Filtreler
Araştırmacılar
Çok katmanlı pazarlama işletmelerinde müşteri vatandaşlık davranışı ve kozmetik sektöründe bir uygulama

Türkmen, Hediye Gamze

Doktora Tezi | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın amacı çok katmanlı pazarlama işletmelerinde müşterivatandaşlık davranışının ortaya çıkışında müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati vekalite algısı gibi unsurun rolünü incelemektedir. Müşteri memnuniyeti, müşterisadakati ve kalite algısı literatürde başka işletme türleri müşterileriyle yapılanaraştırmalarda öncül olarak gösterilmiştir. Pro sosyal davranışları içeren müşterivatandaşlık davranışının çok katmanlı pazarlama işletmeleri gibi ilişkisel pazarlamayaağırlık veren bir işletme türünde de aynı faktörlerle benzer bir ilişki ve etkileşim içindebulunup bulunmadığı sorgulanmıştır.ABSTRACTThe aim of this thesis is t . . .o analyze the roles of customer satisfaction, customerloyalty and perceived quality in the occurrence of citizenship behavior in multi-levelmarketing systems. In the marketing literature customer satisfaction, customer loyalty and perceived quality were indicated as an antecedent in previous scientific work which were carried out in different types of companies. It has been discussed whether customer citizenship behavior which includes various pro-social activities has the similar interaction and relationship with the factors in a multi-level marketingenvironment, strongly utilizing the methods of relational marketing Daha fazlası Daha az

Turizm sektöründe tüketici etiği sorunsalı Muğla ilinde bir uygulama

Tezbaşaran, Ecem

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETOtel ve konaklama sektörünün turizme ve dolayısıyla ülke ekonomisine veistihdama katkıları göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülke ekonomisine böylesineönemli katkılar sunan sektördeki işletmelerin başarılarını etkileyen iki önemli konuise kalite ve etiktir. Tüketici etiği, ürünlerin veya hizmetlerin bireyler tarafındanedinilmesi, kullanılması ve tüketimi sırasında, kişilerin davranışına yön veren ahlakiilkeler ve kavramlardır. Hizmet sektöründe faaliyet yürüten, özellikle de emek yoğunhizmetin üretildiği otel işletmelerinde müşteri ve işletme çalışanları birbiriyle süreklietkileşim halindedirler. Dolayısıyla hem müşteriler hem de . . . onlara hizmet üretmekleyükümlü otel işletmeleri birbirleriyle etkileşimleri esnasında karşılıklı olarakbirbirlerine etik dışı davranışlar sergilemektedirler. Bu çalışmada tüketicilerinotellerde sergiledikleri etik dışı davranışlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında,Muğla ilinde faaliyet gösteren birbirinden farklı turistik oteller belirlenerek, otellerdeçalışan 7 farklı kişi ile mülakat yapılarak konu hakkında bilgiler edinilmiştir. Otelyetkilileriyle gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde, yetkililerin tamamınınfaaliyetleri esnasında tüketicilerin etik dışı davranışlarıyla karşılaştıkları ortayaçıkmıştır.ABSTRACTThe contribution of the hotel and accommodation sector to tourism and thus tothe national economy and employment is an undeniable fact. Quality and ethics aretwo important issues that affect the success of enterprises in the sector, which makesuch important contributions to the national economy. Consumer ethics are the moralprinciples and concepts that govern the behavior of individuals during theacquisition, use and consumption of products or services by individuals. Customerand business employees are in constant interaction with each other in hotelsoperating in the service sector, especially in hotels where labor intensive service isproduced. Therefore, both the customers and the hotel establishments that are obligedto produce services exhibit unethical behaviors to each other during their interactionwith each other. n this study, unethical behaviors of consumers in hotels wereinvestigated. Within the scope of the research, different touristic hotels operating inMugla were identified and interviewed with 7 different people working in hotels. Asa result of the interviews with the hotel authorities, it was found that all of theauthorities faced unethical behaviors of consumers during their activities. Theinterviewees reported that they did not approve of unethical behavior and that suchbehavior harmed their business Daha fazlası Daha az

Sosyal medya fenomenleri : Instagram ve kozmetik sektöründe bir uygulama

Balkan, Ece

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGunumuzde kozmetik firmaları, urunlerin pazarlanması noktasında yeni bir stratejiuygulamaya başlamışlardır. Bu strateji de kozmetik markalarının sosyal medyafenomenleri adına urunler piyasaya surmesidir. Bu konu ile ilgili daha once yapılmışherhangi bir calışma bulunmamaktadır.Bu tez calışması kapsamında Instagram fenomenleri ve kozmetik markalarıarasındaki ilişki, markaların Instagram fenomenleri adına piyasaya sunmuş olduğumakyaj urunlerinin tuketici uzerinde ne kadar etkili olduğu alımlama analizi yontemikullanılarak on kadın katılımcı ile incelenmiştir. İki kozmetik markasının, uc farklı sosyal medya fenomeni ile gercekleşti . . .rdiği iş birliği videolarını izleyen her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine goruşmeler yapılmıştır.Calışmadan elde edilen sonuclar soz konusu fenomenlerin, katılımcıların ilgiliurunleri satın alma kararında etkili olmazken urunlerin piyasaya sunulduğunu duyurmada oldukca etkili olduğunu ortaya koymuştur.ABSTRACTToday, cosmetic companies have started to practice new strategy to commercializetheir products. This strategy involves cosmetic brands to release their products on behalf of social media influencers. There has not been any study regarding this subject yet.As a part of the thesis, the relation between Instagram influencers and cosmeticbrands, the effects of makeup products released on behalf of Instagram influencers have been analyzed through reception analysis with ten female participants. The elaborated, individual interviews with each participant who have watched the videos about cooperation between two cosmetic brands and three different social media influencers have been realized.The results from the study have revealed that the aforementioned influencers do nothave effects on participants’ purchase decisions, however, they have considerableinfluences on the announcement of products releasement Daha fazlası Daha az

Markaların mobil uygulamalarının satın alma eğilimi üzerine etkisi ve Starbucks örneği

Daçe, Reyyan

Yüksek Lisans | 2021 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETTeknolojinin büyük ekranlardan sıyrılıp mobil cihazlara uyarlanmaya başlaması ile birlikte akıllı telefon, bilgisayar tablet, akıllı saat gibi mobil cihazlarda kullanım kolaylığı sağlayan mobil uygulamalar ve bu uygulamalarda geçirilen süreler de gitgide artış göstermiştir ve kullanım oranları hızla artmaya devam etmektedir. Bu sürece 2020 yılı itibarıyla küresel çaptaki Covid-19 salgınının etkileri de dahil olduktan sonra, mobil uygulamalar tüketicilerin hayatının daha da kritik bir parçası hâline gelmiştir. Her yaş grubundan tüketicinin kullanıyor olduğu bu cihaz ve uygulamalardaki etkinlik payını artırmak isteyen markalar ken . . .di mobil uygulamalarını geliştirmektedir. Bu uygulamaları rakiplerinden farklılaştırarak tüketici için cazip hâle getirme uğraşına girmekte ve bu anlamda mobil uygulamasını içeren bir pazarlama stratejisi geliştirmeyi amaç edinmektedir. Bütün bunlar ile tüketicinin ilgisini çekerek marka hakkında olumlu algılar ve sağladığı faydalar ile memnuniyet oluşturmak, zaman içerisinde gelişen müşteri bağlılığı ve marka değeri sayesinde tüketici ile arasında doğrudan bir köprü inşa etmek veya olanı güçlendirmek ve en nihayetinde bu çabayı satın alma davranışına dönüştürmek amaçlanmaktadır.ABSTRACTWith the technology getting out of big screens and being adapted to mobile devices mobile applications that provide ease of use in these devices such as smartphones, tablets, smart watches and the time spent in these applications have also increased gradually and their usage rates continue to increase rapidly. As of 2020, after the effects of the global Covid-19 pandemic are included in this process, mobile applications have become an even more critical part of consumers' lives. Brands that want to increase their share of efficiency in these devices and applications used by consumers of all age groups develops its own mobile applications. They strive to make these applications attractive to consumers by differentiating them from their competitors and aims to develop a marketing strategy that includes mobile applications in this sense. With all these, it is aimed to create positive perceptions about the brand by attracting the attention of the consumer and to create satisfaction with the benefits it provides, to create a direct bridge with the consumer or to strengthen the existing one, thanks to the customer engagement and brand value that has developed over time, and ultimately to transform this effort into purchasing behavior Daha fazlası Daha az

Çevrimiçi (online) uzaktan eğitim hizmetlerinde e-hizmet kalitesi boyutları bir kalite fonksiyon göçerimi ve AHP uygulaması

Ergenç, İsmail Erkut

Doktora Tezi | 2021 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz teknoloji yoğun dünyasında bilginin insanlar arasında yayılmasıçeşitli araç ve platformlar üzerinden gerçekleşmektedir. 2000’li yılların başında hayatımıza yoğun olarak giren internet, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar bugün birçok gündelik işlem içerisinde interneti, doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli teknolojilere entegre bir şekilde kullanmaktadırlar. İnternet insanların hayatını değiştirirken işletmelerin iş yapış biçimlerinde de önemli değişimlere sebep olmuştur. Bugün işletme fonksiyonlarının tamamında, internet tabanlı teknolojiler bizzat ya da destekleyici olarak kullanılmaktad . . .ır. Mikro ölçekte işletmelerde gerçekleşen bu değişim, makro ölçekte de sektörlerdeki iş yapış biçimlerinde yeni paradigmaların oluşmasına neden olmaktadır.ABSTRACTIn today's technology-oriented world, the spread of information among people takes place through various tools and platforms. The internet, which entered our lives intensely in the early 2000s, has become an indispensable part of human life. Today, people use the internet in many daily operations integrated with various technologies. While the Internet has changed people's lives, it has also caused significant changes inthe way businesses do business. Internet-based technologies are used in all business functions today. This change taking place in micro-scale enterprises causes the formation of new paradigms in the way of doing business in the sectors on a macro scale Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.