Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 4 Adet 0.004 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Türk-İslam yönetim anlayışının yönetim fonksiyonları açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma : Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname’si örneği

Temirak, Mustafa

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnsanlığın toplu yaşam serüveniyle başlayan yönetim olgusunun,bilimsel yönetim dönemiyle birlikte birtakım fonksiyonları içindebarındıran bir süreç olduğu ortaya konmuştur. Bununla birlikte geçmiştopluluklarda, uygarlıklarda, devletlerde ve dinlerde etkili bir yönetimanlayışı çerçevesinde söz konusu fonksiyonların kullanıldığınarastlanabilmektedir.Bu bağlamda araştırmanın sorunsalı ise, 20. yüzyılın başlarındaFayol tarafından yazına kazandırılan yönetim fonksiyonlarının Türkİslamyönetim anlayışında rolü olup olmadığı çerçevesindeşekillenmektedir. Diğer bir deyişle araştırmanın amacı planlama,örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve . . .kontrol şeklindeki beş temelyönetim fonksiyonunun bilimsel yönetim öncesi dönemde Türk-İslamyönetim anlayışında geçerli olup olmadığını ve geçerliyse ne şekildeyerine getirildiğini saptamaktır. Bu doğrultuda döneminin en büyükdevletlerinden biri olan Büyük Selçuklu Devleti’nde 30 yıla yakın sürevezirlik yapmış olan Nizamü'l-mülk'ün iyi bir yönetimin nasıl olmasıgerektiğine dair tavsiyelerini içeren Siyasetname adlı eseri referansalınmıştır. Söz konusu eserde geçen ifadeler incelendiğinde, Nizamü'lVmülk'ün tüm yönetim fonksiyonları ile ilgili beyanlarının olduğu saptanmıştır.ABSTRACTIt has been revealed that the phenomenon of management, whichstarts with the communal living experiences of mankind, is a processembodying several functions together with the scientific managementperiod. In addition, it is possible to come across the usage of theaforementioned functions within the scope of an effective managementmentality in past communities, civilizations, states and religions.In this sense, the question of the research is shaped aroundwhether the management functions included in the literature by Fayol atthe beginning of the 20th century has a role in the Turkish-Islamicmanagement mentality. In other words, the purpose of the research is todetermine whether the 5 basic functions of management, planning,organizing, commanding, coordinating and controlling, were valid in theperiod before the scientific management and, if they were, how they werepracticed. Accordingly, Siyasatnama, which includes therecommendations of Nizam al-Mulk, who was a vizier in Great SeljukEmpire - one of the biggest states of the period - for almost 30 years,regarding how a good management should be, was taken as a reference.When the statements in the previously mentioned work were examined, itwas discovered that Nizam al-Mulk made explanations about all thefunctions of management Daha fazlası Daha az

Elektronik spor alanının sektörel ve akademik bağlamda değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

Bostancı, Barış

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDeğişen alışkanlıkların insan hayatını etkilediği noktalardan biri, bilgisayaroyunlarıdır. Son 10 yıldır büyüyen ve kitlesi artan bir alan olan rekabetçi oyunlar,büyüyen ekonomi ile birlikte espor endüstrisi olarak anılmaya başlanmıştır. Esporkavramını tarihsel, teorik ve sektörel açılardan incelemeyi hedefleyen buaraştırmanın amacı espor alanının sektörel ve akademik bağlamda genel birdeğerlendirmesini yapmaktır. Sektörel analiz kısmında, sektör raporlarındanfaydalanılmış ve betimsel bir değerlendirme yapılmıştır. Akademik analizde ise,bibliyometri ve sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Sektörel analizde, endemik pazararaştırma f . . .irmalarının ücretsiz raporları kullanılırken akademik analizde ise,“espor”, “e-spor” ve “elektronik spor” kelimelerinin anahtar kelime ve başlıklardataranması sonucu elde edilen ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kütüphaneveritabanında yer alan makaleler dikkate alınmıştır. Akademik analizin bibliyometrikısmında makaleler yayınlandıkları yıllara, kullanılan araştırma yöntemine vebasıldıkları dergilere göre incelenmiştir. Ardından söz konusu makaleler, sosyal ağanalizine tabi tutulmuş ve espor yazını haritalandırılmıştır. Araştırmanın sektörelanaliz bulguları bağlamında espor endüstrisinin büyüklüğü 2018 yılı sonu için 906milyon dolar olarak öngörülmüş, dünya genelinde espor izleyicisi sayısının 380milyon düzeyinde olduğu saptanmış, yine dünya genelinde espor takipçi kitlesinin31’inin kadın, 69’unun erkek olduğu tespit edilmiş ve Türkiye’de lisanslıesporcu sayısının 4000’i geçmiş olduğu anlaşılmıştır. Akademik analiz bağlamındaise, yerli yazında 12 yabancı yazında 90 adet makaleye ulaşılmıştır. Çalışmalarınyoğunlaştığı yıllar, her iki yazın açısından da 2017 ve 2018’dir.ABSTRACTOne of the points that affect the lives of people changing habits are computergames. Competitive games, which have been growing and growing in the last 10years, have become known as the esports industry along with the growing economy.The purpose of this research which aims to examine the concept of esports from thehistorical, theoretical and sectoral perspectives to make a general evaluation of theesports field in sectoral and academic context. In the section of sectoral analysis,sector reports were used and a descriptive assessment was made. In the academicanalysis, bibliometry and social network analysis were used. In the sectoral analysis,free reports of endemic market research firms are used in the academic analysis,articles which are obtained as a result of scanning the words of “esports”, “e-sports”and “electronic sports” in the keywords and titles and in the library database of İzmirKâtip Çelebi University are taken into consideration. In bibliometry part of academicanalysis articles were examined according to the years they were published, theresearch method used and the journals they were published. Subsequently thesearticles were subjected to social network analysis and esports literature was mapped.In the context of the sectoral analysis findings of the research the size of the esportsindustry was projected to be 906 million dollars for the end of 2018, number ofworldwide esports viewer determined to be 380 million, yet 31 of women and 69of men have been found to and number of licensed esports athletes in Turkey hasexceeded 4000. In the context of academic analysis, domestic literature have beenreached 12 articles 90 articles have been reached in the foreign literature. The yearsin which the studies were concentrated were both 2017 and 2018 in terms of both ofthem Daha fazlası Daha az

Türkçe örgüt çalışmaları literatüründe yeni kurumsalcılık teorisi üzerine yapılan çalışmaların analizi

Kalkan, Yasemin

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETYeni kurumsal teori 1970’lerin sonundan başlayarak günümüze kadar sosyalbilimler alanında önemli etkiler yaratmıştır. Yeni kurumsalcılık, temelde, eskikurumsalcılığın formel analiz anlayışının yetersiz bulunması ile davranış normları vealışkanlıklar gibi informel kuralların bireylerin eylemleri üzerindeki kalıcı etkilerineodaklanmaktadır. Yeni kurumsalcılığın en azından üç farklı türü vardır. Bunlarkültürel/sosyolojik yeni kurumsalcılık, tarihsel yeni kurumsalcılık ve rasyonel tercih yeni kurumsalcılığıdır.Bu tez örgüt çalışmalarında yeni kurumsalcı çalışmaları analiz ettiği için kültürelyeni kurumsalcılık üzerine durmaktadır. İ . . .şletme anabilim dalı çerçevesinde yürütülenörgüt çalışmalarında yeni kurumsalcılığa örgüt kurumsalcılığı da denilmektedir. Buanlamda bu tezde yeni kurumsalcılık kavramı kültürel yeni kurumsalcılık ya da örgütkurumsalcılığı anlamlarında kullanılmıştır.Örgüt çalışmalarında yeni kurumsalcılığın temel iddiası örgütlerin rasyonelstratejiler ya da kaynak kısıtları bağlamında eylemde bulunmadıklarını, aksine örgütlerin belirli bir kültürel çevre içinde meşruiyet kazanmak için eylemde bulunduklarını ileri sürer.ABSTRACTThe new institutional theory has had significant impacts in the field of socialsciences from the late 1970s to the present. Basically, the new institutionalism focuses on the insufficient formal analysis of old institutionalism and the permanent effects of informal rules such as behavior norms and habits on individuals' actions. There are at least three different types of new institutionalism. These are cultural/sociological new institutionalism, historical new institutionalism and rational choice new institutionalism.This thesis focuses on cultural new institutionalism as it analyzes new institutionalist studies in organizational studies. In the organizational studies carried out within the framework of the department of business administration, new institutionalism is also called organizational institutionalism. In this sense, the concept of new institutionalism is used in the meaning of cultural new institutionalism or organizational institutionalism in this thesis.The basic assertion of new institutionalism in organizational studies suggests thatorganizations do not act in the context of rational strategies or resource constraints, but rather act in order to gain legitimacy in a particular cultural environment Daha fazlası Daha az

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin örgütsel güven üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Tekin İlhan, Merve

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETÇalışanların zamanlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmeleri sebebiyle güven duygusunun oluşumu, önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle, bireylerin yöneticilerine ve örgütlerine karşı duydukları güvenin yüksekliği, gerek çalışan gerekse örgüt sağlığı bakımıdan kritik bir unsurdur. Giderek önemi artan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı ise, örgütlerin toplumdan ve doğadan aldıklarını geri verme yükümlülüğünden doğmaktadır. Bu bağlamda örgütlerin kurum içi ve kurum dışı paydaşlara karşı sorumlulukları söz konusudur. Söz konusu iki kavramdan hareketle, bu çalışmanın temel amacı, kurumsal sosyal . . . sorumluluk faaliyetlerinin bütün olarak ve ayrı ayrı örgütsel güven ve boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, ilçe belediyesinde çalışan 136 beyaz yaka çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Anket tekniği ile toplanan verilere uygulanan regresyon analizi sonucunda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin örgütsel güven üzerinde anlamlı pozitif bir etkisinin olduğu saptanmıştır.ABSTRACTThe formation of a sense of trust is an important issue when employees spend a large part of their time at work. In other words, the security of the trustof individuals towards their managers and organizations is a critical element both in employees and in our organization. Inceasingly important corporate social responsibility (CRS) is the result of organizations' ability to give back what they have received from society and nature. In this rule, organizations have responsibilities to internal and external stakeholders. Based on these two cohcepts, the main objective of this study is to consider whether there is a significant factor in the holistic and separate organizational trust and focus of corporate social responsibility activities. The recearch was carried out with 136 white collar employees working in the district municipality. Regression analysis based on the data collected by questionnaire technique revealed that sovial reponsibility activities had no significant positive effect on organizational trust Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.