalarda uygulandığında bu noktalarda ölçülmüş olan deneysel değerlerle, momentum denkleminin uygulanmasıyla elde edilen veriler arasında uyumluluk olduğu tespit edilmiştir. Birleşimlerin membasında akım derinliklerinin eşit olduğu varsayımı doğrulanmıştır.ABSTRACTIn the open channels it is common that the flows of two or more channels merge into a single downstream channel forming a confluence. In terms of hydraulics, confluences are important control points. In addition to this, it is very important to know upstream and downstream flow depth in a confluence in terms of determining water surface profile. In this study which is conducted in İzmir Katip Çelebi University Hydraulics Laboratory, with different downstream flow depths and tributary channel flow rates the flow depths are measured in the vicinity of confluence. Width of tributary channels and main channel are 1 m and 2 m respectively and the angle between the tributary channels is 90°. Bed elevation of main channel and tributary channels are equal, i.e. they are concordant. The Froude numbers are less then 1, so the flow regime is subcritical at all experiments. The Reynolds number is more than 2000 which means the flow is turbulent. Depending on discharge ratios between tributary channels and main channel the flow depths are investigated. In main channel bed slope is 0, flow depth is greater than critical flow depth (h>hc) and flow regime is subcritical so H2 profile was observed in the main channel. In tributary channels bed slope is 0,002, bed slope is less than critical slope (S0h0>hc) so M1 profile was observed in lateral channels. Flow depth in the confluence observed higher than downstream flow depth on each experiment set. When momentum equation applied in selected points in the confluence, experimental values and values obtained from momentum equation shows well conformality. Assumption of flow depth equality on upstream of confluences was confirmed Daha fazlası Daha az

Generating land use and land cover maps with open data using open source tools: Forecariah, Guinea case study Açık görüntü verilerinden açık araçlar kullanılarak arazi kullanım ve arazi örtüsü haritalarının üretilmesi: Forecariah, Gine örnegi

Camara, Youssouf

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETAntropolojik eylemler nedeniyle arazi kullanımı zaman içinde değişmektedir. Bu değişiklikler hem arazi yönetimini hem de çevre koruma düzenlemelerini etkiler ve dolayısıyla yaşam koşullarını olumsuz yönde değiştirir. Bu değişiklikleri izlemek, devasa mühendislik projeleri ve sermaye karar verme süreçleri geliştirmenin bel kemiği haline gelmiştir. Özellikle finansal kaynakların çok sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde. Uzaktan algılayıcı sensörler ve açık erişim programları aracılığıyla, AKAÖ özellikleri bu tür ülkeler için bir miktar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Sentinel 2 MSI, 10m yer örnekleme aralığı ve 5 günlük zamas . . .al çözünürlük ile bu tür bir çalışmayı gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ülkenin göç merkezi olarak kabul edilen Gine'nin başkenti Conakry'ye yakın bir yerde bulunan 585 km2'lik ve 240000 civarında nüfusa sahip bir bölge olan Forecariah'ın Sentinel 2 görüntüsü kullanılmıştır. Globeland30, su, sulak alan, tarım, bitki örtüsü, çıplak arazi, yapılaşma gibi alan AKAÖ özelliklerini sınıflandırmak için kullanılmıştır. Amacımıza en uygun ve ücretsiz olarak kullanılabilecek kümeleme algoritmasını bulmak için denetimsiz yöntem olarak K-means, denetimli yöntem olarak RF, SVM, DL4J kullanıldı. Denetimsiz yöntem için yineleme sayısı 30 ve sınıf sınırı 6 olarak ayarlandı. Çalışmada 10 kat çapraz doğrulama ile yapılmış, eğitim ve test poligonlarını seçmek için Google Earth görüntüsü kullanılmıştır. Bunun sonucunda tematik haritalar elde edilmiştir. K-means, Sentinel veri işleme yazılımı SNAP altında çalıştırılmıştır, RF ve SVM için EnMAP-Box ve DL için WEKA kullanılmıştır. Genel doğruluk olarak K-means, RF, SVM ve DL4J için sırasıyla 78, 83, 86 ve 91 elde edilmiştir. Diğer 3 sınıflandırıcıya kıyasla DL ile ilgili olduğu için beklendiği gibi en iyi sonucu vermiştir. Bu nedenle, mühendislik ve çevre koruma projelerinde ve güçlü karar verme sistemlerinin oluşturulmasında DL algoritmalarının kullanılmasını önerebiliriz. Özellikle, gelecek nesillerin yaşamını etkileyebilecek ve çoğunlukla düşük gelirli bölgelerde LULC özelliklerinin değişmesinin izlenmesi söz konusu olduğunda açık kaynak veri ve yazılımlardan yararlanılması tavsiye edilmektedir.ABSTRACTDue to anthropological actions, land usage changes within time. Those changes impact both land management and environment safe keeping regulations which therefore adverse living conditions. Tracking those changes have become the backbone for developing huge engineering projects and capital decision making processes. Especially in developing countries, where financial resources are very limited. Through remote sensors and open access programs, LULC features motoring can be performed with some ease for such countries. Sentinel 2 MSI with its 10m ground sampling and 5 days revisit frequency can be used to perform such study. We used Sentinel 2 image of Forecariah, a region with 585 sqkm and a population around 240000, located in a close proximity to Conakry the capital city of Guinea recognized to be the most mass migration center of the country. Globeland30 was used to classify the area LULC features such as water, wetland, agriculture, vegetation, bare-land, built-up. K-means was performed as unsupervised method and RF, SVM, DL4J were used as supervised method for finding the clustering algorithm that best fit our purpose and can be used free of charge. Iteration number was set to 30 and class limit to 6 for the unsupervised method. For the supervised case, Google Earth image of data were used to set train and test polygons, assessed with 10-fold cross validation. As a result, thematic maps were obtained. K-means was run under SNAP, the sentinel data processing software, RF and SVM under EnMAP-Box a python plugin for QGIS and DL4J under WEKA which provides access to both SQL database and DL through DL4J. As overall accuracies, we obtained 78, 83, 86 and 91 respectively for K-means, RF, SVM and DL4J. DL4J gave best result as expected because relevant to DL compared to other 3 classifiers. Therefore, we can advise the usage of DL algorithms in engineering and environment protecting projects as well as in the building of a decision making systems. Especially, when it comes to monitoring LULC features change that can impact the life of future generations and mostly in low-income regions Daha fazlası Daha az

Determining the relation between the count number and X-ray energy levels in pyroelectric materials Piroelektrik malzemelerde döngü sayısı ile X ışını enerji seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Egeli, Saadet Sena

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETTıbbi görüntüleme, herhangi bir invaziv işlem olmaksızın vücudun içinin görüntülerini oluşturmaktır. X-ışınlarının keşfi, tıbbi görüntülemenin temelini oluşturur. Zamanla yeni görüntüleme yöntemleri de geliştirilmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi bu yöntemlerin örnekleri olabilir. Bununla birlikte, x-ışınları bir temel uygulama olarak kalmıştır. Her görüntüleme yöntemi gibi, x-ışınları da dezavantajlara sahiptir ve geliştirmeye ihtiyaç duyar. Üreteç temelli sorunların üstesinden gelme amacıyla yeni x-ışını üretim metotları geliştirilmeye çalışıldı. X-ışını üretimi için piroelektrik kristal kullan . . .ımı, yeni x-ışını oluşturma yöntemlerine bir örnektir. Piroelektrik kristaller, termal döngü ile bir elektrik alanı oluşturabilir. Bu elektrik alanı, bir hedef malzeme ile x-ışınları elde etmek için kullanılır. Piroelektrik ile X-ışını üretimi, geleneksel yönteme göre birçok avantaja sahiptir. Piroelektrik kristallerle yapılan çalışmalar, x-ışını verimini etkileyen tüm faktörler için hala net değildir. Üretim sürecini iyi anlayarak, piroelektrik x-ışını jeneratörleri tıbbi görüntülemenin bir parçası olabilir. Özellikle dental radyografi cihazları küçük cihaz tasarımlarından yararlanabilir. Bu çalışmada, minyatür boyutlu, hafif ve düşük maliyetli bir dental radyografi cihazı geliştirmek için piroelektrik x-ışını oluşturmada kristalin döngü sayısının etkisi eğri uydurma yöntemleri ile araştırılmıştır.ABSTRACTMedical imaging is creating images of the interior body without any invasive operation. The discovery of x-rays establishes the foundation of medical imaging. Over time, new imaging modalities developed. Magnetic resonance imaging, positron emission tomography can be examples of these modalities. However, x-rays remained a cornerstone application. Like every imaging modality, x-rays also have disadvantageous features and need developments. New methods tried to generate x-rays to overcome generator-based issues. Pyroelectric crystal usage for x-ray generation is an example of novel x-ray generation methods. Pyroelectric crystals can create an electric field by thermally cycling. This electric field is used to obtain x-ray beams with a target material. X-ray generation with pyroelectricity has many advantages over the traditional method. Studies with pyroelectric crystals are still not clear for all the factors which affect x-ray yield. By understanding the generation process well, pyroelectric x-ray generators can be a part of medical imaging. Dental radiography devices especially can take advantage of small device designs. In this study, effect of count number of the crystal for pyroelectric x-ray generation was investigated with curve fitting methods to develop a miniature size, lightweight and low-cost dental radiography device Daha fazlası Daha az

Lam aglütinasyon metodu ile bakteriyel balık hastalıklarının teşhisi Diagnosis of bacterial fish diseases with using slide agglutination method

Kumaş, Kaan

Yüksek Lisans | 2021 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETYetiştiriciliği yapılan balık türlerinde Gram-negatif ve Gram pozitif bakteriler farklı coğrafi bölgelerde hastalık etkeni patojen olarak tespit edilmiştir. Balık çiftliklerinde oluşan hastalıklar yüksek üretim, iklim değişiklikleri, çiftlikler arası gerçekleşen balık ve yumurta transferleri gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkarak ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Balık patojenlerinin hızlı teşhis edilmesi ile hastalıkların tedavi edilerek balıkların sağlığına kavuşturulması en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle patojenlerin hızlı identifikasyonunun yapılabildiği serolojik yöntemlere olan ihtiyaç artmıştır. Polikl . . .onal antikorlar tek bir antijen üzerinde birden fazla epitopu tanıyabilmelerinden dolayı bakteriyel balık hastalıklarının serolojik identifikasyonunda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada antiserum elde etmek için uygulanan immunizasyonda Lactococcus garvieae, Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri'nin referans suşlarından antijenler hazırlanmıştır. Yeni Zelanda tavşanlarına antijenler ardışık dozlarda verilerek gerçekleştirilmiştir ve tavşanın kulak veninden kan alınarak antiserumlar ayrı ayrı toparlanmıştır.ABSTRACTGram-negative and Gram-positive bacteria have been identified as disease-causing pathogens in different geographical regions in farmed fish species. Diseases in fish farms cause serious economic losses due to factors such as high production, climatic changes, fish and egg transfers between farms. Rapid diagnosis of fish pathogens and treatment of diseases is one of the most important factors associated with fish health. Therefore, the need for serological methods for rapid identification of pathogens has increased. Polyclonal antibodies are frequently preferred for the serological identification of bacterial fish diseases because they can recognize more than one epitope on a single antigen. In this study, antigens were prepared from reference strains of Lactococcus garvieae, Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri for the immunization process to obtain antiserum. Antigens were gived consetutive doses to New Zealand rabbits and antisera were collected separately by taking blood from the rabbit's ear vein Daha fazlası Daha az

Exhaust thermal energy recuperation in small gas turbine and turbojet engines Küçük gaz türbini ve turbojet motorlarında egzoz termal enerji geri kazanımı

Hakyemez Çatiner, Deniz

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETHer geçen gün artan hava kirliliği ile önem kazanan karbondioksit emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar her alanda devam etmektedir. Elektrik üretimi, taşımacılık gibi hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturan alanlarda gaz türbini kullanımı yaygındır. Gelişime açık bu motorlar ile verimi arttırmak ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla çalışılan yöntemlerden biri olan reküperatör tasarımı bu tezin konusudur. Yer ve hava olmak üzere iki farklı mikro gas türbin motoru için borulu ısı değiştirici basınç kaybı ve sıcaklık artışı dikkate alınarak modellenmiştir. Hava tipi motorlarda alan kısıdı olmasından dolayı, yer tipi motor . . . için daha karmaşık bir tasarım ele alınmıştır. Yaprak ve dağıtım boruları olmak üzere iki ana bölüme sahip olan reküperatörün 2B ve 3B HAD analizleri yapılmış. Tasarım ANSYS DOE programı kullanılarak optimize edilerek, yer ve hava tipi mikro türbinler için en verimli model elde etmek amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, HAD analiz sonuçlarına göre bileşen performans haritalarından faydalanarak termodinamik çevrim analizi yapılmıştır. Eşleşme yöntemi kullanılan bu çalışmaların sonucunda motor için sıfır fayda sağlayacak eşik etkinlik değeri hesaplanmıştır. Böylece ısı değiştiricinin sahip olduğu etkinliğin eşik değerine oranı ayırt edici bir parametre olmuştur. Sonuç olarak yapılan analizler karşılaştırılmış, en verimli modellerin yakıt kütlesel debileri ile itki kuvvetleri reküperatörsüz motorla kıyaslandığında yer ve hava tipi motorların özgül yakıt tüketiminde 2.54 ve 4.82 oranında iyileşmeler gözlenmiştir.ABSTRACTEfforts to reduce carbon dioxide emissions, which come into prominence with the increasing air pollution day by day, continue in every field. In areas such as electricity generation and transportation, which constitute the majority of air pollution, the use of gas turbines is common. The subject of this thesis, recuperator design is one of the methods studied to increase efficiency and save fuel with these engines that are open to improvement. The shell and tube heat exchanger for two different micro gas turbine engines, land and aero, has been modeled by considering pressure loss and temperature rise. Due to area limitations in aero engines, a more complex design has been considered for the land engine. The recuperator with two main sections leaf and manifold analyzed in 2D and 3D. By optimizing the design using the ANSYS DOE program, it is aimed to obtain the most efficient model for land and aero type microturbines. In addition to these, thermodynamic cycle analysis has been performed by using component performance maps according to CFD analysis. As a result of these studies using the matching method, the threshold effectiveness that will provide zero benefits for the engine has been calculated. Thus, the ratio of the efficiency of the heat exchanger to the threshold value became a distinctive parameter. To sum up, improvements have been observed as 2.54 and 4.82 less TSFC of land and aero engines when the fuel mass flow rates and thrust forces of the most efficient models have been compared with the engine without a recuperator Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.