Filtreler
Filtreler
Bulunan: 165 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [18]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Türü [4]
Yayıncı [19]
Yayın Dili [3]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [11]
Araştırmacılar
Harizmşahların Moğullarla siyasi ilişkileri ( Alaeddin Muhammed ve Celaleddin Menguberti dönemi)

Arı, Fahriye

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBüyük Selçuklu hükümdarlarından Melikşah’ın taştdarı olan Anuş Tegin,Hârizm Bölgesi’ne vali olarak atanmıştır (1072 – 1092). Ancak bölgede 1092 yılındaMelikşah’ın ölümünün ardından çıkan otorite boşluğunu fırsata çevirmek isteyenmahalli hanedanlıklar arasında çatışmalar başlamıştır. Kısa sürede taht kavgalarınıbertaraf eden Büyük Selçuklu Devleti, Hârizm’de çıkan isyanı başarı ile bastırmıştır.1097 yılında Hârizm Bölgesi’ne bu defa Anuş Tegin’in oğlu Kutbüddin Muhammedvali olarak atanmıştır. Anuşteginoğulları 35 yıla yakın bir süre Büyük SelçukluDevleti’ne sadık kalmıştır. Kudbiddin Muhammed’in oğlu Atsız’ın isyan etmesiylebaşla . . .yan bağımsız bir devlet kurma hayali, Hârizmşah hükümdarı Sultan AlâeddinMuhammed döneminde hayallerin ötesine geçerek büyük bir devlet olarak temayüzetmiştir.ABSTRACTAnushtegin Gharchai, the slave commander of Malikshah, a great Seljukianruler, was assigned to Kwarezihm as governor (1072 – 1092). However, there wasconflicts emerging between local dynasties following the death of MalikShah to fillthe lack of authority within the region. The Seljukian Empire repelled the attempts onthrone in short time and quashed the riots. Later, Qutb ad-Din Muhammad the son ofAnushtegin Gharchai, was assigned as the governor to the region. The dynasty ofAnushtegin stayed loyal to Seljuk Empire for 35 years. The goal of founding anindependent Kwarezihm state starting with rebellion of Atsiz, gained traction duringthe era of Ala ad-Din Muhammad II of Khwarezm Daha fazlası Daha az

Manevi bakım ve danışmanlığın imam hatip ortaokul öğrencilerinin ruh sağlığı ve manevi iyi oluşlarına etkisi

Pehlivan, Arzu

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmanın temel amacı manevi bakım ve danışmanlık uygulamasının imam hatiportaokul öğrencilerinin ruh sağlığı ve manevi iyi oluşlarına etkisini ölçmektir.Araştırmanın temel hipotezi “Manevi bakım hizmeti imam-hatip ortaokul öğrencilerinin ruh sağlığını ve manevi iyi oluşlarını etkiler” şeklindedir. Araştırmanın örneklemini Manisa Yunus Emre Osmancalı İmam-Hatip Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n66). Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Manevi İyi Oluş Ölçeğinden oluşan bir anket hazırlanmış örnekleme uygulanmıştır. Beck depresyon ölçeğinden alınan puana göre (10 puan . . .ve üzeri) manevi bakım ve danışmanlık görüşmeleri 15 katılımcıyla yapılmış, görüşmelerin etkisini ölçmek amacıyla dört haftanın sonunda bu gruba son test uygulanmıştır. Araştırma sonucunda manevi bakım ve danışmanlığın imamhatip ortaokul öğrencilerinin ruh sağlığı ve manevi iyi oluşlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.ABSTRACTThe main objective of this research was to measure the impact of spiritual care andcounseling on religious secondary school students’ mental health and spiritual well-being. The basic hypothesis of the research was “Spiritual care services have an impact on religious secondary school students’ mental health and spiritual well-being.” The sample (n66) consisted of Manisa Yunus Emre Osmancalı Imam-Hatip Secondary School students of the 7th and 8th grade. Data was collected via a questionnaire consisting of a demographic part, the Beck Depression Scale and the Spiritual Well-Being Scale that was applied to the whole sample. According to the results of the Beck depression scale (scoring higher than 10), spiritual counseling was given to 15 participants and post-test was applied to this group. After four weeks of counseling this group was post-tested in order to find out the impact of spiritualcounseling. Results showed that spiritual care and counseling had a positive impact onreligious secondary school students’ mental health and spiritual well-being Daha fazlası Daha az

İran’ın yumuşak güç geliştirme gayretleri : İran - Suriye bölgesel ittifakı ve Arap Baharı sürecine etkileri

Bayazıt, Emre

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGücün, hedefe ulaşmak için ötekinin davranışları üzerinde etkide bulunma ve ötekini ikna edebilme kapasitesi olduğu kabul edilmektedir. Devletlerin ise sahip olduğu bu güç enstrümanlarıyla politikalar geliştirdiği değerlendirilmektedir. Devletlerin kendi amaçlarına hizmet edecek politikalar ile diğer devletler ve onların halkları üzerinde çekicilik yaratmaya, baskı kurarak etki alanını genişletmeye çalıştığı, bunu da sahip oldukları askeri, ekonomik, ideolojik, kültürel ve ahlaki güç unsurlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları herkesçe bilinmektedir. Ortadoğu’nun çok önemli bölgesel aktörü olarak kabul edilen ve bölgenin Arap olm . . .ayan devletlerinden biri olan İran’ın, gerçekleştirdiği İslam Devrimi ile etki alanını oldukça genişlettiği değerlendirilmektedir.ABSTRACTThe power is considered to have the capacity to influence the behavior of the other and to persuade the other to achieve the goal. It is evaluated that the states are developing policies with these power instruments. It is well known that states are trying to expand their sphere of influence by creating attractiveness and pressure on other states and their peoples with policies to serve their own purposes and trying to realize this with the elements of military, economic, ideological, cultural and moral power they possess. It is evaluated that Iran, which is considered as a very important regional actor of the Middle East and which is one of the non-Arab states of the region, has greatly expanded its scope with the Islamic Revolution Daha fazlası Daha az

Soğuk savaş ve sonrası dönemde Rusya’nın Orta Doğu politikaları

Örmeci, Saygın

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın amacı, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin, SoğukSavaş bittikten sonra ise onun ardılı olan Rusya Federasyonu’nun Orta Doğu’dakiülkelere yönelik geliştirdiği ve uyguladığı dış politikanın çeşitli yönleriylesorgulanmasıdır. Bu dış politikanın planlanmış uzun dönemli stratejik ve kısadönemli, taktiksel ve pragmatik yönleri bölge ülkelerine yönelik özel ve geneltarihsel olayların kronolojik bir sırayla incelenmesiyle ortaya konulacaktır.ABSTRACTThe aim of this study is to question the Soviet Union during the Cold War eraand various aspect of the foreign policy that the Russian Federation has developedand appli . . .ed to the countries of the Middle East after the end of the Cold War. Theplanned long-term strategic and short-term, tactical and rational aspects of thisforeign policy will be revealed in a chronological sequence of unique and commonhistorical events directed at regional countries Daha fazlası Daha az

Tam zamanında üretim sisteminin üretim maliyetleri ve maliyet muhasebesi açısından değerlendirilmesi: Mobilya üretim işletmesinde örnek bir uygulama

Cihan Alaca, Arzu

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz piyasa koşullarında yoğun rekabetin yaşanması, işletmeleri pazarda ve teknolojik gelişmeler karşısında, daha iyiye ulaşmak için kaynak kullanımı bakımından tutumlu olmaya zorlamaktadır. İşletmelerin daha kaliteli ve ucuz ürünleri üretebilmeleri için çağdaş maliyet yönetim tekniklerinden yararlanmaları faydalarına olacaktır. Geleneksel kitle üretim yöntemlerinden farklı bir yaklaşımda olan TZÜ sistemi, işletmelerin kaynak israfını engelleyerek, ürün çeşitlerini azaltmadan, karlılıklarını ve rekabet gücünü arttıran bir üretim yöntemi felsefesidir. Bu çalışmada yönetim muhasebesi tekniği olan Tam Zamanında Maliyetleme Yönte . . .mi kullanılmıştır. Çalışmada TZÜ sistemi tanıtılarak mobilya sektörü açısından alternatif bir maliyet muhasebesi sistemi uygulanma imkânı araştırılmıştır.Bu araştırmayla TZÜ sisteminin işleyişi, sağladığı faydalar ve uygulamaya geçişte işletme şartlarında karşılaşılabilecek sorunlar ele alınmıştır.ABSTRACTDue to intense market competition in nowadays bazaar condition, the managementsare enforced to be frugal to reach better in view of using sources against market andtechnological developments. To benefit from modern cost management, is going to be useful for managements to produce more quality and cheaper products. JIT system which differs from traditinoal mass production management, is a production management approach. JIT system prevents waste reduction, production diversity reduction and increases management’s lucrativeness and competitive capacity. In this article JIT system, which is a kind of management costing technique, is used. In this article the opportunity of implementation of an alternative costing accounting system is researched by introducing JIT system on the scope of furniture sector. In this article basically functioning of JIT system, benefits of this system and the problems when it applies are mentioned Daha fazlası Daha az

Seyyid Kutub’un hristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu

Sarı, Orhan

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETSon yüzyılın en büyük fikir ve dava adamlarından biri de Mısırlı müfessirSeyyid Kutub’dur (1906-1966).Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Kutub,yaşadığıhayatla ve yazmış olduğu eserlerle hem dönemindeki hem de kendisinden sonrakitoplulukları etkileme başarısı göstermiş büyük bir aksiyonerdir. Bu tez içerisindeonun hayatı kısaca kaleme alındıktan sonra, eserlerinden bazıları da genel hatlarıylatanıtılmıştır. Hiç şüphesiz onun en önemli eseri yarısından fazlasını tutuklulukyıllarında kaleme almış olduğu “Fi Zilali’l Kur’an” adlı tefsir çalışmasıdır. Birçokdile çevrilmiş olan bu çalışma Türkiye’de de büyük bir ilgi görmüştür. SeyyidK . . .utub’un, bu tefsiri esas alınarak onun Hıristiyanlarla ilgili ayetlere yaklaşımıelealınmıştır. Her ne kadar tezin konusu gereği ağırlıklı olarak Kutub’un yorumlarınayer verilmiş olsa da zaman zaman diğer alimlerin görüşlerine de müracaat edilmiştir.ANBSTRACTThe Egyptian commentator Sayyed Qutb (1906-1966) is one of the greatestthinkers of the last century. Having a multi-faceted personality, Qutb is agreat activist who has shown success with his life and his writings, andinfluenced both, his time and the societies after his time. After an overview inhis life shortly, the thesis introduces some of his works in general terms.There is no doubt that his most important work is the interpretation Fi Zilalal-Qur’an, of which he wrote most in captivity. This work, which has beentranslated into many languages, has also received a great deal of attention inTurkey. Based on this exegesis, his approach to the verses, related toChristians, were discussed in the thesis. Although the subject of the thesis ismainly given to Qutb's comments, from time to time the views of otherscholars also, have been cited in some places Daha fazlası Daha az

Emmanuel Levinas’ta insan olma ve sorumluluk ilişkisi

Akkaya, Özlem

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

xi, 74 sayfa : 29 cm. 1 CD

Rededilme duyarlılığı, kişilerarası çatışma çözme stilleri ve bağlanmanın karanlık üçlü kişilik özellikleri ile ilişkisi : erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü

Yürük, Duygu

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın amacı narsisizm, makyavelizm ve psikopatiden oluşan karanlıküçlü kişilik özellikleri ile reddedilmeye karşı duyarlılık düzeyleri, yetişkin bağlanmabiçimleri ve kişilerarası ilişkilerde kullanılan çatışma çözme stilleri arasındakiilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikincil amacı ise, karanlık üçlü kişilik özelliğibarındıran kişilerin sahip oldukları erken dönem uyumsuz şemaların araştırılması vebu şemaların ana değişkenler arasındaki ilişkide üstlendikleri aracı rolünincelenmesidir.ABSTRACTThis study aimed to investigate the relationship between dark triad personalitytraits including narcissism, machiavellianism . . .and psychopathy rejection sensitivity adult attachment styles and conflict resolution strategies in interpersonal relationships. The secondary goal of the study was to examine the early maladaptive schemas of the individuals with dark triad traits and to analyze the mediating role of these schemas in a relationship between the main variables Daha fazlası Daha az

Yakınlıktan korkma, kendini saklama, duygu düzenleme güçlüğü ve bağlanmanın narsistik kişilik özelliği ile ilişkisi : Reddedilme duyarlılığının aracı rolü

Elibol, Şeyma

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez çalışmasının temel amacı, büyüklenmeci ve kırılgan narsizm ile yetişkin bağlanma stilleri, reddedilme duyarlılığı, insan ilişkilerinde yakınlık kurma korkusu, kendini saklama eğilimi ve duygularını düzenlemekte güçlük çekme arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Ayrıca, yakınlıktan korkma değişkeninin ölçülmesi amacıyla, „‟Fear of Intimacy Scale‟‟ (Yakınlık Korkusu Ölçeği)‟in Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmasının örneklemini, 18-23 yaş aralığında, Katip Çelebi Üniversitesinde okuyan 134 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Fo . . .rmu, Yakınlık Korkusu Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu İlişki Ölçeği ve Kendini Saklama Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Fear of Intimacy Scale (Yakınlık Korkusu Ölçeği)‟in Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasının örneklemini, İzmir‟de yaşayan 18-60 yaş aralığındaki 236 yetişkin oluşturmaktadır. Genç yetişkin örneklemden veri toplanabilmesi için (18-24), kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi‟nin farklı bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşılmıştır.ABSTRACTThe main aim of this study was to investigate the associations between grandiose and vulnerable narcissism with adult attachment styles, rejection sensitivity, fear of establishing intimacy in human relations, self-concealment tendency and difficulty in regulating emotions. Furthermore, validity and reliability study of the Fear of Intimacy Scale for Turkey was conducted in order to assess the fear of intimacy variable. Sample of the validity and reliability study included 134 participants who were aged between 18-23 years and who were students in Ġzmir Katip Çelebi University. The Sociodemographic Information Form, Turkish version of the Fear of Intimacy Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, The Multidimensional Relationship Questionnaire and the Self-Concealment Scale were applied to the participants. Data were analyzed using Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. Results of the data analysis revealed that the Turkish version of the Fear of Intimacy Scale was reliable and valid. Sample of the other part of the study included 236 adult who were aged between 18-60 years and who lived in Ġzmir. In order to collect data from the young adult sample (18-24), students from different departmants of Ġzmir Katip Çelebi University were reached through convenience sampling Daha fazlası Daha az

Tarihi süreçte İmamiyye - Nusayrilik ilişkisi

Özcan, Muhammed Yasin

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmamızda tarihî süreçte İmamiyye ile Nusayrîlik ilişkisini tespit etmeyeçalışacak ve her iki mezhebin ilişkisini açıklamaya çalışırken, öncelikli olarak onlarınfarklı ve benzer yönlerini ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken öncelikleŞia ekolü ve onun alt kolları olan Zeydiyye ve İsmailiyye mezhebinin tarihçesini veönemli görüşlerini özet bir şekilde açıklayacağız. Daha sonra yine Şia’nın altfırkalarından olan İmamiyye ve Nusayrîyye mezhebinin tarihçesini ve fikirlerinibelirterek, her iki mezhebin görüşlerini karşılaştıracağız. Ayrıca bu iki mezhebin hemtarihteki hem de günümüzdeki sosyo-politik ilişkilerine değin . . .eceğiz. Böyleceİmamiyye ile Nusayrîyye ekollerinin görüşlerini, bu görüşlerin farklı ve benzeryönlerini ve ayrıca günümüz İran ve Suriye devletlerinin mezhepsel ilişkisini daha iyigörebilmek gayesine matuf bir fikir vermiş olacağız.SUMMARYIn this study an attempt will be made to illustrate the relationship betweenImamiyya and Nusayriyya with the primary aim to present their points of resemblance and difference. In order to do this, before all I will put forward an outline of short history and some of the most prominent views of the Shi’a and its two sub-sects, namely Zaydiyya and Isma’iliyya. Further on, I will focus on the history and the views of Imamiyya and Nusayriyya, two other sub-sects of the Shi’a, and I will procede to compare some of the views held by the followers of these two denominations. During this evaluation, special attention will be paid to their socio-political relations in the past as well as the present. In conclusion, by juxtaposing their views and their similar and distinct features, this study will provide some ground for better understanding of the relationship between modern states of Iran and Syria based on these denominational sensitivities Daha fazlası Daha az

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ililşkisi : Türkiye uygulaması (1970-2014)

Şen, Elif

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji tüketimi hayati birgereksinimdir. Bu gereksinim, Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile daha nethissedilmiştir. Enerjiye duyulan ihtiyacın artışı ve karşılanması ülke politikalarıaçısından önem taşımaktadır.Bu çalışmada küresel ve ulusal enerji kaynakları, grafikler ve tablolaryardımıyla incelenecektir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini etkileyenfaktörler ortaya konulacaktır. Küresel ve ulusal politikalara yer verilecektir.ABSTRACTEnergy is a vital necessity for developed and developing countries. Withthe Industrial Revolution the need for energy became more crucial. The incr . . .ease inthe demand for energy and meeting this increasing demand is important for policymakers in the countries.In this study, global and national energy resources will be examined withthe help of graphics and tables. The factors affecting the relationship between energyconsumption and economic growth will be set forth. Global and national policies willbe discussed Daha fazlası Daha az

Batı Balkanların Avrupa Birliği bütünleşmesi

Taşkın, Özge

Yüksek Lisans | 2018 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa devletleri istikrarsız ve savaşlara yolaçan imajından sıyrılmak, eski güçlerini tekrar kazanmak, barış ve refahı sağlamakamacıyla Avrupa Birliği’ni (AB) kurmuştur. Bu doğrultuda altı kurucu devlet ileoluşturulan AB zamanla bünyesine yeni ülkeleri ekleyerek 28 üyeli uluslarüstü(supranasyonel) bir yapı haline gelmiştir. AB’nin hem yeni üye kabul etmesianlamına gelen hem de en güçlü dış politika araçlarından biri olarak kabul edilengenişleme, AB kurulduğu andan itibaren yedi kez gerçekleşmiş ve bugün BatıBalkan ülkeleri ile devam eden bir süreç haline gelmiştir.Bu tez çalışmasında, AB’nin Bat . . .ı Balkanlara genişleme sürecini etkileyenfaktörler araştırılmıştır. Çünkü AB’nin Batı Balkanlara genişlemesi sonucu sadeceHırvatistan AB üyesi olmuş, başka bir Batı Balkan ülkesinin AB üyeliği henüzgerçekleşmemiştir.ABSTRACTAfter the Second World War, European states established the European Union(EU) to change the image of instability and wars, regain old strengths, and ensurepeace and prosperity. In this respect, the EU, formed by six constituent states, hasgradually become a supranational structure with twenty-eight members. The EUenlargement, considered to be one of its strongest foreign policy instruments, hastaken place seven times since the EU was established and it has recently beenexpanded to the Western Balkan countries.This thesis aims to examine behind the affecting factors of the EU enlargementprocess to the Western Balkans. Croatia remains so far the only Western Balkancountry that successfully completed EU acession negotiations and became an EUmember Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.