Filtreler
Filtreler
Bulunan: 19 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Tez Danışmanı [17]
Yayın Türü [2]
Yayıncı [2]
Yayın Tarihi [2]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [19]
Araştırmacılar
Uluslararası sermaye akımlarını belirleyen faktörler : G-20 çalışması

Erdem Öncü

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETUluslararası sermaye hareketleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için gelişmiş ekonomileri yakalamada önemli bir faktördür. Ülkelere yapılan yatırımlar sadece sermaye geçişini sağlamamakta aynı zamanda bilgi ve teknoloji geçişini de sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki ekonomik liberalleşme akımları sonucunda, bu rekabet daha da artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada sermaye akışının nedenleri araştırılmıştır.Bu çalışma G-20’de bulunan 17 ülkenin 2003-2016 yılları arasındaki verileri üzer . . .ine yapılmıştır. Sermaye akışını etkileyen faktörler 2 farklı bağımlı değişken ve 5 teori ile araştırılmıştır. Bu 5 teorinin haricinde alanyazın çalışması sonucunda oluşturulan 4 model de incelenmiştir. Yanlılığı düzeltilmiş LSDV sonuçlarına göre, yabancı yatırımcıları çeken en önemli faktörlerin ekonomik faktörler olduğu özellikle de ekonomik büyüklük faktörünün etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel olarak doğrudan yabancı yatırımları ve dolaylı yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir.ABSTRACTInternational capital movements are an important factor in catching advanced economies for underdeveloped and developing countries. Investments in countries not only provide capital transition but also provide information and technology transition. Developing countries are experiencing intense competition among developing countries to attract international capital to their own countries. Especially after 1980's economic liberalization movements, this competition has increased. In this context, the reasons of capital flow were investigated.This study was conducted on 17 countries in G-20 between 2003-2016. The factors affecting the capital flow were investigated with 2 different dependent variables and in the context of 5 theories. In addition to the 5 theories, four other models which were formed as a result of literature studies were examined. According to the results of bias corrected LSDV, it is seen that the most important factors that attract foreign investors are economic factors. Economic size is most important one of these factors. In general, it can be said that the factors affecting foreign direct investments and indirect foreign investments are different Daha fazlası Daha az

İzmir ve Eskişehir bitpazarlarında ekonomi ve kültür

Ömer Karahan

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBitpazarları, diğer semt pazarlarından farklı olarak ikinci el eşyalar veya başka bir deyişle kullanılmış günlük ihtiyaç ürünlerinin kullanılmamış sıfır ürünlerden daha ucuz fiyata satıldığı ve genelde sıfır ürünleri alamayan bireylerin tercih ettiği bir alışveriş mekânıdır. Aynı zamanda içerisinde ikinci el kıyafet, antika değeri olan eşyalar, tablolar, ayakkabılar, el tamir aletleri ağırlıklı olmak üzere birçok ikinci el ürünü barındırmaktadır. Bitpazarları tarihsel olarak pazaryerlerinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze süreklilik göstermektedir.Bu tez bitpazarını ağırlıklı olarak kullanan alt gelir gurubu veya yoksul . . .kesimlerin tüketim pratikleri bağlamında internet ve bitpazarları arasındaki etkileşimin görünür kılınması, bir alışveriş mekânı olarak bitpazarı müşterilerinin vintage modası ve koleksiyonculuk amacı ile bitpazarını kullanarak orta sınıfa yaklaşma arzusu ile yapılan tüketim yönlü özelliklerinin irdelenmesi açısından önem taşımaktadır.ABSTRACTThe Flea Market, unlike the other district bazaars, is a commerce space where second hand commodities or in other words previously used daily necessaries are sold cheaper then brand new products by the individuals who cannot afford to buy it. This place at the same time contains a great many of second hand commodities mostly consist of second hand clothes, antique objects, paintings, books, shoes and hand repair tools. The flea markets historically shows a continuity since the beginning of marketplaces emergence to nowadays.This thesis have importance for revealing the interaction between internet and the flea market in terms of lower income or the poor groups consumption patterns who predominantly make use of the flea market and examining the consumption oriented features of the desire to move up the middle class by utilising flea market with an aim of vintage fashion or collecting purposes Daha fazlası Daha az

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ililşkisi : Türkiye uygulaması (1970-2014)

Şen, Elif

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji tüketimi hayati birgereksinimdir. Bu gereksinim, Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile daha nethissedilmiştir. Enerjiye duyulan ihtiyacın artışı ve karşılanması ülke politikalarıaçısından önem taşımaktadır.Bu çalışmada küresel ve ulusal enerji kaynakları, grafikler ve tablolaryardımıyla incelenecektir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini etkileyenfaktörler ortaya konulacaktır. Küresel ve ulusal politikalara yer verilecektir.ABSTRACTEnergy is a vital necessity for developed and developing countries. Withthe Industrial Revolution the need for energy became more crucial. The incr . . .ease inthe demand for energy and meeting this increasing demand is important for policymakers in the countries.In this study, global and national energy resources will be examined withthe help of graphics and tables. The factors affecting the relationship between energyconsumption and economic growth will be set forth. Global and national policies willbe discussed Daha fazlası Daha az

Vergi güvenlik uygulamaları : Türkiye değerlendirmesi

Sayan, Birol

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETVergi devletin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biridir. Devlet, vergileri zamanında ve eksiksiz toplamak adına vergi sistemlerine bazı uygulamalar dâhil etmektedir. Mükelleflerin vergiden kaçınmasını ya da vergi kaçakçılığını da engelleyen bu yöntemlere vergi güvenlik müessesesi adı verilmektedir.Bu çalışmada vergi güvenlik müessesesi uygulamasının diğer vergi kavramları ile olan ilişkisi açıklanmış ve devamında ülkemizdeki gelir üzerinden alınan vergilerde yasal düzenlemeler kapsamında mevcut olan vergi güvenlik müessesi iki bölüm halinde açıklanmıştır. Bu vergi güvenlik müesseselerinden en önemlileri transfer fiyatlandırması, . . . örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurum uygulamalarıdır. İlgili bölümlerde ayrıca bu uygulamaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yer verilerek bu sorunlar açıklığa kavuşturulmuştur.ABSTRACTTax is one of the indispensable income sources of the state. The state includes some practices in tax systems to collect taxes on time and in full. These methods, which also prevent tax evasion or tax evasion of taxpayers, are called tax security institutions.In this study, the relationship between the application of tax security institution and other tax concepts is explained and the tax security institution, which is present in the scope of legal regulations in taxes on income in our country, is explained in two sections. The most important of these tax security institutions are transfer pricing, implicit capital and controlled foreign institution practices. These issues were also clarified in the related sections by introducing the problems encountered in the implementation of these practices Daha fazlası Daha az

Tasarruflar ile insani gelişmişlik arasındaki ilişkinin analizi

Savaş Mücteba Harputlu

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETTasarruf ve kalkınma kavramı günümüzde Türkiye dâhil pek çok ülkedeönemli bir yere sahiptir. Bir ülkenin sahip olduğu yurtiçi tasarruflar kalkınmanınfinansmanında başvuracağı en kolay ve en maliyetsiz kaynaklardır. Son yıllardagözlemlenen tasarruf oranlarındaki değişimler ve ekonomik büyümede meydana gelenazalışlar tasarruf-ekonomik büyüme ve kalkınma kavramlarını tekrar gündemegetirmiştir.Bu çalışmada, 1990 - 2017 döneminde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) tarafından İnsani Gelişme Endeksi (HDI) hesaplanan 160 ülkenin tasarruforanları ile insani gelişmişlik düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.Çalışma . . . kapsamında ülkelerin 1990-2017 yılları arası HDI değerlerininortalaması alınmıştır. Alınan ortalama HDI değerlerine göre 160 ülke 3 grubaayrılıp Granger , Toda-Yamamoto ve Dumitrescu-Hurlin nedensellik analizleriçerçevesinde tasarruf ve HDI arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.ABSTRACTNowadays, the concept of saving and development has an important place inmany countries, including Turkey. A country’s domestic savings are the easiest andthe most cost-effective sources for the financial development. Changes in the savingsrates observed in recent years and the decreases in economic growth rates have brought the concepts of saving, economic growth and development into the agenda.This study uses Human Developmen Index (HDI) published in the HumanDevelopment Report, which is commissioned by the United Nations DevelopmentProgram (UNDP) to examine the cauality relationship between the saving rates andthe level of human development for 160 countries. Within the scope of the study, theaverage HDI values of the countries between the years 1990-2017 were used.According to the mean HDI values, 160 countries were divided into three groups andthe causality relationship between savings and HDI was examined in the frameworkof Granger, Toda-Yamamoto and Dumitrescu-Hurlin causality analyzes Daha fazlası Daha az

Küresel kamusal bir mal olarak mülteci koruması

Demirci, Zeynep

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKureselleşmenin başlangıcından gunumuze ekonomik, sosyal ve teknolojikalanlarda onemli değişiklikler ortaya cıkmıştır. Bircok alanda etkisini gosterenkureselleşme maliye bilimi acısından da belirgin bazı değişikliklere neden olmuştur.Kuresel kamusal mal kavramı bu anlamda kureselleşme sonucu ortaya cıkan,ozellikle 1990’lı yıllardan itibaren calışılmaya başlanan ve hala gundemde olan birkavramdır. İlk calışmalar sonucunda tanımı yapılan, sahip olması gereken ozellikleribelirtilen ve ceşitli sınıflandırmalara tabi tutulan kuresel kamusal mal kavramınındaha net ve anlaşılır olması icin literaturde coğu yonden yeni calışmalar yapılm . . .asınaihtiyac duyulmaktadır. Kuresel kamusal malların nasıl sunulacağı, finansmanınınnasıl ve kimler tarafından karşılanacağı gibi konular hala tartışılır durumdadır.Ozellikle her gecen gun yeni teknolojik gelişmelerin ve bilişim sistemlerindekideğişikliklerin ortaya cıkmasıyla onceden kuresel kamusal mal olaraknitelendirilmeyen olaylar, durumlar veya mallar da kuresel kamusal mal olarakdeğerlendirilmeye başlamıştır.Multeci sorunu ise neredeyse medeniyetlerin başlangıcından bugune kadarvar olan bir problemdir. Tarih boyunca savaşlar, ic catışmalar, baskılar ve benzerisebepler multeci sorununa zemin hazırlamıştır.ABSTRACTFrom the beginning of the globalization to the present day significant changeshave occurred in economic, social and technological areas. Globalization, which hasan impact in many areas, has also led to significant changes in public finance. In thissense, global public goods are a concept that have began to be studied especiallysince 1990s and still are on the agenda. In consequence of early studies, global publicgoods concept definition were made, characteristics that should have were specifiedand were subjected to various classifications but still need new studies in manyaspects in the literature to make it more clear and understandable. Issues such as howto provide global public goods, and how and by whom to finance them are stilldebated. Especially with the emergence of new technological developments andchanges in information systems day by day, events, situations or goods that were notpreviously considered as global public goods have started to be considered as globalpublic goods.The refugee problem is a problem that has existed since the beginning ofcivilizations. Throughout history wars, internal conflicts, oppresions and similarreasons have paved the way for the refugee proble Daha fazlası Daha az

Orta gelir tuzağından çıkış : Türkiye için bazı maliye politikası önerileri

Mahmutoğlu, Burak

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma Türkiye’de 1980 yılından günümüze değin uygulanan maliye politikaları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu amaçla Türkiye için son 39 yılda uygulanan mali politikalar ve makroekonomik göstergeler incelenmiştir. Çalışmanın amacı 1980-2016 dönemi için Türkiye’nin orta gelir tuzağında olup olmadığını ampirik olarak tahmin edip, hangi maliye politikası araçları ile orta gelir tuzağından çıkılabileceğinin analizini yapmaktır. Bu bağlamda çalışmada kullanılan verilere birim kök testi uygulanmış ve sonuçlar verilerin seviyede durağan olmadığını göstererek Türkiye’nin orta gelir tuzağında olduğunu ortaya koymuştur. Akabinde SVAR m . . .odeli tahmin edilmiştir. İlk defa bu çalışma ile Türkiye için orta gelir tuzağından çıkış konusunda SVAR tekniğinden yararlanılmış ve gelir ve harcama kalemleri alt bileşenlerine ayrılarak analize tabi tutulmuştur. Ampirik bulgular Türkiye’de orta gelir tuzağından çıkmada harcama kalemlerinden sırasıyla yatırım harcamaları, sağlık harcamaları, savunma harcamaları ve eğitim harcamalarının etkili olduğunu gelir bileşenlerinde ise milli gelirin en çok dolaylı vergilerden negatif yönde etkilendiği sonucunu ortaya koymuştur.ABSTRACTThis study examines the effects of fiscal policy for Turkey from 1980 until today. For this purpose, we analysis the fiscal policies which are implemented in the last thirty nine year and examine the macroeconomic indicators for Turkey during this period. The aim of this study to estimate empirically whether Turkey is in the middle income trap for the 1980-2016 period. In this context, we applied unit root test to the data and results showed that the data is not stable at the level for Turkey. This result has revealed that Turkey is in the middle-income trap. This study is the first study which uses SVAR technique to analysis the issue of middle income trap. Empirical findings show that the investment expenditures, health expenditures, defence expenditures and education expenditures are much more effective expenditures for avoiding the middle income trap, respectively. In terms of income components, indirect taxes effect negatively to national incom Daha fazlası Daha az

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun hisse senedi performansına etkisi : BİST -100’de bulunan yüksek kurumsal yönetim derecesine sahip şirketler üzerine bir uygulama

Taylan Özgür Arslan

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez çalışması, özellikle son çeyrek yüzyılda iktisadi süreçlerin gündemineoturmuş kavramlardan biri haline gelen kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkışını,gelişimini, özelliklerini ve derecelendirme süreçlerini kapsayıcı şekilde incelemektedir.Çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olmanın hissesenedi fiyat performanslarına etkisini ekonometrik yöntemler kullanarak ortayakoymaktır. Çalışmada, istikrarlı bir şekilde yüksek kurumsal yönetim dereceleri almışfirmaların hisse performansları ile Borsa İstanbul-100 endeksinde bu şartları sağlamayan şirketlerin hisse senedi fiyatı performansları karşı . . .laştırılmıştır.ABSTRACTThis thesis examines the emergence, characteristics, development and ratingprocesses of corporate governance principles that have become one of the hottest issues for almost all economic processes in the last quarter of the century. The main purpose of the study is to empirically answer the question of whether companies having higher corporate governance score and keeping this score for the period of the study perform better than companies not satisfying this conditio Daha fazlası Daha az

Türkiye’deki enerji işletmelerinin performasyonlarını etkileyen tedarik zinciri uygulamaları üzerine nitel bir araştırma

Nacak, Oğuzhan

Doktora Tezi | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma, enerji firmalarının tedarik zinciri kurarken nelere dikkat ettiklerini,kritik noktalarını ve bu uygulamaların genel performanslarına olan etkisini ortayakoymayı amaçlamıştır. Nitel çalışmaya uygun olarak yüz yüze gerçekleştirilengörüşmeler sonucunda, enerji tedarik zincirinin, diğer sektörlerdeki tedarikzincirlerine göre daha az toleranslı olduğu ve zinciri tamamlayan oyuncuların kritikroller üstlendiği söylenebilir.ABSTRACTThis study aimed to reveal what energy companies are paying attention to whensetting up the supply chain, their critical points and their impact on the overallperformance of these applications. It . . . can be said that the energy supply chain is lesstolerant than supply chains in other sectors and that players who complete the chainhave a critical role as a result of face-to-face negotiations in line with qualitative work Daha fazlası Daha az

Terörizmin hisse senedi piyasasındaki işlem adetleri üzerindeki etkisi : Türkiye örneği

Küçük, Fatma

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma, 2013-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelmiş olan terörizmin Türk hisse senedi piyasasındaki etkilerini, literatürde sıkça yapıldığı gibi getiriler ve volatiliteler üzerinden değil bunların temelinde yatan devir işlem adetleri (birim hisse başına düşen işlem adedi) üzerinden incelemektedir. İlgili dönem aralığında daima Bist100’e kote olan firma hisseleri ile yapılan analiz, terörizmin Türkiye piyasasındaki devir işlem adetleri üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonucun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla hisseler sadece Borsa İstanbul’da işlem gören tek liste (single-listed) ve . . . yabancı piyasada alım-satımını kolaylaştırmak için depo sertifikasına sahip diğer hisselerin oluşturduğu çapraz liste (cross-listed) olarak iki gruba ayrılmış ve analiz her bir grup için tekrarlanmıştır. Terörizmin sadece tek liste devir işlem adetleri üzerinde anlamlı (pozitif) bir etkisinin olduğu, çapraz liste devir işlem adetleri üzerinde ise anlamlı herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.ABSTRACTThis study investigates the impact of terror incidents that took place in Turkey between 2013 and 2016 on the Turkish stock market by focusing on (aggregate) turnover rather than focusing on stock returns and volatilities as is often done in the literature. The analysis, which is performed on the stocks that were always listed on the benchmark index BIST100 in the related period, shows that terrorism has a significant positive effect on the turnover in the Turkish market. To better understand this result, stocks are divided into two groups as those which trade solely on the Turkish Stock Exchange (single-listed) and the others with depository receipts to facilitate their trade in a foreign market (cross-listed), and the analysis is repeated for each group. It is seen that while terrorism has a significant impact on the turnover of the single-listed stocks, no significant impact is found for the cross-listed stocks Daha fazlası Daha az

Vergi uyum politikalarının oluşturulmasında mükellef davranışları

Demir, Tuncay

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBütün devletlerin ortak en büyük amaçlarından biri vergi gelirlerinin eksiksiz toplanmasıdır. Gönüllü vergi uyumu vergi mükelleflerin gönüllü olarak vergilerini ödemesidir. Vergilendirmenin sınırları aşıldığında ya da mükelleflerin vergi yükü artığında vergi uyumu bozulur. Vergi uyumu sağlanmasında, hükümetlerin vergi ahlakı, vergi bilinci gibi psikolojik faktörleri dikkate alması en az yaptırım ve cezalar yoluyla mükellefleri caydırması kadar önemlidir. Vergi uyumunu etkileyen ekonomik, psikolojik, siyasal, kültürel, demografik vb. faktörler mükelleflerin algı, tutum ve davranışlarını da etkiler. Dolayısıyla mükellefler vergile . . .re karşı aylaklığı tercih etme, tüketim ve tasarrufları azaltma, vergiden kaçınma gibi pasif ve vergi kaçırma, vergi grevi gibi aktif davranışlar sergilerler.Vergi uyum sürecinde mükellef davranışları ve mükellef tipolojilerine yönelik vergi uyum politikalarını incelemek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada vergi uyumu, vergi uyumunu etkileyen faktörler, mükellef davranışları, mükellef tipolojileri ve vergi uyum politikaları incelenmiştir. Vergi uyumunda klasik ve tutumsal modele değinilmiştir.ABSTRACTOne of the common goals of all states is to collect tax revenues efficiently. tax compliance is that taxpayers pay taxes voluntarily. when the limits of taxation are exceeded or the tax burden increases, Tax compliance deteriorates. To provide tax compliance the fact that governments consider psychological factors such as tax ethics and tax awareness is as important as deterring taxpayers by means of minimum sanctions and penalties. The factors like Economic, psychological, political, cultural, demographic,etc. which affect tax compliance As well as the perception, attitude and behavior of taxpayers. Therefore, taxpayers exhibit passive behaviors against taxes such as idleness, consumption and savings reduction, tax avoidance and active behaviors such as tax evasion and tax strikes.In the process of tax compliance examining tax compliance policies for taxpayer behavior and taxpayer typologies is the subject of this study. In this study, tax compliance, factors affecting tax compliance, taxpayers' behavior, taxpayers typologies and tax compliance policies are examined Daha fazlası Daha az

Tüketicilerin sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalıkları üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisi

Taş, Ebru

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETViral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derecegüçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağlarıkullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılara hızlı ve düşükmaliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Günümüzde viral pazarlamadan karamacı güden ve gütmeyen tüm kişi ve kurumlar yararlanmaktadırlar.Sivil Toplum Kuruluşu (STK) toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak elealıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük usulüyle alan vekâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. STKlar, sosyal, kültürel, coğrafi konum,ekonomik, siyasal farl . . .ılıklar sonucunda yerel, bölgesel ve uluslararası boyuttagelişim göstermekte olup, toplumsal düzene yarar ve katkılar sağlamıştır.Bu çalışmada her geçen gün önemi giderek artan STKların tüketicideoluşturdukları farkındalık düzeyi ve bu farkındalık üzerinde viral pazarlamauygulamalarının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göreSTKların farkındalık yaratmalarında STKlara duyulan güven, STKnın itibarı,iletişimi ve tüketicilerin STKya yönelik ilgilenimi etkilidir. Ayrıca STKların viralolarak yayınladıkları mesajın içeriğinin bilgilendirici olması farkındalık yaratmadaetkilidir.ABSTRACTViral marketing is a powerful and effective marketing strategy thatcommunicates over the internet to the mouth. Viral marketing uses social networks,it enables businesses to quickly reach potential costumers and users at low cost.Nowadays all people and instutions that are profit making and non-profit benefitfrom viral marketing.Civil society organization is non-profit organization that deal with variousproblems in the society and takes the role of informing the public, who work with theprinciple of voluntariness of their members. Civil society organizations, social,cultural, geographical location, economic, political differences resultin local,regional and international development shows that, and contribute to the social order.In this study, each day increasingly important being civil society organizationscreated awareness level in the consumer and this awareness on the viral marketing isaimed to investigate the effect of the application. Acorrding to the result of theresearch, the trust, reputation, communication of civil society organizations andinterest of consumers in civil society organizations are effective in creatingawareness among civil society organizations. İn addition, it is effective to createawareness that the content of the viral information published by civil societyorganizations is informative Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.