Filtreler
Filtreler
Bulunan: 120 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [2]
Yayın Tarihi [7]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Araştırmacılar
Generating land use and land cover maps with open data using open source tools: Forecariah, Guinea case study Açık görüntü verilerinden açık araçlar kullanılarak arazi kullanım ve arazi örtüsü haritalarının üretilmesi: Forecariah, Gine örnegi

Camara, Youssouf

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETAntropolojik eylemler nedeniyle arazi kullanımı zaman içinde değişmektedir. Bu değişiklikler hem arazi yönetimini hem de çevre koruma düzenlemelerini etkiler ve dolayısıyla yaşam koşullarını olumsuz yönde değiştirir. Bu değişiklikleri izlemek, devasa mühendislik projeleri ve sermaye karar verme süreçleri geliştirmenin bel kemiği haline gelmiştir. Özellikle finansal kaynakların çok sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde. Uzaktan algılayıcı sensörler ve açık erişim programları aracılığıyla, AKAÖ özellikleri bu tür ülkeler için bir miktar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Sentinel 2 MSI, 10m yer örnekleme aralığı ve 5 günlük zamas . . .al çözünürlük ile bu tür bir çalışmayı gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ülkenin göç merkezi olarak kabul edilen Gine'nin başkenti Conakry'ye yakın bir yerde bulunan 585 km2'lik ve 240000 civarında nüfusa sahip bir bölge olan Forecariah'ın Sentinel 2 görüntüsü kullanılmıştır. Globeland30, su, sulak alan, tarım, bitki örtüsü, çıplak arazi, yapılaşma gibi alan AKAÖ özelliklerini sınıflandırmak için kullanılmıştır. Amacımıza en uygun ve ücretsiz olarak kullanılabilecek kümeleme algoritmasını bulmak için denetimsiz yöntem olarak K-means, denetimli yöntem olarak RF, SVM, DL4J kullanıldı. Denetimsiz yöntem için yineleme sayısı 30 ve sınıf sınırı 6 olarak ayarlandı. Çalışmada 10 kat çapraz doğrulama ile yapılmış, eğitim ve test poligonlarını seçmek için Google Earth görüntüsü kullanılmıştır. Bunun sonucunda tematik haritalar elde edilmiştir. K-means, Sentinel veri işleme yazılımı SNAP altında çalıştırılmıştır, RF ve SVM için EnMAP-Box ve DL için WEKA kullanılmıştır. Genel doğruluk olarak K-means, RF, SVM ve DL4J için sırasıyla 78, 83, 86 ve 91 elde edilmiştir. Diğer 3 sınıflandırıcıya kıyasla DL ile ilgili olduğu için beklendiği gibi en iyi sonucu vermiştir. Bu nedenle, mühendislik ve çevre koruma projelerinde ve güçlü karar verme sistemlerinin oluşturulmasında DL algoritmalarının kullanılmasını önerebiliriz. Özellikle, gelecek nesillerin yaşamını etkileyebilecek ve çoğunlukla düşük gelirli bölgelerde LULC özelliklerinin değişmesinin izlenmesi söz konusu olduğunda açık kaynak veri ve yazılımlardan yararlanılması tavsiye edilmektedir.ABSTRACTDue to anthropological actions, land usage changes within time. Those changes impact both land management and environment safe keeping regulations which therefore adverse living conditions. Tracking those changes have become the backbone for developing huge engineering projects and capital decision making processes. Especially in developing countries, where financial resources are very limited. Through remote sensors and open access programs, LULC features motoring can be performed with some ease for such countries. Sentinel 2 MSI with its 10m ground sampling and 5 days revisit frequency can be used to perform such study. We used Sentinel 2 image of Forecariah, a region with 585 sqkm and a population around 240000, located in a close proximity to Conakry the capital city of Guinea recognized to be the most mass migration center of the country. Globeland30 was used to classify the area LULC features such as water, wetland, agriculture, vegetation, bare-land, built-up. K-means was performed as unsupervised method and RF, SVM, DL4J were used as supervised method for finding the clustering algorithm that best fit our purpose and can be used free of charge. Iteration number was set to 30 and class limit to 6 for the unsupervised method. For the supervised case, Google Earth image of data were used to set train and test polygons, assessed with 10-fold cross validation. As a result, thematic maps were obtained. K-means was run under SNAP, the sentinel data processing software, RF and SVM under EnMAP-Box a python plugin for QGIS and DL4J under WEKA which provides access to both SQL database and DL through DL4J. As overall accuracies, we obtained 78, 83, 86 and 91 respectively for K-means, RF, SVM and DL4J. DL4J gave best result as expected because relevant to DL compared to other 3 classifiers. Therefore, we can advise the usage of DL algorithms in engineering and environment protecting projects as well as in the building of a decision making systems. Especially, when it comes to monitoring LULC features change that can impact the life of future generations and mostly in low-income regions Daha fazlası Daha az

Determining the relation between the count number and X-ray energy levels in pyroelectric materials Piroelektrik malzemelerde döngü sayısı ile X ışını enerji seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Egeli, Saadet Sena

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETTıbbi görüntüleme, herhangi bir invaziv işlem olmaksızın vücudun içinin görüntülerini oluşturmaktır. X-ışınlarının keşfi, tıbbi görüntülemenin temelini oluşturur. Zamanla yeni görüntüleme yöntemleri de geliştirilmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi bu yöntemlerin örnekleri olabilir. Bununla birlikte, x-ışınları bir temel uygulama olarak kalmıştır. Her görüntüleme yöntemi gibi, x-ışınları da dezavantajlara sahiptir ve geliştirmeye ihtiyaç duyar. Üreteç temelli sorunların üstesinden gelme amacıyla yeni x-ışını üretim metotları geliştirilmeye çalışıldı. X-ışını üretimi için piroelektrik kristal kullan . . .ımı, yeni x-ışını oluşturma yöntemlerine bir örnektir. Piroelektrik kristaller, termal döngü ile bir elektrik alanı oluşturabilir. Bu elektrik alanı, bir hedef malzeme ile x-ışınları elde etmek için kullanılır. Piroelektrik ile X-ışını üretimi, geleneksel yönteme göre birçok avantaja sahiptir. Piroelektrik kristallerle yapılan çalışmalar, x-ışını verimini etkileyen tüm faktörler için hala net değildir. Üretim sürecini iyi anlayarak, piroelektrik x-ışını jeneratörleri tıbbi görüntülemenin bir parçası olabilir. Özellikle dental radyografi cihazları küçük cihaz tasarımlarından yararlanabilir. Bu çalışmada, minyatür boyutlu, hafif ve düşük maliyetli bir dental radyografi cihazı geliştirmek için piroelektrik x-ışını oluşturmada kristalin döngü sayısının etkisi eğri uydurma yöntemleri ile araştırılmıştır.ABSTRACTMedical imaging is creating images of the interior body without any invasive operation. The discovery of x-rays establishes the foundation of medical imaging. Over time, new imaging modalities developed. Magnetic resonance imaging, positron emission tomography can be examples of these modalities. However, x-rays remained a cornerstone application. Like every imaging modality, x-rays also have disadvantageous features and need developments. New methods tried to generate x-rays to overcome generator-based issues. Pyroelectric crystal usage for x-ray generation is an example of novel x-ray generation methods. Pyroelectric crystals can create an electric field by thermally cycling. This electric field is used to obtain x-ray beams with a target material. X-ray generation with pyroelectricity has many advantages over the traditional method. Studies with pyroelectric crystals are still not clear for all the factors which affect x-ray yield. By understanding the generation process well, pyroelectric x-ray generators can be a part of medical imaging. Dental radiography devices especially can take advantage of small device designs. In this study, effect of count number of the crystal for pyroelectric x-ray generation was investigated with curve fitting methods to develop a miniature size, lightweight and low-cost dental radiography device Daha fazlası Daha az

Exhaust thermal energy recuperation in small gas turbine and turbojet engines Küçük gaz türbini ve turbojet motorlarında egzoz termal enerji geri kazanımı

Hakyemez Çatiner, Deniz

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETHer geçen gün artan hava kirliliği ile önem kazanan karbondioksit emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar her alanda devam etmektedir. Elektrik üretimi, taşımacılık gibi hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturan alanlarda gaz türbini kullanımı yaygındır. Gelişime açık bu motorlar ile verimi arttırmak ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla çalışılan yöntemlerden biri olan reküperatör tasarımı bu tezin konusudur. Yer ve hava olmak üzere iki farklı mikro gas türbin motoru için borulu ısı değiştirici basınç kaybı ve sıcaklık artışı dikkate alınarak modellenmiştir. Hava tipi motorlarda alan kısıdı olmasından dolayı, yer tipi motor . . . için daha karmaşık bir tasarım ele alınmıştır. Yaprak ve dağıtım boruları olmak üzere iki ana bölüme sahip olan reküperatörün 2B ve 3B HAD analizleri yapılmış. Tasarım ANSYS DOE programı kullanılarak optimize edilerek, yer ve hava tipi mikro türbinler için en verimli model elde etmek amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, HAD analiz sonuçlarına göre bileşen performans haritalarından faydalanarak termodinamik çevrim analizi yapılmıştır. Eşleşme yöntemi kullanılan bu çalışmaların sonucunda motor için sıfır fayda sağlayacak eşik etkinlik değeri hesaplanmıştır. Böylece ısı değiştiricinin sahip olduğu etkinliğin eşik değerine oranı ayırt edici bir parametre olmuştur. Sonuç olarak yapılan analizler karşılaştırılmış, en verimli modellerin yakıt kütlesel debileri ile itki kuvvetleri reküperatörsüz motorla kıyaslandığında yer ve hava tipi motorların özgül yakıt tüketiminde 2.54 ve 4.82 oranında iyileşmeler gözlenmiştir.ABSTRACTEfforts to reduce carbon dioxide emissions, which come into prominence with the increasing air pollution day by day, continue in every field. In areas such as electricity generation and transportation, which constitute the majority of air pollution, the use of gas turbines is common. The subject of this thesis, recuperator design is one of the methods studied to increase efficiency and save fuel with these engines that are open to improvement. The shell and tube heat exchanger for two different micro gas turbine engines, land and aero, has been modeled by considering pressure loss and temperature rise. Due to area limitations in aero engines, a more complex design has been considered for the land engine. The recuperator with two main sections leaf and manifold analyzed in 2D and 3D. By optimizing the design using the ANSYS DOE program, it is aimed to obtain the most efficient model for land and aero type microturbines. In addition to these, thermodynamic cycle analysis has been performed by using component performance maps according to CFD analysis. As a result of these studies using the matching method, the threshold effectiveness that will provide zero benefits for the engine has been calculated. Thus, the ratio of the efficiency of the heat exchanger to the threshold value became a distinctive parameter. To sum up, improvements have been observed as 2.54 and 4.82 less TSFC of land and aero engines when the fuel mass flow rates and thrust forces of the most efficient models have been compared with the engine without a recuperator Daha fazlası Daha az

A geospatial planning and management system for somalia’s local water resources (Shabelle river hiiran region) Etiyopya-Somali bölgesinde kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik tarzları ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Omar, Abdirahman Ahmed

Doktora Tezi | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETBu çalışma Etiyopya Somali Bölgesinde Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu kuruluşlardaki algılanan liderlik tarzları ve çalışanların örgütsel bağlığını anlatmak için bir açıklayıcı ardışık karma yöntem uygulanmıştır. Sonuçları örneklerle açıklamak için 17 farklı Kar Amacı gütmeyen kuruluşta çalışan 136 çalışan ve denetçilere yapılan niceliksel ankette alınan cevaplar ve 7 liderle yapılan geniş kapsamlı mülakatlar kullanılmıştır. Niceliksel veriler SPSS 21 versiyon yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ana değişkenlerinin tanımlayıcı duruml . . .arı ve demografik özelliklerinin özetleri elde edilmiş ve daha sonra sunulmuştur. Ayrıca araştırmacı bağımsız değişkenleri temsil eden liderlik tarzları ve bağımsız bir değişken olarak çalışanların örgütsel bağlılığı ile korelasyon analizleri aracılığıyla çalışma değişkenleri arasındaki ilişkinin gücü ve yönünü incelemiştir. Niceliksek veriler geniş kapsamlı görüşmelerin katılımcıları tarafından verilmiş olan cevapların içerik analizi yoluyla incelenmiştir ve daha sonra elde edilen sonuçlar doğrudan alıntı ve açıklamalı yorumlar olarak sunulmuştur. Bu kuruluşlardaki çalışanlar ilgili liderlerinin dönüşümsel davranışlardan daha çok etkileşimsel ve serbest bırakıcı (laissez-faire) davranışlar sergilediğini algılama eğilimindedirler. Hem niceliksel hem de niteliksel geniş kapsamlı görüşmelerden elde edilen kanıtların üstünlüğü kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik tarzları ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi oluşturmaktadır.ÖZETThe present study investigates the relationship between leadership styles and organizational commitment among employees working at NGOs in the Ethiopian Somali Region. An explanatory sequential mixed method has been used to disclose the dominant style and corresponding employees' organizational commitments. The responses from quantitative survey of 136 employees and supervisors working in 17 different NGOs and in-depth interviews held with 7 leaders have been used to illustrate results. The quantitative data were analyzed by using the SPSS 21 version software. Summaries of demographic characteristics and descriptive states of main variables of the study were obtained and then presented. Moreover, the researcher examined the directions and strengths the association among the study variables through correlation analyses with leadership styles representing the independent variables and employees' organizational commitment as a dependent variable. The qualitative data were examined through content analyses of the responses provided by the participants of the in-depth interviews and results obtained thereafter were presented in the form of direct quotation and explanatory interpretations. Employees in these organizations tend to perceive that their respective leaders were displaying more of transactional and laissez-faire than transformational behaviors. The preponderance of evidences from both quantitative survey and qualitative in-depth interviews establish the connection between the leadership styles and organizational commitment among employees working in these NGOs Daha fazlası Daha az

Nonlinear viscoelastic properties of nano and micro sized clay suspensions Nano ve mikro boyutlu kil süspansiyonlarının doğrusal olmayan viskoelastik özellikleri

Ülker, Ceylan

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTClay colloids and suspensions are distinguished from other colloidal minerals by wide ranges of application area. Clay-based colloidal systems are frequently used in various industries, including cosmetics, oil industry, medicine, pharmacy, catalysis, textiles, remediation, and food packaging. Mechanical and thermo-structural properties of these systems provide valuable information in terms of some important criteria such as shelf life, gelation process, and degradation time. The foucus point of this study is to consider the application of water-clay suspensions in drilling fluid more than aforementioned industries. It is ai . . .med to characterize the nonlinear viscoelastic properties of five different water-clay suspensions under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) based on the stress decomposition approach. Four type of sepiolite clay sample collected directly from specific beds near Eskisehir in Turkey and a commercial bentonite clay (Wyoming bentonite) as the API reference clay was considered to prepare fresh water-clay suspensions. Sepiolite clay rocks were subjected to some physical treatments to obtain nano- and micro-sized particle distribution.ÖZETKil kolloidleri ve süspansiyonları, geniş uygulama alanları olması sebebiyle diğer kolloidal minerallerden ayrılmaktadır. Kil bazlı kolloidal sistemler kozmetik, petrol endüstrisi, tıp, eczacılık, kataliz, tekstil, iyileştirme ve gıda paketleme gibi çeşitli endüstrilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin mekanik ve termo-yapısal özellikleri, raf ömrü, jelleşme süreci ve bozunma süresi gibi bazı önemli kriterler açısından önemli bilgiler sağlar Bu çalışmanın odak noktası, yukarıda belirtilen diğer endüstrilerden ziyade petrol endüstrisinde su-kil süspansiyonlarının sondaj sıvısında uygulanmasının ele alınmasıdır.Bu çalışmada, Büyük Genlikli Salınımlı Kesme (LAOS) altında beş farklı su-kil süspansiyonunun doğrusal olmayan viskoelastik özelliklerinin karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye'de Eskişehir yakınlarındaki belirli yataklardan doğrudan toplanan dört tip sepiolit kil numunesi ve API referans kili olarak ticari bir bentonit kili (Wyoming bentonit) saf su-kil süspansiyonları hazırlamak için kullanılmıştır. Sepiyolit kil kayaçları, nano ve mikro boyutlu parçacık dağılımı elde etmek için bazı fiziksel işlemlere tabi tutulmuştur. Hazırlanan su-kil süspansiyonları ilk olarak Discovery Hybrid Rheometer (DHR-II) kullanılarak 25° C'de LAOS testine tabi tutulmuştur. Ayrıca, nano ve mikro parçacık boyutu dağılımlarına sahip sepiyolit numunesi (Türk Tajiri Bej, TTB), yüksek sıcaklıklarda daha fazla LAOS analizi için seçilmiştir. Malzeme stres tepkisi (material stress response), Fourier dönüşümü (tek tamsayılı harmonik ayrışma) yoluyla elastik ve viskoz stres bileşenlerine ayrıştırıldı. Pipkin uzayında çizilen Lissajous-Bowditch döngüleri (Lissajous eğrileri), doğrusal olmayan bölgenin başlangıcını saptamak için reolojik olarak değerlendirilmiştir. Osilasyonlu tarama testleri, dört sıcaklıkta (25, 50, 100, 150° C) ve frekanslarda (0.25, 0.5, 0.75, 1 Hz) gerinim (strain) ve gerinim hızının (strain rate) bir fonksiyonu olarak akışkan sistemlerinin viskoelastik doğrusal olup olmadıklarını saptamak için uygulanmıştır Daha fazlası Daha az

Spatiotemporal analysis framework for ıdentifying emerging hot spots and energy potential from livestock manure in Turkey Türkiye’deki hayvan gübresinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin ve bu bölgelerin enerjipotansiyellerinin mekansal ve zamansal analizler ile belirlenmesi

Ruhbaş, Büşra Yüksel

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTBiogas technology offers both an environmentally sustainable solution for livestock manure and generates renewable energy. Renewable energy production from livestock manure highly depends on the feedstock availability therefore, the spatial and temporal variability of livestock manure is critical for sustainable management of livestock manure via biogas plants. In this regard, this study aims to develop a replicable geographic information system-based spatiotemporal method to determineemerging hot spots and power capacities for new biogas plants and capacity expansion for the existing plants. The method was conducted to anal . . .yze energy production from livestock manure at the district level in Turkey between 2013 and 2019.ÖZETBiyogaz teknolojisi, hem hayvan gübresi için çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunar hem de yenilenebilir enerji üretir. Hayvan gübresinden yenilenebilir enerji üretimi, büyük ölçüde hammadde mevcudiyetine bağlıdır bu nedenle, canı hayvan gübresinin mekânsal ve zamansal değişkenliği, biyogaz tesisleri aracılığıyla hayvan gübresinin sürdürebilir yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışma, yeni biyogaz tesisleri için ortaya çıkan sıcak noktaları, güç kapasitelerini ve mevcut tesisler için kapasite genişletme potansiyellerini belirlemek için tekrarlanabilir bir coğrafi bilgi sistemi tabanlı zaman-uzamsal bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır.Bu yöntem, 2013-2019 yılları arasında Türkiye’de ilçe düzeyinde, hayvan gübresinden enerji üretimini analiz etmek için geliştirilmiştir Daha fazlası Daha az

Evaluation of the displacement behavior of wide beam frames using nonlinear static and dynamic analyses Doğrusal olmayan statik ve dinamik analizler kullanarak yassı kirişli çerçevelerinin yer değiştirme davranışının değerlendirilmesi

Şen, Ornela

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETYassı kirişli çerçeveler, kiriş kesitlerinin sığ ve geniş olduğu bir betonarme çerçeve tipidir. Genel olarak, bu kirişlerin derinliği döşemelerin derinliği ile aynıdır ve tavanda görünmemektedir, böylece daha estetik bir görünüm sağlamaktadır. Ancak, kiriş kesitleri narin ve esnek olduğundan, yassı kirişlerle inşa edilen betonarme yapıların, orta ila yüksek sismik sarsıntılara karşı dayanıma sahip olmadığını düşünülmektedir. Bu tip çerçevelerin genellikle sünek davranışa sahip olmadığını kabul edilir. Bu tezde 30 çerçeve modelinin analitik bir incelemesi sunulmaktadır. Farklı geometrik konfigürasyonlara sahip çerçeve modelleri, . . .Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre tasarlanmıştır. Bu modellerden 10 tanesi referans olarak kullanılan normal kirişli çerçeveler olup 20 tanesi ise yassı kirişli çerçevelerdir. Çerçevelerin sismik kapasiteleri itme analizlerinden elde edilmiştir. Yer değiştirme taleplerini elde etmek için her model üzerinde çok sayıda zaman tanım alanı analizi yapılmıştır. Zaman tanım alanı analizlerinden elde edilen veriler, beklenen (ortalama) yer değiştirme taleplerini, istenen güven düzeyi için talep aralıklarını ve kırılganlık fonksiyonlarını elde etmek için istatistiksel olarak işlenmiştir. Yer değiştirme talepleri esas olarak ötelenme oranı cinsinden değerlendirilmiştir ve itme analizlerinden elde edilen yer değiştirme kapasiteleriyle karşılaştırılmıştır. Göreli kat ötelenme oranları da değerlendirilmiştir ve katlarda oluşan hasar hakkında fikir edinmek için kullanılmıştır. Çerçeve modelleri için yer değiştirme parametrelerinin yanı sıra başlangıç rijitliği ve enerji tüketim değerleri de hesaplanmıştır. Bu analizlerin sonuçları, kurallara uygun tasarlanan ve inşa edilen yassı kirişli çerçevelerin sismik yüklerin altında tatmin edici bir performans sergilediğini göstermiştir. Yassı kirişli çerçevelerin, normal kirişli çerçevelerden daha esnek oldukları ve daha yüksek yer değiştirme taleplerine sahip oldukları gözlenmiştir, ancak aynı zamanda daha büyük yer değiştirme ve enerji tüketim kapasitelerine sahiplerdir. Bu çalışmanın önemli bir çıktısı, bütün çerçeveler için üretilmiş olan kırılganlık fonksyonlarıdır.ABSTRACTWide beam frames are a substructural type of reinforced concrete frames, in which the beam sections are shallow and wide. Typically, the depth of the beams is the same as the depth of the slabs, and therefore these beams are hidden from view and provide aesthetically appealing ceilings in residential structures. However, since the beam sections are slender and flexible, RC structures constructed with wide beams are deemed not suitable to withstand moderate to high seismic action. These types of frames are often deemed to not be capable of ductile behavior. An analytical investigation of 30 frame models is presented in this thesis. The frame models have different geometric configurations were designed according to the Turkish Building Earthquake Code. Of these models, 10 were conventional beam frames used as reference, and 20 were wide beam frames. Their seismic capacities were obtained from pushover analyses. A considerable number of time-history analyses were performed on each model to obtain their displacement demands. The data obtained from the time-history analyses were statistically processed to obtain expected (mean) displacement demands, demand ranges for a desired confidence level and fragility functions. The displacement demand was mainly assessed in terms of global drift ratio and was compared to the displacement capacities obtained from pushover analyses. The interstory drift ratios were also estimated and were used to obain insight into the damage spread among the floors. Besides displacement parameters, initial stiffness and energy dissipation values were also computed for the frame models. The results of these analyses showed that code-compliant wide beam frames perform satisfactory under seismic loading. They are more flexible than the conventional beam frames and are subjected to higher displacement demands, but they also have greater displacement and energy dissipation capacities. An important outcome of this study was the generation of the fragility functions of the global drift ratios for all the frames Daha fazlası Daha az

Poincaré plot-based fault detection on tennessee eastman process using various machine learning algorithms Çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak tennessee eastman sürecinde poincaré grafik tabanlı hata tespiti

Çancıoğlu, Emre

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTThis thesis presents diagnose and detect faults of Tennessee Eastman Process (TEP) with machine learning algorithms via Poincaré plots-based feature extraction and statistically analysis-based feature selection. The IEEEDataPort online dataset, obtained from a big plant that contains nonlinear processes from various chemical units, is utilized in this thesis. It contains measures from 52 process points in TEP with 20 dissimilar malfunction types. In this study, raw dataset and dataset that applied feature extraction and feature selection was used. Poincaré plot was applied to the dataset for feature extraction so that four c . . .ommonly used nonlinear features for every measurement point were calculated. After that, among these features, the features that show a statistically significant difference (alpha 0.05) between failure types were selected. The machine learning tools such as Decision Tree, Discriminant Analysis, Naive Bayes, k-Nearest Neighbors, Support Vector Machine, and Ensemble Learning algorithms were utilized to classify the fault types from both datasets. The maximum classifier accuracies were 89.5 for the whole feature dataset using the Subspace Discriminant Algorithm of the Ensemble Learning Classifier method and 93.5 for the selected features only using the Linear Discriminant Analysis during this study. These performances could be comprehendible among the results achieved in similar studies.ÖZETBu tez, Poincaré grafiğine dayalı öznitelik çıkarımı ve istatistiksel olarak analize dayalı öznitelik seçimi yoluyla makine öğrenme algoritmaları ile Tennessee Eastman Süreci (TEP) hatalarını teşhis ve tespit etmeyi sunar. Bu çalışmada, çeşitli kimyasal birimlerden doğrusal olmayan süreçleri içeren bir prosesten elde edilen IEEEDataPort çevrimiçi veri seti kullanılmıştır. 20 farklı arıza tipi ile TEP'de 52 proses noktasından alınan önlemleri içerir. Bu çalışmada, öznitelik çıkarımı ve öznitelik seçimi uygulanan ham veri seti ve veri seti kullanılmıştır. Her ölçüm noktası için yaygın olarak kullanılan dört doğrusal olmayan özellik hesaplanacak şekilde, özellik çıkarımı için veri kümesine Poincaré grafiği uygulandı. Daha sonra bu öznitelikler arasından hata türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (alfa 0.05) gösteren öznitelikler seçilmiştir. Her iki veri setinden de hata türlerini sınıflandırmak için Karar Ağacı, Diskriminant Analizi, Naive Bayes, k-En Yakın Komşular, Destek Vektör Makinesi ve Topluluk Learning algoritmaları gibi makine öğrenme araçları kullanılmıştır. Topluluk Learning Sınıflandırıcı yönteminin Altuzay Ayırım Algoritması kullanılarak tüm özellik veri kümesi için maksimum sınıflandırıcı doğruluğu 89,5 ve bu çalışma sırasında yalnızca Doğrusal Ayırım Analizi kullanılarak seçilen öznitelikler için 93,5 olmuştur. Bu performanslar, benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlar arasında anlaşılabilir bir sonuç olabilir Daha fazlası Daha az

The impacts of governance on tourism: a macro perspective Yönetişimin turizm üzerindeki etkileri: makro bir perspektif

Can, Yağmur

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTIn this study, the effects of world governance indicators on tourism were empirically analysed, from the 2005 to 2018 period. A literature review for governance is included in the first part. The second part contains the definition of world governance indicators (WGI). In the last part, panel co-integration, and causality analysis have been carried out worldwide within 137 countries. As a result of the analysis, a long-run relationship was found only between the change in the number of tourists and the political stability - no violence index. Also, other world governance indexes voice and accountability, government effective . . .ness, regulatory quality, and control of corruption are granger-cause of percentage change in the number of arrival tourists in the short-run. Only the rule of law index is not related to tourism either in the long or short run in the 2005-2018 period.ÖZETBu çalışmada, dünya yönetişim göstergelerinin turizm üzerindeki etkileri 2005'ten 2018'e kadar ampirik olarak analiz edilmiştir. İlk bölümde yönetişim için bir literatür taraması yer almaktadır. İkinci bölüm, dünya yönetişim göstergelerinin (WGI) tanımını içermektedir. Son bölümde ise, dünya genelinde 137 ülkede panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, sadece turist sayısındaki değişim ile siyasi istikrar-şiddette hayır endeksi arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda, diğer dünya yönetişim endeksleri, çok seslilik ve hesap verebilirlik, hükümet etkinliği, düzenlemelerin niteliği ve yolsuzluğun kontrolü, kısa dönemde gelen turist sayısındaki yüzde değişimin granger nedenidir. Sadece hukukun üstünlüğü endeksi 2005-2018 döneminde ne uzun ne kısa dönemde turizm ile ilişkili değildir Daha fazlası Daha az

Analyzing gastronomy influencers' views about gastronomy tourism Gastronomi odakli sosyal medya kanaat önderlerinin gastronomi turizmi hakkında görüşlerinin incelenmesi

Ertamay, Selin

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTAlthough gastronomy has always been a significant component of tourism products and tourist experience, with the changing tourist motivations and tourism trends gastronomy tourism has developed as a major type of alternative tourism all around the world since the 90s. Today, gastronomic values of the destinations attract many tourists and governments pay importance to gastronomy tourism as a tool in increasing for their tourism incomes. Social media is a digital platform that make individuals able to digitally interact with each other based on their interests. It has modified the way of communication, particularly among trav . . .elers. 'Social media influencers' are a new type of independent third-party advocate using forms of social media to influence the masses.ÖZETGastronomi her zaman turizm ürünlerinin ve turist deneyiminin önemli bir bileşeni olmasına rağmen, değişen turist motivasyonları ve turizm trendleri ile 90'lı yıllardan itibaren tüm dünyada önemli bir alternatif turizm türü olarak gelişmiştir. Günümüzde destinasyonların gastronomik değerleri birçok turisti kendine çekmekte ve devletler turizm gelirlerini artırmada bir araç olarak gastronomi turizmine önem vermektedir. Sosyal medya, bireylerin ilgi alanlarına göre birbirleriyle dijital olarak etkileşime geçmelerini sağlayan dijital bir platformdur. Özellikle gezginler arasında iletişim şeklini değiştirmiştir. 'Sosyal medya etkileyicileri', kitleleri etkilemek için sosyal medya biçimlerini kullanan yeni bir bağımsız üçüncü taraf savunucusu türüdür Daha fazlası Daha az

Investigation of gold nanoparticle doping onthe sensing properties of polypyrole based conducting polymer

Abdullah Bayram

Yüksek Lisans | 2014 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

Besides human health, toxic gases are harmful for both animal and plant health. Various concentrations cause so many fatal or permanent problems. Therefore, controlling toxic gases (carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia), and oxygen at the indoor environment is of vital importance. In this study, effect of gold nanoparticle doping on the gas sensing properties of pyrrole-based conductive polymers were investigated via acoustic wave and electrical based techniques. In this study, quartz crystal microbalance technique was used. Quartz Crystal Microbalance is a powerful technique for nano scale determination of the sorption properti . . .es of materials. According to Sauerbrey relation, the mass change on quartz crystal electrode cause a certain shift in the resonant frequency of a vibrating crystal oscillator. This shift can be monitored using QCM method. Being easily supplemented, synthesized, modified with different kinds of functional groups and improved gas sorption properties, conducting polymers are suitable for gas sensors. Polypyrrole, polypyrrole-ferrocene, polypyrrole-gold-ferrocene and polypyrrole-gold were synthesized except ferrocene and used along with pure ferrocene throughout this study. A series containing polypyrrole-based materials doped with gold nanoparticles were formed. Dispersions containing 0.1 g of each material in 20 mL dimethylformamide (DMF) were prepared and agitated for 1 h on magnetic stirrer. The dispersions were filtered out using zero – 450 nm mesh filters. 5 L from each of these dispersions were then drop-cast onto AT-cut gold-coated quartz crystal microbalance (QCM) electrodes. To yield higher conductance values, the prepared dispersions were directly drop-cast onto gold interdigitated (IDE) glass electrodes with 3 m interdigit spacing without filtering. The coated electrodes were dried on hot plate at 50 °C for 1 h to deposit thin-films. The thin-film coated electrodes were placed in an electromagnetically shielded test cell specifically designed for gas measurements. An array of computer controlled mass flow meters were used to maintain CO, CO2, O2 and NH3 gas flow into the test cell with alternately varying concentration levels ranging between 0 vol% to 100 vol% in predetermined intervals. Gas sensor responses of the thin-film coated QCM electrodes were assessed by measuring the frequency shift of the vibrating quartz crystal from its natural resonance frequency due to gas sorption onto the deposited thin-films. The frequency shift are evaluated according to value into adsorbed mass consistent with Sauerbrey relation. Responses from the interdigitated electrodes were assessed by measuring the resistance changes through the thin-film coating under a compliance current value of 1.0000 mA. xx Effect of gold nanoparticle doping on the gas sensing properties of pyrrole-based conductive polymers were investigated via quartz crystal microbalance and interdigitated electrode techniques. A sequence were created from PPy, Fc, PPy-Fc, PPy-Au and PPy-Fc-Au. Modification of PPy with ferrocene caused the sensitivity of the PPy-Fc material fell down with respect to bare PPy but increased with respect to bare Fc. After gold doping to PPy-Fc the sensitivity to CO2 increased with respect to PPy-Fc. Gold doping to PPy-Fc increased sensitivity to CO2, whereas gold doping to PPy decreased sensitivity to CO2 with respect to bare PPy. Modification of PPy with ferrocene, the sensitivity of the PPy-Fc material were increased, even though bare Fc showed low sensitivity value for NH3 gas. After gold doping to PPy-Fc the sensitivity to O2 was higher than bare PPy, Fc and PPy-Fc, but the sensitivity to NH3 decreased with respect to PPy-Fc giving sensitivity values close to bare PPy, whereas gold doping to bare PPy increased the sensitivity to O2 with respect to Fc and nearly was dropped to halve of the sensitivity to NH3. From the results show that PPy, PPy-Au, Fc, PPy-Fc are selective to NH3 with respect to the other gasses. ÖZET Toksik gazlar insan sağlığının yanında hem hayvanların hem de bitkilerin sağlığı için zararlıdır. Farklı konsantrasyonlar sağlık üzerinde çeşitli kalıcı veya ölümcül problemlere yol açarlar. Bu yüzden ortamdaki toksik gazların (karbon monoksit, karbon dioksit, amonyak) ve oksijenin ortamdaki kontrolü hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmada, altın nanoparçacık katkılamanın pirol tabanlı iletken polimerlerin gaz algılama özelliklerine olan etkisi akustik dalga tekniği ve elektriksel ölçüm yöntemleriyle incelenmiştir. Bu çalışmada, kuartz kristal mikrobalans metodu kullanılmıştır. Kuartz kristal mikrobalans, nanogram mertebesinde, malzemelerin gaz tutma özelliklerini inceleyebileceğimiz bir tekniktir. Sauerbrey ilişkisine göre, kristal elektrotundaki kütle değişimi, titreşen kristal elektrotta belirli bir frekans kaymasına neden olur. Bu değişim QCM metodu ile ölçülebilir. İletken polimerlerin kolayca katkılanabilmesi ve sentezinin kolay olması ayrıca kolayca farklı fonksiyonel grupların bağanabilmesi ile gaz adsorplama özellikleri iyileştirilebilir olması gaz sensor uygulamaları için uygun malzemelerdir. Bu çalışmada, polipirol temelli olarak sentezlenmiş ve altın nanokatkılanmış olan malzemelerden seri oluşturulmuştur. Polipirol, polipirol-ferrosen, polipirol-altın- ferrosen, polipirol-altın ve ferrosen çalışmada kullanılmıştır. Herbir malzemenin 10 miligramı 20 mililitre dimethylformamide (DMF) içinde dispersiyonları hazırlanmıştır. Bu dispersiyonlar manyetik karıştırıcıda bir saat karıştırılmış ve filtre aralığı maksimum 450 nanometre olan filter ile süzülmüştür Herbir malzemenin dispersiyonu 50 mikrolitre A-T kesim kuartz kristal elektroduna damlatma ile kaplama metodu ile kaplanmıştır.Daha iyi iletkenlik alabilmek için 3 mikrometre aralıklı taraklı altın elektrotlar üzerine malzemeler filtre edilmeden damlatılmıştır. Oluşturulmuş olan filmler sıcak tabaka üzerinde 50 0C bir saat süre ile kurutulmuştur. İnce film kaplı elektrotlar, gaz ölçümlerinin yapılabilmesi için tasarlanmış, elektromanyetik alan korumalı test hücresi içine yerleştirilmiştir. Bilgisayar kontrollü kütle akışmetreler ile önceden belirlenen zaman aralıklarında hacmen %0 ve %100 arasında değişebilen konsantrasyonlarda, ortama CO, CO2, O2 ve NH3 gazları gönderilmiştir.Gönderilen gazın QCM electrodundaki film yüzeyine adsorbe veya absorbe olmasına bağlı olarak rezonans frekansında kaymalar ölçülüp, Sauerbrey denklemine göre adsorbe olan gaz miktarı belirlenmiştir. Iç içe geçmiş taraklı elektrotlardan gaza bağlı ve 1 mikroamper akım sınırlaması olarak sonuçlar alınmıştır. xxiii İç içe geçmiş taraklı elektrot ve QCM tekniği kullanılarak altın katkılamanın polipirol tabanlı iletken polimerlerin gas algılama özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. PPy, Fc, PPy-Fc, PPy-Au ve PPy-Fc-Au dan bir seri oluşturulmuştur. Polipirolün Fc ile modifikasyonu, PPy-Fc’nin duyarlılığı PPy ye göre azalmış fakat Fc ye göre artırmıştır. PPy-Fc altın katkılamakla CO2 e duyarlılık PPy-Fc ye göre artmıştır. Karbondioksite karşı olan duyarlılık, PPy-Fc altın katkılamakla artmış fakat PP ye altın katkılamakla PPy ye olan duyarlılık azalmıştır. Amonyak gazına karşı olan duyarlılık polipirolun ferosenle modifikasyonu ferosene göre artmış. Oksijene karşı olan duyarlılıkaltın katkılanmış PPy-Fc de PPy, Fc ve PPy-Fc ye göre daha fazladır fakat amonyağa karşı olan duyarlılık katkılama ile polipirole yakın bir sonuç çıkmıştır ama bunu yanın da oksijene olan duyarlılık altın katkılama ile ferosen ile modifikasyona göre artmıştır. Sonuçlara göre PPy, PPy-Au, Fc, PPy-Fc amonyağa karşı seçici davranmıştır Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.