Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 6 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
İslam hukuku açısından son dönem hilafet tartışmaları : ( Seyyid Bey, Senhuri ve Mevdudi örneği )

Eraydın, Seracettin

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHz. Peygamber’in vefatıyla beraber ortaya çıkan hilafet konusu, Müslümanların karşılaştıkları ilk meseledir. Başlangıcından itibaren Müslümanlar arasında hilafet etrafında önce siyasî ihtilaflar ortaya çıkmış, sonra da hilafet, itikadî bir meseleye dönüşmüştür. Aslında Müslümanların tarihî süreç içerisinde edindiği yönetim tecrübesinin ifadesi olan hilafet, çeşitli merhalelerden geçmiş olmakla birlikte ilga edildiği 3 Mart 1924’te kadar İslam toplumunun en temel siyasî müessesesi konumunda olmuştur. Hilafetin ilga sürecinin bir başlangıcı kabul edilen II. Meşrutiyetten günümüze kadar hilafet üzerine birçok tartışma yapılmış ve b . . .u konuda önemli eserler kaleme alınmıştır. Biz de bu çalışmamızda yazdıklarıyla ve fikirleriyle hilafet tartışmalarında önemli yer tutan Türk hukukçu Muhammed Seyyid Bey, Mısırlı hukukçu Abdurrazık Senhûrî ve Pakistanlı âlim Ebu’l Alâ Mevdûdî’nin hilafet hakkındaki görüşlerini ortaya koyup İslam hukuku açısından değerlendirdik.ABSTRACTThe issue of caliphate coming to existence after Prophet Muhammad is the first problem that Muslims confronted. At the beginning, political disputes have arosed around the caliphate among Muslims. Afterwards the caliphate has turned into the matter of belief. Actually the caliphate being the statement of the management experience of Muslims in the historical process was the most fundamental political institution of Islamic society until 3 March 1924 at which it avoided after several stages. There have been many discussions on the caliphate and important works have been written on this subject until the present from the second constitutionalist period. This period has been considered a beginning of the abrogation process of the caliphate. In our study, we have expressed the related opinions of Turkish jurist Seyyid Bey, Egyptian jurist al-Senkhūrī and Pakistani scholar al-Mevdūdī. They have taken an important place by means of his ideas about caliphate. Subsequently we have analyzed these opinions according to the Islamic Law Daha fazlası Daha az

Şeyh Alâuddîn el-Ohinî'nin Celâu'l-ayn adlı eserinin tahkiki

Seletli, Rıdvan

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma Osmanlı Devleti'nin son dönem ulemalarından olan Şeyh Alâuddîn el-Ohinî'nin (1881-1949) fıkıh ilmi alanında yazmış olduğu manzum bir eser olan Celâu'l-Ayn adlı eserinin tahkikidir. Araştırmamızı genel çerçevede Türkçe ve Arapça olmak üzere iki kısımda ele aldık. Türkçe kısmı giriş ve üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci bölümde müellifin hayatını ve eserlerini incelerken, ikinci bölümde tahkik ve tahlilini hedeflediğimiz Celâu'l-Ayn eseriyle ilgili genel ve temel bilgilere yer verdik. Üçüncü bölümde ise eserin yazma nüshaları ve tahkikte takip edilen yöntem ve metot hakkında bilgi verdik. Son olarak tezimizin Arap . . .ça kısmında ise farklı nüshalarını karşılaştırarak eserin Arapça tahkikli metnine yer verdik.ABSTRACTThis study is an verification of Celau'l-Ayn, a verse work written by Sheikh Alâuddin al-Ohini, one of the last scholars of the Ottoman Empire, in the field of fiqh. In general, our research is handled in two parts: Turkish and Arabic. The Turkish part consists of an introduction and three parts. In the first part, while examining the author's life and work, in the second part, we give some general and basic information about Celau'l-Ayn which we aimed to investigate and analyze. In the third part, we gave information about the writing copies of the work and the method followed in the verification. Finally, in the Arabic part of our thesis, we compared the different copies of the text and included the text of the Arabic verification Daha fazlası Daha az

Cinsiyetin had suçlarına etkisi

Okutan, Rabia

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma İslam ceza hukukunda had suçlarında cinsiyetin yani kadın ve erkek olmanın cezanın uygulanmasındaki etkisini ele almaktadır. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun ceza hukuku içerisindeki yeri, sınırlandırılması, araştırmanın amacı, yöntemi ve kaynaklarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Birinci bölümde suç ve ceza terimlerinin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. Bu bölümde suç kavramının tanımı, suçun genel unsurları, suçların tasnifi, ceza kavramının tanımı ve cezanın temel özelliklerine değinilmiştir. Had suçları ve bu suçlara uygulanacak cezalar delilleriyle birlikte incelenmiştir. . . . Çalışmamızın son bölümü olan ikinci bölümde ise cinsiyetin had suçlarına etkisi, cinsiyetin etkili olduğu suçlar ve cinsiyetin etkili olmadığı suçlar başlıkları altında ele alınmış ve hukuki sonuçları incelenmiştir. Kadın ve erkeğin farklı değerlendirildiği hususlar dayandıkları delillerle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız ulaştığımız neticeleri içeren sonuç bölümüyle sona ermiştir.ABSTRACTThis study examines the effect of gender, that is, male and female, on the implementation of punishment in Islamic criminal law. Our study consists of introduction and two parts. In the introduction part, there is information about the place of the subject in criminal law, its limitation, the purpose, method and resources of the research. In the first part, the conceptual framework of crime and criminal terms is discussed. In this section, the definition of the concept of crime, the general elements of crime, the classification of crimes, the definition of the concept of punishment and the basic features of the punishment are mentioned. Hadd and punishments to be applied to these crimes are examined together with their evidence. In the second part, which is the last part of our study, the effect of gender on the hadd crimes, the crimes that gender is effective and crimes that are not effective are examined and their legal results are examined. The issues in which male and female are evaluated differently are tried to be explained with the evidence they support. Our study ended with the conclusion section containing the results we reached Daha fazlası Daha az

İslam hukuku açısından nikâhın erkeğe yüklediği sorumluluklar

Üresin, Sabriye

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmada nikâh akdiyle birlikte erkeğe yüklenen sorumluluklara dâir bilgiler ele alınmaktadır. Araştırmamızın giriş bölümünde Araştırmanın Konusu ve Alanı belirtilerek çalışma süresince kullanılan Kaynaklar ve Takip Edilen Metot hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışmamızın konusu itibariyle ilk bölümde erkeğin eşine olan maddi sorumluluklarına dâhil olan, nafaka, mehir, tedavi masrafları vb. konularına değindik. İkinci bölümde ise kocanın eşine karşı maddi sorumlulukları haricinde kalan şahsî sorumluklarının ve çocuğuna karşı yükümlülüklerinin kapsamlarını ortaya koyduk. Bunlar güzel muamele, çocuğun nafakası, eğitilmesi . . ., sünnet ettirilmesi, evlendirilmesi, eşler arası adalet, iyi geçim, evlat yetiştirme, tedib gibi çeşitli konulardır. Sonuç bölümünde araştırmamızı genel bir değerlendirme yaparak tamamladık. Çalışmamız ortaya koymaktadır ki değişen dünya ve sistemlere rağmen aile hayatının korunması ancak ilahi ve nebevi ölçülerle sağlanmaktadır. Nitekim aile hukukunun ilkeleri gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde geniş bir çerçeveyle ortaya konmuştur. Bu nedenle araştırmamızı işaret edilen çerçeve dâhilinde yapıp edindiğimiz bilgilere kanaatimizi de ekleyerek aktardık.ABSTRACTIn this study it is discussed the knowledge of the responsibilities of a man with the marriage contract. In the introduction part of the research it is specified that the subject and the field of research and Resources, Followed Method which are used during the study. In the first part of the study it is mentioned man's material responsibilities towards his wife including alimany, mehr and te-reatment expense etc.In the second part except the material responsibilities it is put forth that what it covers about the personal responsibilities and the liabilities towards his child. These are such as nıce treat, child's alimony, educatıon, circumacision, marrige, justice, between partners, good livelihood, son raising, dressage. In the result part we completed our study with a general evaluation. Our study put forth that although the changing world and systems the protectıon of family life provides only the divine and prophetic measures. Thus it is revealed the principles of family law with a wide frame both in Quran and in Hadith. There fore we are transferred our research with in the frame indicated and the information we have obtained with adding our opinion Daha fazlası Daha az

Kadın erkek eşitliği problemi ve bunun fıkhi düşünceye yansıması

Saylam, Ayşenur

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBiz bu tezimizde kadın erkek eşitliği problemi ve bunun fıkhi düşünceye yansımasını imkânlar ölçüsünde incelemeye çalıştık. Bu çalışmamıza kadın erkek beyninin fizyolojik ve biyolojik farklılığı ve bu probleme etkilerini inceleyerek başladık. Birinci bölümde ilk çağda kadının durumunu incelerken doğu ve güneydoğu Asya'da Çin'de Tibet toplumunda eski Türklerde Mezopotamya da Sümer'de Babil de Asur'da Anadolu da Hititler'de Hurriler'de ege bölgesinde mısır da Suriye ve Filistin'de İran'da roma da İslam'dan önce ortaçağ türk devletlerinde kadının sosyo kültürel yapısına konumuna baktık. Daha sonra Ortaçağda kadını incelerken Yahudi . . .likte kadının konumunu Hristiyanlıkta kadının konumunu cahiliye döneminden İslam'a geçiş sürecinde kadının konumu cahiliye ve İslam da kadının konumuna ilişkin değerlendirmeleri irdeledik. İkinci bölümde ise İslam'da kadın erkek eşitliği probleminin fıkhi düşünceye yansımalarını ortaya koymaya çalıştık. Bu bağlamda klasik dönem müelliflerin görüşlerine ve çağdaş yazarların ortaya koydukları yeni yaklaşımları ele almaya çalıştık. Ne feminist iddiaların ve ne de kadın karşıtı söylemlerin her iki cinse de mutluluk veremeyeceği yalnızca karşılıklı anlayışın hâkim olduğu bir arada yaşama fikrinin taraflara ve toplumlara mutluluk getireceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Çalışmamız neticesinde kadın ve erkeğin farklı fizyolojik, biyolojik ve psikolojik özelliklere sahip oldukları ve buna göre kadınla erkeğin eşit değil, farklı nitelikleriyle birlikte eşdeğer oldukları kanaatine ulaştık.ABSTRACTIn this thesis, we tried to examine the problem of equality between men and women and the reflection of this on the idea of jurisprudence. We started this study by examining the physiological and biological differences of male and female brain and their effects on this problem. The first part examines the situation of women in the early ages in eastern and southeastern Asia, Tibetan society in China, ancient Turks, Mesopotamia, Sumer, Babylon, Assyria, Anatolia, the Hittites, Hurrians, Egypt, Syria, and Palestine, Iran. We looked at the socio-cultural structure of women in medieval Turkish states before Islam in Rome. Then, while examining women in the Middle Ages, we examined the position of women in Judaism, the position of women in Christianity and the position of women in the transition from jahiliyya period to Islam and the position of women in Islam. In the second part, we tried to reveal the reflection of the problem of equality between women and men in Islamic thought. In this context, we tried to address the views of the authors of the classical period and the new approaches put forward by contemporary writers. Neither the feminist claims nor the anti-women rhetoric can give happiness to both sexes we can easily say that the idea of coexistence dominated only by mutual understanding will bring happiness to the parties and communities. As a result of our study, we have reached the conclusion that men and women have different physiological, biological and psychological characteristics and accordingly, women and men are not equal but they are equivalent with different qualities Daha fazlası Daha az

İslam hukukuna göre kürtaj ile ilgili görüşlerin ve delillerin değerlendirilmesi: Bosna örneği

Özen, Nurgül

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKürtaj, insanoğlunun varoluşundan itibaren tartışılmakta olan en kritik konulardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, İslam hukuku çerçevesince kürtaja ilişkin çeşitli görüşlere yer verilerek kürtajın mahiyeti, caiz olup olmaması, kürtaja cevaz verilen durumlar ayrıntılı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Spesifik olarak, çağdaş İslam hukukçuları ve yaşayan Sünni mezheplerin görüşleri eşliğinde Bosna'da 1991-1995 yılları arasında çıkan iç savaş sırasında tecavüze uğrayan kadınların gebeliklerinin sonlandırılmasına ilişkin çeşitli görüşlere yer verilmiştir. Bu noktada, bu çalışma göç ve savaş gibi olağanüstü durumlar sonucunda . . . tecavüze uğrayan kadınlarda görülen gebelik ve gebeliğin sonlandırılması hususunu ayrıntılı şekilde ele alıp günümüzdeki güncel sorunlara ışık tutmayı hedeflemektedir.ABSTRACTAbortion is one of the most critical issues that have been discussed since the existence of human beings. In this study, various opinions about abortion are included within the framework of Islamic law the nature of the abortion, whether it is permissible or not and, the cases that are allowed to abortion have been tried to be explained in detail. Specifically, various views on the termination of pregnancy of women raped in the 1991-1995 civil war in Bosnia, accompanied by the views of contemporary Islamic jurists and fundamental denominations, are presented. At this point, in this study the aim of this course is to discuss in detail the issues of unwanted pregnancy and termination of pregnancy in women who have been raped as a result of extraordinary situations such as migration and war Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.