Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 4 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Hava ve uzay hukukunun tarihsel gelişimi ve uyduların barışçıl amaçlarla kullanımı sorunu Historical development of air and space law and the problem use of satellites for peaceful purposes

Şeker, Pervin

Yüksek Lisans | 2022 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnsanlığın önce karada daha sonra denizde ve havada yaptığı keşifler birbirinden ve süreç içerisinde gelişen ihtiyaçlarından bağımsız değildir. 'Uzay Çağı'nı başlatan Sputnik I uydusunun fırlatılması, insanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Edinilen deneyimlerin yeni keşfedilen alanlarda kullanılması düşüncesi, yasal düzenlemeler yapılırken analojilerin kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Uzaya doğru atılan adımların hızlanması, alanın korunması için gerekli ilke ve düzenlemeleri önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda deniz, hava ve Antarktik analojilerinden edinilen deneyim ve düzenlemeler etkili olmuştur. Ayrıca . . . dönemin uzay güçlerinin yaklaşımları ve tarihsel süreçler düzenlemeler üzerinde etkili olan diğer faktörlerdir. Uzaya ilişkin faaliyetlerin ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında başlaması, devletler arası askeri güç mücadelesinin uzaya taşınmasıyla sonuçlanmıştır. Öte yandan uzayın res communis doğası gereği hazırlanan düzenlemeler tüm insanlığı kapsayacak ve barışçıl bir alanı destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Bu bağlamda uzay hukukunun temel ilkelerden biri olan 'uzayın barışçıl amaçlarla keşif ve kullanımı ilkesi' ön plana çıkmaktadır. Bu ilke aktörler tarafından 'saldırgan olmayan' (non-aggressive) ve 'askeri olmayan' (non-military) şeklinde yorumlanmıştır. Fakat kavramın yapısındaki belirsizlik hali bazı uzay faaliyetlerinin yasal olarak uygunluğunu tartışmalı hale getirmektedir. Özellikle Soğuk Savaş'ın da başlamasıyla sistemsel dönüşümün etkileri bu tartışmaları daha görünür hale getirmiştir. Bu etkiler, alana yönelik aktörlerin ve faaliyetlerin doğasında değişime neden olmuş ve Eski Uzay (Old Space) ve Yeni Uzay (New Space) olarak adlandırılan dönemsel ayrımı yaratmıştır. Bu sürecin şekillenmesinde devlet dışında özel şirketler ve bireyler gibi yeni aktörlerin artan hakimiyeti göze çarpmaktadır. Ayrıca bu aktörlerin uzayın kullanım şekillerinde değişikliğe sebep olduğu da görülmektedir. Bu doğrultuda uzay endüstrisinin özellikle ticari anlamda gösterdiği gelişim devletleri alana adeta bağımlı hale getirmiştir. Uzay endüstrisinin en eski ve önemli uygulamalarından olan uydular, değişim sürecinden etkilenmeleri ve bu süreçte yoğun olarak kullanılmaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Bununla birlikte günümüzde, giderek artan varlık ve etkinliği dikkate alındığında, uydu karşıtı silahlar/anti uydu silahların (anti-satellite weapons-ASAT) durumu yeni düzenlemelerin varlığını gerektirmektedir. Tüm bu gelişmelerden hareketle, literatür ve güncel kullanım ve uygulamalar dikkate alındığında, uyduların 'barışçıl' doğasının sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.ABSTRACTThe discoveries made by humankind, first on land and then on the sea and air, are not independent of each other and their evolving needs in the process. The launch of the Sputnik I satellite, which started the 'Space Age', started in a new era in human history. The idea of using the acquired experiences in newly discovered areas has made it inevitable to use analogies while making legal regulations. The acceleration of steps towards space has made the principles and regulations necessary for the protection of space important. In this context, the acquired experiences and existing regulations that gained from sea, air, and Antarctic analogies have been effective. In addition, approaches of space powers of the period and historical processes are other factors that affected the regulation-making process. The beginning of the first space-related activities during the Second World War resulted in the transfer of the interstate military power struggle to space. However, on the other hand, the regulations created through res communis nature of space constituted to include all humankind and support a peaceful area. In this context, one of the fundamental principles of space law 'the principle of exploration and use of space for peaceful purposes'comes to the fore. This principle has been interpreted by actors as 'non-aggressive' and 'non-military'. However, the uncertainty in the structure of the concepts makes the legal appropriateness of some space activities controversial. Especially with the onset of the Cold War, the effects of systemic transformation have made these discussions more visible. These effects caused a change in the nature of the actors and activities and created the periodic separation process as Old Space and New Space. In the formation of these processes, the increasing dominance of new actors such as private companies and individuals, apart from the state,stands out. In addition, it is seen that these new actors cause changes in the use of space. Satellites as one of the oldest and most important applications of the space industry stood out due to they are affected by the changing process and are used intensively in the process. However, nowadays, considering the increasing presence and effectiveness of anti- satellite weapons (ASAT), the current situation requires the compose of a new regulation. Based on all these developments, considering the literature and current uses and applications, the necessity of questioning the 'peaceful' nature of satellites arises Daha fazlası Daha az

İran’ın yumuşak güç geliştirme gayretleri : İran - Suriye bölgesel ittifakı ve Arap Baharı sürecine etkileri

Bayazıt, Emre

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGücün, hedefe ulaşmak için ötekinin davranışları üzerinde etkide bulunma ve ötekini ikna edebilme kapasitesi olduğu kabul edilmektedir. Devletlerin ise sahip olduğu bu güç enstrümanlarıyla politikalar geliştirdiği değerlendirilmektedir. Devletlerin kendi amaçlarına hizmet edecek politikalar ile diğer devletler ve onların halkları üzerinde çekicilik yaratmaya, baskı kurarak etki alanını genişletmeye çalıştığı, bunu da sahip oldukları askeri, ekonomik, ideolojik, kültürel ve ahlaki güç unsurlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları herkesçe bilinmektedir. Ortadoğu’nun çok önemli bölgesel aktörü olarak kabul edilen ve bölgenin Arap olm . . .ayan devletlerinden biri olan İran’ın, gerçekleştirdiği İslam Devrimi ile etki alanını oldukça genişlettiği değerlendirilmektedir.ABSTRACTThe power is considered to have the capacity to influence the behavior of the other and to persuade the other to achieve the goal. It is evaluated that the states are developing policies with these power instruments. It is well known that states are trying to expand their sphere of influence by creating attractiveness and pressure on other states and their peoples with policies to serve their own purposes and trying to realize this with the elements of military, economic, ideological, cultural and moral power they possess. It is evaluated that Iran, which is considered as a very important regional actor of the Middle East and which is one of the non-Arab states of the region, has greatly expanded its scope with the Islamic Revolution Daha fazlası Daha az

Nato’nun yeni stratejik konsepti bağlamında Nato-Rusya ilişkilerinde Baltık Devletlerinin rolü

Çelik, Hatice İrem

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBaltık devletleri küçük devlet olarak jeopolitik açıdan önemli bir bölgedebulunmaktadırlar. Eski Sovyet Devletleri günümüzün AB ve NATO üye devleti birçok kez işgallerle yüzleşmesinden dolayı ülke güvenliği önceliklidir. Güvenliklerinikorumak için yeniden bağımsızlıklarını kazanmalarıyla NATO'nun içinde yer almayıtercih eden bu devletler için NATO bir garantör görevindedir. Rusya ise Baltıklargözünde Sovyet sendromunun etkisi ile bölge üzerinde tehditkar bir devlet olarakgörünmektedir. Rusya bu durumu ikili ilişkilerle kırmak yerine tekrar büyük bir güçolma amacıyla politikalarını sertleştirmiştir. Soğuk savaş sonrası Avrupa güv . . .enliğinsağlamasında etkili bir aktör iken zaman zaman Avrupa güvenliği tehdit eden kendisiolmuştur ve NATO ile karşı karşıya gelmiştir.Bu tez çalışmasında NATO’nun yeni stratejik konsepti çerçevesindeki kazandığıyeni duruşu içinde yer aralan Baltık devletlerinin, NATO-Rusya ilişkilerindeki rolüaraştırılmıştır. ...ABSTRACTThe Baltic states are located in a small geopolitical region. The security of thecountry is a priority because the former Soviet states face the occupations many times and today they are in EU and NATO as a member states. NATO is a guarantor for those states that prefer to take part in NATO by regaining their independence to protect their security. On the other hand, Russia appears to be a threatening state on the region with the influence of Soviet syndrome. Russia has hardened its policies in order to become a major force again, rather than breaking this situation with bilateral relations While he was an influential actor in securing European security after the Cold War, sometimes threatening European security and confronted NATO.In this thesis, the role of the Baltic States in NATO-Russia relations was exploredin the new position they gained in the context of NATO's new strategic concept. That's because the former Soviet republics and nation-states of the post-Cold War new world, have had new roles in terms of the diversifying security threats .. Daha fazlası Daha az

Brexit'in Birleşik Krallık'a olası ekonomik ve siyasi etkileri

Karakoç, Merve

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİkinci Dünya Savaşı sonrası bir barış projesi olarak kurulan ve liberal dünya düzeninin bir parçası olan Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık ilişkileri hep gelgitli bir seyir izlemiştir. Bütünleşmenin başında sürece dahil olmayıp sonradan yalnızca ekonomik hedeflerle birliğe katılan Birleşik Krallık 43 yıllık üyeliği boyunca siyasi birliğe karşı çıkmış, Avrupa şüphecisi (Euroskeptik) tavrından asla ödün vermemiştir. Eurozone ve Schengen gibi oluşumlara dahil olmayarak Avrupa ülkelerinden farklı olduğunu adeta vurgulamıştır. Brexit, AB referandumu yapıldığı tarihten itibaren geçen 3,5 senede iç siyasette ve uluslararası arena . . .da gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Zira Brexit sonuçları itibariyle sadece tarafları değil küresel siyaseti de etkileyen önemli bir siyasi gelişmedir. 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda halk 51,9 oy oranı ile Birlikten ayrılmaya karar vermiştir. Bu karar Birleşik Krallık ve AB ilişkileri adına önemli bir dönüm noktası olmuş, AB tarihinde ilk kez resmi bir üye öngörülemeyen bir şekilde Birlik üyeliğinden ayrılma yönünde bir karar almıştır.ABSTRACTRelations between the European Union (EU), which was established as a post-World War II peace project and part of the liberal world order, and the United Kingdom have always been problematic. The United Kingdom, which was not involved in the process at the beginning of integration and subsequently joined the union only with economic objectives, opposed the political union during its 43 years of membership and never compromised its Eurosceptic attitude. The country tried to emphasize its difference from other European countries by not being involved in formations such as Eurozone and Schengen. Brexit continues to occupy the agenda in domestic and international arena in the last 3.5 years since the EU referendum was held. Because the Brexit results are an important political development that affects not only the parties but also global politics. In the EU referendum held on 23 June 2016, the public decided to leave the Union with 51.9 of the vote. This decision was an important turning point for UK and EU relations, and for the first time in EU history, an official member has decided to leave in an unforeseen way Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.