Filtreler
Filtreler
Bulunan: 17 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [17]
Tez Danışmanı [17]
Yayın Türü [2]
Yayıncı [3]
Yayın Tarihi [7]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [14]
Araştırmacılar
Huntit ve hidromanyezit mineralleri içeren alev geciktirici kompozitlerin imalatında amonyum polifosfatın sinerjik etkisinin araştırılması Investigations of the synergstic effect of ammonium polyphosphate ın the manufacture of flame retardant composites containing huntite and hydromagnesite minerals

Kuru, Buket

Yüksek Lisans | 2022 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu çalışmada, fosfor-azot bazlı şişen yangın geciktirici sistem ve Türk Huntit/Hidromanyezit mineral kombinasyonundan oluşan alev geciktirici kompozitlerin termal, mekanik ve yanma davranış özellikleri incelendi.Mineral bazlı alev geciktiriciler kullanıldığında kompozitin mekanik performansı gerilediği için fosfor-azot bazlı şişen alev geciktiriciler kullanılarak, alev geciktirici V0 sınıfından ayrılmadan kompozitin mekanik özellikleri iyileştirilmeye çalışıldı. Huntit/hidromanyezit ve fosfor-azot bazlı şişen alev geciktirici katkı karışımları içeren polipropilen bazlı kompozitler, çift vidalı bir ekstrüder kullanılarak ekstrüzy . . .on işleminde hazırlandı. Kompozit karışım yüksek hızlı laboratuvar termokinetik karıştırıcı mikseri kullanılarak eritildi. Plakalar sıcak preslendi, ardından soğuk prese bırakıldı. Mekanik ve yanıcılık testleri için test numuneleri sırasıyla ISO 527-2 standardı, ISO 178 standardı ve UL 94 dikey yanıcılık standartlarına göre hazırlandı.ABSTRACTIn this study, thermal, mechanical and combustion behavior properties of flame retardant composites consisting of phosphorus-nitrogen based intumescent fire retardant system and Turkish Huntite/Hydromagnesite mineral combination were investigated. One of the primary challenges arises from the requirement to achieve good mechanical performance in the composite when using mineral-based flame retardants. For this reason, by using intumescent flame retardants, it has been tried to reduce the mineral ratio in the composite without leaving the flame retardant V0 class.Polypropylene-based composites containing Huntite/hydromagnesite and phosphorus-nitrogen-based intumescent flame retardant mixtures were prepared in the extrusion process using a twin screw extruder. The composite mixture was melted using a high-speed laboratory thermokinetic mixer. The plates were hot pressed, then cold pressed. Test samples for mechanical and flammability tests were prepared according to ISO 527-2 standard, ISO 178 standard and UL 94 vertical flammability standards, respectively Daha fazlası Daha az

Investigation of the adhesive-bonded aluminum-polyamide hybrid joints Yapıştırıcı ile birleştirilmiş alüminyum-poliamid hibrit bağlantıların incelenmesi

Batıkan Kandemir, Miray

Yüksek Lisans | 2022 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTToday, environmentally friendly, high-strength and lightweight engineering materials are becoming increasingly important for the automotive and aviation industries. For this purpose, it is critical to combine different materials correctly and to create a reliable hybrid structure. Adhesives have a huge market share among the joining methods due to their low-stress concentration, high formulation possibility, good fatigue resistance, and sealing advantages. However, surface properties and surface treatments play an active role in determining joint performance. In this thesis, the effect of roughness, plasma treatment, and adh . . .esive type on adhesive-bonded aluminum and polyamide samples were investigated. In this context, three different grit size ratios (120, 500, 1200), three different plasma methods (only aluminum, only polyamide, both surfaces), and three different adhesives (cyanoacrylate, epoxy, MS polymer) were used.ÖZETGünümüzde çevreci, yüksek mukavemetli ve hafif mühendislik malzemeleri otomotiv ve havacılık sektörü için giderek önem kazanmaktadır. Bu amaçla farklı malzemelerin doğru şekilde biraraya getirilmesi ve güvenilir bir hibrit yapı oluşturulması kritiktir. Yapıştırıcılar düşük gerilim konsantrasyonu, yüksek formülasyon imkanı, iyi yorulma direnci ve sızdırmazlık avantajları nedeniyle birleştirme yöntemleri arasında oldukça büyük pazar payına sahiptirler. Ancak yüzey özellikleri ve yüzey işlemleri bağlantı performansını belirlemede etkin rol üstlenmektedir. Bu tezde, yapıştırıcı ile bağlanmış alüminyum ve poliamid numunelerinde pürüzlülük, plazma işlemi ve yapıştırıcı tipinin etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda, üç farklı kum boyutu oranı (120, 500, 1200), üç farklı plazma işlemi (sadece alüminyum, sadece poliamid, her iki yüzey) ve üç farklı yapıştrıcı (siyanoakrilat, epoksi, MS polimer) kullanılmıştır Daha fazlası Daha az

Biyodizel atıklarından biyo-kökenli poliüretan köpük üretimi The Production of bio-based polyurethane foams from biodiesl residues

Nihan Özveren

Yüksek Lisans | 2015 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Poliüretan çeşitli polioller ve diizosiyanatların reaksiyonu ile mekanik, termal, kimyasal özellikleri kontrol edilebilen önemli polimerlerdendir. Yalıtım köpükleri, mobilya uygulamaları, otomotiv, kaplama ve biyomedikal gibi geniş uygulama alanına sahiptirler. Bu çalışmada ticari ve biyo-kökenli poliüretan köpükler üretilip özellikleri incelenmiştir. Ticari (polieter) poliol, ham gliserol, metanolü uzaklaştırılmış ham gliserol ve saf gliserol poliol olarak kullanılmıştır. Tüm polioller polimerik difenilmetan diizosiyanat (PMDI) ile reaksiyona sokularak yalıtım köpükleri üretilmiştir. Ham gliserol biyodizel üretiminin yan ürünlerind . . .en biridir ve saflaştırılması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için yüksek maliyetlidir. Biyodizel üretiminde metanol tekrar kullanıldığı için ham gliserolden metanol uzaklaştırılarak metanolü uzaklaştırılmış ham gliserol elde edilir. Poliüretan köpüklerin termal özellikleri Termogravimetrik Analiz (TGA) ve ısı iletkenlik testi, yapıları Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrum (FTIR), yüzey yapısındaki değişiklikler Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Mekanik özellikleri basma testi ile tespit edilmiştir. Bu çalışma, çeşitli poliollerin kullanımı ile poliüretan köpüğü üretiminin kritik yönlerini tanımlamaktadır. Ayrıca ham gliserol ve metanolü uzaklaştırılmış ham gliserol gibi sanayi atık ürünlerine yeni kullanım alanları sunmaktadır Daha fazlası Daha az

Grafen köpük / SiO2 katkılı şok emici nanokompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu

Erdem, Çağlar

Yüksek Lisans | 2020 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETTez projesi kapsamında üretilen köpük grafen, kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. GK‟nin yapısı, düzlemsel grafene göre daha fazla yüzey alana sahip ve gözenekli olması sebebiyle darbe soğurma etkisinin daha yüksek olması hedeflenmiştir. Köpük yapının doğası gereği bulunan boşluklar ve gözenekler ise kayma gerilimi altında kalınlaşan akışkan (KKA) ile doldurulmuştur. KKA malzemesi mekanik karıştırma yöntemi ile sentezlenerek, GK yapısına katkılanmıştır. Böylece mevcut yapının darbe soğurma özelliği daha da arttırılmıştır. Son olarak bu kompozit yapı, alttan ve üstten polidimetilsiloksan (PDMS) ile lam . . .ine edilerek tek parça ve bütün bir laminar kompozit yapı elde edilmiştir. Gerekli olduğu takdirde bu laminar tabakaların sayısı arttırılarak istenilen şok emici değerlere sahip çok katmanlı bir malzeme elde edilmesi öngörülmüştür. Bu sayede oluşturulan yapının hafif, esnek ve ince olmasının yanı sıra muharebelerde bıçak gibi keskin ve sivri uçlu silahlara karşı da yüksek seviyede şok emici özellik göstermesi hedeflenmiştir.ABSTRACTFoam graphene produced as part of the thesis project was synthesized by using the chemical vapor deposition method. Because of the structure of GF has more surface area and being porous compared to planar graphene, it is aimed to have higher impact absorption effect. The existing cavities and pores due to the nature of the foam structure was filled with shear thickening fluid (STF). STF material was synthesized by mechanical mixing method and doped to GF structure. In this way, the impact absorption feature of the present structure is further increased. Eventually, this composite structure was laminated with poly-dimethylsiloxane (PDMS) from the bottom and top and to obtain a one-piece and a complete laminar composite structure. If necessary, it is forseen to obtain a multilayermaterial with desired shock absorbing values by increasing the number of these laminar layers. In this way, the structure created is intended to be light, flexible and thin, as well as to show a high level of shock absorption against sharp and pointed weapons such as knives in combat Daha fazlası Daha az

Hybrid surface modification for fiber reinforced EPDM composites Elyaf takviyeli EPDM kompozitler için hibrit yüzey modifikasyonu

Bakiler, Gökçe

Doktora Tezi | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETEPDM, iyi ozon ve hava dayanımı, idare eder sıcaklık dayanımı, su ve antifriz gibi polar sıvılara olan dayanımı ve hidrokarbonlara olan zayıf dayanımı ile iyi bilinen geleneksel bir kauçuk tipidir. Bu çalışmada kullanılan elyaf tipleri karbon, basalt, PA2 cam, PP4 cam ve aramiddir. Karbon elyaf yüksek çekme mukavemeti, yüksek elastik modülüs, yüksek kırılganlık, düşük sürünme eğilimi, kimyasal inert davranış, düşük ısı genleşmesi ve iyi elektriksel iletkenlik özellikleri ile bilinmektedir. Bazalt elyaf çok yüksek sıcaklığa dayanabilir ve yangın engelleme elementi olarak davranabilir. İyi termal dayanıma, kuvvete, yüksek sürtünme . . . katsayısına ve düşük yırtılma hızına sahiptir. Deniz suyu ve UV radyasyon dayanımı yüksektir. Cam elyaflar düşük uzamada yüksek çekme mukavemetine ve düşük yoğunluğa sahiptirler. Aramid elyaflar sıcaklık dayanımı olan güçlü sentetik elyaf grubundalardır. Elyaflar daha yüksek mekanik, termal dayanım, sıvı dayanımı ve yalıtkanlık özellikleri elde etmek için EPDM kauçuk ile karıştırılırlar. Böylece elyaf takviyeli EPDM kompozitler oluşur. Elyaf- kauçuk karışımları için 2-5-10 PHR elyaf oranları kullanılmıştır. Pişim özellikleri, mekanik özellikler, sıcak hava ve antifiriz yaşlanma özellikleri incelenmiştir.ABSTRACTEPDM is a conventional rubber type, very well known with its good ozone and weather resistance, fair temperature resistance, successful resistance to polar liquids like water and coolant and poor resistance to hydrocarbons. Fibers that are used in the study are carbon, basalt, PA2 glass, PP4 glass and aramid. Carbon fiber is very well known with high tenacity, high modulus of elasticity, high brittleness, low creeping tendency, chemically inert behaviour, low heat expansion and good electrical conductivity. Basalt fiber is capable to withstand very high temperature and can act as fire blocking element. It has good thermal resistance, strength, high friction coefficient and low wear rate. It has superior electrical insulating properties. It has high performance of sea water resistance and UV radiation resistance. Glass fibers have a high tenacity at a low elongation combined with low density. Aramid fibers are a class of heat-resistant and strong synthetic fibers. Fibers are blended with EPDM rubber to have improved characteristics of the components separately in a composite structure like higher mechanical properties, thermal resistance, fluid resistance and insulating properties. Hence fiber filled EPDM composites are held. Firstly 2, 5, 10 PHR fiber ratios are used to be blended inside EPDM rubber mixture Daha fazlası Daha az

Mobilya üretim atıklarının yüksek katma değerli biyokompozitlere dönüştürülmesi Transforming furniture production wastes to high added value biocomposites

Türk, Mutlu

Doktora Tezi | 2021 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu çalışmada farklı oranlarda dolgu malzemesi katılarak üretilen pelletlerden OPK levhalar üretilmiş ve yüksek katma değerli mobilya bağlantı elemanları elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında odun plastik kompozit (OPK) malzeme üretimi için dolgu malzemesi olarak mabilya fabrikası atıkları, matris malzeme olarak da polipropilen (PP), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kullanılmış olup, bağlayıcı eleman olarak maleik anhidrid aşılanmış polipropilen (MAPP) ve maleik anhidrid aşılanmış polietilen (MAPE) kullanılmıştır. Polimer matris malzemelerin içerisine 10,20,30,40,50 oranlarında dolgu malzemesi olarak mobilya malzemes . . .i atığı kullanılmış olup, bağlayıcı malzeme kullanılan gruplarda 5 oranında MAPP ve MAPE kullanılmıştır. OPK malzemeler karışım oranlarına göre çift vidalı ekstrüderde imalatı gerçekleştirilmiştir. Farklı oranlarda dolgu malzemesi katılarak üretilen pelletlerden OPK levhaları üretilmiş ve bunların mekanik özellikleri, eğilme direnci için ASTM-D 790, çekme direnci için ASTM-D 638, vida tutma direnci ve janka sertlik deneyi için ASTM-D 1037-06 standartları doğrultusunda deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen OPK malzemelerden enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş olan mobilya köşe bağlantı elemanlarının mukavemet özelliklerinin belirlenmesi için orta yoğunluklu lif lam levha (MDF Lam) ve yonga levha lam (YL Lam) kullanılarak ortaya konan mobilya köşe bağlantı elemanlarında diyagonal çekme ve diyagonal basınç deneyleri ile mukavemet özellikleri incelenmiştir.ABSTRACTIn this study, OPK sheets were produced from pellets produced by adding filling material in different proportions and it was aimed to obtain furniture fasteners with high added value. Within the scope of the study, furniture factory wastes as filling material, polypropylene (PP), high density polyethylene (YYPE) as matrix material, maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) and maleic anhydride grafted as binder material were used for the production of wood plastic composite (OPK) material. polyethylene (MAPE) was used. Furniture material waste was used as filling material at the rate of 10,20,30,40,50 in polymer matrix materials, and 5 of MAPP and MAPE were used in the groups in which binder material was used. OPK materials were manufactured in a twin screw extruder according to the mixing ratios. OPK boards were produced from pellets produced by adding filling material in different proportions and their mechanical properties were tested in accordance with ASTM-D 790 for bending resistance, ASTM-D 638 for tensile strength, and ASTM-D 1037-06 for screw holding resistance and janka hardness test. In order to determine the strength properties of furniture corner fasteners produced from the obtained OPK materials by injection molding method, diagonal tensile and diagonal pressure tests and strength properties of furniture corner fasteners using medium density fiberboard (MDF Lam) and particleboard lam (YL Lam) examined Daha fazlası Daha az

Development of microstructural and mechanical properties of aluminum alloys by equal channel angular pressing (ECAP) process Eş kanal açılı presleme (EKAP) yöntemiyle aluminyum alaşımlarının mikroyapı ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi

Yeşil, Mehmet Mahsun

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ABSTRACTSevere Plastic Deformation (SPD), applying extreme force to alterate and refine the structures of materials permanently, have a huge potential to improve the mechanical and structural properties of materials superiously. ECAP is a kind of SPD techniques to produce submicron or nano sized grains in the material structure by applying stress to the sample passing through two angular intersected channels have the same diameters. ECAP has recently been becoming one of the most favourable candidate method in the production of nanostructured materials.One of the main objectives of this study and relating experiment is trying to und . . .erstand how the properties of the material enhance under applied progressive and severe pressure. This process is directly related to the internal structure and texture of the material. A more strengthened material structure with superior properties is always desired to achieve. The material strengthening mechanism has been explained by dislocation theory which is based on the restricting the movement of dislocations through the crystalline lattice.ÖZETYoğun bir şekilde kuvvet uygulanarak malzemelerin yapısını kalıcı halde değiştirip iyileştiren Aşırı Plastik Deformasyon (APD) yöntemi, malzemelerin mekanik ve yapısal özelliklerini mükemmel derecede geliştirmesi açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. APD yöntemlerinden biri olan Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP) tekniği de aynı çaplara sahip açısal olarak kesişen iki kanaldan stres uygulanarak numunenin geçirilmesi sonucu malzeme yapısında mikronaltı veya nano ölçekte taneciklerin oluşumunu sağlar. EKAP, son zamanlarda nano yapılı malzemelerin üretiminde favori aday yöntemlerden biri haline gelmiştir.Bu araştırmanın ve ilgili deneyin ana hedeflerinden biri, malzemenin özelliklerinin uygulanan progresif ve şiddetli basınç altında nasıl gelişim gösterdiğini anlamaya çalışmaktır. Bu süreç doğrudan malzemenin iç yapısı ve dokusu ile ilgilidir. Üstün özelliklere sahip daha sağlam bir malzeme yapısının elde edilmesi her zaman amaçlanmıştır. Malzeme mukavemeti, dislokasyonların kristal kafes boyunca hareketini kısıtlamaya dayanan teori ile açıklanır Daha fazlası Daha az

Mürekkep uygulanabilir biyokompozit ambalaj filmlerinin geliştirilmesi

Kavas Akarca, Tuba

Yüksek Lisans | 2020 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETGünümüzde ambalaj sektöründe, ince filmler, plastikler ve biyobozunur olmayan mürekkepler kullanılmaktadır. Bu filmler ve mürekkepler sentetik polimer ve reçinelerden oluşmaktadır. Yalnız bu sentetik yapıların doğada mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması oldukça zordur. Bu doğrultuda doğada daha kolay parçalanabilecek biyobozunur materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Tez çalışmasında ambalaj sektöründe yaygın kullanımı olan polietilen (PE) ve kitosan (Ch) polimerleri kullanılarak biyokompozit ambalaj filmleri elde edilmiştir. Kitosan içeren biyokompozit filmler (PE/Ch) ile sektörde kullanım alanı olan ticari ürünlerin karşıl . . .aştırmaları yapılmıştır. PE/Ch biyokompozit filmlerin sürtünme katsayıları ve kalınlıkları ölçülmüş, yapısal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Kitosan partikül boyutu düşürülerek elde edilen homojen görünümlü PE/Ch filmlere sorunsuz bir şekilde mürekkep uygulaması yapılabilmiştir. Bu filmlere sektörde yaygın kullanılan mürekkep ve biyobozunur mürekkep uygulanarak filmlerin biyobozunurluk etkileri araştırılmıştır.ABSTRACTToday, thin films, plastics, and non-biodegradable inks are used in the packaging industry. These films and inks consist of synthetic polymers and resins. However, it is very difficult to decompose these synthetic structures by microorganisms in nature. Accordingly, biodegradable materials are needed which can be broken down more easily in nature. In this thesis, biocomposite packaging films were obtained using polyethylene (PE) and chitosan (Ch) polymers, which are widely used in the packaging industry. Biocomposite films containing chitosan (PE/Ch) were compared with the commercial products used in the industry. Friction coefficients and thicknesses of PE/Ch biocomposite films were measured and both the structural and mechanical properties of films were also examined. Reducing the particle size of chitosan, homogeneous PE / Ch films were obtained and the ink could be applied to the films without any problem. The biodegradability effects of the films were investigated by applying commonly used inks and biodegradable inks to these films Daha fazlası Daha az

Production and characterization of 316L and 316L/SİC hollow fiber membranes sintered in various atmospheres Farklı atmosferlerde sinterlenmiş 316L ve 316L/SİC içi boş fiber membranların üretimi ve karakterizasyonu

Şahin, Ezgi

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETPaslanmaz çelik içi boş fiber membranlar, çevre, kimya ve atık arıtma endüstrilerinde gaz ve sıvı ayrıştırmaları veya partikül filtresi olarak kullanılır. Seramik içi boş fiberlerin yük kapasitesi ve kırılganlığı bu uygulamalar için bir sorundur. Son 5 yılda özellikle paslanmaz çelik membranlarla ilgili çalışmalar artmış ve 300 MPa ve üzeri eğilme mukavemetine, iyi gaz geçirgenliğine ve filtrasyon performansına sahip malzemeler üretilmiştir. Bu tezin amacı, farklı toz boyutlarında, kompozit içeren farklı kompozisyonlarda ve farklı sinterleme atmosferlerinde (argon ve azot/hidrojen) içi boş fiber membranlar üretmek ve üstün özell . . .iklere sahip içi boş fiber membranların morfolojik ve mekanik özelliklerini detaylı olarak incelemektir.ABSTRACTStainless steel hollow fiber membranes are used as supports or particle filters for gas and liquid seperations, wastewater purification materials in environmental, chemical and waste treatment industries. The load capacity and brittleness of ceramic hollow fibers is a problem for these applications. Therefore, studies on especially stainless steel membranes increase over the past 5 years, and materials having bending strength of 300 MPa and above, good gas permeability and filtration performance have been produced as a result of these studies. The aim of the thesis is to produce hollow fiber membranes in different powder sizes, different compositions including composites and different sintering atmospheres (argon and nitrogen/hydrogen), and to examine in detail the morphological and mechanical properties of hollow fiber membranes with superior properties Daha fazlası Daha az

Investigations of mechanical and flammability properties of hdpe reinforced flame retardant additives including antimony trioxide Antimon trioksit içeren alev geciktirici katkılı yüksek yoğunluklu polietilen’in mekanik ve alevgeciktiricilik özelliklerinin incelenmesi

Engin, Berk

Yüksek Lisans | 2020 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ÖZETGünümüzde, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)’nin, kimyasal direnç, kolay üretim tekniği, termal ve elektriksel yalıtımı, yüksek mukavemet/yoğunluk oranı gibi özelliklere sahip olmasından olayı yaygın bir kullanım alanı mevcuttur. Ancak HDPE, içerdiği karbon ve hidrojenden dolayı son derece yanıcıdır, HDPE'nin yangına karşı dayanıklılığını geliştirmek için uygulanabilecek bazı Alev Geciktirici takviye işlemlerivardır. Bu çalışmada Antimon Trioksit (Sb2O3) içeren iki farklı tipte ticari AlevGeciktirici masterbatch belli oranlarda HDPE matrise takviye edilmiştir. Bu şekilde HDPE matris örneği kablo kaplama sistemlerinde kullanıla . . .cak alev geciktirici özellik kazanacaktır. Bu çalışma, plastik boru üreticisi olan bir firmanın ihtiyaçlarını karşılama üzerine yapılmıştır. Bu çalışmanın deneysel basamağında, laboratuvar ekipmanları ile nispeten az miktarda hammadde üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede maliyet ve enerji tasarruf edilmiştir. Ayrıca bu çalışma fabrikanın alev geciktirici boru üretiminde yol gösterici bir formülasyon sağlayacaktır. Üretim aşamasında ilk olarak bileşimlerin hazırlanması işlemi çift vidalı ekstrüder ile gerçekleştirildi ve daha sonra bileşenlerin sıcak bir şekilde karıştırıldığı macun, mevcut basınç ve sıcaklıkta plakalar elde etmek üzere preslendi. Malzeme karakterizasyonun gerçekleştirilmesi için üretim işleminin sonunda, her plakadan örnekler alınmıştır. Numunelerin içerdiği fonksiyonel grupların taranması için FourierTranform Kızılötesi Radyasyon (FTIR) spektroskopisi uygulandı.ABSTRACTIn this day and age, High density polyethylene (HDPE) has an extensive usage area in terms of lightweight, chemical resistance, easy production, thermally and electrically insulating, high strength-to-density ratio. However HDPE is extremely flammable because of its chemical structure, which consists of carbon and hydrogen. There is some flame retardant reinforcement process which may be applied to improve theflammability property of HDPE. In this study two different types of a commercial flame retardant masterbatch which consist of Antimony trioxide (Sb2O3) was loaded into the HDPE matrix in this way the HDPE matrix specimen will be gain flame retardant property to be used in cable covering systems. This study will be performed in order to be a beneficial source for industrial organizations, plastic pipe producers in particular. During the experimental phase of the current study, production was carried out with a relatively small amount of raw materials and laboratory equipment.Therefore the followed efficient energy-cost method during the production part of the study was expected to serve as a guideline for the production process of the factory. In the production phase, compounding process was performed in the first place by the twin-screw extruder, and then paste, which is a hot mixture of ingredients, was pressed to obtain plates at available pressure and temperature. Specimens were taken from eachplate at the end of the production process to perform characterization. Later on, specimens were characterized by using the following methods Fourier transform infrared radiation (FTIR) spectroscopy was implemented to detect functional groups and characterizing. Scanning electron microscopy- Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS) were used to investigate elemental analysis and morphology. Density and Melt flow index (MFI) measurements were carried out to define the viscosity of plastic samples. Moreover, the UL-94 vertical test was carried out to observe the flammability properties of samples Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.