Filtreler
Araştırmacılar
Sosyokültürel uyum ile akademik uyum ilişkisi : Uluslararası öğrenciler üzerine bir araştırma

Deniz Çelik

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde iletişim ve ulaşım alanındaki hızlıgelişmeler uluslararası alanda meydana gelen değişimleri takip edebilmeyikolaylaştırarak kültür paylaşımına olanak sağlamış ve kültürleşmeyi desteklemiştir.Bu değişimlerin eğitim alanını da etkilemesiyle üniversitelerin yurtdışı eğitimprogramları başlatması, öğrencilerini farklı kültürle ilgili bilgilendirme, yabancı dildeeğitim veren programların sayısının ve işbirliği antlaşmalarının artması gibiuluslararası faaliyetler önem kazanmıştır. Bunun sonucunda hükümetleryükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşma stratejileri geliştirmiş ve dünyanın heryeri . . .nden öğrencilere kapılarını açmıştır.Uluslararasılaşma stratejileri, gelişmekte olan ülkelerde yer alanüniversitelerin gelişmiş ülkelerin akademik ve teknolojik imkânlarındanyararlanabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca gelişmekte olan üniversiteler,uluslararsılaşma yoluyla kalite ve gelirlerini arttırmak ve de prestij kazanabilmekadına farklı kültürlerden oluşan bir öğrenci profili yaratmaya çalışmaktadırlar.ABSTRACTIn this period named as information era, rapid developments in bothcommunication and transportation areas have facilitated to follow the changeshappening in the international arena and supported acculturation. As these changeshave started to affect the field of education, the international activities of universitiessuch as initiating study abroad programs, informing students about different culturesaround the world, increasing the number of programs in foreign language and theinter-institutional agreements have gained importance. As a result, governments havedeveloped internationalization strategies in higher education institutions and openeddoors to the international students from all corners of the world.Internationalisation policies enable universities in developing countries tobenefit from the academic knowledge and technologic facilities of developedcountries. Besides, these developing universities aim to raise the quality and theirincome, and also try to create a student profile consisting of different culturalbackground in order to gain prestige through internationalisation Daha fazlası Daha az

Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlığa etkisi : Hazır giyim firması çalışanları üzerinde bir araştırma

Dilcan Güler

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHazır giyim işletmeleri, hizmet sektörü içerisinde müşteri ile ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir yerdir. Bu tip işletmelerde çalışanlar, hem müşterinin isteklerini karşılamak için çaba harcarken öte yandan işletme içerisinde yatay ve dikey yönlü ilişkilerini de yönetmek durumunda kalmaktadırlar. Satılan ürün karmaşık bir yapıda olmasa da sunulan hizmet ve dinamik iş yaşamı çalışanlara avantajlı ancak bir o kadar da dezavantajlı durumlar sunmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile avantajlı durum artış gösterirken iyi yönetilmemesi durumunda çalışanlarda tükenmişlik duygusu ve işten ayrılma niyetleri ortaya çıkmaya b . . .aşlayabilmektedir.Çalışmada, Türkiye'de yaygın bir mağaza ağı olan hazır giyim firmasını çalışanları ele alınmıştır. Amaç, Çalışanların duygusal emek bağlamında göstermiş oldukları davranış durumlarını ele alarak duygusal emek davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Bunun yanı sıra demografik değişkenlere göre duygusal emek ve örgütsel vatandaşlık boyutlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Duygusal Emek boyutları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı boyutları arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, bu açıdan literatüre katkı yapar niteliktedir.ABSTRACTGarment enterprises are a place where customer relations are experienced intensely within the service sector. Employees in such enterprises strive to meet the demands of the customer while managing their horizontal and vertical relationships within the enterprise. Although the product sold is not of a complex structure, the service offered and the dynamic business life offer employees’ advantageous but also disadvantageous situations. While the advantageous situation increases with the effective management of human resources, the sense of burnout and intention to leave may begin to emerge in the employees if it is not well managed.In the study, the apparel company employees have dealt with a widespread network of stores in Turkey. The aim of this study is to examine the behavioral situations of employees in the context of emotional labor and to examine the effects of emotional labor behaviors on organizational citizenship behaviors. In addition, differences in the dimensions of emotional labor and organizational citizenship according to demographic variables were examined. The relationship between Emotional Labor dimensions and Organizational Citizenship Behavior dimensions was tried to be revealed. The study contributes to the literature in this respect Daha fazlası Daha az

Dünyada ve Türkiye’de açık inovasyon kavramının bibliyometrik, içerik ve doküman analiz yöntemleriyle incelenmesi

Hasan Perçin

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnovasyon günümüz ekonomilerinde işletmelerin var olabilmelerinin temelkoşulu haline gelmiştir. Ancak işletmelerin bu inovasyonu, sadece işletme içindeyapılan ARGE çalışmaları ile ortaya çıkarmaları ve uygulamaları artık tek başınayeterli olamamaktadır. İşletmelerin bu ihtiyacından ortaya çıkan açık inovasyonkavramı ilk olarak, işletme odaklı olarak ortaya çıkmıştır. Açık inovasyon, işletmelerinyeni ürün veya hizmet üretimi için işletme içi geliştirilen fikirler kadar işletmedışındaki fikirlerinde değerli olduğunu ve kullanılabileceğini belirten bir kavramdır.Sonrasında kullanıcı inovasyonu, işbirliği, birlikte yaratma ve kitle . . .kaynak gibikavramların da eklenmesi ile işletmelerin yanı sıra tüketici ve bireylerin de önemkazandığı bir alan haline gelmiştir. Açık inovasyon sayesinde, inovasyon işletmelerdebelli bir azınlığın hakim olduğu bir sanat olmaktan, birçok kişi tarafından ulaşılabilenve uygulanabilen bir disiplin haline gelmiştir.Bu tez çalışmasında, açık inovasyon kavramının Dünya’daki ve Türkiye’dekimevcut durumunun incelenmesi ve belirlenmesi üzerinde durulmuştur.ABSTRACTIn today's economies, innovation has become an essential condition forbusinesses to exist. However, the innovation of these enterprises by R&D studieswithin the company is no longer sufficient. The concept of open innovation, whichemerged from this need of the enterprises, first emerged as business oriented. Openinnovation is a concept that businesses can be valued and used in ideas from outsidethe business as well as ideas developed from inside for the production of new products or services. Then, with the addition of concepts such as innovation, collaboration, cocreation, and crowdsourcing, it has become an area where businesses and individuals gain importance as well as enterprises. With open innovation, innovation has become a discipline that can be achieved and implemented by many, instead of dominated by a minority in businesses.In this study, was tried examining and determining the current state of theconcept of open innovation in the World and Turkey Daha fazlası Daha az

Sosyal medya reklamlarının müşteri satın alma davranışlarına etkisi : İzmir ilinde bir uygulama

Hasan Perçin

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Pazarlamanın üretim döneminden başlayıp toplumsal anlayışa dönüştüğü günümüzde satış ve tutundurma çabaları sürecinde işletmeler hedef tüketici gruplarına erişmek ve onların satın alma davranışlarına yön vermek üzere pek çok girişimde bulunmaktadır. Diğer yandan günümüzde, bilişim alanındaki gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal tüm alanlarda, değişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, etkilemeye ve etkilenmeye açık bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç, özellikle internetin insanların yaşamına girmesi ile birlikte, birçok değer yargısının geleneksel düşünce ve uygulamaların değişmesine neden olmakt . . .adır. Bu değişimlerden başlıcası ise günümüzde fenomen haline gelen sosyal medyadır. İşletmelerin sosyal medyanın gücünü fark etmesi ile birlikte bu mecranın bir pazarlama aracı gibi kullanılabilmesi için yoğun çabalar sarf edilmeye başlanmıştır. Öte yandan diğer tarafta yer alan hedef kitlenin de sosyal medyadan etkilenme düzeyi, sosyal medyadan aldığı bilgiye göre bir davranış veya tutuma yönelme eğilimleri son yıllarda sosyal medya pazarlaması adı ile araştırmacıların ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çalışmada sosyal medyanın bir pazarlama aracı olarak sosyal medya reklamlarının tüketici tutum ve davranışlarına olan etkisi incelenmeye çalışılmıştır Daha fazlası Daha az

İç girişimcilik eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerine etkisi: İzmir ilinde özel banka çalışanlarına yönelik bir araştırma

Şekerdil, Reşat

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu çalışmada iç girişimcilik boyutları kabul edilen proaktiflik, özgüven, risk alma, yenilikçilik eğilimlerinin Sosyal İnovasyon eğilimlerine etkilemesinde anlamlı bir fark olup olmadığı, ilişkinin ne yönde olduğunu, mevcut durumun birey, grup veya olgunun yapısını ortaya çıkarmak amacıyla saha çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada birinci bölümde girişimcilik ve iç girişimcilik ele alınmış, ikinci bölümde ise inovasyon ve sosyal inovasyon kavramları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, araştırma sahasına iç girişimcilik ile Sosyal İnovasyon üzerine ilşiksi ortaya konmaya çalışılmıştır. Girişimcilik ve inovasyon birbirinin t . . .amamlayıcısı, öznesi ve vekilidir. Toplumun ve ekonominin gelişmesi için anahtar bir unsurdur. İç girişimcilik girişimciliğin alt boyutu, Sosyal yenilik ise yenilikçiliğin alt boyutu olarak kabul edilmektedir. Her iki kavramda ekonomi ve sosyal yapının gelişmesini paralele olarak etkilemektedir. Gelişmenin daha hızlı ve kaliteli olması (refahın hızlı ve yüksek derecede artması) içinde iç girişimcilerin desteklenmesine ihtiyaç vardır. Sosyal değer anlayışının ise tüm bireylere kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışma bilgilendirici ve araştırmacı bir özelliğe sahiptir; tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.