Filtreler
Araştırmacılar
Gelişmekte olan ekonomilerde finansal serbestleşmenin para politikası üzerine etkisi

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finansal serbestleşme (liberalleşme) düşüncesi 1970’ lerde Bretton-Woods’ un yıkılmasından sonra hız kazanmıştır. 1980’ li yıllardan itibaren uluslararası ekonomi küreselleşme (globalleşme) sürecine girmiş, tüm dünyada yapılanma ve değişim dönemi 1990’ larda başlamıştır. Globalleşme kavramı, tüm dünya ekonomilerini kapsayan sosyal ve iktisadi alanların birbirleriyle ve uluslararası piyasalarla entegre olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla finansal serbestleşme, mali piyasaları fiziksel olarak bölen çizgilerin yok olması, miktar ve fiyat kısıtlamalarının kaldırılması aynı zamanda ülkeler arası sermaye mobilitesinin artması demek . . .tir. Bu uygulamalar aracılığla finansal sermaye, uluslararası çapta dolaşım imkanı bulmuştur. Gelişmekte olan ekonomilerin karlı yatırım olanakları sermaye akımlarının yönünü belirleyen en önemli faktör olmuştur Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret dengesini belirleyen faktörlerin Marshall-Lerner Koşulu çerçevesinde analizi

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gelişmekte olan ülkelerde ödemeler bilançosu içinde sermaye akımlarının rolü artarken finansal liberalizasyondan sonra mal ve hizmet ticareti büyük miktarlara ulaşmıştır. Bu nedenle dış ticaret dengesini belirleyen faktörleri incelemek kaçınılmaz olmuştur. Dış ticaretin artması ile günümüzde ülkelerarası mal ve hizmet ticareti artmıştır. Farklı para birimlerine sahip olup birbirleriyle ticari ve mali etkileşimde olan ülkeler için döviz kuru daha çok önem kazanmıştır. Literatürde yüksek oranlı kur değişiminin dış ticarete pozitif etkisini savunan koşul Marshall – Lerner Koşulu olarak yer bulmaktadır. Ülkelerin paralarına ilişk . . .in döviz kurlarında hareketliliğin artışı bu ticari entegrasyonlarını arttırabilir veya azaltabilirler. Söz konusu koşul, kurlardaki yükselişin dış ticaret dengesine iyileştirici etkisinin ancak, ithalat talebinin fiyat esnekliği ile ihracat talebinin fiyat esnekliği toplamının 1’den büyük veya 1’e eşit olması ile mümkün olduğunu savunmaktadır Daha fazlası Daha az

Finansal Serbestleşme sonrası dönem savunma harcamalarının ekonomik analizi

Gözler, Nadirhan

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası arenada ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen unsurlardan birisi olan savunma sanayinde, dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte yaşanan askeri ve siyasal krizler, bölgesel çatışmalar, ülkelerin stratejik emelleri nedeniyle silahlanmaya gitmeleri, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde artan uluslararası silah ticareti ülkelerin savunma harcamalarını arttırmıştır. Literatürde savunma harcamaları ile ilgili yapılan ilk çalışma Benoit (1973) ‘in çalışmasıdır. Benoit 1973 ve sonrasında 1978 yıllarında yapmış . . . olduğu çalışma ile savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmanın sonrasında artan savunma harcamaları ve uluslararası silah ticareti birçok bilim adamı ve araştırmacıyı meraklandırmıştır. Birçok bilim adamı bu nedenle savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini farklı ekonomik değişkenler kullanarak incelemişlerdir. Finansal serbestleşme sonrası dönem ise özellikle yüksek maliyet gerektiren savunma harcamalarını finanse etmede gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerin elde ettikleri kaynakların harcama kalemleri üzerinde dağılımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada öncelikle olarak savunma ve savunma harcamalarının tanımı, belirleyici etmenleri, düzeyi ve etkinliği, ekonomi üzerine etkileri, savunma harcamaları ekonomik büyüme üzerine yönelik teorik yaklaşımlar ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde savunma harcamalarının dünyada ve ülkemizde genel seyri, ülkemizde savunma harcamalarının planlanması ve bütçelenmesine değinilecektir. Çalışmanın devamında finansal serbestleşme sonrası dönemde ülke ekonomilerinde meydana gelen değişim savunma harcamaları yönüyle incelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise ele alınan ülkelerle ilgili elde edilen savunma harcamaları, ekonomik büyüme, kamu borçları, nüfus ve modernizasyon değişkenlerine ait veriler kullanılarak dinamik panel veri analizi yapılacaktır Daha fazlası Daha az

Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ekonomilerde sağlık harcamalarının finansmanı

Çoban, Sevinç

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık ekonomisi, ekonominin bir alt dalı olup günümüzde gittikçe önemi artan bir alandır. Ekonominin alt dalı olması sağlık hizmetlerinin iktisadiliği yönünü ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede dünya sağlık harcamaları da sağlık ekonomisi göstergeleri çizgisinde şekillendirilmektedir. Sağlık harcamalarının yanı sıra finansman kaynakları ve yöntemleri de ülkelerin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Ülkelerin sağlık harcamalarına ayırdıkları bütçe aynı zamanda gelişmişlik düzeyini gösterdiğinden küreselleşme ile rekabet halinde olan küresel ekonomiler sağlık sektörüne önem vermektedirler. Bu amaçla yapmış olduğumuz çalışm . . .ada; küreselleşme sürecinde gelişmekte olan 12 ülkenin (Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Macaristan, Meksika, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Şili) 15 yıllık (1998-2013) süreçte, ekonomilerinde ki sağlık harcamaları finansmanları değerlendirilmeye, kişi başına toplam sağlık harcamaları, kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla oranları, finansal açıklıkları, şehirleşme, enflasyon verilerini inceleyerek ve karşılaştırmalar yaparak sağlık harcamalarında ki finansman yolları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketleri

Baran, Didem

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finansal serbestleşme ile birlikte ülkelere yönelik sermaye akımlarında artış yaşanmıştır. Bu sermaye akımları aynı zamanda makroekonomik göstergeler üzerinde etkilidir. Çalışmada özellikle spekülatif yapıya sahip olan kısa vadeli sermaye hareketlerinin piyasaya ani giriş çıkış yapmasıyla makroekonomik göstergeleri etkilemesi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; küreselleşme ile gelişen sermaye hareketlerini araştırmak ve Türkiye ekonomisinin 2014 yılı verilerini analiz ederek gelişmekte olan ülkelere yönelik kısa vadeli sermaye hareketlerinin makroekonomik etkilerini 2005 yılıyla kıyaslayarak göstermektir. Geçiş olasılıkları matris . . .i yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda karar matrisi elde edilmiş ve Türkiye enflasyon oranı ve kur değişimi açısından diğer ülkeler karşısında dezavantajlı ancak faiz oranı açısından avantajlı bulunmuştur Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.