Filtreler
Araştırmacılar
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri : Orta Asya Türk Cumhuriyetleri örneği

Kaparova, Elina

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET1991’de Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni ortayaçıkan devletlerin sosyo-ekonomik yapısında problemlerin yoğun hissedildiği birdönem yaşanmıştır. Eskiden sosyalist ekonomik düzene sahip olan devletler, yenidönemde kendini piyasa ekonomisine uyum sağlayacak şekilde konumlandırmıştır. Busebeple, bahsi geçen ülkeler ekonomileri geçiş aşamasında olduğu varsayılmaktadır veekonomik sorunlar da varlığını korumaktadır. Her yıl bütçe açığını yaşayan ve sermayekıtlığını çeken Orta Asya Cumhuriyetleri ekonomileri, varlığını sürdürmek içindışarıdan mali destek almak zorundadır.Bu çalışmada, 2000-2016 yıllarını k . . .apsayan yıllık veriler kullanılarak, OrtaAsya’da yer alan dört ülkelere (Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan) yönelik DYY’ları etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, ekonomik büyüme, pazar büyüklüğü, makroekonomik istikrarı, reel efektif döviz kuru ve altyapı gelişmişliği değişkenler kullanılmıştır. ...ABSTRACTIn 1991, the problems of socio-economic structure of the newly emerged statesconfronted with the disintegration of the Union of Soviet Socialist Republicsintensively in a period. In the new era, the states, which used to have a socialisteconomic order, positioned themselves to adapt to the market economy. Therefore, the economies of the aforementioned countries assumed that their economies are in atransition phase. Every year, the economies of the Central Asian Republics, whichsuffer from budget deficits and capital shortages, have to receive external financialsupport to survive.In this study, the factors affecting Foreign Direct Investments (FDI) for fourcountries in Central Asia (Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan and Kyrgyzstan)tried to be determined by using annual data covering the period 2000-2016. In thisdirection, variables such as economic growth, market size, macroeconomic stability,real effective exchange rate and infrastructure development were applied. ... Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ekonomilerde finansal gelişmişlik-enerji tüketimi ilişkisi

Oruç, Duygu

Yüksek Lisans | 2019 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETÇalışmanın amacı, finansal gelişmişlik ve enerji tüketimi arasındaki nedensellikilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya,Malezya, Meksika, Şili ve Romanya olmak üzere gelişmekte olan toplam sekizülkenin (2000-2014) on dört yıllık dönemini kapsayan veri seti analizimize dâhiledilmiştir. Veriler, Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmamızdabağımsız değişken olan finansal gelişmişliğin göstergesi olarak cari işlemler dengesiaçığı, bankaların özel sektöre verdiği yurt içi krediler, enflasyon, doğrudan yabancıyatırımlar, gayri safi yurt içi hâsıla değişkeni modelde yer almıştır. B . . .ağımlı değişkenolan enerji tüketimi değişkeni göstergesi olarak kişi başına kilogram petrol eşdeğerideğişkeni, verilere ulaşılabilirlik açısından analizimize dâhil edilmiştir.Çalışmamızda Yanlılığı Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmıştır.Ampirik bulgular sonucunda enflasyon ve doğrudan yabancı yatırım dışındakideğişkenlerin bağımlı değişkeni önemli ölçüde açıkladığı sonucuna varılmıştır.Ekonometrik analiz sonucunda finansal gelişmişliğin bazı değişkenleriyle enerjitüketimi arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Buna bağlı olarak ülkelerin enerjitüketimlerinin finansal piyasalardan etkilendiği görülmektedir.ABSTRAC Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ülkelerde reel efektif döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki

Özkan, Gökmen

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz küreselleşen dünyasında finansal serbestleşmenin de etkisiyle sermaye çok kısa sürede farklı ekonomiler arasında özgürce dolaşabilmektedir. Sermayenin bu derece özgürce dolaşabilmesi döviz kurları üzerinde önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Döviz kurları üzerindeki bu değişiklikler ise dış ticareti ciddi oranda etkilemektedir. Özelikle gelişmekte olan ülkelerde doğru döviz kuru seçimi ve seçilen döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi büyük önem arz etmektedir. Gelişmekte olan birçok ülkenin diğer bir önemli sorunu da dış ticaret açıklarıdır. Bu ülkeler söz konusu dış ticaret açıklarını kapatmak v . . .e/veya iç piyasaları canlandırıp iktisadi kalkınmayı sağlamak için ihracat rakamlarını artırmaya çalışırlar. Bu yüzden de doğru döviz kuru seçimi büyük önem kazanmaktadır. Biz bu çalışmada döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasında bir ilişki olup olmadığını eğer varsa bu ilişkinin hangi yönde olduğunu tespit etmeye çalıştık.ABSTRACTIn today's globalising world, capital flow, with the effect of financial liberalisation, freely and rapidly between different economies. Such ability of capital to flow freely can lead to significant changes in exchange rates. These changes, in turn, significantly affect foreign trade. In particular, in developing countries, it is of importance to choose an appropriate exchange rate and to maintain those exchange rates steadily. Another major problem for many developing countries is trade deficits. In order to reduce these trade deficits and/or to achieve economic development by boosting the domestic market, these countries attempt to increase the export figures. Therefore, it becomes important to choose an appropriate exchange rate. In this study, we attempted to ascertain whether there is a relationship between the exchange rates and trade deficits, and if so, in which direction it takes. In this context, we set the balance of trade deficit asthe dependent variable of our study Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ülkelerde dış borçların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Panel analizi

Gümüş, Tuğçe

Yüksek Lisans | 2021 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGelişmekte olan ülkelerin esas sorunlarından bir tanesini yetersiz sermaye ve iç tasarruf oranı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için başvurulan kaynaklardan biri ise dış borçlardır. Alınan dış borçlar kullanım alanlarına göre ekonomik büyümeye katkı sağlarken verimsiz kullanımında ülkeyi daha borçlu bir hale getirmektedir. Küreselleşmenin de doğal sonuçlarından biri olarak günümüzde ülke içi olası krizlerin küresel kriz statüsüne gelme olasılığının artmış olması gelişmekte olan ülkelerin dış borç alma gereksinimini daha çok artırmaktadır. Yapılan çalışmada, 2010-2017 yıllarını kapsayan yıllık ve . . .riler kullanılarak, gelişmekte olan sekiz ülkenin (Türkiye, Arjantin, Meksika, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Rusya ve Filipinler) ekonomik büyümelerinde etkisi olan faktörler araştırılmaktadır. Öncelikli olarak dış borçlar olmak üzere çalışmada, sabit sermaye yatırımları, ticaret açıklığı, reel efektif döviz kuru, tasarruflar, dış ticaret haddi ve bütçe açığı değişkenleri kullanılmıştır. Bu çalışma ile ekonomik büyümeye etki eden faktörler dinamik panel veri yöntemi ve Arellano-Bond (1991)’un GMM tahmincisi kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar kapsamında yorumlamalar ortaya konulmuştur.ABSTRACTOne of the main problems of developing countries is insufficient stock and domestic savings rate. External debt is one of the resources used to achieve sustainable economic growth. While the borrowed foreign debts contribute to economic growth according to their usage areas, their unproductive usage can make the country more indebted. As one of the natural consequences of globalization, the increasing probability of possible domestic crises to reach the status of global crisis has increased the foreign borrowing requirement of developing countries. In this study, the factors affecting economic growth for eight developing countries (Turkey, Argentina, Mexico, India, Indonesia, Brazil, Russia and the Philippines) tried to be determined by using annual data covering the period 2010-2017. The variables of fixed capital investments, trade deficit, real effective exchange rate, savings, terms of trade and budget deficit were used in the study, primarily foreign debt. With this study, the factors affecting the economic growth were tried to be determined using the dynamic panel data method and the GMM estimator of Arellano-Bond (1991) and interpretations were presented within the scope of the obtained results Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.