Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 21 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 21 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Tez Danışmanı [18]
Yayın Türü [2]
Yayıncı [2]
Yayın Tarihi [4]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [19]
Araştırmacılar
Tam zamanında üretim sisteminin üretim maliyetleri ve maliyet muhasebesi açısından değerlendirilmesi: Mobilya üretim işletmesinde örnek bir uygulama

Cihan Alaca, Arzu

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz piyasa koşullarında yoğun rekabetin yaşanması, işletmeleri pazarda ve teknolojik gelişmeler karşısında, daha iyiye ulaşmak için kaynak kullanımı bakımından tutumlu olmaya zorlamaktadır. İşletmelerin daha kaliteli ve ucuz ürünleri üretebilmeleri için çağdaş maliyet yönetim tekniklerinden yararlanmaları faydalarına olacaktır. Geleneksel kitle üretim yöntemlerinden farklı bir yaklaşımda olan TZÜ sistemi, işletmelerin kaynak israfını engelleyerek, ürün çeşitlerini azaltmadan, karlılıklarını ve rekabet gücünü arttıran bir üretim yöntemi felsefesidir. Bu çalışmada yönetim muhasebesi tekniği olan Tam Zamanında Maliyetleme Yönte . . .mi kullanılmıştır. Çalışmada TZÜ sistemi tanıtılarak mobilya sektörü açısından alternatif bir maliyet muhasebesi sistemi uygulanma imkânı araştırılmıştır.Bu araştırmayla TZÜ sisteminin işleyişi, sağladığı faydalar ve uygulamaya geçişte işletme şartlarında karşılaşılabilecek sorunlar ele alınmıştır.ABSTRACTDue to intense market competition in nowadays bazaar condition, the managementsare enforced to be frugal to reach better in view of using sources against market andtechnological developments. To benefit from modern cost management, is going to be useful for managements to produce more quality and cheaper products. JIT system which differs from traditinoal mass production management, is a production management approach. JIT system prevents waste reduction, production diversity reduction and increases management’s lucrativeness and competitive capacity. In this article JIT system, which is a kind of management costing technique, is used. In this article the opportunity of implementation of an alternative costing accounting system is researched by introducing JIT system on the scope of furniture sector. In this article basically functioning of JIT system, benefits of this system and the problems when it applies are mentioned Daha fazlası Daha az

Seramik sektöründe deneyimsel pazarlama : Kurumsal bağlamda bir uygulama

Pamuk, Betül

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketicilerin gelişen teknoloji ilebilgiye ulaşma hızının artması, tüketici istek ve ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Öncelerisadece ihtiyaçların tatmini olan tüketim, zamanla tüketicilerin bir şeylere sahip olmakiçin satın almaya başladıkları bir etkinlik olmuştur. Böylece ürün özelliğini yitirmişvedeneyim önem kazanmıştır. Tüketicilere unutulmayacak, zihinlerinde yer edecekdeneyimler yaşatmak işletmelere rekabet avantajı sağlamıştır. Tüketicilere somut ürünvermek yerine, ruhsal ihtiyaçlarına odaklanarak, onları özel hissettirecek deneyimleryaşatan bu ekonomi, deneyim ekonomisi olarak tanı . . .mlanır. Böylece işletme ve tüketiciarasında duygusal bir bağ kurulmuş olur. Deneyim oluşturma sürecinde tüketici veişletme ortak hareket eder. İşletmeler, tüketimin işlevsel, duygusal, duyusal ve ilişkiselboyutlarını bütünsel olarak değerlendirerek rekabet avantajı ve sadık müşteriler eldeetmek için çalışırlar.Bu çalışmanın amacı, gelişen teknoloji, artan bilgi düzeyi ve müşterilerin sürekliyeni arayışlar içinde olduğu seramik sağlık gereçleri sektöründe,CNR-EXPO SeramikFuar’ına katılan üretici firmaların deneyimsel pazarlamaya bakış açısını ölçmektir.ABSTRACTNowadays, the rapid development of technology and the increasing speed ofconsumer access to information with developing technology has changed consumerdesires and needs.Consumption, which was previously only satisfying the needs, hasbecome an event in which consumers have begun to buy something to own.Thus, theproduct feature has been lost and experience has become important.Instead of givingconcrete products to consumers, it is defined as an experiential economy that focuseson the spiritual needs and experiences that make them feel special.This creates anemotional connection between the business and the consumer.In the process ofcreating experience, the consumer and the business act jointly.Businesses work to gaincompetitive advantage and loyal customers by holistically assessing functional,emotional, sensory and relational dimensions of consumption.The aim of this study is to measure the perspective of the manufacturingcompanies participating in the CNR-EXPO Ceramic Fair to the experiential marketingin the ceramic sanitary ware industry, which is developing technology, increasingknowledge level and customers are constantly looking for new Daha fazlası Daha az

İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin stratejik rolü : Metal sektöründe büyük ölçekli bir işletmede uygulama

Akmil, Esra

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnsan kaynakları kavramı yalnızca çalışanların işe alınması sırasında yapılandeğerlendirmelerle değil, çalışanların örgüte ve yeniliklere uyum sağlaması ile örgütkültürü gibi işletmelerin temelini oluşturan yönleriyle ele alınmaktadır. Bu kapsamdainsan kaynaklarının çeşitli sürdürülebilir stratejileri takip edebilmesi önemtaşımaktadır. Bunun için geliştirilmiş olan bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır.Dünyada ve Türkiye’de metal sektörü, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ortayakonulması bakımından önemlidir. Metal sektörü, birçok sanayi koluna kaynaksağlayarak iş kollarının gelişmesinde etkili olmaktadır. Türkiye’de metal sanay . . .iekonomik gelişme bakımından büyük önem taşıyan alanlardan birisinioluşturmaktadır.Bu çalışmada, İstanbul'da yer alan metal sektöründe üretim yapan işletmelerininsan kaynakları bilgi sistemlerinin stratejik rolüne yönelik algıların belirlenmesiamaçlanmıştır.ABSTRACTThe concept of human resources is discussed not only with the assessmentscarried out during the employment but also with the orientation of the employees tothe organization and innovations and the aspects underlying the management such asorganizational culture. Within this scope it is essential that human resourcess houldbe able to follow various sustainable strategies. The information systems that aredeveloped for this aim are used.The sector of metal in the world and in Turkey is important in order to presentthe develepment levels of the countries. The sector of metal has an impact ondeveloping business lines by providing sources to many branches of industry. Theindustry of metal in Turkey forms one of the most important branches with regard toeconomic development.This study aims to determine the perceptions for the strategical role ofinformation systems of the managements manufacturing in the sector of metal inIstanbul within the scope of human resources Daha fazlası Daha az

Otel işletmelerinde hizmet süreçlerinde takım çalışmaları ve inovasyon ilişkisi : İzmir ilinde bir araştırma

İlayda Acar

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDünyada ve ülkemizde sosyoekonomik anlamda önemli bir yer teşkil edenotel işletmeleri hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle küreselleşme olgusunu dahaçok hissetmektedir. Küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet ortamında oteller işyapış yöntemlerini, ürünlerini, yönetim anlayışlarını, entelektüel sermayelerinigeliştirmek, farklılaştırmak ve yenilemek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamdaişletmeler insan kaynaklarından en etkili bir biçimde yararlanmak için takımçalışmalarına rekabet avantajı elde etmek ve yenileşmek için de inovasyonçalışmalarına başvurmaktadırlar.İnovasyon hizmet sektörü içinde takım çalışmaları kapsamında sinerjik . . . birçerçevede pozitif düzeyde etkileşimi gösterecek nitelikleri kapsamaktadır. Bubağlamda otel işletmelerinde hizmet süreçleri kapsamında takım çalışmaları veinovasyon ilişkisini ölçemeye yönelik bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmakapsamında İzmir ilinde yer alan büyük ölçekli 4 ve 5 yıldıza sahip 17 otelişletmesinde 206 beyaz yakalı çalışana anket uygulanmıştır. Faktör analizi ileölçüm aracında yer alan 45 önerme 12 faktör olarak toplanmıştır. İstatistikselanalizler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.ABSTRACTThe hotel managements taking an important place in a socioeconomic way in theworld and in our country feel the fact of globalisation much more with the effect of fastgrowing technology. In the atmosphere of intense competition caused by globalisation, the hotels are obliged to develop, differentiate and renew their methods of business, theirmanagement mentality and their intelectual capitals. In this context, the managements turn to team works in order to benefit from the human resources in a most effective way and turn to innovation works in order to have an advantage of competition and become new.Innovation contains the qualities that will show a positive interaction in a synergicframe within the scope of team works in the service sector. This study has been carried out in order to evaluate the relation between the team work and innovation in the scope of service procedures in the hotel managements. Within the scope of this study, aquestionnaire has been conducted on 206 white collar employees in 17 large scaled 4 or 5- star hotel managements in İzmir. With the factor analysis, 45 questions in the measurement tool are compiled under 12 factors Daha fazlası Daha az

Örgütsel adalet, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti kavramları ve aralarındaki ilişkiler : Akademik yayınlar bağlamında bir değerlendirme

Cansu Ceviz Doğrar

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETYerli ve yabancı yazında örgütsel adalet, tükenmişlik ve işten ayrılmaniyeti kavramları arasındaki ilişkileri inceleyen pek çok akademik çalışmabulunmakta ve bu çalışmalar literatüre katkı sağlamaktadır. Kavramlararasındaki ilişkileri genel bağlamda inceleyen çalışmalar olduğu gibi, analizlerialt boyutların tamamı ya da bir kısmı ekseninde gerçekleştiren araştırmalar dabulunmaktadır.Bu bağlamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kütüphane veri tabanındanerişilebilen 63 yerli ve 67 yabancı olmak üzere toplam 130 makale incelenmiştir.Bu çalışmada makaleler “örgütsel adalet-tükenmişlik”, “örgütsel adalet-iştenayrılma niyeti”, “tükenmi . . .şlik-işten ayrılma niyeti”, “örgütsel adalettükenmişlik-işten ayrılma niyeti” ilişkilerini ele almalarına göre gruplandırılmış,tarihsel sıraları açısından tablolanmış ve söz konusu makalelerde saptanansonuçlar aktarılmıştır.ABSTRACTThere are many academic studies examining the correlations among theconcepts of organizational justice, burnout and turnover intention in domesticand foreign literature and these studies contribute to the literature. There arestudies analyzing the correlations among the concepts both in general context,and in terms of all/some of sub-dimensions.In this context, 130 articles (63 domestic and 67 foreign) attained by usingthe library database of İzmir Katip Çelebi University were examined. Thearticles had been grouped according to their evaluations about “organizationaljustice-burnout”, “organizational justice-turnover intention”, “burnout-turnoverintention”, “organizational justice-burnout-turnover intention” correlations theyhad been tabulated chronologically and the results of these articles had beenstated Daha fazlası Daha az

Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlığa etkisi : Hazır giyim firması çalışanları üzerinde bir araştırma

Dilcan Güler

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHazır giyim işletmeleri, hizmet sektörü içerisinde müşteri ile ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir yerdir. Bu tip işletmelerde çalışanlar, hem müşterinin isteklerini karşılamak için çaba harcarken öte yandan işletme içerisinde yatay ve dikey yönlü ilişkilerini de yönetmek durumunda kalmaktadırlar. Satılan ürün karmaşık bir yapıda olmasa da sunulan hizmet ve dinamik iş yaşamı çalışanlara avantajlı ancak bir o kadar da dezavantajlı durumlar sunmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile avantajlı durum artış gösterirken iyi yönetilmemesi durumunda çalışanlarda tükenmişlik duygusu ve işten ayrılma niyetleri ortaya çıkmaya b . . .aşlayabilmektedir.Çalışmada, Türkiye'de yaygın bir mağaza ağı olan hazır giyim firmasını çalışanları ele alınmıştır. Amaç, Çalışanların duygusal emek bağlamında göstermiş oldukları davranış durumlarını ele alarak duygusal emek davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Bunun yanı sıra demografik değişkenlere göre duygusal emek ve örgütsel vatandaşlık boyutlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Duygusal Emek boyutları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı boyutları arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, bu açıdan literatüre katkı yapar niteliktedir.ABSTRACTGarment enterprises are a place where customer relations are experienced intensely within the service sector. Employees in such enterprises strive to meet the demands of the customer while managing their horizontal and vertical relationships within the enterprise. Although the product sold is not of a complex structure, the service offered and the dynamic business life offer employees’ advantageous but also disadvantageous situations. While the advantageous situation increases with the effective management of human resources, the sense of burnout and intention to leave may begin to emerge in the employees if it is not well managed.In the study, the apparel company employees have dealt with a widespread network of stores in Turkey. The aim of this study is to examine the behavioral situations of employees in the context of emotional labor and to examine the effects of emotional labor behaviors on organizational citizenship behaviors. In addition, differences in the dimensions of emotional labor and organizational citizenship according to demographic variables were examined. The relationship between Emotional Labor dimensions and Organizational Citizenship Behavior dimensions was tried to be revealed. The study contributes to the literature in this respect Daha fazlası Daha az

Türkiye elektrik enerjisi talebinin yapay sinir ağları modeli ile tahmini

Gizem Özaydın

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETÜlkelerin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinin temel unsuru sanayidir. Sanayinin en büyük girdilerinden biri ise enerjidir. Sanayileşme yarışında bir adım öteye gidebilmek için ulusların uzun dönemli ve geniş perspektifli politikalar üretmesi gerekmektedir. Dünyada sık sık gündeme gelen enerji krizleri de bu politikaların daha akılcı ve hassas yapılması gerektiğinin kanıtıdır.Elektrik tahmini hem sistem yönetimi hem de finansal işlemler açısından önemlidir. Kısa süreli elektrik talebi için yeterli miktarda arz olmadığında bölgesel bazlı kesintiler yaşanır. Arzın talepten fazla olduğu durumda ise santral işletmeleri lib . . .eral ekonomik koşullarda zarar edebilmektedir. Tüketicilere enerjiyi ekonomik, güvenilir ve sürekli sunabilecek şekilde tahminlemek arz ve talep dengesi sağlar. Elektrik borsasında işlem gören finansal kuruluşlar bu ekonominin içinde günlük ve gelecekteki zamanlara yönelik fiyatlarda spekülasyon yapabilmektedir. Operasyon birimlerinin karlılığı fiyatların da isabetli tahminine bağlıdır.Türkiye elektrik enerjisi talebinin incelendiği bu çalışmada, 1960-2016 yılları arasında elektrik tüketiminin belirleyici verileriyle bir model öngörüsünde bulunarak ...ABSTRACTIndustry is the main element of reaching the level of modern civilization. One of the biggest inputs of industry is energy. In order to go one step further in the industrialization race, nations must produce long-termand broad-based policies. The energy crises that are frequently discussed in the world are prof that these policiess hould be made more rational and sensitive.Electricity forecasting is important both in terms of system management and financial transactions. When there is not enough supply for short-term electricity demand, there are regional disruptions. Incases where supply is more than demand, plant enterprises may suffer in liberal economic conditions. Estimating the energy in an economical, reliable and continuous way provides consumers with a balance of supply and demand. Financial institution straded on the electricity exchange can speculate on prices for daily and future times within this economy. The profitability of the operation units depends on the accurate estimation of the prices.Turkey in the study of electricity demand in 2017 by filing a model prediction with decisive power consumption of the data between the years 1960-2016 aimed to .. Daha fazlası Daha az

Dağıtılmış liderliğin iş stresi kapsamında hizmet kalitesine etkileri : İzmir Merkez Kamu Hastaneleri Örneği

Aydın, İpek

Doktora Tezi | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKaliteli hizmet sunumu sağlık kurumlarının temel çıktısıdır ve etkililiğinin temelgöstergesidir. Bunun yanında, sağlık kurumları sunulan hizmetin özelliğinden dolayıstres faktörünü her süreçte içinde barındırmaktadır. Stres faktörlerinin çok ve etkiliolduğu bu kurumlarda liderlik faktörünün önemi büyük olabilir. Bu kapsamda daçalışmanın temel amacını, liderliğin iş stresi kapsamında hizmet kalitesi üzerindeetkisinin olup olmadığı oluşturmaktadır. Sağlık personelinin dağıtılmış liderlik, işstresi ve hizmet kalitesi algılarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmakesitsel türdedir. Araştırma, Nisan 2018 – Haziran 20 . . .18 tarihleri arasında İzmirmerkezde bulunan kamu hastanelerinden bir eğitim araştırma, bir genel ve bir de özeldal hastanesinde çalışan hekim, hemşire, idari ve diğer tüm personele anket yoluylagerçekleştirilmiştir. Toplam 407 sağlık personeli araştırmaya katılmıştır. Dağıtılmışliderlik, iş stresi ve hizmet kalitesi yönelik çalışanların algılarını belirlemeye yönelikoluşturulan anket ile elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTHigh quality service delivery is the foundation of healthcare institutions and isthe main indication of its effectiveness. In addition, because of the nature of thehealthcare service, the healthcare institutions contain stress factors in every processes. The leadership factor can be a significant effect in these organizations, which have many stress factors. In this context, the main purpose of the study is to determine the distributed leadership effects on service quality in terms of job stress. The study is a cross-sectional study, which is conducted to assess the healthcare worker’s perceptions of distributed leadership, work stress and quality of service. The research was carried out from April 2018 to June 2018 through a questionnaire survey, which is filled, by physicians, nurses, administrators and all other personnel from a public hospital in İzmir urban area. 407 healthcare personnel participated in the research. The data obtained by the questionnaire designed to determine employees' perceptions of distributed leadership, work stress and service quality Daha fazlası Daha az

Y Kuşağının otantik ve bütünleştirici liderlik algılarının ortaya konulmasına yönelik bir araştırma

Kaplan, Çağan

Yüksek Lisans | 2017 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz dünyasında değisim, yasamın kaçınılmaz, önemli ve ritmi hızlanan olgularından biri haline gelmistir. Değisimin, insanları, örgütleri, toplumları, bireyler arası iliskileri, özel yasamı, liderlik ve çalısma tarzlarını, dinlenme ve eğlenme biçimlerini etkilediği bir gerçektir. Buna paralel bir biçimde insanların algıları, beklentileri, öncelikleri, hayata bakıs açıları, tercihleri ve davranısları da etkilenmekte ve değismektedir. Belli yas kümelerini olusturan bireylerin, benzer özelliklere, algılara, beklentilere sahip olduğu ve diğer birey kümelerinden farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Bu durum, kusak kavramı ve k . . .usaklar arası farklılıklara ilgiyi arttırmakta ve konuyu arastırmacıların gündemine oturtmaktadır.Kusak kavramı, yaklasık yirmi bes, otuz yıllık yas kümelerini olusturan bireyler öbeğidir. Otantik Liderlik, gerçek ve doğru davranısı sergilemeyi, orijinalliği benimsemeyi bütünlestirici liderlik ise iç ve dıs çevreyi bir bütün olarak ele görebilme ve ona göre hareket edebilmeyi içermektedir. Bugün ve ilerleyen zaman süreci içerisinde liderler, diğer kusaklardan çok Y Kusağına liderlik yapacaklardır. Bu durum dikkate alındığında gelecekte isletme çalısanlarının çoğunu olusturacak Y Kusağı’nın liderlik konusundaki algılarının, hem arastırmacılar hem de örgütteçalısanlar, is arkadasları ve yöneticiler açısından önemli olduğu düsünülmektedir.ABSTRACTIn today’s world, change has become a concept in our lives that is inevitable, important, and rapidly gaining speed. It is a fact that change affects people, organizations, societies, interpersonal relationships, private life, leadership and work ethic, the way people take a break and have fun. In accordance with these, people’s perceptions, expectations, priorities, view of live preferences, and behaviors are affected and change. It has been observed that individuals who are in the same age group have similar preferences, perceptions, expectations, and show differences withdifferent age groups. This increases interest in the concept of generation and differences between them, and sets the subject for many studies. A generation is a group of people who live in 25-30 year time period. While Authentic Leadership includes performing real and proper behavior, originality Integrative Leadership includes seeing the inner and outer environment as a whole. Today and in the future, leaders will be dealing with generation Y more than any other generation. Taking this into consideration, it is thought that the perceptions of leadership of GenerationY, which will form the majority of business people in the future, are important for both researches and organizational employees, colleagues and managers Daha fazlası Daha az

Fırsatları kaçırma korkusu (FOMO) ve kişilik özelliklerinin içgüdüsel satın alma davranışına etkisi The effect of fear of missing out (FOMO) and personality traits on impulse buying behavior

Özbakır, Ferda

Yüksek Lisans | 2021 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETYeni teknolojilerin sosyal yaşama entegre edilmesiyle birlikte, sanal dünya ile bütünleşmiş olan süper akıllı toplum, tüketim olgusuna farklı boyutlar kazandırırken tüketici davranışlarına da etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı, fırsatları kaçırma korkusu (FOMO) ve beş faktör kişilik özelliklerinin içgüdüsel satın alma davranışına etkisini araştırmaktır. Araştırma kapsamında, beş faktör kişilik özellikleri ile fırsatları kaçırma korkusu (FOMO) arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, fırsatları kaçırma korkusu yaşayan bireylerin dışa dönük, yeniliklere açık, sorumlu, uyumlu ve duygusal denge özelliklerine s . . .ahip olduğu söylenebilir. Tüketici davranışlarının psikografik özellikleri dikkate alındığında, içgüdüsel satın alma davranışına etki eden değişkenlerin belirlenmesi araştırmanın ana motivasyonlarından biri olmuştur. Bu amaçtan yola çıkarak, kişilik özelliklerinin öznel bir yapıya sahip olmasına rağmen, içgüdüsel satın alma davranışı boyutlarına etki ettiği görülmüştür. Fırsatları kaçırma korkusu (FOMO)'nun hem pazarlama literatüründe kavramsallaştırılmasına katkı sağlamak hem de tüketici davranışları üzerindeki etkilerini incelemek araştırmanın bir diğer önemli motivasyonudur. Bu doğrultuda, fırsatları kaçırma korkusu (FOMO)'nun, ani ve plansız olarak yapılan içgüdüsel satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda literatüre ve pazarlama uygulamalarına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.ABSTRACTWith the integration of new technologies into social life, the super smart society integrated with the virtual world adds different dimensions to the consumption phenomenon and also affects consumer behavior. The aim of this study is to investigate the effects of fear of missing out (FOMO) and five-factor personality traits on impulse buying behavior. Within the scope of the research, it was concluded that there is a relationship between the five-factor personality traits and the fear of missing out on opportunities (FOMO). In this context, it can be said that individuals who have fear of missing out on opportunities are extroverted, open to experience, conscientious, agreeable, and emotionally balanced. Considering the psychographic features of consumer behavior, determining the variables affecting the impulse buying behavior has been one of the main motivations of the research. Based on this purpose, it has been observed that although personality traits have a subjective structure, they affect the dimensions of instinctive buying behavior. Another important motivation of the research is to contribute to the conceptualization of fear of missing out (FOMO) in the marketing literature and to examine its effects on consumer behavior. In this direction, it has been determined that the fear of missing out on opportunities (FOMO) is effective on impulse buying behaviors that are made suddenly and unplanned. As a result of the research, various suggestions were presented for the literature and marketing practices Daha fazlası Daha az

Örgütsel iklim örgütsel bağlılık ilişkisi : Bankacılık sektöründe bir araştırma

Müberra Erdoğan

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz işletmelerinin en değerli varlığı olan işgörenlerin sadakatinin tesisedilmesi ve işletmeye bağlılıklarının geliştirilebilmesi için yeni nesil yöntemlerinkullanılması gerekmektedir. Örgütsel bağlılık ve örgütsel iklim kavramları günümüzitibariyle oldukça önemli bir hale gelmiştir. Örgütü çevreleyen moral düzeyi vepsikolojik atmosfer olarak ele alınan örgütsel iklim, örgütlerde bir motivasyon aracıolarak düşünülmekte işgörenlerin performans ve verimliliği ile örgüteverebilecekleri diğer katkılar ile yakından ilişkili olması açısından önem arzetmektedir.ABSTRACTToday, employees are very valuable resources for businesses. Ne . . .w generationmethods should be used to gain the loyalty of the employees and to improve theirloyalty. The concepts of organizational commitment and organizational climate havebecome very important for enterprises. Organizational climate, which is the moralelevel and psychological atmosphere of the organization, is a motivation tool forenterprises. For this reason, it is important to ensure the performance and efficiencyof employees and also to contribute positively to the organization Daha fazlası Daha az

KOBİ’lerde kadın girişimcilerin liderlik özelliklerinin analizi : İzmir ilinde bir araştırma

Cingöz, Ayşe Merve

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın yapılış amacı kadın girişimcilerin başarılı işletmelerkurduklarını ve bunu yaparken girişimci liderlik özelliklerini kullandıklarınıgöstermektir. Bu çalışma sayesinde kadın girişimcilerin liderlik özelliklerine bakışaçıları değerlendirilerek, iç dinamiklerini farkına varmaları sağlanacaktır. Kadıngirişimci liderlik özelliği olarak bu çalışma neticesinde işletme geliştirme faktörü vealt bileşenleri, organizasyonel plan ve hedefler faktörü ve alt bileşenleri, durumsalanaliz faktörü ve alt bileşenleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca yapılan demografikanalizlerin çıktıları literatürde yapılan çalışmalar ile son derece ben . . .zerlikgöstermektedir.ABSTRACTThe purpose of this study is to show that women entrepreneurs establishsuccessful enterprises and use entrepreneurial leadership features in doing so.Through this study, women entrepreneurs' perspectives on leadership characteristicswill be evaluated and internal dynamics will be realized. As a result of this study as afemale entrepreneur leadership feature business development factor and its subcomponents, organizational plan and objectives factor and sub-components,situational analysis factor and sub-components come to the fore. In addition, theresults of the demographic analyzes are very similar to the studies in the literature Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.