Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 16 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 16 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [3]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [16]
Tez Danışmanı [11]
Yayın Türü [2]
Yayıncı [4]
Yayın Tarihi [6]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [19]
Araştırmacılar
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında insan kaynakları yönetiminin rolü üzerine bir araştırma

Usta, Aslı

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGelişen teknoloji insanlığın refahını arttırmakla beraber çalışma yaşamındasağlık ve güvenlik konusunda bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Dolayısıylainsanlık tarihi boyunca var olan İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG’ye) yönelikçalışmalar zaman içerisinde gelişmiştir. Sağlık ve güvenlik kavramlarına önemvererek çalışanlarına kaliteli bir ortam sağlayan işletmeler, bağlılığın ve verimliliğinde artmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda İnsan kaynakları yönetimi (İKY) işealma, iş analizi, eğitim, performans yönetimi gibi fonksiyonlarının yanı sıra iş sağlığıve güvenliğine ilişkin faaliyetleri de üstlenmektedir. Diğer bir deyişle işletme . . .lerinİKY departmanlarına, İSG ile ilgili mevzuat gelişmelerini takip etmek ve bunlarıuygulamaya geçirmek konusunda önemli görevler düşmektedir.Bu çalışmada, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaişletmelerin sağlamakla yükümlü oldukları İSG uygulamalarında İKY’nin üzerinedüşen roller araştırılmıştır. Araştırma Manisa ilinde çok tehlikeli sınıf kapsamındayer alan bir işletmede gerçekleştirilmiştir.ABSTRACTWhile developing technology increases the welfare of humanity, it causes somenegative effects on health and safety in working life. Consequently, studies onOccupational Health and Safety (OHS), which existed throughout human history,have developed over time. Enterprises that provide a quality environment to theiremployees by paying attention to the concepts of health and safety ensure theincrease in loyalty and efficiency. In this context, human resources management(HRM) In addition to its functions such as recruitment, job analysis, training,performance management, it also undertakes activities related to occupational healthand safety. In other words The HRM departments of the enterprises have importantduties to monitor and implement the OHS-related legitimate developments.In this study, the roles of HRM in OHS practices that enterprises are obliged toprovide within the scope of Occupational Health and Safety Law No. 6331 wereinvestigated. The research was carried out in an enterprise classified as veryhazardous in Manisa Daha fazlası Daha az

VİNÇLERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HAKAN GÖKTUĞ AY

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sanayi devriminden sonra yapı sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte, insan gücünün yeterli olmadığı ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için vinçlere ihtiyaç duyulmuştur. Vinçlerin kullanılmasının asıl amacı olan ağır yüklerin taşınmasının yanı sıra malzemelerin yükseğe kaldırılmasından, enerji hatlarının tamirine ve kurtarma faaliyetlerine kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Vinçler sağladıkları avantajlarla birlikte dezavantajları da bulundurmaktadır. Ağır makineler olan vinçlerin kullanımı iş kazalarına da sebebiyet vermektedir. Meydana gelen bu iş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından yürütülen işler için . . .güvenlik kültürü önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu rehber görevindedir. Vinçlerle yapılan çalışmalar, uygulamalar, meydana gelen kazalar, kanun ve yönetmelikler incelenerek bu çalışma derlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile yapı işlerinde vinçlerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlanması hedeflenmiştir. Daha fazlası Daha az

Ürün Dağıtım Depolarında Risk Analizi Uygulamaları

Murat Koska

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Lojistik süreçlerinde önemli bir rolü olan ürün dağıtım depolarının temel işlevi, satışa hazır durumdaki ürünleri pazara yönlendirmede uygun stoklama ve bu stokları optimum koşullarla yönetme imkanı sağlamasıdır. Bir ürün dağıtım deposunda gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünü, taşıma ve istifleme sistemlerinin, makinaların, rafların, teçhizatın, otomasyon ve bilgi işlem sistemlerinin iş gücüyle doğru koordinasyonu ve optimizasyonu olarak tanımlanabilir. Doğru planlanmış ve süreçleri sistematik yürütülen ürün dağıtım deposu faaliyetlerinde, ürünlerin depo içindeki lokasyonlarına belirlenmiş rotaları içerisinde doğru ve zamanında akt . . .arımı güvenli ve hızlı biçimde sağlanır. Depo faaliyetlerinin hızlı, güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesi için süreçe ait tehlike ve risklerin tanımlanması, bunlara dair önlemlerin alınması önemlidir Daha fazlası Daha az

Dış Cephe Kaplama İşlerinde Risk Değerlendirmeleri

Yasemin Yazıcı

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Cephe bir binanın mimari kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Ayrıca dış çevre ile iç mekân arsında bir arayüz oluşturarak enerji etkin ve sürdürülebilir bina tasarımında ve iç ortam kullanıcı konforunun sağlanmasında önemli bir rol oynayan bina kabuğunun önemli bir bileşenidir. Cepheler iç mekân ile dış mekân arasında yer alan ayırıcı bir bölme olarak yapı bütününün ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer taraftan cephe, binanın teknik açıdan zorlu karmaşık ve çok disiplinli bir alt sistemidir. Dış cephe sistemleri, teknolojik kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi ile ortaya çıkmıştır. Yapı bileşeni olar . . .ak kullanılması çelik ve donatılı betonun yapı sektöründe kullanılmasından sonra olmuştur. Günümüzde inşa edilmiş yapıların cephe tasarımında yapıya dikkat çekici ve çarpıcı bir etki vermek amacıyla alışılmışın dışında cam yüzeyli giydirme cephelere yer verilmektedir. Giydirme cephe üzerini etkileyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanmaktadır. Giydirme cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal duvarlar yerine ince bir cephenin olması hem bina yükünün azalması hem de yapının içindeki kullanım alanının genişlemesi sebebiyle daha çok tercih edilmektedir Daha fazlası Daha az

Mobilya Üretim Tesislerinde Risklerin Belirlenmesi ve Risk Analiz Çalışması Oluşturulması

Efkan Efe

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ahşap ve mobilya imalatı ülkemizde ve İzmir’de önemli bir sektör olarak yer almaktadır. Mobilya sektöründe kullanılan makineler teknolojiyle birlikte sürekli gelişmiştir. Çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olan mobilya sektörü iş güvenliği açısından tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Alanda kullanılan makine ve ekipmanlar, çalışanların maruz kaldığı gürültü, toz ve kimyasallar iş sağlığı ve güvenliğinin bu sektörde ne kadar önemli ve riskli olduğunun bir göstergesidir. Mobilya sektörü; iş kazalarının en çok yaşandığı işyerlerinin sıralamasında maden, inşaat, nakliyat, metal sektörlerinden sonra 5. sırada gelmektedir. Bu açıdan çalışm . . .ada; ahşap ve mobilya imalatı yapan bir işyerinde mevcut risklerin belirlenmesi ve son olarak tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için analizlerin yapılması ve önerilerde bulunulması yer alacaktır. Daha fazlası Daha az

Enfekte Hastada Bulaş Riski

Veli Narınç

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık çalışanlarının her biri, tedavi ve bakım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak amacıyla, kendi görevlerini yerine getirerek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çalışmaktadır. Yaptıkları işin niteliğinden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına uğrayan sağlık çalışanlarının, yaptığı iş sırasında maruz kaldığı risk ve tehlikelerin bertaraf edilmesinde iş sağlığı ve güvenliği önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi için çalışanların maruz kaldığı iş kazalarına yönelik durumlarını tespit etmektir. Veri . . .olarak, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinin İşyeri Sağlığı birimine Ocak 2020-Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan iş kazaları bildirimleri kullanılmış olup, elde edilen veriler istatistiksel analizler için SPSS 17.0 paket programına giriş yapılmıştır. Analizlerde, 0,05’den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Daha fazlası Daha az

Özel hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin güvenlik kültürüne etkileri The effects of occupational health and safety trainings ontosafety culture in privatehospitals

Çağlar, Zülal Zeynep

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZET6331 Sayılı İSGK, özellikle işyerlerinde çalışanların, sağlıklarını korumak ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek gayesiyle çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, yapılan işin niteliğine bağlı olarak, işyerleri üç tehlike sınıfına ayrılmıştır. Hastaneler bu sınıflamada, tehlikederecesi en yüksek olan grupta yer almaktadır.Olası tehlikelerin doğurduğu, olumsuz sonuçların rakamsal analizi yapıldığında, 2’lik bir kısmın, “Önlenemez”, 98’lik kısmın ise, “Önlenebilir” olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, buoranın pozitif anlamda değiştirilebilmesi amacıyla, çeşitlikoruma ve önleme faaliyetlerini içeren İSG çalışmalar . . .ı, tüm dünyada ve ülkemizde önem kazanmış bir alanı oluşturmaktadır.ABSTRACTLAW 6331,namely, Occupational Health and Safety hasbeen legislated for thepurpose to reduce or avoidable levels of the job accidents and the occupational diseases and particularly, toprovide work environment ‘’free from work related diseases and the accidents.’’The enterprices are classifiedas threedifferent riskgroups,regarding tothe activities related healthand safety hazards are concerned. TheHOSPITALS are in the group of the ‘’MOST DANGEREOUS’’ or in the ‘’most risky organization’ Daha fazlası Daha az

Sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz kaplama sektöründen kaynaklanan atıkların sebep olduğu risklerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi Evaluation of the risks caused by wastes from the galvanized coating industry by using hot-dipping method in terms of occupational health and safety

Danyıldız, S. Oğuzhan

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETSıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme işlemi ülkemizde ve ülkemiz dışındakiyerlerde kaplama için en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemin diğer kaplama çeşitlerine göre daha fazla tercih edilmesi, kullanılan hammaddelerin ve yardımcı kimyasalların miktarındaki artışı da doğru orantılı şekilde etkilemektedir. Kimyasal madde ve atıklardan kaynaklı maruziyet etkenlerinin ve risk faktörlerinin fazla olması, sektörün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde önemlidir. Sektörden kaynaklanan atık miktarının satın alınan hammadde ve kimyasal miktarına yakın olması maruziyet ve risk tespitinin bu sektör atıkların . . .a ilişkin olarak yapılması gerekliliğini doğurmaktadır.ABSTRACTHot-dipping galvanizing is the most common method for coating in our country and abroad. This method is more preferred than other coating types. This also affects the increase in the amount of raw materials and auxiliary chemicals used. Excessive exposure factors and risk factors are important in implementing occupational health and safety practices in the sector. Exposure and risk assesments of the waste related to this sector is a neccessity because of the fact that the amount of waste arising fromthe sector is close to the amount of raw materials and chemicals Daha fazlası Daha az

Atıksu arıtma tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Occupational health and safety practices in wastewater treatment plants

Adıgüzel, İpek

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETSon 30 yılda, atıksu arıtma tesislerinin sayısı beklenenden fazla artmıştır ve sayıları giderek artmaya devam etmektedir. Bu tesisler hem çalışma ortamı hem de fiziksel yapıları nedeniyle çalışanların çeşitli hastalıklara ve ciddi iş kazalarına maruz kalabilecekleri tesislerdir. Bu araştırmada iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili önemli tanımlar, temel ilkeler ile farklı risk değerlendirme metotları üzerinde durulmuştur. Atıksu arıtma tesislerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskler ortaya çıkartılmıştır. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atıksu . . .arıtma tesisinde çalışanların hangi riskler ile karşılaştıklarının belirlenip, bu risklerin bertarafı noktasında, hangi risk değerlendirme analiz metotlarını, hangi kriterlere göre seçtikleri araştırılmıştır.ABSTRACTIn the last 30 years, the number of wastewater treatment plants has increased more than expected and, continues to increase. These plants are the facilities where employees can be exposed to various diseases and serious work accidents due to their work environment and physical structures. In this study important definitions, basic principles and different risk assessment methods about occupational safety and health was notified. Physical, chemical, biological and ergonomic risks threatening the safety and health of workers in wastewater treatment plants were unfolded. It was determined which risks were encountered by the employees of the wastewater treatment plant operating in KOSBİ, and also searched which risk assessment analysis methods according towhich criteria they chose in connection with eliminating the risks Daha fazlası Daha az

İşletmelerde kişiler arası iletişim, iş verimliliği ve iş doyumu değerlendirme ölçeği geliştirilmesi

Kına, Barış

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETÇalışma yaşamı kalitesi, bir çalışanın işyeri ile ilgili farklı konulardaki algılamasını ortaya koymaktadır. İşyeri ile ilgili bu algılamaların, çalışanın işinden memnun olma, çalıştığı işletmede uzun yıllar çalışma arzusu ve iş verimliliği üzerinde etkileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çalışan bireylerin kişilerarasındaki iletişimlerini, iş verimliliği ve iş doyumunu ortaya koyacak değerlendirme ölçeği geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmaktır. “İşletmelerde Kişiler Arası İletişim, İş Verimliliği ve İş Doyumu Değerlendirme Ölçeği” hazırlanmıştır. Otuz beş maddeden oluşturulmuş anket 100 çalışa . . .n üzerinde yapılan pilot uygulama ile 21 maddeye indirgenmiştir. Ölçekte 7’li likert kullanılarak katılımcıların memnuniyet ve önemlilik düzeyi ayrı ayrı sorgulanmıştır. Ölçeğin alt faktörleri belirlenerek dört alt boyuta (iş kalitesi ve geliştirme, iş tatmini, işte eşitlik, kişilerarası iletişim) ayrılmıştır. Ölçeğin hem tümü için hem de alt faktörleri için güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin tümüne ilişkin toplam madde korelasyonu Kaiser-Meyer-Olkin ,907, Barlett küresellik testi (X21297,451 Serbestlik derecesi 210 p,000), güvenirlik katsayıları Cronbach Alfa ,934 bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında 350 hastane çalışanı üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma durumu, gelir düzeyine göre ölçek alt başlıklarında farklılıkları belirlenmiştir. Geliştirilen ölçeğin farklı işletmelerde kullanılarak İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında analiz ve takiplerin yapılabileceği görüşündeyiz.ABSTRACTThe quality of work life reveals an employee's perception of the workplace in different contexts. These perceptions about the workplace, being satisfied with the work of the employee, will have long-term desire to work and effects on the work efficiency. The aim of this study was to develop an assessment scale that will reveal the communication between individuals working in enterprises, job productivity and job satisfaction and to conduct validity and reliability studies. “Interpersonal Communication, Business Efficiency and Job Satisfaction Rating Scale” was prepared. The questionnaire, composed of thirty-five items, was reduced to 21 items by piloting over 100 employees. Satisfaction and importance of the participants were questioned separately using a 7-point Likert scale. Four sub-dimensions (job quality and development, job satisfaction, equality, interpersonal communication) were identified by determining the sub-factors of the scale. It was concluded that the scale was reliable for both all and sub factors. The total item correlation for the whole scale was found by Kaiser-Meyer-Olkin, 907, Barlett sphericity test (X2 1297,451, degree of freedom 210 p .000), and reliability coefficients CronbachAlfa, 934. In the second phase of the study, the questionnaire was applied to 350 hospital workers. The obtained data were analyzed by SPSS data analysis program. In addition, the participants' gender, age, marital status, working status, income level differences in the sub-headings were determined. We believe that the developed scale can be used in different enterprises to make analyzes and follow-ups in the context of Occupational Health and Safety Daha fazlası Daha az

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların görüş ve düşünceleri Opinions and thoughts of employees on occupational helath and safety

Şenel, Ziya

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETİĢ sağlığı ve güvenliği konusunda en riskli gruplardan bir tanesi sağlık çalışanlarıdır. Bu konu aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ile de yakından iliĢkilidir. İşyerindeki uygulamalar ve alınacak tedbirler, çalışanların memnuniyeti ve sağlık sisteminde kalitenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Ülkemizde, üçüncü basamak eğitim araştırma hastanelerinde çalışanların bu konudaki görüş ve düşüncelerini araştıran yayınlar nadirdir. Çalışanlarda farkındalık oluşturarak kendi sağlıklarını nasıl koruyabileceklerini görmelerini sağlamak, bu çalışma için önemlidir.Çalışma, 2017 yılında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversites . . .i Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi‟nin farklı idari birimlerinde görev yapan 120 birey ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliĢtiren sosyo- demografik verilere yönelik olarak anket ile yine araĢtırmacılar tarafından oluşturulan “görüş ve düşünce” anketi uygulanmıştır.ABSTRACTHealth workers are one of the most risky groups in terms of occupational health and safety. This issue is also closely related to the concept of quality in health care. The practices and precautions to be taken at the workplace are important for the satisfaction of employees and for the sustainability of quality in the health system. In our country, publications investigating the views and thoughts of employees in tertiary education research hospitals are rare. By creating awareness among employees to see how they can protect their own health is important for this study.The study was conducted with 120 individuals working in different administrative units of Atatürk Education Research Hospital of Ġzmir Kâtip Çelebi University in 2017. The “socio-demographic data” and opinion and thought questionnaires developed by participant researchers, was applied Daha fazlası Daha az

112 acil sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve mevcut durum analizi: Manisa ili örneği

Doğan, Emine

Yüksek Lisans | 2020 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu tez çalışması kapsamında İSG kavramları tanıtılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına değinilmiş, güvenli bir iş ortamının oluşturulması amacıyla devletin, ilgili kurum amirlerinin ve çalışanların yasa kapsamında yasal sorumlulukları belirtilmiştir. Mevcut İSG yönetim sistemi olan OHSAS:18001 hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının İSG ile ilgili sorunlarına dikkat çekilerek ilgili sorunlara karşı çözüm önerileri konu dahilinde örnekler ve güncel literatüre dayanan istatistik birimlerine dayanarak üretilmiştir. Ayrıca bu tez kapsamında Manisa ili içerisinde gözlenen iş sağlığı proble . . .mlerinin çözümlerine yönelik kapsamlı bir araştırma yapılarak özellikle sorunların çözümüne yönelik, yapılması gereken ve yapılan çalışmalar, uygulamaların niteliği araştırılarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri bölüm ve çalışanları içinde İSG’nin önemi araştırılarak özgün nitelikte bir tez içeriği sunulmuştur.ABSTRACTWithin the scope of this thesis Occupational accidents and occupational diseases are introduced by introducing the OHS Concepts, and the legal responsibilities of the state, relevant corporate supervisors and employees are stated in order to create a safe work environment. In addition to informing about OHSAS: 18001, which is the current OHS management system, 112 Emergency Health Services employees' attention to OHS-related problems and solutions to these problems were produced based on examples and statistical units based on current literature. In addition, within the scope of this thesis, by conducting a comprehensive research on the solutions of the occupational health problems observed in Manisa province, by examining the quality of applications especially for the solution of the problems, the success percentages of these applications and the level of satisfaction of the employees from the problems, the importance of OHS in 112 Emergency Health Services Departments and its employees is investigated and presented Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.