Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 52 Adet 0.488 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Siber Güvenlik Alanında Sosyal Mühendislik Metodoloji Türleri ve Siber Saldırı Senaryolarına Yönelik İnceleme ve Uygulama Örneklemeleri

FETHİ ÇOBAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Günümüz döneminde hayatlarımızın hemen hemen her alanında sosyal, eğitim ve iş hayatında internetin yaygınlaşması ile tablet, bilgisayar, serverlar, cep telefonları ve network ağına bağlanabilen birçok cihazların ağlar üzerinden birbirlerine bağlanması, veri ihlalleri ve siber saldırılara sebebiyet vermektedir. Siber alanlar arttıkça, veri ihlalleri de önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada siber suç türleri, çeşitleri, amaçları ve zararlı yazılımlar ile birlikte kullanılan araçlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bunlara karşı alınacak önlemler projede örneklemelerle belirtilmiştir. Bunun yanı sıra gelişmiş siber saldırılara ö . . .rnek verilmiş ve bilgi güvenliği için yapılması gerekenlere bu projede yer verilmiştir. Ayrıca teknolojik olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğine de açıklık getirilmiştir. Hangi tedbir alınırsa alınsın en zayıf halka olan insanın, eğitim ile olası zararları en aza indirebileceği değerlendirilmektedir Daha fazlası Daha az

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yasal Sürecinin İrdelenmesi

Fatma Nur UÇAR

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve risk oluşturan bu alanlara ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yapılması herhangi bir afet durumunda toplum için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle son yıllarda ortaya çıkan kentsel dönüşüm kavramı ile bu riskli durumun önüne geçilmek istenmektedir. Bu amaçla gerekli çalışmalar yapılmış yasal mevzuat oluşturulmuş ve ülke genelinde önemli birçok kentsel dönüşüm uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu kentsel dönüşüm çalışmaları kentsel koruma, kentsel iyileştirme, kentsel yenileme, kentsel yenileşme, kentsel yeniden canlandırma ve soylulaştırma yöntemleri kullanılarak en uygun yasal çerçeve . . .kapsamında uygulanmaktadır. Bu çalışma ise ülkemizde kentsel dönüşüm sürecini ve uygulamalarını yerel yönetimler açısından ele alarak değerlendirmektir. Bu amaçla öncelikle kentsel dönüşümün ortaya çıkış nedenleri ele alınmış, Türkiye’deki hukuki süreç incelenmiş ve uygulama sırasında karşılaşılan zorlukların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun için 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilen İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar mahalleleri içinde kalan 79,57 hektarlık alanın kentsel dönüşüm süreci ele alınarak toplanan veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır. Daha fazlası Daha az

Balıkçı Gemilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sedat Tanzer ABUR

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarihin ilk çağlarından bu yana besin kaynağı olarak balıkçılıktan yararlanma süregelen bir olgudur. Teknolojik imkânların gelişmesiyle birlikte balıkçılık da biçim ve yöntem değiştirerek günümüz modern balıkçılık düzeyine ulaşmıştır. Türkiye bulunduğu konum nedeniyle balık avcılığında lider ülkelerden birisidir. Ülkemizde deniz, kıyı suları ve göllerde; gırgır, trol gemileri ve küçük ölçekli tekneler ile balıkçılık yapılmaktadır. Olumsuz deniz ve hava şartlarında yapılan bu faaliyetler oldukça tehlikeli ve risklidir. Dünyadaki en tehlikeli mesleklerden birisi de su ürünleri avcılığıdır. Ülkemizde her ne kadar açık deniz balıkçılığı . . . yapılmıyor olsa da balıkçılık, 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’nde tehlikeli sınıfta yer almaktadır Daha fazlası Daha az

Öğretmenlerin Akran ve Üstlerinden Aldıkları Sosyal Desteğin İş Doyumu ile İlişkisi: Nitel Bir Araştırma

Emin AKAY

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışanların işyerindeki önemli motivasyon kaynağı ve iş doyumlarına etki eden faktörlerden biri elde edilen sosyal destektir. İş ortamında en önemli sosyal destek sağlayıcıları iş arkadaşları ve yöneticilerdir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin akran ve üstlerinden aldıkları sosyal desteğin nasıl gerçekleştiği ve elde edilen sosyal destek ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma benimsenmiş olup, İzmir ili Menemen ilçesinde çalışan 25 öğretmen ile birebir görüşme yapılarak verilere ulaşılmıştır. Görüşmelerde Kopenhag Psiko-Sosyal Risk Envanteri’nde (COPSOQ) yer alan iş kaynakları . . .olarak görülen sosyal destek ile ilgili sorular açık uçlu sorulara dönüştürülerek yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler, fenomenolojik araştırma deseninde nitel olarak analiz edilerek, kod ve temalar oluşturulmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin iş arkadaşları ve amirleri tarafından sosyal olarak desteklenmesi öğretmenlerin meslek hayatlarında daha istekli ve tatmin olmalarını sağladıklarını göstermektedir Daha fazlası Daha az

Yüksekte Çalışma Risk Analizi ve Yaşam Hattı Uygulamaları

Buğrahan ARIKAYA

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Türkiye de ve tüm dünya da endüstriyel tesislerde yapılan çalışmalarda “iş güvenliği” önem sırasında en üstde yer almaktadır. Bu durum hem yerel hem de evrensel mevzuatlarda da yer bulmaktadır. Bu nedenle de çalışma alanında yapılacak her türlü iş için gerekli iş güvenliği önemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Uygulanan her türlü önlem o alanda görevli personeli korumak, işletmeyi ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca iş güvenliği kendine özgü konuları, kuralları, teorileri, temel ilkeleri olan bir çalışma alanı olmuştur. Yaşanılan ve olası yaşanabilecek olan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle; çalışa . . .nlar, işletme ve çevre ziyan görecektir. Bugün iş kazalarının neden olduğu kayıpların boyutu konunun ulusal ve uluslararası düzeyde incelenmesi gerektirmektedir. Özellikle de çalışma alanlarına göre irdelendiğinde birçok farklı konu gün yüzüne çıkmaktadır. Yüksekte çalışma alanı da bu işlerin başında gelmektedir. Bu anlamda baktığımızda; petrol endüstrisi arama, sondaj, üretim, rafineri ve taşıma, inşaat, sanayi, kimya, maden ve enerji sektörü gibi farklı sektörlere ayrılabilmektedir. Özellikle petrol, maden ve enerji endüstrisinin evrensel niteliğinin bulunamasına rağmen iş güvenliği alanınadaki çalışmalar ülkelerin sosyo-ekonomik politik ve coğrafi özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu alanların hepsinde yüksekte çalışma yapıldığından söz etmek mümkündür. Bu projenin amacı, yüksekte yapılan çalışmalarda gözlemlenen riskler ve yaşam hattı uygulamarının iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilişkili literatür’ün derlenmesidir Daha fazlası Daha az

Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Berna FİDAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Gelişen dünya beraberinde artan nüfusun ihtiyaçları da artmaktadır. Bu ihtiyaçlardan biri olan enerji ihtiyacı yaşamımızın tüm alanlarında kendine kullanım alanı bulmaktadır. Bir enerji türü olan elektrik enerjisi evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda, kısacası yaşamın tüm alanlarında büyük öneme sahiptir. Böyle geniş bir alanda kullanımı söz konusu olan elektrik enerjisinin yokluğu düşünüldüğünde birkaç saatlik enerji kesintilerinin dahi günlük hayatı zorlaştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, yapım işlerinin yürütüldüğü alanlarda iki alanda korunma önlemleri gerçekleştirildiğine değinildi. Bu korunma önlemlerinden biri yapım i . . .şlerinde gerek kazı işlemleri gerekse enerjilendirme işlemi esnasında çevre güvenliği ve üçüncü şahısların güvenliğini sağlamak adına alınan çevre güvenlik önlemleri (toplu korunma önlemleri) gerekse yapım işlerinde çalışma yürüten personelin can güvenliğini korumak adına alınan kişisel korunma önlemlerine değinildi. Bu projenin amacı, insanoğlu için vazgeçilmez derecede öneme sahip olan elektrik enerjisinin yaşadığımız alanlara iletimini sağlayan nakil hatlarının yenilenmesi ve iletkenlerin yer altına çekilmesi işlerini yapan ve yapım işleri adı altında işlem yürütülen bir alanda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilişkili literatür’ün derlenmesidir Daha fazlası Daha az

VİNÇLERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HAKAN GÖKTUĞ AY

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sanayi devriminden sonra yapı sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte, insan gücünün yeterli olmadığı ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için vinçlere ihtiyaç duyulmuştur. Vinçlerin kullanılmasının asıl amacı olan ağır yüklerin taşınmasının yanı sıra malzemelerin yükseğe kaldırılmasından, enerji hatlarının tamirine ve kurtarma faaliyetlerine kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Vinçler sağladıkları avantajlarla birlikte dezavantajları da bulundurmaktadır. Ağır makineler olan vinçlerin kullanımı iş kazalarına da sebebiyet vermektedir. Meydana gelen bu iş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından yürütülen işler için . . .güvenlik kültürü önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu rehber görevindedir. Vinçlerle yapılan çalışmalar, uygulamalar, meydana gelen kazalar, kanun ve yönetmelikler incelenerek bu çalışma derlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile yapı işlerinde vinçlerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlanması hedeflenmiştir. Daha fazlası Daha az

Sesli Komut Algılama

Görkem ŞEN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kişilerarası iletişim en yaygın olarak konuşma ile sağlanır. Ses, konuşmanın temel ve çok önemli bileşenidir. Akciğerlerden gelen havayı ses organlarıyla şekillendirerek kulak veya hassas aletler tarafından algılanabilen titreşimler dönüştürülmesi sesin en basit tanımı olarak nitelendirilebilir. Konuşma, boğaz ve ağızdaki bu titreşimlerin ve insan zihni tarafından belirli bir gramer altyapısında algılanabilecek karmaşık bir yapıdaki bir dönüşümdür. Yukarıdaki bilgiler ışığında, tezin amacı, insanların belirli komutları karakterize etmek için oluşturdukları ses verilerini analiz etmektir; bu analize uygun çıkacak özelliklere sahip ya . . .zılım oluşturmaktır. Ses ve konuşma tanıma, günümüz dünyasında çok popüler hale gelen bir teknoloji olma yolunda ilerlemektedir Daha fazlası Daha az

Ürün Dağıtım Depolarında Risk Analizi Uygulamaları

Murat Koska

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Lojistik süreçlerinde önemli bir rolü olan ürün dağıtım depolarının temel işlevi, satışa hazır durumdaki ürünleri pazara yönlendirmede uygun stoklama ve bu stokları optimum koşullarla yönetme imkanı sağlamasıdır. Bir ürün dağıtım deposunda gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünü, taşıma ve istifleme sistemlerinin, makinaların, rafların, teçhizatın, otomasyon ve bilgi işlem sistemlerinin iş gücüyle doğru koordinasyonu ve optimizasyonu olarak tanımlanabilir. Doğru planlanmış ve süreçleri sistematik yürütülen ürün dağıtım deposu faaliyetlerinde, ürünlerin depo içindeki lokasyonlarına belirlenmiş rotaları içerisinde doğru ve zamanında akt . . .arımı güvenli ve hızlı biçimde sağlanır. Depo faaliyetlerinin hızlı, güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesi için süreçe ait tehlike ve risklerin tanımlanması, bunlara dair önlemlerin alınması önemlidir Daha fazlası Daha az

Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Cihangir Özçelik

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sigorta, bireylerin veya tüzel kişilerin hayatlarını ve mallarını güvence altına alan, olayın meydana gelmesiyle beraber maddi ve manevi zararları minimum düzeye indiren bir sistemdir. Özünde risk yönetimi vardır, aynı riske maruz kalan kişilerin ödedikleri paralar ortak bir havuzda birikir ve zarar gören kesimlere sözleşmelerindeki pay ve oranlara göre ödemeleri yapılır. Sigortanın özünde sayıların takibi ve hesaplanması vardır. Risklerin gerçekleşme olasılığı en baştan düşünülür, en yüksek riske sahip bir durumu içeren kişiden ya daha yüksek prim alınır ya da sigorta yapılmasına uygun görülmeyebilir. Çünkü olayın gerçekleşm . . .esi halinde ödenen primlerden çok daha yüksek paralar insanlara ödenir. Bu nedenle sigortacılık sayıların izlendiği, hesaplandığı, takip edildiği, yönetildiği, analizler yapılarak tahminlerin yapıldığı, riskleri sayılarla ölçen meslek özelliklerine sahiptir. 1960 ve 1970’li yıllarda yazılımsal alandaki gelişmeler teknolojiye yatırım yapmanın önemini ortaya koymuştu, 1980’li yıllarda bilgi işlem teknolojileri finans sektörüne girmeye başlamıştı, 1990’lı yıllarda internetin gelişi ile beraber de veri bilimi için hammadde olarak kullanılan verilerin toplanmasına, gerçek zamanlı olarak verilerin kullanılmasına ön ayak olunmuştu. 2000’li yıllardan günümüze kadarda makine öğrenmesi, derin öğrenme algoritmalarının gelişmesi ve donanımsal olarak çok daha güçlü makinelerin de ortaya çıkmasıyla yapay zekâ teknolojisinin parlamaya başladığı, sıkça konuşulduğu, aktif olarak birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de kullanıldığı bir alan olmuştur. Oyunun kuralları değişmiş, toplu üretim modeli değil kişiye özgü üretim, toplu herkese uygulanan prim tarifesi değil, kişiye özgü prim modeli uygulanmaya başlamıştır. Kampanyaların belirlenmesi, hasar tespitinin uygunluğu, sigorta hilelerinin tespiti, yeni ürünlerin geliştirilmesi, doğru fiyatlama, müşterilerin ikna edilmesi ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması, RPA gibi otomatik süreç robotlarıyla poliçeler kısa zamanda hatasız kesilerek maliyetlerin azaltılması gibi pek çok unsur veri biliminin öncülüğüyle beraber makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zekâ geliştirmelerinin yapılması sonucunda geliştirilmiştir. Bu dokümanda sigorta sektöründe Türkiye ve dünyada kullanılan yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme çalışmaları konusunda bilgiler verilmiştir. Ayrıca örnek olarak makine öğrenmesi uygulaması gerçekleştirilip sonuçları raporlanmıştır Daha fazlası Daha az

iOS işletim sisteminde yapılacaklar listesi uygulaması

GÖKALP CİMİN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Her gün bir yenisinin eklendiği mobil uygulamalar günümüzün en popüler teknolojisi olarak görülmekte ve giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle teknolojik çözümlerin mobil cihazlar için geliştirilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu çalışmada günlük yaşamımızda kişisel işlerimizi ve görevlerimizi kontrol edebileceğimiz sıraya koyabileceğimiz iOS tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Günlük ve iş hayatındaki ihtiyaç ve gereksinimler ile piyasada var olan örnek uygulamalar incelenmiş, kullanıcılara yeni çözümler ve hizmetler üretmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Uygulama iOS tabanlı (iPhone) cihazlar için geli . . .ştirilmiş olup uygulama yazılımı XCode kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama ana menü üzerinden ulaşılabilecek çeşitli sayfalardan meydana gelmektedir. Sonuç olarak, geliştirilen bu uygulama günlük hayatımızdaki iş takibini ve çeşitli sorumluluklarımızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır Daha fazlası Daha az

Evcil Hayvan Ürünleri E-Ticaret Mağazası

Burcu Sağlam

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çevrimiçi alışveriş sistemi, dünya çapında çok çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştirmek için bir platform sağlar. E-ticaret siteleri internet tabanlı bir işletme olarak kullanılmaktadır. Kıyafetten kitaplara, ev eşyalarına, elektronik eşyalara ve çok daha fazlasına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Çevrimiçi alışveriş sisteminin vizyonu, müşterilerin geniş ürün yelpazesinden rahatlıkla seçim yapabilecekleri, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir platform sunabilmek ve hem müşterilerin hem de satıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Hizmetin en büyük avantajı uzaktan kullanım ile getirdiği konfordur. Satıcılar hizmetlerini . . .daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla bu sistemi kullanırlar. Müşteriler ise istedikleri ürünlere çok kolay bir şekilde ulaşırken farklı marka ve fiyat aralıkları kapsamında kolayca gezinebilirle Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.