Filtreler
Filtreler
Bulunan: 128 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [20]
Tez Danışmanı [20]
Yayıncı [10]
Yayın Tarihi [8]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Araştırmacılar
Uluslararası sermaye akımlarını belirleyen faktörler : G-20 çalışması

Erdem Öncü

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETUluslararası sermaye hareketleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için gelişmiş ekonomileri yakalamada önemli bir faktördür. Ülkelere yapılan yatırımlar sadece sermaye geçişini sağlamamakta aynı zamanda bilgi ve teknoloji geçişini de sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki ekonomik liberalleşme akımları sonucunda, bu rekabet daha da artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada sermaye akışının nedenleri araştırılmıştır.Bu çalışma G-20’de bulunan 17 ülkenin 2003-2016 yılları arasındaki verileri üzer . . .ine yapılmıştır. Sermaye akışını etkileyen faktörler 2 farklı bağımlı değişken ve 5 teori ile araştırılmıştır. Bu 5 teorinin haricinde alanyazın çalışması sonucunda oluşturulan 4 model de incelenmiştir. Yanlılığı düzeltilmiş LSDV sonuçlarına göre, yabancı yatırımcıları çeken en önemli faktörlerin ekonomik faktörler olduğu özellikle de ekonomik büyüklük faktörünün etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel olarak doğrudan yabancı yatırımları ve dolaylı yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir.ABSTRACTInternational capital movements are an important factor in catching advanced economies for underdeveloped and developing countries. Investments in countries not only provide capital transition but also provide information and technology transition. Developing countries are experiencing intense competition among developing countries to attract international capital to their own countries. Especially after 1980's economic liberalization movements, this competition has increased. In this context, the reasons of capital flow were investigated.This study was conducted on 17 countries in G-20 between 2003-2016. The factors affecting the capital flow were investigated with 2 different dependent variables and in the context of 5 theories. In addition to the 5 theories, four other models which were formed as a result of literature studies were examined. According to the results of bias corrected LSDV, it is seen that the most important factors that attract foreign investors are economic factors. Economic size is most important one of these factors. In general, it can be said that the factors affecting foreign direct investments and indirect foreign investments are different Daha fazlası Daha az

Bilgi yönetimi konulu yayınların değerlendirilmesine ilişkin betimsel bir araştırma

Taşbaş Ustaoğlu, Esra

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBilgi Yönetimi, teknik ve sosyal boyutları olan örgütlerin geleceğine yön veren önemli bir iştir. Bununla birlikte bilgi yönetimi çoğunlukla, enformasyon teknolojileri uzmanları ve yöneticilerinin alanı olarak algılanmaktadır. Bunun yanı sıra kavramın benzerlerinden net olarak ayrılamaması, bilgi yönetimi süreçlerine olumsuz etki yapmaktadır. Diğer bir deyişle, her ne kadar enformasyon sistemlerinin yaygın kullanımı ve büyük veri analizleri, karar süreçlerinde aktif rol oynasa da sosyal boyutu göz ardı edilen bilginin eksik kalacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda söz konusu çalışmada bilgi yönetimi araştırmalarının odaklandığı nok . . .taların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Amaç doğrultusunda öncelikle üniversite kütüphanesi üzerinden (lib.ikc.edu.tr) “Bilgi Yönetimi” alanındaki çalışmalar taranmıştır. Bu çalışmaların farklı bilimsel alanlara göre dağılımları belirlenmiş, “Sosyal Bilimler” kapsamında yer alan “İşletme ve Yönetim” alanındaki bilgi yönetimi konulu çalışmaların odaklandıkları hususlar incelenmiştir.ABSTRACTKnowledge Management is an important business which has technical and social dimensions, and directs the future of organizations. However, knowledge management is often perceived as the field of information technology experts and managers. The fact that the concept cannot be clearly separated from similar ones has a negative impact on knowledge management processes. In other words, although widespread use of information systems and big data analyzes play an active role in decision-making processes it is thought that knowledge without social dimension will be insufficient. In this context, a study has been designed to determine the focus of researches on knowledge management.First, publications in the field of “Knowledge Management” were searched through the university online library (lib.ikc.edu.tr). The distribution of these studies according to the different scientific areas was determined and the studies focusing on knowledge management, in the field of Business and Management within the scope of Social Sciences, were examine Daha fazlası Daha az

A geospatial planning and management system for somalia’s local water resources (Shabelle river hiiran region) Etiyopya-Somali bölgesinde kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik tarzları ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Omar, Abdirahman Ahmed

Doktora Tezi | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETBu çalışma Etiyopya Somali Bölgesinde Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu kuruluşlardaki algılanan liderlik tarzları ve çalışanların örgütsel bağlığını anlatmak için bir açıklayıcı ardışık karma yöntem uygulanmıştır. Sonuçları örneklerle açıklamak için 17 farklı Kar Amacı gütmeyen kuruluşta çalışan 136 çalışan ve denetçilere yapılan niceliksel ankette alınan cevaplar ve 7 liderle yapılan geniş kapsamlı mülakatlar kullanılmıştır. Niceliksel veriler SPSS 21 versiyon yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ana değişkenlerinin tanımlayıcı duruml . . .arı ve demografik özelliklerinin özetleri elde edilmiş ve daha sonra sunulmuştur. Ayrıca araştırmacı bağımsız değişkenleri temsil eden liderlik tarzları ve bağımsız bir değişken olarak çalışanların örgütsel bağlılığı ile korelasyon analizleri aracılığıyla çalışma değişkenleri arasındaki ilişkinin gücü ve yönünü incelemiştir. Niceliksek veriler geniş kapsamlı görüşmelerin katılımcıları tarafından verilmiş olan cevapların içerik analizi yoluyla incelenmiştir ve daha sonra elde edilen sonuçlar doğrudan alıntı ve açıklamalı yorumlar olarak sunulmuştur. Bu kuruluşlardaki çalışanlar ilgili liderlerinin dönüşümsel davranışlardan daha çok etkileşimsel ve serbest bırakıcı (laissez-faire) davranışlar sergilediğini algılama eğilimindedirler. Hem niceliksel hem de niteliksel geniş kapsamlı görüşmelerden elde edilen kanıtların üstünlüğü kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik tarzları ve çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi oluşturmaktadır.ÖZETThe present study investigates the relationship between leadership styles and organizational commitment among employees working at NGOs in the Ethiopian Somali Region. An explanatory sequential mixed method has been used to disclose the dominant style and corresponding employees' organizational commitments. The responses from quantitative survey of 136 employees and supervisors working in 17 different NGOs and in-depth interviews held with 7 leaders have been used to illustrate results. The quantitative data were analyzed by using the SPSS 21 version software. Summaries of demographic characteristics and descriptive states of main variables of the study were obtained and then presented. Moreover, the researcher examined the directions and strengths the association among the study variables through correlation analyses with leadership styles representing the independent variables and employees' organizational commitment as a dependent variable. The qualitative data were examined through content analyses of the responses provided by the participants of the in-depth interviews and results obtained thereafter were presented in the form of direct quotation and explanatory interpretations. Employees in these organizations tend to perceive that their respective leaders were displaying more of transactional and laissez-faire than transformational behaviors. The preponderance of evidences from both quantitative survey and qualitative in-depth interviews establish the connection between the leadership styles and organizational commitment among employees working in these NGOs Daha fazlası Daha az

Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî adlı tefsirinde belâgat uygulamaları

Altuntaş, Muhammed Eser

Doktora Tezi | 2022 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma Fatih Sultan Mehmed’in hocası ve Osmanlı Devleti’nin dördüncü şeyhülislâmı olan Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî adlı tefsirinin belâgat uygulamaları açısından incelenmesidir. Belâgat bir sözü yerine ve muhatabın durumuna uygun olan en doğru ifadeyle aktarmaktır. Kur’ân-ı Kerîm dil özellikleri yönüyle kendine has belâgat üslûbuna ve üstün bir ifade gücüne sahiptir. Molla Gürânî Kur’ân’daki lafızların ve terkiplerin yapısal ve anlamsal özelliklerini sarf ve nahiv yönüyle ele alır. Belâgat kavramlarından istifade ederek ayetlerdeki mana vurgusunu ortaya koyar. Ayetlerde tercih edilen ifade b . . .içimlerindeki mananın bilişsel ve duyuşsal boyutunun muhataba yansıması üzerinde durur. Terkiplerdeki söz dizimi farklılıklarının delalet ettiği anlam genişliğine değinir.ABSTRACTThis study analyses the rhetorical methods of the book of Ghāyah al-Amānī which is written by Molla Gurānī who was the fourth sheikh al-islām and master of the Ottoman Sultan Mehmet II the Conqueror. Rhetoric can be described as an art of eloquence to choose the appropriate expression for the situation and to the collocutor. The Quran has such a unique grammatical structure that has a charactheristic eloquence and superior expressiveness. Molla Gurānī analyses the syntatic and semantic features of wording and phrases in the Quran by as-sarf and an-nahw. He explains the semantic focus of the verses using the rhetorical concepts. He emphasizes the chosen form of expressions and the cognitive and affective reflections of it to the collocutor. He points out the syntactic differences of it which results in the extension of meaning Daha fazlası Daha az

The role of local food festivals in destination branding, Denizli example Destinasyon markalaşmasında yerel yiyecek festivallerinin rolü, Denizli örneği

Aktürk, Hatice

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETDestinasyonlar artan rekabet koşulları içinde üstünlüğü sağlamak için markalaşma yoluna gitmektedirler. Bu süreçte en sık ihtiyaç duyulan şey, markalaşma sürecine giren destinasyonun ön plana çıkartacağı yerel, kültürel ve turistik değerlerdir. Türkiye'de geleneksel özellikler taşıyan ve yerel ve kültürel birtakım değerleri yaşatmak ve tanıtmak için farklı temalarda birçok festival düzenlenmektedir. Bu festivaller içinde önemli bir yere sahip olan yerel yiyecek festivalleri, destinasyona ekonomik katkı sağlamaktadır. Yerel yiyecek festivalleri, ürünlerin hasat edilmesi, pişirilmesi ve hazırlanması sürecini kapsayarak turistlerin . . . ilgisini çekmekte ve destinasyon markalaşmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında Denizli ili ilçelerinde yer alan yerel yiyecek festivallerinin destinasyon markalaşmasındaki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilk olarak araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymak için turizm literatüründe yer alan yiyecek festivalleri ile ilgili çalışmaların alanları bibliometrik analiz tekniği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlere sahip önemli destinasyonları arasında yer alan Denizli ili ve ilçelerinde uzun yıllardan beri düzenlenmekte olan yerel yiyecek festivallerinin organizatörleri ve yerel paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile festival organizatörlerinin ve yerel paydaşların, ilçelerinde düzenledikleri yiyecek festivallerinin durumu, özellikleri ve destinasyon markalaşmasındaki rolü ile ilgili veriler elde edilmiştir. Bu analizler sonucunda Denizli ili ilçelerinde uzun yıllardan beri devam etmekte olan 5 yerel yiyecek festivalinin destinasyon markalaşmasındaki rolüne ilişkin bulgular ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlardan biri olarak ulusal alanda yiyecek festivalleri veya destinasyon markalaşmasında yiyecek festivalleri başlıklı çalışmanın olmamasıdır. Nitel araştırma ile elde edilen bulgular sonucunda ise Denizli ili ilçelerinde düzenlenen yerel yemek festivallerinin destinasyon markalaşmasında rolü olmadığı saptanmıştır. Çalışmada bu bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.ABSTRACTIt prefers branding to gain superiority in the increasingly competitive conditions of destinations. What is most frequently needed in this process is the local, cultural and touristic values that the destination entering the branding process will bring to the fore. In Turkey, many festivals with different themes are organized in order to keep alive and promote some traditional, local and cultural values. Local food festivals, which have an important place among these festivals, provide an economic contribution to the destination. Local food festivals are thought to attract tourists and contribute to destination branding by covering the process of harvesting, cooking and preparing the local products. The scope of the research is to examine the role of local food festivals in the districts of Denizli in destination branding. For this purpose, firstly, the fields of studies on food festivals in the tourism literature were tried to be determined by using the bibliometric analysis technique in order to reveal the originality of the research. Afterwards, in-depth interviews were held with local food festivals, organizers and local stakeholders in Denizli province districts, which are among the important destinations with historical, cultural and touristic values in Turkey. With the content analysis, data were obtained about the status, characteristics and role of the destination branding of the food festivals organized by the festival organizers and local stakeholders in their districts. As a result of these analyzes, the findings regarding the role of the 5 local food festivals that have been going on for many years in the districts of Denizli province in the destination branding have been revealed. One of the results obtained in the research is that there is no study titled food festivals or food festivals in the national area in destination branding. As a result of the findings obtained as a result of the qualitative research, it was determined that the local food festivals held in the districts of Denizli province do not have a role in destination branding. In the study, evaluations were made regarding these findings, and suggestions were presented Daha fazlası Daha az

Ar&Ge stratejilerine yönelik teknoloji istihbaratı model önerisi: enerji depolama teknolojileri örneği Technology intelligence model for R&D strategies: energy storage technologies

Kırbaç, Aynur

Doktora Tezi | 2022 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETTeknoloji istihbaratı firmaların teknolojik ve stratejik kararlarını desteklemek için teknolojik gelişimler hakkında bilgi toplama, analiz etme ve ihtiyaç duyulan bilgileri gerekli mercilere iletme ile ilgili tüm faaliyetleri kapsaması şeklinde yorumlamaktadır. Böylece firmalar global ölçekte teknolojik gelişimleri yakından takip ederek teknolojilerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilecek, doğru Ar&Ge yatırımları yapabilecek ve kolaylıkla rekabet üstünlüğü sağlayabileceklerdir. Tüm bu nedenlerden dolayı çalışmanın amacı, teknoloji istihbaratı araçları kullanılarak firmaların Ar&Ge projelerini önceliklendirebileceği bir kara . . .r destek sistem modeli geliştirmektir.ABSTRACTTechnology intelligence is related to collecting and analyzing data andinformation about technological developments in order to support the strategic decisions of companies. Thus, companies will be able to closely monitor technological developments on a global scale, identify the strengths and weaknesses of technologies, make the right R&D investments and easily gain a competitive advantage. For all thesereasons, the aim of the study is to develop a decision support system model in which companies can prioritize their R&D projects using technology intelligence tools. In this model, the technology development envelope, hierarchical decision model, patent analysis, bibliometric analysis and social network analysis, which are among the technology intelligence methods, were used in a hybrid way Daha fazlası Daha az

A research on the moderating role of ethical leadership in relationship between person- organization fit and organizational commitment in accomodation operations Konaklama işletmelerinde kişi örgüt uyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide etik liderliğin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma

Sidal, Öznur

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Social Sciences

ABSTRACTEmployees in accommodation establishments are an important production factor and they affect establishment performance and competitive power of the establishment. Because of this reason, efforts should be made in order to attract qualified employees to the organization and to ensure their organizational commitment. One of the important factors for ensuring organizational commitment is the ethical leaders who create environments that support, motivate, encourage and develop their subordinates in organizations with their reliable, honest, fair and principled behaviours. Another factor that increases organizational commitment i . . .s the existence of fit between the goals and values of the organizations and the goals and values of the employees. This concept, known as the concept of person-organization fit, has a positive effect on the performance of employees and the organizational success. The main purpose of this study within this context is to determine the relationship between the organizational commitment levels of employees in accommodation establishments and person-organization fit in Izmir. And to determine whether ethical leaders have a moderating role and present the degree of influence in aforementioned relationship. In other words, the purpose is to explain which ones of the dimensions of organizational commitment are associated with the dimensions of the employee-organization fit and ethical leadership, which dimensions of ethical leadership are associated with the dimensions of person-organization fit, and the iv moderating effect of ethical leadership between these two variables. The model of the research was developed based on the relevant literature in the direction of this purpose.ÖZETKonaklama işletmelerinde işgörenler, önemli bir üretim faktörüdür ve işletme performansını ve işletmenin rekabet gücünü etkilemektedir. Bu sebeple nitelikli işgörenlerin örgüte çekilmesi ve örgütsel bağlılıklarının sağlanması için çaba sarfedilmesi gerekmektedir. Örgütsel bağlılığın sağlanması için önemli faktörlerden biri, güvenilir, dürüst, adil ve ilkeli davranışlarıyla örgütlerde astlarını destekleyen, motive eden, cesaretlendiren ve gelişimlerini sağlayan ortamları yaratan etik liderlerdir. Örgütsel bağlılığı arttıran bir diğer faktör ise örgütlerin amaç ve değerleri ile işgörenlerin değer ve hedefleri arasındaki uyumun varlığıdır. Kişi-örgüt uyumu kavramı olarak bilinen bu kavram çalışanların performansı ve örgütün başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı İzmir ilindeki konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin kişi örgüt uyumu ile ilişkisini belirlemektir. Bu ilişki içerisinde de etik liderlerin düzenleyici rolünün olup olmadığını ve etki derecesini ortaya koymaktır. Başka bir tanımlama ile amaç, örgütsel bağlılık boyutlarından hangilerinin, işgörenlerin kişi -örgüt uyumu ve etik liderlik boyutlarıyla ilişkili olduğunu, etik liderlik boyutlarının hangilerinin kişi örgüt uyumunun boyutları ile ilişkili olduğunu ve etik liderliğin iki değişken arasındaki düzenleyicilik etkisini açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literature dayandırılarak araştırmanın modeli geliştirilmiştir Daha fazlası Daha az

Dijital dönüşümün vergilendirme üzerine etkisi ve Türkiye’de uygulanabilirliği

Kabayel, Melih

Doktora Tezi | 2022 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETEndüstri 4.0 ve dijital teknolojilerin getirdiği dijital dönüşüm hareketi, ulusal ve uluslararası boyutta disiplinler arası etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu etkiler ile birlikte dijital dönüşüm, ekonomik, sosyal, idari ve mali sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle, dijital dönüşümün etki ve sonuçlarının ortaya konulması ve anlaşılması önem arz etmektedir. Çalışmada, dijital dönüşüm ele alınarak, disiplinler arası bir bakış açısıyla, dijital dönüşümün etkileri ve ortaya çıkardığı/çıkarabileceği sonuçlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde disiplinler arası bakış açısı hâkim olup, Endüstri 4.0 ve . . . dijital dönüşüm süreci ele alınmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, maliye bilimi özelinde dijital dönüşüm ele alınarak vergilendirme üzerine olan etkileri uluslararası boyutta ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın ikinci bölümünde, dijital dönüşüm sonrası birçok ülkede uygulanan/uygulanması planlanan yeni nesil dijital vergiler de ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, ikinci bölümdeki uluslararası bakış açısı, ulusal olarak Türkiye özelinde ele alınmıştır. Son olarak, robot vergisi ele alınıp uygulanabilirliği tartışılmıştır.ABSTRACTThe digital transformation movement brought by Industry 4.0 and digital technologies causes national and international disciplinary effects to occur. With these effects, digital transformation, economic, social, administrative and financial results. Therefore, it is important to establish and understand the effects and results of the digital transformation. In the study, the effects of digital transformation and the consequences that it can bring out are emphasized, from an interdisciplinary perspective, by considering digital transformation. In the first part of the study, the interdisciplinary perspective is dominant and Industry 4.0 and the digital transformation process are discussed. In the second part of the study, digital transformation in the finance science has been handled and its effects on taxation have been tried to be revealed on an international scale. In addition, in the second part of the study, the new generation digital taxes applied/planned to be implemented in many countries after digital transformation are also discussed. In the third part of the study, the international point of view in the second part is discussed nationally in Turkey. Finally, robot tax is handled and its applicability is discussed Daha fazlası Daha az

Evaluation of the displacement behavior of wide beam frames using nonlinear static and dynamic analyses Doğrusal olmayan statik ve dinamik analizler kullanarak yassı kirişli çerçevelerinin yer değiştirme davranışının değerlendirilmesi

Şen, Ornela

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETYassı kirişli çerçeveler, kiriş kesitlerinin sığ ve geniş olduğu bir betonarme çerçeve tipidir. Genel olarak, bu kirişlerin derinliği döşemelerin derinliği ile aynıdır ve tavanda görünmemektedir, böylece daha estetik bir görünüm sağlamaktadır. Ancak, kiriş kesitleri narin ve esnek olduğundan, yassı kirişlerle inşa edilen betonarme yapıların, orta ila yüksek sismik sarsıntılara karşı dayanıma sahip olmadığını düşünülmektedir. Bu tip çerçevelerin genellikle sünek davranışa sahip olmadığını kabul edilir. Bu tezde 30 çerçeve modelinin analitik bir incelemesi sunulmaktadır. Farklı geometrik konfigürasyonlara sahip çerçeve modelleri, . . .Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre tasarlanmıştır. Bu modellerden 10 tanesi referans olarak kullanılan normal kirişli çerçeveler olup 20 tanesi ise yassı kirişli çerçevelerdir. Çerçevelerin sismik kapasiteleri itme analizlerinden elde edilmiştir. Yer değiştirme taleplerini elde etmek için her model üzerinde çok sayıda zaman tanım alanı analizi yapılmıştır. Zaman tanım alanı analizlerinden elde edilen veriler, beklenen (ortalama) yer değiştirme taleplerini, istenen güven düzeyi için talep aralıklarını ve kırılganlık fonksiyonlarını elde etmek için istatistiksel olarak işlenmiştir. Yer değiştirme talepleri esas olarak ötelenme oranı cinsinden değerlendirilmiştir ve itme analizlerinden elde edilen yer değiştirme kapasiteleriyle karşılaştırılmıştır. Göreli kat ötelenme oranları da değerlendirilmiştir ve katlarda oluşan hasar hakkında fikir edinmek için kullanılmıştır. Çerçeve modelleri için yer değiştirme parametrelerinin yanı sıra başlangıç rijitliği ve enerji tüketim değerleri de hesaplanmıştır. Bu analizlerin sonuçları, kurallara uygun tasarlanan ve inşa edilen yassı kirişli çerçevelerin sismik yüklerin altında tatmin edici bir performans sergilediğini göstermiştir. Yassı kirişli çerçevelerin, normal kirişli çerçevelerden daha esnek oldukları ve daha yüksek yer değiştirme taleplerine sahip oldukları gözlenmiştir, ancak aynı zamanda daha büyük yer değiştirme ve enerji tüketim kapasitelerine sahiplerdir. Bu çalışmanın önemli bir çıktısı, bütün çerçeveler için üretilmiş olan kırılganlık fonksyonlarıdır.ABSTRACTWide beam frames are a substructural type of reinforced concrete frames, in which the beam sections are shallow and wide. Typically, the depth of the beams is the same as the depth of the slabs, and therefore these beams are hidden from view and provide aesthetically appealing ceilings in residential structures. However, since the beam sections are slender and flexible, RC structures constructed with wide beams are deemed not suitable to withstand moderate to high seismic action. These types of frames are often deemed to not be capable of ductile behavior. An analytical investigation of 30 frame models is presented in this thesis. The frame models have different geometric configurations were designed according to the Turkish Building Earthquake Code. Of these models, 10 were conventional beam frames used as reference, and 20 were wide beam frames. Their seismic capacities were obtained from pushover analyses. A considerable number of time-history analyses were performed on each model to obtain their displacement demands. The data obtained from the time-history analyses were statistically processed to obtain expected (mean) displacement demands, demand ranges for a desired confidence level and fragility functions. The displacement demand was mainly assessed in terms of global drift ratio and was compared to the displacement capacities obtained from pushover analyses. The interstory drift ratios were also estimated and were used to obain insight into the damage spread among the floors. Besides displacement parameters, initial stiffness and energy dissipation values were also computed for the frame models. The results of these analyses showed that code-compliant wide beam frames perform satisfactory under seismic loading. They are more flexible than the conventional beam frames and are subjected to higher displacement demands, but they also have greater displacement and energy dissipation capacities. An important outcome of this study was the generation of the fragility functions of the global drift ratios for all the frames Daha fazlası Daha az

Küresel kamusal bir mal olarak mülteci koruması

Demirci, Zeynep

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKureselleşmenin başlangıcından gunumuze ekonomik, sosyal ve teknolojikalanlarda onemli değişiklikler ortaya cıkmıştır. Bircok alanda etkisini gosterenkureselleşme maliye bilimi acısından da belirgin bazı değişikliklere neden olmuştur.Kuresel kamusal mal kavramı bu anlamda kureselleşme sonucu ortaya cıkan,ozellikle 1990’lı yıllardan itibaren calışılmaya başlanan ve hala gundemde olan birkavramdır. İlk calışmalar sonucunda tanımı yapılan, sahip olması gereken ozellikleribelirtilen ve ceşitli sınıflandırmalara tabi tutulan kuresel kamusal mal kavramınındaha net ve anlaşılır olması icin literaturde coğu yonden yeni calışmalar yapılm . . .asınaihtiyac duyulmaktadır. Kuresel kamusal malların nasıl sunulacağı, finansmanınınnasıl ve kimler tarafından karşılanacağı gibi konular hala tartışılır durumdadır.Ozellikle her gecen gun yeni teknolojik gelişmelerin ve bilişim sistemlerindekideğişikliklerin ortaya cıkmasıyla onceden kuresel kamusal mal olaraknitelendirilmeyen olaylar, durumlar veya mallar da kuresel kamusal mal olarakdeğerlendirilmeye başlamıştır.Multeci sorunu ise neredeyse medeniyetlerin başlangıcından bugune kadarvar olan bir problemdir. Tarih boyunca savaşlar, ic catışmalar, baskılar ve benzerisebepler multeci sorununa zemin hazırlamıştır.ABSTRACTFrom the beginning of the globalization to the present day significant changeshave occurred in economic, social and technological areas. Globalization, which hasan impact in many areas, has also led to significant changes in public finance. In thissense, global public goods are a concept that have began to be studied especiallysince 1990s and still are on the agenda. In consequence of early studies, global publicgoods concept definition were made, characteristics that should have were specifiedand were subjected to various classifications but still need new studies in manyaspects in the literature to make it more clear and understandable. Issues such as howto provide global public goods, and how and by whom to finance them are stilldebated. Especially with the emergence of new technological developments andchanges in information systems day by day, events, situations or goods that were notpreviously considered as global public goods have started to be considered as globalpublic goods.The refugee problem is a problem that has existed since the beginning ofcivilizations. Throughout history wars, internal conflicts, oppresions and similarreasons have paved the way for the refugee proble Daha fazlası Daha az

Dağıtılmış liderliğin iş stresi kapsamında hizmet kalitesine etkileri : İzmir Merkez Kamu Hastaneleri Örneği

Aydın, İpek

Doktora Tezi | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKaliteli hizmet sunumu sağlık kurumlarının temel çıktısıdır ve etkililiğinin temelgöstergesidir. Bunun yanında, sağlık kurumları sunulan hizmetin özelliğinden dolayıstres faktörünü her süreçte içinde barındırmaktadır. Stres faktörlerinin çok ve etkiliolduğu bu kurumlarda liderlik faktörünün önemi büyük olabilir. Bu kapsamda daçalışmanın temel amacını, liderliğin iş stresi kapsamında hizmet kalitesi üzerindeetkisinin olup olmadığı oluşturmaktadır. Sağlık personelinin dağıtılmış liderlik, işstresi ve hizmet kalitesi algılarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmakesitsel türdedir. Araştırma, Nisan 2018 – Haziran 20 . . .18 tarihleri arasında İzmirmerkezde bulunan kamu hastanelerinden bir eğitim araştırma, bir genel ve bir de özeldal hastanesinde çalışan hekim, hemşire, idari ve diğer tüm personele anket yoluylagerçekleştirilmiştir. Toplam 407 sağlık personeli araştırmaya katılmıştır. Dağıtılmışliderlik, iş stresi ve hizmet kalitesi yönelik çalışanların algılarını belirlemeye yönelikoluşturulan anket ile elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.ABSTRACTHigh quality service delivery is the foundation of healthcare institutions and isthe main indication of its effectiveness. In addition, because of the nature of thehealthcare service, the healthcare institutions contain stress factors in every processes. The leadership factor can be a significant effect in these organizations, which have many stress factors. In this context, the main purpose of the study is to determine the distributed leadership effects on service quality in terms of job stress. The study is a cross-sectional study, which is conducted to assess the healthcare worker’s perceptions of distributed leadership, work stress and quality of service. The research was carried out from April 2018 to June 2018 through a questionnaire survey, which is filled, by physicians, nurses, administrators and all other personnel from a public hospital in İzmir urban area. 407 healthcare personnel participated in the research. The data obtained by the questionnaire designed to determine employees' perceptions of distributed leadership, work stress and service quality Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.