Filtreler
Filtreler
Bulunan: 17 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [12]
Tez Danışmanı [1]
Yayıncı [4]
Yayın Tarihi [4]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [4]
Araştırmacılar
Kanser Ağrısında Aromaterapi Kullanımı

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.397 - 402

ÖZ Kanser, birçok ülkede ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Kanser hastaları, hastalıktan veya tedaviden kaynaklı dispne, yorgunluk, bulantı-kusma ve ağrı gibi birçok sorunla mücadele etmektedir. Dünyada 32 milyon kanser hastasının %30-%50’si orta ve şiddetli düzeyde ağrı yaşamaktadır. Kontrol edilemeyen ağrı nedeniyle hastalar daha sık hastaneye başvurmakta ve hastane yatışı yapılmaktadır. Aromaterapi, kanser hastalarının hastalık veya tedavi nedeniyle yaşadıkları sorunlarla baş etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan, yan etkileri az ve ucuz tamamlayıcı ve alternatif uygulamalardan biridir. Literatürde aromaterapi u . . .ygulamasının, kanser hastalarında görülen semptomların giderilmesinde en sık kullanılan tamamlayıcı ve alternatif uygulamalardan biri olduğu gösterilmiştir. Bu derlemenin amacı kanser ağrısı olan bireylerde nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemlerinden biri olan aromaterapiyle ilgili literatür ışığında genel bir bilgilendirme sağlamaktır ABSTRACT Cancer ranks second among causes of death in the World. Cancer patients struggle with many problems caused by illness or treatment such as dyspnea, fatigue, nauseavomiting, and pain. 30-50% of 32 million cancer patients in the world experience moderate and severe pain. Because of uncontrollable pain, patients are admitted to the hospital more often and hospitalized. Aromatherapy is one of the complementary and alternative applications that aim to help cancer patients to cope with the problems they experience due to illness or treatment. It is inexpensive and has less side effects. In the literature, it has been shown that aromatherapy application is one of the most common methods to relieve the symptoms seen in cancer patients. The aim of this literature review is to provide general information about aromatherapy, which is one of the non-pharmacological pain relief methods for individuals with cancer pain Daha fazlası Daha az

Biochemical Relationship Between Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and COVID-19 And Effects Of Glutathione Supplements

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.403 - 407

ABSTRACT Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is an enzyme in the pentose phosphate pathway involved in the production of the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH). One of the most common inherited enzyme abnormalities is G6PD deficiency. G6PD enzyme deficiency facilitates human coronavirus infection due to glutathione (GSH) depletion. Depletion of glutathione due to blockage of the pentose phosphate pathway can hardly preserve the oxidative and anti-oxidative balance. GSH protects the body from the harmful effects of oxidative damage from excess reactive oxygen radicals. Levels of GSH, the key ant . . .ioxidant protector in all tissues, could be critical in quenching the exacerbated inflammation that triggers organ failure in the new coronavirus disease (COVID-19). Since several amino acids intersect with the GSH pathway, changing the concentrations of these amino acids directly or indirectly can alter cellular GSH homeostasis. Supplementation of amino acids and as well as the implementation of diet strategies offer safe and non-invasive strategies for improving GSH status and protect the body from oxidative stress in various diseases and conditions. The purpose of this review is to examine the biochemical relationship between G6PD deficiency and COVID-19 and the effect of GSH on this disease. ÖZ Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD), indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADPH) formunun üretiminde yer alan pentoz fosfat yolağındaki enzimdir. G6PD eksikliği, en yaygın kalıtsal enzim anormalliklerinden biridir. G6PD enzim eksikliği, glutatyon tükenmesine bağlı insan koronavirüs enfeksiyonunu kolaylaştırır. Pentoz fosfat yolunun blokajı nedeniyle glutatyonun (GSH) tükenmesi, oksidatif ve antioksidatif dengeyi zorlukla koruyabilir. GSH, vücudu aşırı reaktif oksijen radikallerinden kaynaklanan oksidatif hasarın zararlı etkilerinden korur. Tüm dokulardaki temel antioksidan koruyucu olan GSH seviyeleri, yeni koronavirüs hastalığında (COVID-19) organ yetmezliğini tetikleyen alevlenen inflamasyonu söndürmede kritik olabilir. Birkaç amino asit GSH yolağı ile kesiştiğinden, bu amino asitlerin konsantrasyonlarını doğrudan veya dolaylı olarak değiştirmek hücresel GSH homeostazını değiştirebilir. Amino asitlerin takviyesi ve diyet stratejilerinin uygulanması, çeşitli hastalık ve koşullarda GSH durumunu iyileştirmek ve vücudu oksidatif stresten korumak için güvenli ve invazif olmayan stratejiler sunar. Bu derlemenin amacı, G6PD eksikliği ile COVID-19 arasındaki biyokimyasal ilişkiyi ve GSH’ın bu hastalık üzerindeki etkisini incelemektir Daha fazlası Daha az

COVID-19 Salgını; Acil Müdahale Gerektiren Kardiyopulmoner Durumlar ve Hemşirelik Bakımı

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.409 - 414

ÖZ Başladığı andan itibaren dünyadaki tüm ülkelerin gündemine oturan COVID-19 hem insandan insana hızla bulaşması hem de ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle küresel bir tehdit oluşturmuştur. Salgın özellikle yaşlı ve komorbit hastalığı bulunan bireylerde şiddetli ve tehlikeli seyretmektedir. Bu nedenle salgının bulaşından itibaren bireyin değerlendirilmesi, hem birey hem de çevresi için gerekli tıbbi önlemlerin alınması hayatta kalım için oldukça önemlidir. Özellikle COVID-19 salgınının neden olduğu acil kardiyopulmoner durumları değerlendirmek ve hızlı bakım yöntemlerini organize etmek tüm hastalar için standart olmalıdır. Bu . . . standart bakımın sağlanmasında kilit rol oynayan hemşireler, salgınla mücadelede en önde savaşan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler üstlendikleri bu rol ile bilgi ve becerilerini kullanarak tanı ve bakım sürecinde hastada oluşabilecek komplikasyonları azaltabilir. Bu derlemenin amacı; COVID-19 salgınında acil müdahale gerektiren kardiyopulmoner durumlar ve hemşirelik bakımı hakkında hemşirelere destek olacak bakım bilgileri vermektir. ABSTRACT COVID-19, which has been on the agenda of all countries all over the world since its inception, posed a global threat due to its rapid transmission from person to person and high mortality rates. The outbreak is especially severe and dangerous in elderly and comorbid individuals. Therefore, the evaluation of the individual and the necessary medical measures for both the individual and the environment are very important for survival since the outbreak. In particular, evaluating cardiopulmonary emergencies caused by the COVID-19 outbreak and organizing rapid care methods should be standard for all patients. Nurses who play a key role in providing this standard care are health professionals fighting the epidemic. With this role, nurses can reduce the complications that may occur in the patient during the diagnosis and care process by using their knowledge and skills. The purpose of this review is; to provide care information to support nurses about the cardiopulmonary conditions requiring urgent intervention and nursing care in COVID-19 outbreak Daha fazlası Daha az

Bir Terapi Yöntemi Olarak Fotoğraf Sanatının Geriatride Kullanımı

FİKRİ SALMAN

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.427 - 433

ÖZ Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile yaşlılığın doğal süreçleri ve hastalıkların tedavisinde pek çok farklı biyopsikososyal tedavi ve terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Sanatın bir terapi ve tedavi aracı olarak kullanımı da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Sanat alanlarında pek çok branş terapi amacıyla kişinin ilgi alanına göre kullanılmaktadır. Bu alanların başında, resim, seramik, ebru, müzik, fotoğrafçılık gibi sanat türleri gelmektedir. Özellikle geriatri alanında uygulanacak sanat türlerinin kişiye özel olması önem taşımaktadır. Bu derlemede fotoğraf sanatının geriatrik vakalarda terapi amacıyla kullanımı ele alınmış, beklene . . .n muhtemel terapi sonuçları üzerinde durulmuştur. Fotoğraf çekimi yaşlı bireylerin iç ve dış dünyaya yönelik merak ve kontrol duygusu geliştirmelerine yardımcı olur. Fotoğraf çekimi sırasında çekilecek nesnenin aranması, kurgulanması, pozisyonu ve konumunun belirlenmesi fiziksel olarak var olma hissini arttırır. Ayrıca; dikkat, hafıza, planlama, problem çözme, soyutlama gibi işlevselliği arttırıcı yeteneklerinin, yani psikomotor becerilerinin gelişimine imkân tanır. Fotoğrafın fiziksel varlığı ve dışsal dünyanın temsilini harekete geçirme özelliği, gerçeklikte zemin oluşturma ile birlikte içsel kaos durumlarıyla baş edebilme imkanı tanır. Fotoğraf çekiminde tematik çalışmalar yaptırılarak yaşlı bireylerin hayata katılımı ve iyilik hali desteklenip, güvenli bir şekilde terapötik etkilerinden faydalanılabilir. Bu terapinin etkilerinin daha detaylı inceleneceği ileriki bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. ABSTRACT Many different biopsychosocial treatment and therapy methods are applied in the protection and maintenance of health, the natural processes of aging and the treatment of diseases. The use of art as a therapy and treatment is also becoming more and more common. Many branches of art are used for therapy according to the interest field of the person. Art types such as painting, ceramics, marbling, music and photography are at the forefront of these branches. Especially in the field of geriatrics, it is important that the branch of art to be used is determined individually. In this review, the use of photography for therapy in geriatric cases was discussed, and the expected possible therapy results are emphasized. Photographing helps older individuals develop a sense of curiosity and control towards the inner and outer world. Searching for the object to be shot, editing, and determining its position and location during the photo shoot increases the sense of physical existence. Moreover, it allows the development of psychomotor skills such as attention, memory, planning, problem solving, and abstraction. Together with creating a ground in reality, the physical presence of the photograph and its ability to activate the representation of the external world provides the opportunity to cope with internal chaos situations. It is possible to support the participation and well-being of elderly individuals in life by having thematic studies in the photo shoot and to benefit from their therapeutic effects in a safe way. Further scientific studies are needed to examine the effects of this therapy in more detail Daha fazlası Daha az

COVID-19 Salgını Karşısında Sağlık Okuryazarlığının Katkısı ve Önemi

FİKRİ SALMAN

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.423 - 426

ÖZ Günümüzde sağlık okuryazarlığının ilerlemesi, hızlı önleme ve acil eylemleri gerekli kılan COVID-19 salgını gibi acil durumlara bireylerin ve toplumların hazırlanmasını sağlamak için çok önemli hale gelmektedir. Salgın yayıldıkça, insanlar belirsizliğe hazırlanırken kendilerini ve ailelerini nasıl koruyacaklarını bilmek istemektedir. Yapılan birçok araştırma, bu zor ve belirsiz zamanlarda iyi sağlık okuryazarlığının hayatta kalmak için önemine dikkat çekmektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyi iyi olanlar genellikle sağlıklarını iyi olmayanlardan daha etkili bir şekilde yönetebilmektedir. Bu derlemenin amacı, COVID-19 salgını sıras . . .ında bireylerin sağlık davranışlarını etkilediği düşünülen sağlık okuryazarlığının katkısı ve önemini incelemektir. ABSTRACT Nowadays, the development of health literacy is becoming crucial to prepare individuals and communities for emergencies such as the COVID-19 pandemic that requires rapid containment and urgent actions. As the outbreak spreads, people want to know how to protect themselves and their families while they preparing for uncertainty. Many studies have emphasized the importance of good health literacy for survival in these difficult and uncertain times. Those with good health literacy are generally able to manage their health more effectively than those who are not. The purpose of this review is to examine the contribution and importance of health literacy, which is thought to affect health behaviors of individuals during the COVID-19 pandemic Daha fazlası Daha az

Sarkopenide Beslenmenin Rolü

GÜLŞAH KANER TOHTAK | ÇAĞLA AYER

Gözden Geçirme | 2022 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi7 ( 2 ) , pp.441 - 445

Sarkopeni, yaşa bağlı olarak kas kütlesi ve fonksiyonundaki kayıp olarak tanımlanmaktadır. Sarkopeniden korunmada ve sarkopenin tedavisinde beslenmenin önemli bir rol oynadığını öne süren kanıtlar giderek artmaktadır. Bu derleme, sarkopeni ile ilişkili olabilecek besin ögelerini güncel literatür doğrultusunda irdelemeyi amaçlamıştır. Protein, n-3 yağ asitleri, antioksidan vitaminler (A, E ve C vitamini) ve D vitamini ile bazı minerallerin (kalsiyum, selenyum, magnezyum, çinko) alım miktarlarının yeterli olması sarkopeniden korunmada ve sarkopeninin tedavisinde oldukça önemli görünmektedir. Sarcopenia is defined as the age-related lo . . .ss of muscle mass and function. There is an increasing evidence suggesting that nutrition plays an important role in the prevention and treatment of sarcopenia. This review aimed to determine the nutrients that may be associated with sarcopenia in line with the current literature. Sufficient intake of protein, n-3 fatty acids, antioxidant vitamins (vitamins A, E and C) and vitamin D and some minerals (calcium, selenium, magnesium, zinc) seems to be very important in the prevention and treatment of sarcopenia Daha fazlası Daha az

Hakkı KARAŞAHIN Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat -Gördes Örneği-

EMİNE PALTA

Gözden Geçirme | 2016 | Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi ( 3 ) , pp.159 - 161

Hakkı KARAŞAHIN Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat -Gördes Örneği- Ankara: Birleşik Yayınevi, 2007; 341 s.

Mircea ELIADE Mitlerin Özellikleri

EMİNE PALTA

Gözden Geçirme | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi. ( 3 ) , pp.155 - 158

Mircea ELIADE Mitlerin Özellikleri Fransızca aslından çev. Sema RIFAT, İstanbul: Alfa Yayınları, 2016; 269 s.

İlhan KUTLUER : Felsefi Gök Kubbemiz

MEHMET DEMİR

Gözden Geçirme | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi ( 5 ) , pp.121 - 124

Günümüz okuyucusuna İslam düşüncesinin temel unsurlarını tanıtmayı amaçlayan ve kendisinin Yitirilmiş Hikmeti Ararken kitabının bir devamı niteliğinde olan Felsefi Gök Kubbemiz, yazarın çeşitli zamanlarda kaleme alınmış beş adet makalesinden oluşmaktadır. Aynı zamanda İlhan Kutluer’in uzun süren akademik serüveninin bir özeti olma hüviyetini de haiz elimizdeki kitap, İz Yayıncılık tarafından 1000. kitap olarak 2017 yılında yayımlanmıştır.

Tijana KRSTIC : Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları (15-17 Yüzyıllar) İngilizceden çev. Ahmet Tunç Şen, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2015, 301 sayfa, ISBN: 978-605-105-142-0

ZARİFE ALBAYRAK

Gözden Geçirme | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi ( 5 ) , pp.117 - 120

Tijana Krstic, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları (15-17 Yüzyıllar), İngilizceden çev. Ahmet Tunç Şen, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2015, 301 sayfa, ISBN: 978-605-105-142-0


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.