Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 1.308 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1.308 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [9]
Yayıncı [20]
Yayın Tarihi [20]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [19]
Araştırmacılar
İmamiyye Şia’sında nübüvvet - imamet ilişkisi

Arda, Asuman

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİmamiyye denilince akla Hz. Ali gelir. Hz. Ali’ye bağlı olan, O’na sevgide ilerigidenler Şia olarak adlandırılacağı gibi, özellikle Hz. Ali’yi ve O’nun dinî/siyasikimliğini kullanarak bir yerlere gelebilme gayretinde olanlar da bu gruba dahiledilebilir. Şiîler teşekkül sürecini biraz daha gerilere götürerek Hz. Peygamberdöneminden itibaren var olduklarını iddia etmişlerdir.Şia’nın tüm alt kolları gibi İmamiyye’de de imamet meselesi inançesaslarındandır. İmamiyye’yi İmamiyye yapan en önemli konu imamet anlayışıdır.İmameti nübüvvet kadar, hatta daha elzem gören İmamiyye’ye göre imamların takipettikleri yol peygamberin yoludur. Hz. . . . Peygamber (s.a.s.), insanlığın hidayeti içinAllah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ancak bir kul olan Hz. Peygamber (s.a.s.)’invefatı sonrasında da Allah’ın lutfu gereği insanların hidayeti için onlara yolgösterecek kimselerin varlığı daima olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’densonra insanlara, şeriati açıklayacak onların hidayet üzere kalmaları için çabalayacakolanlar tıpkı peygamberler gibi Allah tarafından seçilmiş olan imamlardır. İmamiyyebu inancıyla imameti nübüvvetin bir devamı olarak kabul etmiştir. Onlar, inançsistemlerini bu anlayış üzerine bina etmiş ve geliştirmişlerdir. İmamiyye’yi diğermezheplerden farklı kılan bu inançlarını çıkardığımızda onların diğer mezheplerdençok farkının olmadığı görülecektir.ABSTRACTHz. Ali comes to mind, as Shia mentioned. Those who are affiliated with Hz.Ali, those who go forward to love in, are called Shia. We can also include those whoare willing to come to a place using his religious / political identity. Shi'i takes theformation process a little further back, if it is permissible, They had their backs onthe Prophet Hz. Muhammed.In Imamiyya, like all the sub-branches of the Shia, Imamate is one of the pillarsof faith. The most important issue that makes Shia the Shia is their mentality ofImamate. According to Imamiyah, who sees Imamate as much as Prophethood andeven more essential, the path followed by imams is the way of the prophet. TheProphet is a messenger sent by Allah for the guidance of mankind. But after thedeath of The Prophet, According to Allah's Grace, there must always be people whowill guide them to the Hidayet of the people. Those who will try to make people stayfor their guidance after The Prophet are Imams who have been chosen by Allah justlike the prophets. With this belief, Imamiyya accepted Imam as a continuation of theprophethood. They built and developed their belief systems on this understanding.When we remove these beliefs that make the Imamiyyah different from other sects, itwill be seen that they do not have much difference from other denominations Daha fazlası Daha az

Tüketicilerin sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalıkları üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisi

Taş, Ebru

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETViral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derecegüçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağlarıkullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılara hızlı ve düşükmaliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Günümüzde viral pazarlamadan karamacı güden ve gütmeyen tüm kişi ve kurumlar yararlanmaktadırlar.Sivil Toplum Kuruluşu (STK) toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak elealıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük usulüyle alan vekâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. STKlar, sosyal, kültürel, coğrafi konum,ekonomik, siyasal farl . . .ılıklar sonucunda yerel, bölgesel ve uluslararası boyuttagelişim göstermekte olup, toplumsal düzene yarar ve katkılar sağlamıştır.Bu çalışmada her geçen gün önemi giderek artan STKların tüketicideoluşturdukları farkındalık düzeyi ve bu farkındalık üzerinde viral pazarlamauygulamalarının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göreSTKların farkındalık yaratmalarında STKlara duyulan güven, STKnın itibarı,iletişimi ve tüketicilerin STKya yönelik ilgilenimi etkilidir. Ayrıca STKların viralolarak yayınladıkları mesajın içeriğinin bilgilendirici olması farkındalık yaratmadaetkilidir.ABSTRACTViral marketing is a powerful and effective marketing strategy thatcommunicates over the internet to the mouth. Viral marketing uses social networks,it enables businesses to quickly reach potential costumers and users at low cost.Nowadays all people and instutions that are profit making and non-profit benefitfrom viral marketing.Civil society organization is non-profit organization that deal with variousproblems in the society and takes the role of informing the public, who work with theprinciple of voluntariness of their members. Civil society organizations, social,cultural, geographical location, economic, political differences resultin local,regional and international development shows that, and contribute to the social order.In this study, each day increasingly important being civil society organizationscreated awareness level in the consumer and this awareness on the viral marketing isaimed to investigate the effect of the application. Acorrding to the result of theresearch, the trust, reputation, communication of civil society organizations andinterest of consumers in civil society organizations are effective in creatingawareness among civil society organizations. İn addition, it is effective to createawareness that the content of the viral information published by civil societyorganizations is informative Daha fazlası Daha az

Türkiye’deki işletme lisans programlarında yaratıcı düşünme ve inovasyon eğitiminin incelenmesi

Yaman, Hakan

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmanın amacı Türkiye’de İşletme Bölümleri lisans öğretimprogramlarında ve üniversitelerin beş yıllık stratejik planlama belgelerinde, yaratıcıdüşünme ve inovasyon kavramlarını analiz etmek yükseköğretimde İşletmeBölümleri akademisyenlerinin düşüncelerini belirlemek, bulgular doğrultusundaTürkiye’de işletme lisans öğretim programlarında yaratıcı düşünme becerisi veinovasyon eğitiminin durumunu ortaya koymaktır. Araştırma işletme lisansprogramlarını program geliştirme çalışmalarına, yükseköğretimde stratejik planlamaaraştırmalarına veri sağlaması açısından önemlidir. Araştırma betimsel biraraştırmadır. Araştırma, var olan . . .ı ayrıntılı bir şekilde betimlemeyi hedeflediğinden,araştırma türü olarak nitel bir araştırmadır. Araştırma üniversitelerin eğitiminin varolan durumuna özgü bulgular ve ilgili akademisyenlerin bu bağlamda görüşleriniiçerdiğinden, tek katmanlı çoklu durum çalışması olarak desenlenmiştir.ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the concepts of creative thinking andinnovation in the Business Administration Undergraduate Programs and in the fiveyear strategic planning documents, determine the thoughts of academicians inBusiness Administration in higher education and reveal of the creative thinking andinnovation education according to the findings in the Business AdministrationUndergraduate Programs in Turkey. Research is important in terms of providing datato curriculum evaluation and development studies and strategic planning researchesin the Business Administration Undergraduate Programs. This is a descriptiveresearch. This study is a qualitative research as it aims to describe the existing indetail. The study is designed as a single-layered multi-case study because of thefindings specific to the state of the education of universities and the opinions of therelevant academicians in this context Daha fazlası Daha az

Büyük veriye dayalı teknoloji politikası geliştirme modeli önerisi : enerji alanı uygulaması

Talih Öztürk

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET21.yy’da teknolojik yenilik süreçleri, anlaşılması ve yönetilmesi oldukçakarmaşık ilişki ağları ile çevrilidir. Teknolojik yeniliklerin artık sadece üretimin vegelişmenin bir faktörü olarak değil çevre, sağlık, eğitim gibi sosyal ve toplumsal refahıdoğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu anlamda makroboyutta ülkelerin ve mikro boyutta firmaların teknolojik gelişmeninyönlendirilmesinde sektörel ve küresel rekabette avantaj yaratarak öne çıkabilmesinisağlayacak araçlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Kamu politikası bağlamında teknolojipolitikası olarak teknolojinin hızının ve yönünün belirlenmesi, inovas . . .yon sistemindeönemli bir konumda olan hükümetlerin tercihleriyle şekillenmektedir. Bu anlamdasınırlı kamu kaynaklarının doğru tercihler doğrultusunda harcanması, teknolojipolitikası geliştirme sürecinin en temel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Teknolojipolitikası geliştirme süreçlerinde bu tercihlerin gelecek odaklı bir yaklaşımla, alanuzmanlarının değerlendirmelerine dayalı uzgörü çalışmalarıyla şekillendiğigörülmektedir. Bu noktada tezin amacı büyük veriden yararlanarak ve teknolojimadenciliği yöntemleri ile daha objektif kriterler ve kanıtlar geliştirilmesi ve böyleceteknoloji politikası geliştirme sürecinin desteklenebilirliğinin araştırılmasıdır.ABSTRACTTechnological innovation processes are surrounded by highly complex networkof relationships in the 21st century. Technological innovations should no longer beconsidered as a factor of production and development, but as a factor that directlyaffects social and social welfare, such as environment, health, education. In this sense,countries and firms need tools to guide the technological development in order tocreate an advantage in sectoral and global competition. Influencing the rate anddirection of technology as a technology policy in the context of public policy is shaped by the preferences of the governments that have an important role in the innovation system. In this sense, spending limited public resources in line with the right choices constitutes one of the most fundamental problems of the technology policy development process. It is seen that these prioritization processes are shaped by a future-oriented foresight approach in technology policy development processes based on the evaluations of field experts. The main objective of this thesis is to investigate the supportability of the technology policy development process by developing more objective criteria and evidences by using technology mining methods by benefiting from the big dat Daha fazlası Daha az

Özel güvenlik hizmetlerinin demokratik kontrolü

İbrahim Can Karaduman

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma, Türkiye’de özel güvenlik hizmetlerinin demokratik kontrol durumunu incelemektedir. Tezde, ordunun demokratik kontrolünü inceleyen çalışmalardan farklı olarak, güvenliğin özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkan güvenlik sektörü bileşenlerinden, özel güvenlik şirketlerinin sundukları hizmetlerin demokratik kontrolünün sağlanmasına yönelik kontrol mekanizmalarının genel hatlarıyla betimlenmesi amaçlanmıştır.Bu kapsamda, modern devletin varoluşsal işlevi ve nedeni olan güvenliğin, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak geçirdiği değişim ve dönüşüm ile bunun modern devlet kavramsallaştırmasına etkisi, çeşitli kuramsal çerçev . . .eler üzerinden bütüncül bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç, geleneksel güvenlik anlayışı olarak adlandırılan modern devletin, devletin kendisine odaklanan güvenlik anlayışının, zaman içerisindeki ele alınış biçimindeki farklılaşmanın ortaya konulmasıdır. Bu bakımdan modern devletin, güvenlik alanındaki meşru şiddet kullanabilme tekelini piyasa ile paylaştığı ve buna bağlı olarak güvenlik hizmeti sunumunda kullanılan teknik ve yöntemlerin de çeşitlendiği görülmektedir.ABSTRACTThis study examines the case of democratic control of private security services in Turkey. In this thesis, unlike the studies which examine the democratic control of military, has been aimed to describe rougly the democratic control mechanisms on services those are served by private security companies, which has come to existence in security sector as a result of privatization of security.In this context, undergoing transformations and alterations of security, which is modern state’s existential function and reason, especially starting with 1980s and effects of those on conceptualisation of modern state have been tried to be explained in a holistic view by using various theoretical frameworks. The purpose of this is to reveal differentiation in time on the way of handling named traditional security approach, which focuses on the state itself. In respect to this, it is observed that the modern state shares its monopoly of the legitimate use of physical force with the market and correspondingly techniques and methods on serving security services become varied too Daha fazlası Daha az

Kentsel katı atık yönetiminde panel veri yöntemiyle maliyet analizi : İzmir ilçe belediyeleri örneği

Bayrak, Saygın

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHızla artan nüfus, aşırı kentleşme ve kentsel yoğunlaşma gibi sebeplerle artan tüketim sonucu katı atık miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Artan katı atıkların ekolojik düzene verdiği zarar nedeniyle katı atık yönetimi yerel, ulusal ve uluslararası gündemlerin önemli bir konusu durumundadır. Etkin bir katı atık yönetimi modeli ancak devlet kurumlarının, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların işbirliği sağlanarak oluşturulabilir. Katı atık yönetiminden sorumlu olan yerel yönetimler, bu alanda strateji, proje, iyi uygulamalar geliştirmek durumundadır.Günümüzde gelişmiş ülkelerin özellikle oluşan atı . . .k miktarını azaltma ve atıkların geri dönüşümü konularında önemli ilerleme kaydettiği görülmektedir. Her ne kadar mevzuatta uyum çalışmaları yapılsa ve hukuki anlamda cezalar arttırılsa bile ülkemizin atık yönetimi konusunda iyi uygulamaları örnek alarak çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir.ABSTRACTThere has been a serious increment in the quantity of solid waste conclusion due to enhancement consumption, like quickly increasing population, extremely urbanization and urban concentration. Solid waste management due to the damage caused by ecological disposal of increasing solid wastes is an significant issue of local, national and international agenda. An efficient residual management pattern is only created according to the collaboration of the government agencies, private sector, non-governmental organizations and citizens. Local governments are in charge of the solid waste management have to develop strategies, project, good practices in this field.It is analyzed that developed countries have made significant development particularly in reducing the amount of waste created and recycling waste. Although the harmonization works in the regulations and the punishment in the legitimate sensation are rised, our country should accelerate the work by taking good implementations in waste management as a sample Daha fazlası Daha az

Uluslararası sermaye akımlarını belirleyen faktörler : G-20 çalışması

Erdem Öncü

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETUluslararası sermaye hareketleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için gelişmiş ekonomileri yakalamada önemli bir faktördür. Ülkelere yapılan yatırımlar sadece sermaye geçişini sağlamamakta aynı zamanda bilgi ve teknoloji geçişini de sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki ekonomik liberalleşme akımları sonucunda, bu rekabet daha da artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada sermaye akışının nedenleri araştırılmıştır.Bu çalışma G-20’de bulunan 17 ülkenin 2003-2016 yılları arasındaki verileri üzer . . .ine yapılmıştır. Sermaye akışını etkileyen faktörler 2 farklı bağımlı değişken ve 5 teori ile araştırılmıştır. Bu 5 teorinin haricinde alanyazın çalışması sonucunda oluşturulan 4 model de incelenmiştir. Yanlılığı düzeltilmiş LSDV sonuçlarına göre, yabancı yatırımcıları çeken en önemli faktörlerin ekonomik faktörler olduğu özellikle de ekonomik büyüklük faktörünün etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel olarak doğrudan yabancı yatırımları ve dolaylı yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir.ABSTRACTInternational capital movements are an important factor in catching advanced economies for underdeveloped and developing countries. Investments in countries not only provide capital transition but also provide information and technology transition. Developing countries are experiencing intense competition among developing countries to attract international capital to their own countries. Especially after 1980's economic liberalization movements, this competition has increased. In this context, the reasons of capital flow were investigated.This study was conducted on 17 countries in G-20 between 2003-2016. The factors affecting the capital flow were investigated with 2 different dependent variables and in the context of 5 theories. In addition to the 5 theories, four other models which were formed as a result of literature studies were examined. According to the results of bias corrected LSDV, it is seen that the most important factors that attract foreign investors are economic factors. Economic size is most important one of these factors. In general, it can be said that the factors affecting foreign direct investments and indirect foreign investments are different Daha fazlası Daha az

Öğrencilere göre ortaöğretim seçmeli Hz. Muhammed’in hayatı dersi (İzmir İli örneği)

Tülay Yücel

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETEğitim kurumları, çağın gerekliliklerini, bireyin ve toplumun beklentilerinikarşılayabilmek adına sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yapma yolunagidebilmektedirler. Türkiye’de bu temayülün en son örneği, eğitim sistemindezorunlu derslerin yanı sıra, demokratik anlayışa uygun olarak, seçmeli derslere yerverilmesi olmuştur. Böylelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bireyselfarkındalıklarının artırılması ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına zeminoluşturulmak hedeflenmiştir.Seçmeli derslerin özgürce tercih edilebilmesi, etkili ve verimli eğitim-öğretimortamlarının oluşturulması, öğrencilerde bilişsel, duyuşsal, davr . . .anışsal alanlardaöğrenmelerin gerçekleştirebilmesi, sağlıklı ve işlevsel ölçme-değerlendirme ilke veyöntemlerinin uygulanabilmesi bu hedefe ulaşılabilmesi açısından önemlidir.Çalışmanın amacı 2012 yılı itibariyle 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasasıkapsamında yürürlüğe giren din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinden biri olanHz. Muhammed’in Hayatı dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir.Araştırmada verilere literatür taraması ve nitel veri toplama teknikleri ile ulaşılmıştır.Ulaşılan bulgular alan yazında yapılan farklı araştırmaların sonuçları ilekarşılaştırılarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTEducational institutions can make their own configurations to meet thenecessities of time and the expectations of individuals and the society. The latesttendency of this on Turkey is including elective lessons that are appropriate todemocratic perception to compulsory lessons in the system of education. In this way,it has been aimed to enhance awareness on the students interests and abilities, andprovide a basis to satisfy the needs on this aspect.Selecting this elective lessons freely, identifying content and learning outcomesaccording to students need and are become prominent as milestones on achievinggoals of creating an effective and productive educational environment, realizinglearning on cognitive, affective, behavioral areas in students and applying healthyand functional assessment and evaluation principles and methods.The purpose of this study is identifying the perception on students that iscreated by elective lesson The Life of Prophet Muhammed which an elective lessonthat is included in religion and moral values field elective lessons within the scope of12 Years Compulsory Education Law that came in force at 2012. The data on theresearch is acquired by literature research and data collection techniques. Findingsare compared to those of other researches on the same field and evaluated thusly Daha fazlası Daha az

Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde vergi inceleme sürecinde mükelleflerin hak ve ödevleri

Orçun Avcı

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETVergilendirmede mükellef ile vergi idaresi arasındaki en hassas nokta, vergi incelemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi inceleme süreci, vergisel işlemler bakımından önemli hak ve yükümlülükler getirmektedir. İdare, mükellefleri incelemeye tabi tutabildiği gibi mükelleflerin de inceleme sürecinde birtakım hakları bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ön plana çıkan mükellef hakları, dünyada da oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. Gelir idarelerinin yeniden yapılandırılma sürecinin bir uzantısı olan mükellef hakları konusu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkeler konu üzerinde ciddi çalışmalar yaparak . . .çeşitli enstrümanlar aracılığıyla mükellef hakları üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Vergi idarelerinin değişen yapısının mükellef haklarının önem kazanmasındaki payı oldukça fazladır.İncelemenin başlangıcından bitişine kadarki olan pek çok aşamada mükellefler haklarını talep edebilmektedir. Mükellefler haklarını talep ederken inceleme elemanları ve idarenin de talep edebileceği pek çok hak bulunmaktadır. Bu hakların birçoğu temelini anayasadan almaktadır. Haklar ile ödevlerin ise, yakın ilişki içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Mükellefler, haklarına saygı gösterilmesini ve bu haklardan faydalanabilmeyi beklerken idare ise, mükelleflerin ödevlerine gerekli özeni göstermesini beklemektedir.ABSTRACTThe most sensitive point in taxation between taxpayer and tax administration is tax inspection. Tax inspection process brings important rights and obligations in terms of tax transactions. Taxpayers can be subject to inspection by administration as well as taxpayers have some rights in the inspection process. Taxpayer rights, which have come to the forefront especially since 1990s, have become very popular in the world. The issue of taxpayers' rights, which is an extension of there structuring process of the revenue administrations, has started to come up more and more. Countries are carrying out critical studies on the rights of taxpayers through various instruments. The changing structure of tax administrations has a considerable share in the importance of rights of taxpayers.Taxpayers can demand their rights in many stages from the beginning to the end of the inspection. As well as taxpayers are demanding their rights, the inspectors and the administration have many rights to be demanded. Many of these rights are based on the constitution. It should be noted that rights and duty are in close relation. While the taxpayers expect to be respected and benefit from these rights, the administration expects the taxpayers to pay due attention to their duties Daha fazlası Daha az

Sosyokültürel uyum ile akademik uyum ilişkisi : Uluslararası öğrenciler üzerine bir araştırma

Deniz Çelik

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde iletişim ve ulaşım alanındaki hızlıgelişmeler uluslararası alanda meydana gelen değişimleri takip edebilmeyikolaylaştırarak kültür paylaşımına olanak sağlamış ve kültürleşmeyi desteklemiştir.Bu değişimlerin eğitim alanını da etkilemesiyle üniversitelerin yurtdışı eğitimprogramları başlatması, öğrencilerini farklı kültürle ilgili bilgilendirme, yabancı dildeeğitim veren programların sayısının ve işbirliği antlaşmalarının artması gibiuluslararası faaliyetler önem kazanmıştır. Bunun sonucunda hükümetleryükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşma stratejileri geliştirmiş ve dünyanın heryeri . . .nden öğrencilere kapılarını açmıştır.Uluslararasılaşma stratejileri, gelişmekte olan ülkelerde yer alanüniversitelerin gelişmiş ülkelerin akademik ve teknolojik imkânlarındanyararlanabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca gelişmekte olan üniversiteler,uluslararsılaşma yoluyla kalite ve gelirlerini arttırmak ve de prestij kazanabilmekadına farklı kültürlerden oluşan bir öğrenci profili yaratmaya çalışmaktadırlar.ABSTRACTIn this period named as information era, rapid developments in bothcommunication and transportation areas have facilitated to follow the changeshappening in the international arena and supported acculturation. As these changeshave started to affect the field of education, the international activities of universitiessuch as initiating study abroad programs, informing students about different culturesaround the world, increasing the number of programs in foreign language and theinter-institutional agreements have gained importance. As a result, governments havedeveloped internationalization strategies in higher education institutions and openeddoors to the international students from all corners of the world.Internationalisation policies enable universities in developing countries tobenefit from the academic knowledge and technologic facilities of developedcountries. Besides, these developing universities aim to raise the quality and theirincome, and also try to create a student profile consisting of different culturalbackground in order to gain prestige through internationalisation Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.