Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 5 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Epilepsili çocuğa, ailesine ve öğretmenlerine verilen hastalık ve ilaç yönetimi eğitiminin çocuğun bilgi düzeyine, okul başarısına ve yaşam kalitesine etkisi

Uzun, Özge

Yüksek Lisans | 2019 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZETGiriş-Amaç: Epilepsi pediatrik nörolojide en sık görülen hem çocuğun hem de ailenin yaşam kalitesini ve çocuğun okul başarısını da etkileyen kronik bir hastalıktır. Epilepsili çocuğun sadece kendisi değil ailesi ve öğretmenlerinin birlikte ele alınmasının olumlu sonuçları olacağı öngörüsüyle planlanan bu çalışmanın amacı epilepsili çocuğa, ailesine ve öğretmenlerine verilen hastalık ve ilaç yönetimi eğitiminin çocuğun bilgi düzeyine, okul başarısına ve yaşam kalitesine olan etkisini incelemektir.Yöntem: Araştırma tek grupta, ön test son test değerlendirmeli, yarı deneysel araştırma türündedir. Araştırmanın örneklemini, Tepecik E . . .ğitim ve Araştırma Hastanesinin probel sisteminden ICD10 epilepsi tanı kodu ile tarama yapıldığında tespit edilen 6 yaş ve üzeri çocuklar kayıtlı olmayan fakat muayeneye ilk kez gelen çocuklar, onların aileleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma ön test ve son testi tamamlayan 25 hasta, 25 ebeveyn ve 15 öğretmeni olmak üzere toplam 65 kişi ile yürütülmüştür. Çocukların tamamının sınıf öğretmenine ulaşılamamış sadece 15’iile araştırma tamamlanmıştır.ABSTRACTIntroduction-Purpose: Epilepsy is the most common in pediatric neurology it is a chronic disease that affects both the child's and the family's quality of life and the school's success. The aim of this study, which was planned with the treatment of epilepsy not only herself but also her family and teachers, was planned to investigate the effect of disease and drug management education given to epileptic child, family and teachers on the level of knowledge, school success and quality of life of the child.Methods: The study was in a single group, pre-test, post-test, semi-experimental research type. The sample of the study was consisted of children aged 6 years and older who were diagnosed by the ICD10 epilepsy diagnostic code from the probel system of Tepecik Training and Research Hospital children who are not registered but who come to the examination for the first time are their families and teachers. The study was carried out with a total of 65 people, 25 of which were parents and 15 of them were teachers. The research was completed with only 15 of the children who could not be reached Daha fazlası Daha az

Çocuk acil serviste pediatrik ağrı değerlendirme protokolü kullanımının hemşirelerin bilgi ve tutumlarına ve ağrı yönetimine etkisi

Akgün, Tuğçe

Yüksek Lisans | 2019 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZETAmaç: Acil serviste ağrı yönetiminin yetersiz olduğu ve ağrı ile ilgili artan çalışmalara rağmen çocuk acil servislerde ağrı yönetimi ile ilgili eksikliklerin devam ettiği bilinmektedir. Ağrılı acil durumlarda çocukları rahatlatmak, ağrıyı hafifletmek için güncel bilgileri pekiştirmek, sağlık profesyonellerine eğitim vermek ve ağrı protokolleri geliştirip uygulamaya koymak önemlidir. Buradan yola çıkarak planlanan bu çalışmanın amacı çocuk acil serviste “Pediatrik Acil Servislerde Kanıta Dayalı Değerlendirme Protokolü” kullanılmasının hemşirelerin bilgi ve tutumlarına ve ağrı yönetimine etkisini incelemektir.Yöntem: Araştırma Ar . . .alık 2018- Nisan 2019 tarihleri arasında yarı deneysel, öncesi-sonrası değerlendirme şeklinde yapılmıştır. Araştırma Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil kliniğinde yürütülmüştür. İlk aşamada 897 hasta dosyası incelenmiş ve 33 hemşireye eğitim öncesi PNKAS (Pediatric Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain Çocuk Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Bilgi ve Tutumları Anketi) değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra çalışmaya katılan tüm hemşirelere ağrı eğitimi verilmiş ve girişim sonrası PNKAS değerlendirmesi yapılmış ve girişim sonrası 897 hasta dosyası incelemesi yapılmıştır.ABSTRACTObjective: Pain management is insufficient in the emergency department and it is known that there are deficiencies related to pain management in pediatric emergency departments despite increasing pain related studies. It is important to relieve children in painful emergencies, to improve current knowledge to alleviate pain, to educate health professionals and to develop and implement pain protocols. The aim of this study was to investigate the effect of using Evidence-Based Evaluation Protocol in pediatric emergency service on nurses' knowledge and attitudes and pain management in pediatric emergency departments.Methods: The study was conducted between December 2018 and April 2019 as quasi-experimental and pre-post evaluation. The study was carried out in a pediatric emergency clinic in a Training and Research Hospital of the Ministry of Health. In the first stage, 897 patient files were examined and 33 nurses were administered PNKAS evaluation scale before the training. Then, all the nurses who participated in the study were given pain training and after the intervention, PNKAS was evaluated and 897 patients’ files were examined after the intervention.Results: In the analysis with t-test in the dependent groups, significant significance was found between the total scores of PNKAS before and after the intervention (t4,831, p0,000). The difference between the pre- and post-operative pain diagnosis status of the nurses was statistically significant (Pearson chiare: 0,428 p0,000). a relationship was found (r0.735, p0.000) Daha fazlası Daha az

Çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi

Türkmen, Burçin

Yüksek Lisans | 2019 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZETGiriş-Amaç: Araştırma çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Materyal-Metod: Araştırma, Ekim 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında T.C Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yürütülmüştür. Araştırmaya 25 hemşire katılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı ve karma desen modelinde bir çalışmadır. Araştırmada sosyodemografik form, PNKAS ölçeği ve araştırmacının oluşturduğu nitel sorular ile veri toplanmıştır. Nitel görüşme formu toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Hemşireler . . .le, anketleri doldurduktan sonra derinlemesine görüşme yapılmıştır.ABSTRACTPurpose: This research was aimed to specify data, implementations and experiences of pediatric intensive care nurses.Material Method: The study was conducted between October 2018 and February 2019 at the Ministry of Health Medeniyet University Training and Research Hospital Göztepe Training and Research Hospital Pediatric Intensive Care Unit. 25 nurses participated in the study. The research is a descriptive and mixed method model. Sociodemographic form, PNKAS scale and qualitative questions were included in the study. Qualitative research consists of 10 questions. Qualitative research was conducted with in-depth interview method with nurse Daha fazlası Daha az

Çocuk yoğun bakım ünitesinde plansız ekstübasyonları önleme kontrol listesi kullanımının plansız ekstübasyon görülme oranına etkisi

Cömert, Murat

Yüksek Lisans | 2019 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu çalışma çocuk yoğun bakım ünitesinde plansız ekstübasyonları önlemekontrol listesi kullanımının plansız ekstübasyon görülme oranına etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel, öncesi-sonrası izlem tasarımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini Ocak - Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun bakım ünitesinde 0-18 yaş aralığında yatan oral entübe hastalar oluşturmuştur. Araştırma kriterlerini sağlayan 58 oral entübe hasta araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın ilk üç aylık ön izlemsürecinde oral entübe olan bütün hastaların verileri ve plansız ekst . . .übe olan hastaların verileri toplandı. İkinci aşamada ise hastalar kontrol listesi ile izlendi. Plansız ekstübasyon görülme oranı kontrol listesinin uygulandığı girişim grubunda 0.6, kontrol grubunda 5.1 olarak bulunmuş ve girişim sonrasında plansız ekstübasyonun anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir(p0.036). Üç yaş ve daha küçük olan çocuklarda plansız ekstübasyon görülme oranının (4.8) dört yaş daha büyük olan çocuklara (0.7) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. (p0.040). Çocukların cinsiyeti, ETT takılma nedeni, izole odada izlenme durumu,ETT tüp özelliği, kaflı tüplerde manometre değeri ve tüpün tespitinin dudakseviyesine uygunluğuna göre ekstübasyon görülme durumunun dağılımları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. Yoğun bakımda yatan entübe çocuklarda bakım süresince plansız ekstübasyonu önlemek için kontrol listesi kullanılmayan grupta plansız ekstübasyon görülme olasılığı kontrol listesi kullanılan gruba göre 8.38 kat fazla bulunmuştur. Sonuç olarak plansız ekstübasyon oranlarını düşürdüğü görülen kontrol listesinin yoğun bakım kliniklerinde rutin olarak kullanımı önerilmektedir.ABSTRACTThis study was carried out as quasi-experimental, pre-post follow-up design in order to determine the effect of unplanned extubation prevention checklist on the rate of unplanned extubation in pediatric intensive care unit. The study sample was composed of oral intubated patients between the ages of 0-18 in the Pediatric Intensive Care Unit of Dokuz Eylul University Hospital, Izmir between January and June 2018. 58 oral intubated patients who met there search criteria were included inthe study. Data of all patients who had oral intubation during the first three months of the study and data of unplanned extubated patients were collected. Inthesecondstage, the patients were monitored with a checklist. The incidence of unplanned extubation was found to be 0.6 in the intervention group, 5.1 in the control group and the difference between the groups was found to be significant(p0.036). The rate ofunplanned extubation was found to be significantly higher in children aged 3 years and younger (4.8) compared to children older than four years (0.7)(p0.040).No significant difference was determined between the distribution of extubation status according to gender of the children, reason of ETT insertion, isolation in the room, ETT tube feature, manometer value in the cuffed tubes and the suitability of the tubeto the lip level. In order to prevent unplanned extubation during intensive care in intubated children during maintenance, the possibility of having unplanned extubation in the uncontrolled group was 8.38 times higher than the control group.As a result, it is recommended to use the checklist as daily routine which was seen to decrease the rates of unplanned extubation in intensive care clinics Daha fazlası Daha az

Aşıya ilişkin tutumlar ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi

Özümit, Didem

Yüksek Lisans | 2019 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Özet:Giriş-Amaç: Dünya genelinde bağışıklama başarısının devamlılığı ve daha da arttırılması bağışıklama oranlarının yüksekliği ile sağlanabilmektedir. Buna karşın son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin oranının artması aşıya ilişkin toplumsal tutumların olumlu yöne evrilmesine yönelik çalışmaları gerektirmektedir. Bu çalışma aşıya ilişkin toplumsal tutumları belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan Aşıya İlişkin Tutumlar Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlamak, Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmak amacıyla planlanmıştır.Summary:Objective: The continuation and further increase of immunization . . .success in the world can be achieved by high immunization rates. However, as all over the world in recent years in Turkey also the rate of increase in social attitudes of parents who refuse vaccines, vaccination requires all efforts to evolve in a positive way. This study was designed to adapt the Turkish version of the Attitudes Towards Vaccine Scale, which was developed to determine the social attitudes towards vaccination, and to make its validity and reliability in Turkish Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.