Filtreler
Araştırmacılar
Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri : Manavgat Örneği

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm, temelinde insan odaklı olan bir faaliyettir ve son zamanlarda en fazla gelişme gösteren sektörler arasındadır. Her toplumsal olay gibi turizmde sosyo-kültürel etkilere sebep olabilmektedir. Fakat turizmin sosyo-kültürel etkileri her yerde aynı olmayabilir. Bu turizmin gerçekleştiği yerdeki yoğunluğuna, gelişimine, sosyo-ekonomik düzeyine vb. göre değişebilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Antalya/Manavgat ilçesindeki yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerini algılamasını incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde turizm, turizmin gelişim süreci ve turist yerli halk ilişkileri ele alınmış . . .tır. İkinci bölümde turizmin etkileri ve sosyo-kültürel etkileriyle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümünde ise Antalya/Manavgat ilçesinde turizmin sosyo-kültürel etkileri incelenmiştir Daha fazlası Daha az

Tarım Turizmi (TaTuTa) Projesi kapsamında faaliyet gösteren ekolojik çiftliklerde bir araştırma : İzmir ili örneği

Şekerli, Serpil

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yıllarca deniz, kum ve güneş üçlüsüyle anılmış olan turizm sektöründe gerçekleşen büyüme ve kitle turizmi çevrede tahribata neden olmuştur. Bu durum beraberinde eko-turizm, tarım turizmi gibi doğayla ilgili turizm türlerine olan taleplerin artmasını sağlamıştır. Turistler artık konforlu seyahat etme ve konaklamanın yanı sıra gittikleri yöreye ait kültürel değerleri öğrenmek, doğal bölgelerin biyolojik çeşitliliği, bitki ve hayvan çeşitliliği, özel ekosistemleri ve doğal hayata yönelik farklı bilgi edinme istekleri doğrultusunda seyahat etmeye başlamışlarıdır. Tarım turizmi, çiftlik turizmi ve kırsal turizm gibi turizm türleri . . . bu tarz talepler sonucu ortaya çıkmış olup kent hayatının tüm olumsuzluklarından uzaklaşarak, tatillerini daha sakin ve doğayla iç içe geçirmek isteyen turistlerin taleplerine yanıt vermektedir. Bu doğrultuda stresli şehir hayatından uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak isteyen, doğal tarım ve hayvansal üretimin nasıl yapıldığını öğrenmek, organik yiyecekler tüketmek, farklı deneyimler edinmek, doğa ile ilgili faaliyetlere katılarak eğlenceli zaman geçirmek gibi farklı ihtiyaçları karşılayan tarım turizmi son yıllarda dünyada ve Türkiye'de dikkat çekmeye başlamıştır. Türkiye genelinde bu bağlamda ekolojik çiftlikler kurulmuştur. Türkiye’de kurulu bulunan Buğday Derneği ise bu ekolojik çiftliklerde başlattığı TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) projesi doğrulusunda çiftlik sahipleri ile ekolojik turizm ya da tarım turizmi faaliyetlerinde bulunmak isteyen ziyaretçileri buluşturmaktadır. Ekolojik çiftliklerin ticari amaç gütmeyerek kuruldukları görülmektedir. TaTuTa projesine üye olan çiftliklerin yer aldığı iii bölgenin turizme uygun iklim, doğal kaynak ve bozulmamış bir çevreye sahip olduğu aynı zamanda bu çiftliklerin tamamında ekolojik tarım yöntemlerinin uygulandığı ve organik tarım yapıldığı gözlemlenmiştir. Çiftliklere ulaşım zor sağlandığından dolayı alt yapı çalışmaları yapılmalı ve yönlendirici levhalar konulmalıdır. Bu çalışmada, tarım turizmi ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta, TaTuTa projesi konusunda bilgiler verilerek İzmir il sınırları içerisinde yer alan ve TaTuTa projesi dahilinde hizmet veren beş ekolojik çiftlikten (Urla'da bulunan Sevgi Ana çiftliği, Adnan Erdoğan Çiftliği, Foça'da Fadime Kaplan Zülfikargil Çiftliği, Menemen'de İmece Evi ve Bayındır'da Marmariç Ekolojik Yerleşim Çiftliği) TaTuTa projesi uygulamalarına ilişkin durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Yüz yüze görüşmeler sonucunda çiftliklerde uygulanan TaTuTa projesinin amacına ulaştığı ve projeden memnunluk derecesinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Proje sonrasında çiftliğe gelen ziyaretçi sayısında artış sağlanmıştır. Proje veriminin artması için, organik pazarlar kurulmalı, çiftlik kapasiteleri artırılmalı, devlet desteği sağlanmalı, yerli halkla iletişime geçilmeli ve çiftliklerin tanıtımları yapılmalıdır. Araştırma, keşifseldir ve yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak, TaTuTa projesinin amacına ne derecede ulaştığı ortaya konmaya çalışılmıştır Daha fazlası Daha az

Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde çalışan işgörenlerin tükenmişlik durumları : Bodrum örneği

Yıldız, Şahin

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu araştırmanın amacı, Bodrum bölgesindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümünde çalışan işgörenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve belirlenen tükenmişlik düzeyinin işgörenlerin çalışma hayatına etkilerini tespit etmektir. Araştırmada, Bodrum bölgesinde bulunan beş yıldızlı konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümündeki işgörenlerin demografik özelliklerinin tükenmişlik düzeylerine etkilerinin saptanması hedeflenmiştir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve demografik bilgiler formu kullanılarak elde edilen tüm veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma ile konaklama işletmelerind . . .eki yiyecek içecek ve insan kaynakları bölümü yöneticilerine bir kılavuz olarak, işgörenlerin, tükenmişliklerinin üst seviyelere ulaşmadan önce zamanında müdahalenin önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, yiyecek içecek bölümünde çalışan işgörenlerin tükenmişlik alt boyutlarına göre tükenmişlik düzeyleri; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı için yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan, araştırmaya katılan beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan yiyecek içecek bölümü işgörenlerinin genel tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır Daha fazlası Daha az

Sağlık turizmi kapsamında Pamukkale termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı belgeli otellerde müşteri memnuniyetinin belirlenmesi

Gündüz, Hatice

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Değişen yaşam koşulları, sağlık sorunlarının daha sık ortaya çıkması ve insanların beklentilerinin farklılaşması turizm alanına da yansımıştır. Ülkemizde turizmin 12 aya yayılabilmesi, sadece deniz turizmiyle sınırlı kalmaması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Termal turizm de, talebin yılın bütün aylarına dağılacağı düşüncesiyle ülke turizminin bu hedefe ulaşmasında önemli bir etken olacaktır. Ülkemizde doğal sağlık kaynaklarının fazla olması termal turizme olan ilgiyi arttırmıştır. Termal Turizm İşletmeleri, deneyimli sağlık personeli, kullandıkları tedavi yöntemleri ve şifalı suları tedavi hizmeti amacıyla sunmaktadır. Aynı zaman . . .da bu işletmeler birer dinlenme ve iyi vakit geçirme yerleridir. Çalışmada; Pamukkale yöresinde sağlık, dinlenme ve eğlence hizmetlerini bir arada sunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Termal Turizm İşletmelerinin tripadvisor ve booking.com sitelerindeki yorumları incelenerek müşteri memnuniyeti araştırılacaktır Daha fazlası Daha az

Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi : İzmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma

Çavuşoğlu, Fatih

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm sektöründe hizmeti üreten ve sunan başlıca öğenin insan olduğu bilinmektedir. Emek-yoğun olması ve hizmetin üretildiği anda tüketilmesi gibi özelliklere sahip olan konaklama işletmeleri için insan faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Konaklama işletmelerinin; müşteri tatminini sağlayabilmesi, hedeflerini gerçekleştirebilmesi, bulunduğu pazarda rekabet avantajı yakalayabilmesi, varlığını sürdürebilmesi için “önce insan” anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda konaklama işletmelerinin; personelini eğiterek, yönetim ve kararlara katılımını teşvik ederek, yetki ve sorumluluk vererek, ortak hedeflere yönelterek, . . .açık bir iletişim ortamı oluşturarak kısacası personelini güçlendirerek birer örgüt vatandaşı haline gelmesini sağlaması gerekmektedir. Kendisini psikolojik olarak güçlendirilmiş hisseden personel, örgütsel vatandaşlık sergilemeye daha istekli olacaktır. Bu araştırmanın temel amacı, psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın alan yazın kısmının ilk bölümünde personel güçlendirme ve psikolojik güçlendirme kavramları, ikinci bölümünde ise örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Araştırmada psikolojik güçlendirme; anlamlılık, yeterlilik, özerklik ve etki alt boyutları ile ele alınırken örgütsel III vatandaşlık davranışı özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem alt boyutları ile ele alınmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırma kapsamında alan yazında geçerlilik ve güvenilirlikleri sağlanmış ölçeklerden ve demografik sorulardan oluşan anketlerin analizi ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Araştırmanın uygulama alanını, İzmir il merkezinde yer alan beş yıldızlı konaklama işletmelerinde görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler, altı adet beş yıldızlı konaklama işletmesi personelinden anket aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen toplam 434 anket SPSS istatistiksel yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın analizi sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, psikolojik güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır Daha fazlası Daha az

Teknoloji Kabul Modeliyle Turizm Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarına ilişkin Tutum ve Kullanım Niyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

KAAN KASAROĞLU

Yüksek Lisans | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Küresel özellik taşıyan ve yoğun bir rekabetin hâkim olduğu turizm endüstrisinde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolu nitelikli hizmetten, yani nitelikli personelden geçmektedir. insanın bu denli ön planda olduğu turizm endüstrisinde, hizmette standardizasyonu sağlayıp misafir beklentisini karşılayacak nitelikli iş gücü olmadığı takdirde gerçekleştirilen altyapı yatırımları beklenen verimi ve pozitif çıktıyı sağlayamayacaktır. Nitelikli iş gücünün sağlanması noktasında da mesleki turizm eğitimi son derece önem arz etmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiler ve insan yaşamına entegrasyonu da göz önüne alındığında, turizm . . .eğitiminde yeni teknolojilerden faydalanmanın ve eğitim süreçlerinin bu teknolojiler ile eşgüdümlü şekilde gerçekleştirilmesinin turizm eğitiminin niteliğini artıracağı, dolayısıyla endüstride ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünü yetiştirme noktasında katkı sağlayacağı görülmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, turizm eğitimi alan öğrencilerin, eğitim süreçlerine dâhil edilen teknolojiye yönelik uyum süreçlerinin ve bu süreçleri etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bireylerin teknolojiye uyum süreçlerini açıklamada en yaygın olarak kullanılan modellerden biri Teknoloji Kabul Modeli (TKM)’dir. Bu çalışmanın temel amacı; lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim sürecinde sanal gerçeklik teknolojisi uygulamalarını kullanım uyum süreçlerini ve bu süreci etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve böylelikle ilgili iv literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Davis (1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli baz alınarak oluşturulan anket çalışması şzmir ilinde bulunan devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan toplam 497 öğrenciye uygulanmış olup, elde edilen veriler SPSS analiz programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak amaçlı örneklemeden faydalanılmış ve frekans analizi, güvenilirlik ve normallik testleri, T-Testi, ANOVA testi ve Regresyon gibi istatistiksel analizler gerçekleştirilmiĢtir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve eğlence boyutlarının kullanıma yönelik tutum üzerinde, algılanan fayda ve kullanıma yönelik tutum boyutlarının da davranışsal niyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.