Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 47 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Filtreler
Bulunan: 47 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [19]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [4]
Yayıncı [6]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Araştırmacılar
Siber Güvenlik Alanında Sosyal Mühendislik Metodoloji Türleri ve Siber Saldırı Senaryolarına Yönelik İnceleme ve Uygulama Örneklemeleri

FETHİ ÇOBAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Günümüz döneminde hayatlarımızın hemen hemen her alanında sosyal, eğitim ve iş hayatında internetin yaygınlaşması ile tablet, bilgisayar, serverlar, cep telefonları ve network ağına bağlanabilen birçok cihazların ağlar üzerinden birbirlerine bağlanması, veri ihlalleri ve siber saldırılara sebebiyet vermektedir. Siber alanlar arttıkça, veri ihlalleri de önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada siber suç türleri, çeşitleri, amaçları ve zararlı yazılımlar ile birlikte kullanılan araçlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bunlara karşı alınacak önlemler projede örneklemelerle belirtilmiştir. Bunun yanı sıra gelişmiş siber saldırılara ö . . .rnek verilmiş ve bilgi güvenliği için yapılması gerekenlere bu projede yer verilmiştir. Ayrıca teknolojik olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğine de açıklık getirilmiştir. Hangi tedbir alınırsa alınsın en zayıf halka olan insanın, eğitim ile olası zararları en aza indirebileceği değerlendirilmektedir Daha fazlası Daha az

Effect of Sediment Load on the Time Evolution of the Morphology of a Large-scale Laboratory Movable-bed Symmetrical Confluence

Zehra Büyüker

Yüksek Lisans | 2023 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Akarsu kavşakları doğal drenaj ağlarının temel unsurları olup oluşturdukları habitat yüksek ekolojik değer arz etmektedir. Yan kollardaki sediment yükü ve akım arasındaki etkileşim kavşak morfolojisini düzenleyen önemli bir faktördür. Yan koldan gelen sediment yükü ve debinin ana kanal boyunca yer yer oyulmalara ve yığılmalara sebebiyet verdiği, bunların sonucunda da taban topoğrafyasında zamana bağlı değişimlerin olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarında bulunan, simetrik iki yan kolun 90˚ açı ile ana kanala bağlandığı açık kanal kavşağı üzerinde iki deney gerçekleştirilmiştir. . . .Yan kollardan gelen debi iki deney için de eşit ve 20 l/s iken sediment besleme miktarları 0 kg/dk (E1)ve 0,1 kg/dk (E2) olarak ayarlanmıştır. Deney düzeneğinin mansabında bulunan kapak ile kavşak mansabında akım derinliği 5 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Aynı koşullar 3 saat, 9 saat ve 15 saat olacak şekilde üç farklı süre boyunca devam ettirilmiş ve her süre sonunda deney dondurularak taban kotları elde edilmiştir. Yan kolların birleştiği kavşak bölgesindeki oyulma ve yığılma bölgeleri incelenmiştir. t=3 s için iki deneyde taban morfolojisi benzerdi. Sediment beslemesiz deneyde oyulma koridori oluşurken sediment beslemeli deneyde yan koldan gelen sediment beslemesi yan kol ağzında oyulma gelişmesini engellemiştir. Yan kollardaki taban kotları sediment beslemesiyle daha yüksekti. Sediment beslemesinin miktarına bağlı olarak sediment beslemeli deneyin sonunda daha geniş, daha yüksek ve daha uzun birikme bölgesi gözlemlenmiştir. Sediment beslemesiz deneyde oyulma çukuru oluşmamışken, sediment yüküne bağlı olarak, sediment beslemesi deneyin sonunda oyulma çukuru gözlemlenmiştir Daha fazlası Daha az

Assessment of Fouling in Plate Heat Exchangers with Machine Learning Algorithms

Ceren VATANSEVER

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fouling is the accumulation of undesired particles on heat transfer surfaces which affects the heat transfer performance of a heat exchanger negatively. The accumulation of these particles prevents heat from being transformed through the heat exchangers by generating a fouling layer-like insulation. The main aim of the thesis is to investigate the machine learning algorithms to classify and predict the fouling status of PHE used in combi-boilers, to generate the background of the predictive maintenance, besides investigating the fouling effect on PHEs in terms of heat transfer and energy consumption by using a 1-D model.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yasal Sürecinin İrdelenmesi

Fatma Nur UÇAR

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve risk oluşturan bu alanlara ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yapılması herhangi bir afet durumunda toplum için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle son yıllarda ortaya çıkan kentsel dönüşüm kavramı ile bu riskli durumun önüne geçilmek istenmektedir. Bu amaçla gerekli çalışmalar yapılmış yasal mevzuat oluşturulmuş ve ülke genelinde önemli birçok kentsel dönüşüm uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu kentsel dönüşüm çalışmaları kentsel koruma, kentsel iyileştirme, kentsel yenileme, kentsel yenileşme, kentsel yeniden canlandırma ve soylulaştırma yöntemleri kullanılarak en uygun yasal çerçeve . . .kapsamında uygulanmaktadır. Bu çalışma ise ülkemizde kentsel dönüşüm sürecini ve uygulamalarını yerel yönetimler açısından ele alarak değerlendirmektir. Bu amaçla öncelikle kentsel dönüşümün ortaya çıkış nedenleri ele alınmış, Türkiye’deki hukuki süreç incelenmiş ve uygulama sırasında karşılaşılan zorlukların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun için 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilen İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar mahalleleri içinde kalan 79,57 hektarlık alanın kentsel dönüşüm süreci ele alınarak toplanan veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır. Daha fazlası Daha az

Derin Öğrenme Tabanlı Akıllı Tarım ve Uygulamaları Yazılım

Furkan Alp ESEN

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Geleneksel tarım faaliyetlerine yapay zekayı entegre edebilmek için yeterli donanıma ve bilgiye sahibiz. Bu çalışma kapsamında geliştirilen mobil uygulama ile yapay sinir ağları kullanılarak, çiftçilerin mobil uygulama üzerinden bitkilerin hastalıklarını tespit edebilmesi sağlanmıştır. Eğitilen derin öğrenme modelleri sayesinde üreticiler; 14’ten fazla hastalıklı veya sağlıklı bitki yapraklarının fotoğrafını çekerek yapay zeka ile rahatlıkla durumunu öğrenebilir ve yayılmakta olan hastalığa oldukça hızlı bir şekilde tedavi uygulayabilir hale gelmiştir. Üretici; farklı araziler üzerinde ektiği veya hasat ettiği bitkileri uygulama env . . .anterine kaydederek her yerden kontrol edebilir, envanterinde yetiştirilmekte olan bitkilerin de belirli aralıklar ile fotoğrafların Daha fazlası Daha az

Balıkçı Gemilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sedat Tanzer ABUR

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarihin ilk çağlarından bu yana besin kaynağı olarak balıkçılıktan yararlanma süregelen bir olgudur. Teknolojik imkânların gelişmesiyle birlikte balıkçılık da biçim ve yöntem değiştirerek günümüz modern balıkçılık düzeyine ulaşmıştır. Türkiye bulunduğu konum nedeniyle balık avcılığında lider ülkelerden birisidir. Ülkemizde deniz, kıyı suları ve göllerde; gırgır, trol gemileri ve küçük ölçekli tekneler ile balıkçılık yapılmaktadır. Olumsuz deniz ve hava şartlarında yapılan bu faaliyetler oldukça tehlikeli ve risklidir. Dünyadaki en tehlikeli mesleklerden birisi de su ürünleri avcılığıdır. Ülkemizde her ne kadar açık deniz balıkçılığı . . . yapılmıyor olsa da balıkçılık, 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’nde tehlikeli sınıfta yer almaktadır Daha fazlası Daha az

Öğretmenlerin Akran ve Üstlerinden Aldıkları Sosyal Desteğin İş Doyumu ile İlişkisi: Nitel Bir Araştırma

Emin AKAY

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışanların işyerindeki önemli motivasyon kaynağı ve iş doyumlarına etki eden faktörlerden biri elde edilen sosyal destektir. İş ortamında en önemli sosyal destek sağlayıcıları iş arkadaşları ve yöneticilerdir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin akran ve üstlerinden aldıkları sosyal desteğin nasıl gerçekleştiği ve elde edilen sosyal destek ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma benimsenmiş olup, İzmir ili Menemen ilçesinde çalışan 25 öğretmen ile birebir görüşme yapılarak verilere ulaşılmıştır. Görüşmelerde Kopenhag Psiko-Sosyal Risk Envanteri’nde (COPSOQ) yer alan iş kaynakları . . .olarak görülen sosyal destek ile ilgili sorular açık uçlu sorulara dönüştürülerek yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler, fenomenolojik araştırma deseninde nitel olarak analiz edilerek, kod ve temalar oluşturulmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin iş arkadaşları ve amirleri tarafından sosyal olarak desteklenmesi öğretmenlerin meslek hayatlarında daha istekli ve tatmin olmalarını sağladıklarını göstermektedir Daha fazlası Daha az

Yüksekte Çalışma Risk Analizi ve Yaşam Hattı Uygulamaları

Buğrahan ARIKAYA

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Türkiye de ve tüm dünya da endüstriyel tesislerde yapılan çalışmalarda “iş güvenliği” önem sırasında en üstde yer almaktadır. Bu durum hem yerel hem de evrensel mevzuatlarda da yer bulmaktadır. Bu nedenle de çalışma alanında yapılacak her türlü iş için gerekli iş güvenliği önemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Uygulanan her türlü önlem o alanda görevli personeli korumak, işletmeyi ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca iş güvenliği kendine özgü konuları, kuralları, teorileri, temel ilkeleri olan bir çalışma alanı olmuştur. Yaşanılan ve olası yaşanabilecek olan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle; çalışa . . .nlar, işletme ve çevre ziyan görecektir. Bugün iş kazalarının neden olduğu kayıpların boyutu konunun ulusal ve uluslararası düzeyde incelenmesi gerektirmektedir. Özellikle de çalışma alanlarına göre irdelendiğinde birçok farklı konu gün yüzüne çıkmaktadır. Yüksekte çalışma alanı da bu işlerin başında gelmektedir. Bu anlamda baktığımızda; petrol endüstrisi arama, sondaj, üretim, rafineri ve taşıma, inşaat, sanayi, kimya, maden ve enerji sektörü gibi farklı sektörlere ayrılabilmektedir. Özellikle petrol, maden ve enerji endüstrisinin evrensel niteliğinin bulunamasına rağmen iş güvenliği alanınadaki çalışmalar ülkelerin sosyo-ekonomik politik ve coğrafi özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu alanların hepsinde yüksekte çalışma yapıldığından söz etmek mümkündür. Bu projenin amacı, yüksekte yapılan çalışmalarda gözlemlenen riskler ve yaşam hattı uygulamarının iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilişkili literatür’ün derlenmesidir Daha fazlası Daha az

Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Berna FİDAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Gelişen dünya beraberinde artan nüfusun ihtiyaçları da artmaktadır. Bu ihtiyaçlardan biri olan enerji ihtiyacı yaşamımızın tüm alanlarında kendine kullanım alanı bulmaktadır. Bir enerji türü olan elektrik enerjisi evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda, kısacası yaşamın tüm alanlarında büyük öneme sahiptir. Böyle geniş bir alanda kullanımı söz konusu olan elektrik enerjisinin yokluğu düşünüldüğünde birkaç saatlik enerji kesintilerinin dahi günlük hayatı zorlaştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, yapım işlerinin yürütüldüğü alanlarda iki alanda korunma önlemleri gerçekleştirildiğine değinildi. Bu korunma önlemlerinden biri yapım i . . .şlerinde gerek kazı işlemleri gerekse enerjilendirme işlemi esnasında çevre güvenliği ve üçüncü şahısların güvenliğini sağlamak adına alınan çevre güvenlik önlemleri (toplu korunma önlemleri) gerekse yapım işlerinde çalışma yürüten personelin can güvenliğini korumak adına alınan kişisel korunma önlemlerine değinildi. Bu projenin amacı, insanoğlu için vazgeçilmez derecede öneme sahip olan elektrik enerjisinin yaşadığımız alanlara iletimini sağlayan nakil hatlarının yenilenmesi ve iletkenlerin yer altına çekilmesi işlerini yapan ve yapım işleri adı altında işlem yürütülen bir alanda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilişkili literatür’ün derlenmesidir Daha fazlası Daha az

VİNÇLERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HAKAN GÖKTUĞ AY

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sanayi devriminden sonra yapı sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte, insan gücünün yeterli olmadığı ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için vinçlere ihtiyaç duyulmuştur. Vinçlerin kullanılmasının asıl amacı olan ağır yüklerin taşınmasının yanı sıra malzemelerin yükseğe kaldırılmasından, enerji hatlarının tamirine ve kurtarma faaliyetlerine kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Vinçler sağladıkları avantajlarla birlikte dezavantajları da bulundurmaktadır. Ağır makineler olan vinçlerin kullanımı iş kazalarına da sebebiyet vermektedir. Meydana gelen bu iş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından yürütülen işler için . . .güvenlik kültürü önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu rehber görevindedir. Vinçlerle yapılan çalışmalar, uygulamalar, meydana gelen kazalar, kanun ve yönetmelikler incelenerek bu çalışma derlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile yapı işlerinde vinçlerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlanması hedeflenmiştir. Daha fazlası Daha az

Sesli Komut Algılama

Görkem ŞEN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kişilerarası iletişim en yaygın olarak konuşma ile sağlanır. Ses, konuşmanın temel ve çok önemli bileşenidir. Akciğerlerden gelen havayı ses organlarıyla şekillendirerek kulak veya hassas aletler tarafından algılanabilen titreşimler dönüştürülmesi sesin en basit tanımı olarak nitelendirilebilir. Konuşma, boğaz ve ağızdaki bu titreşimlerin ve insan zihni tarafından belirli bir gramer altyapısında algılanabilecek karmaşık bir yapıdaki bir dönüşümdür. Yukarıdaki bilgiler ışığında, tezin amacı, insanların belirli komutları karakterize etmek için oluşturdukları ses verilerini analiz etmektir; bu analize uygun çıkacak özelliklere sahip ya . . .zılım oluşturmaktır. Ses ve konuşma tanıma, günümüz dünyasında çok popüler hale gelen bir teknoloji olma yolunda ilerlemektedir Daha fazlası Daha az

Mongolia: social and economic issues

Kitap | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Along with the interest in general Turkish history, the interest in the history, language and culture of the Mongols has also increased; researchers who prefer this field as a field of specialization have increased. Especially in recent years, Turkish and Mongolian academics have carried out joint studies, workshops and conferences in the field of history, language and culture, and shared them with the scientific world. This historical interest in the Mongols and the geography of Mongolia has also triggered the interest in the contemporary life, social and economic situation of Mongolia. Izmir Katip Celebi University has also cooper . . .ated with Mongolian universities to bring academicians and students of the two countries closer. The book of Relations between Turkey and Mongolia in the 21st Century published by our university is also a good example of collaborative work. Our University, which continues its desire to carry out such studies with Mongolian academics, has decided to publish the book Mongolia: Social and Economic Issues as a result of this. The present work consists of 15 different studies on the contemporary social and economic situation of Mongolia, as well as Mongolian history and culture. In these studies, all of which were written by Mongolian researchers, the social and economic situation of Mongolia is discussed with data and analysis. We would like to thank the researchers who contributed to this book with their work Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.