Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 4 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Bakım onarımda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi, bu sektörde çalışanların farkındalıklarının değerlendirilmesi

Gök, Hüseyin

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek için, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların bir güvencesi konumundadır. Türkiye’nin ölümlü iş kazaları konusunda yüksek bir orana sahip olması, İSG’nin üzerinde özenle durulması gerektiğini göstermektedir. 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaların, çalışma ortamında bulunan risklerin önlenmesi ve önlenemeyen riskleri asgari sevi . . .yeye indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bakım onarım çalışmaları tüm iş yerlerinde olan ayrıca yüksek risk taşıyan işlerdir. Bakım, üretimin veya hizmetin devamını sağlamak, yüksek kalitede hizmet vermek ve ürün oluşturmak için önemli bir yere sahiptir. Düzenli ve periyodik bakım, çalışan ekipman veya makineler ve çalışılan ortamın güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Eksik yapılan veya düzenli yapılmayan bakım, çalışılan ortamda tehlikeli durumlara, kazalara ve sağlık problemlerine yol açar. İş kazalarının meydana gelmesinde iş yerindeki çeşitli teknik kusurların yanı sıra çalışanların İSG eğitiminin olmaması veya az olması tetikleyici ana faktör olmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesinin en etkili yolu çalışanların sadece mesleki beceri eğitimi değil İSG eğitimini de almalarının sağlanmasıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranışlar kazandırmaktır. Bu çalışmada, bakım onarım sektöründeki İSG uygulamalarının önemine değinilerek bu sektörde çalışanların farkındalıklarının değerlendirilmesi yapılarak İSG’ye verilen önemin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir Daha fazlası Daha az

Sağlık sistemlerinde istatistiksel metod destekli süreç değerlendirmes : Bir hasta uygulaması

Leblebici, Asım

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Toplumsal olarak son yıllarda giderek artan evde bakım ihtiyacının özellikle geriatrik hasta grubunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri ile hem polikliniklerde hem de acil servislerde oluşan yoğunluğun azaltılması ve hastaların kendi sosyal ortamlarından koparılmamaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak bir hastanenin (Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi) acil servisi bir yıllık süre içerisinde hastaların sahip oldukları hastalık çeşitleri ve yaş grupları hasta sayılarına göre incelenmiştir. Ardından bir simülasyon programı yardımıyla her vakaya atanan triyaj kodları kullanılarak . . .bu acil servis sisteminin modellemesi yapılmıştır. Sistem önce tüm hastalar baz alınarak çalıştırılmış, daha sonra geriatrik yaş grubu modelden çıkartılarak tekrar çalıştırılmıştır. Çıkan sonuçlarda Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi servis sürelerinde ciddi bir azalma olduğu görülmüştür. Geriatrik grubun Evde Sağlık Hizmetleri’ne yönlendirilmesinin, günümüzde sağlanan desteklerin giderek artması ve hastanın kendi ev ortamında tedavi görmesinden dolayı, tedavi süreci üzerinde hasta ve hasta yakını (bakım sağlayan) için olumlu bir etki yaratacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma içerisinde Evde Sağlık Hizmetleri hastalarına ve bakım sağlayanlarına geçerlilik ve güvenirliği kabul edilmiş olan “SMMST (Standardize Mini Mental Statü Testi)” uygulanmıştır. Hasta ve bakım sağlayanının mental durumları ile hastanın beslenmesi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmada uygulanan anketler ve hastaların beslenme durumları bir istatiksel analiz paket programı olan SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile hem evde bakım ile ilgili bir veri havuzu oluşturulmak istenmekte hem de hastalara ve bakım sağlayan kişilere verilen eğitimin yaygınlaştırılmasıyla Evde Sağlık Hizmeti’nin sağladığı verimin arttırılması amaçlanmaktadır Daha fazlası Daha az

Meslek liselerinde iş sağlığı ve güvenliğinin bilinirliği : Yapılan ve yapılması gereken çalışmalar Karabağlar ilçesi örneği

Güngör, Mehmet Ali

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

İş sağlığı ve güvenliği, günümüz çalışma koşullarında yapılması zorunlu hale gelmiş olan uygulamaların en verimli olması beklenenleri arasındadır. İş sağlığı ve güvenliğinin verimli olması demek; yapılan işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, iş yürütülürken herhangi bir aksamaya yol açılmaması demektir. Bununla birlikte işlerin zamanında yetişmesi, iş veriminin artması, zaman kaybının azalması, işgücü kaybının azalması demektir. İşverenin yapılan işlerden maddi ve manevi açıdan memnun olması demektir. Çalışanın güvenli bir ortamda çalışmasının garantilenmesi, bedenen ve ruhen tam bir iyilik haline sahip olması, meslek hastalığına t . . .utulma riskinin ortadan kalkması, iş kazası neticesinde ölüm riskinin yok olması, kalıcı sakatlık ve yaralanmaların önüne geçilmesi demektir. Yapılan sağlıklı, güvenli ve kayıpsız işler neticesinde devlet bütçesinde büyük katkıların sağlanması, bu zamana kadar çekilen acıların ve zararların ortadan kalkması demektir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği adına ilk bilgilerin verildiği, ilköğrenimin sağlandığı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda eğitim alan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve tutumları hazırlanan anketle ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İzmir’in Karabağlar ilçesindeki mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardaki öğrenciler örneklem olarak seçilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmadan elde edilmiş sonuçlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş olup, yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulması amaçlanmıştır Daha fazlası Daha az

PVC fabrikası optimizasyonu PVC sıyırma kolonu modellemesi ve simülasyonu

Sertdemir, Sercan

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu çalışmada VCM’nin ayrıştırılması amacıyla kullanılan mevcut degazör ve sıyırma kolon sistemlerinin bilgisayar ortamında Aspen Plus simülasyon programı kullanılarak modellemesi ve benzetimi yapılmıştır. Bu simülasyon çalışmasındaki amaç, PVC reçine içinde kalan VCM miktarının 1 ppm’nin altına düşürülmesini sağlamak ve sıyırma işleminde kullanılan optimum buhar miktarını elde etmektir. K sayısı 68 olan pencere kapı profil yapımında kullanılan türe ait miktarlar tasarım değerlerine göre belirlenmiş ve bir reaktör yüklemesi baz alınmıştır. Mevcut sistemin simülasyon modellemesinde ekipman olarak dram ve pompa kullanılmıştır. Degazörd . . .e işlem üç aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada reaksiyonu biten ürün degazöre transfer edilmiştir. İkinci aşamada basıncı düşen degazör buhar ile ısıtılmıştır. Son aşamada ise degazör belirli sıcaklığa düşene kadar soğutulmuştur. Mevcut sistem kesikli bir prosestir. Degazörde PVC reçine içinden VCM’yi geri kazanma işleminin düşük sıcaklıkta ve uzun sürelerde gerçekleştiğinden dolayı VCM’nin verimli ve yüksek saflıkta geri kazanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sıyırma kolon sistemin modellemesi için dram, pompa, ısı değiştirici ekipmanı ve sıyırma kolonu kullanılmıştır. Sıyırma kolonu ile yapılan simülasyon (benzetim) çalışmasında farklı raf sayıları kullanılmıştır. Her bir tasarım için kolona beslenecek buhar akış debisi hesaplanmıştır. VCM bileşeninin kolon dibinde 1 ppm’den daha düşük değeri sağlayan buhar debisi raf sayısı değiştirilerek hesaplanmış, ısı değiştirici dizaynı yapılarak optimum ısıl yük bulunmuştur. Raf sayısı arttıkça kolona dipten beslenen buhar miktarı azaldığı bulunmuştur. Raf sayısı arttıkça kolon yüksekliği de arttığından dolayı yatırım maliyetinin arttığı görülmüştür. Fakat buhar miktarı da düştüğünden dolayı raf sayısı arttıkça enerji maliyetinin de düştüğü görülmüştür. Simülasyon sonuçlarına göre mevcut sistemin eski metot, kesikli bir proses olması ve işlem süresinin uzun sürmesi bir üretim kaybı olduğu gibi PVC reçine içinden VCM’yi geri kazanmanın yeterli olmadığı görülmüştür. Sıyırma kolon sisteminin ise sürekli bir proses olduğu, yüksek sıcaklıkta çalıştığı ve işlem süresinin kısa olmasının yanında buhar tüketimininde mevcut sisteme oranla daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.