Filtreler
Developing alternative cultural tour routes for mount ida destination Kazdağı destinasyonu için alternatif kültür turu rotaları geliştirme

Çalhan, Özge

Doktora Tezi | 2021 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETCulture is one of the most important values that society must adapt to. In terms of the sustainability of culture, it is necessary to discover cultural values that carry the risk of disappearance and to be reintegrated to the society. The use of cultural heritage values by communities in the tourism industry is also very important for the development of the society. Countries exist in the world with their own cultures and introduce themselves to other nations through their culture. Interpretation and promotion of one culture to other cultures becomes easier through tourism. Tourism leads to two societies and cultures meeting.Mou . . .nt Ida destination are home to many both natural beauties for which it is famous among visitors and cultural values which cannot be utilized very well within the tourism sector. Mount Ida is a destination where many alternative tourism types (eco-tourism, agro-tourism, thermal tourism, health tourism, sports tourism and 3S tourism) have been practiced by the visitors already. Besides these tourism types, cultural tourism can be practiced in the region. The rich cultural inventories and potential of Mount Ida provide resources for alternative cultural tours.ÖZETKültür toplumların sahip çıkması gereken en önemli değerlerden biridir. Kültürün sürdürülebilirliği için yok olma riski taşıyan kültürel değerlerin keşfedilmesi ve topluma kazandırılması gerekmektedir. Kültürel miras değerlerinin turizm endüstrisinde kullanılması toplumun gelişimi için de oldukça önemlidir. Ülkeler dünyada kendi kültürleriyle var olurlar ve kendilerini diğer milletlere kültürleri yoluyla tanıtırlar. Bir kültürün diğer kültüre anlatılması ve tanıtılması turizm yoluyla daha kolay hale gelmektedir. Turizm iki toplumu veya kültürü bir araya getirir. Kazdağı destinasyonu hem ziyaretçiler arasında çok bilinen birçok doğal güzelliğe hem de turizm sektöründe değerlendirilemeyen kültürel zenginliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Kazdağı pekçok alternatif turizm türünün (eko-turizm, agro-turizm, termal turizm, sağlık turizmi, spor turizmi, deniz-kum-güneş turizmi gibi) ziyaretçiler tarafından halizırda uygulandığı bir destinasyondur. Bu turizm türlerinin yanı sıra bölgede kültür turizmi de yapılabilir. Kazdağı’nın zengin kültürel envanterleri ve potansiyeli alternatif kültür turları için kaynak sağlamaktadır Daha fazlası Daha az

Potentials, challenges and prospects of halal tourism development in Ethiopia Etiyopya'da helal turizmin gelişiminin potansiyelleri, zorlukları ve görünümleri

Ahmed, Mohammed Jemal

Doktora Tezi | 2021 | Graduate School of Social Sciences

ABSTRACTSome anti-Islam attributes such as alcoholism and voyeurism have become de facto manifestations of the tourism sector. This eventually causes a paradoxical relationship between tourism and Islam. Hence, on the one hand, Islam inherently encourages Muslims to engage in tourism, the interest of Muslims to engage in tourism is steadily increasing. On the other hand, haram activities and products that are not allowed to Muslims as per the Islamic law and doctrine have surrounded tourism. Therefore, halal tourism has emerged as the best mediator to reconcile the conflicts between secular interests and religious values. Recent stu . . .dies have confirmed that halal tourism is an emerging cultural phenomenon and secular rather than religious. The central aim of halal tourism is to have delighted customers irrespective of their religious and cultural backgrounds while promoting environmental conservation and social coexistence.This study appraises halal tourism development in Ethiopia from commercial, socio-cultural and diplomatic perspectives.ÖZETAlkolizm ve röntgencilik gibi bazı İslam karşıtı nitelikler turizm sektörünün fiilen tezahürleri haline geldi. Bu sonuçta turizm ve İslam arasında paradoksal bir ilişkiye neden olur. Nitekim İslam bir yandan Müslümanları turizme yöneltirken Müslümanlar bunu yapmak istiyor, diğer yandan İslam hukuku ve doktrini gereği Müslümanlara izin verilmeyen haram faaliyetler ve ürünler turizmi kuşatmıştır. Bu nedenle helal turizm, laik çıkarlar ile dini değerler arasındaki çatışmaları uzlaştırmak için en iyi aracı olarak ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, helal turizmin yeni ortaya çıkan bir kültürel fenomen ve dinsel olmaktan çok seküler olduğunu doğrulamıştır. Helal turizmin asil amacı, çevrenin korunmasını ve sosyal bir arada yaşamayı teşvik ederken, dini ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın müşterileri memnun etmektir.Bu çalışma, Etiyopya'daki helal turizm gelişimini ticari, sosyo-kültürel, politik ve diplomatik açılardan değerlendirmektedir Daha fazlası Daha az

Assessment of foreign tourists’ experiences in Izmir and its vicinity İzmir ve yakın çevresine gelen yabancı turistlerin turist deneyimlerinin değerlendirilmesi

Yesüğey, Selda

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETGünümüzde yaşam standartlarının yükselmesi, elde edilen gelirin ve sosyal haklarınartması, kentleşme ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres düzeyininartmasıyla birlikte insanların turizm faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihlerininde değiştiği görülmektedir. İnsanların değişen beklenti, istek ve tercihlerinikarşılayabilmek için ülkeler açısından farklı turizm türleri planlamak ve bunlarıaşama aşama bir politika çerçevesinde uygulamak gerekmektedir.Destinasyonlar pazarlama açısından önemli bir ürün haline gelmiş bulunmaktadır.Destinasyonların rekabet avantajının, ilgili destinasyonun ekonomik ve sosyalkalkınmasında . . . önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.İzmir gerek coğrafi konumu, gerek tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği,gerekse daha alışılmış deniz kum güneş temelli kitle turizmine yönelik altyapısı ilegeniş bir turizm spektrumuna sahiptir. Bu nedenle gelen yabancı turistlerin, şehirözelliklerine yönelik beklentileri, algıları ve destinasyona verdikleri önem dereceleriincelenmiştir.Yapılan bu araştırmanın amacı, İzmir şehrine gelen yabancı turistlerindeneyimlerinin ölçülmesi ve bu deneyimlerin ortaya çıkarılması ile İzmirdestinasyonuna katkı sağlanmasıdır.ABSTRACTToday, with the rise of living standards, the increase in income and social rights, theincrease in the level of distress and stress caused by urbanization and business life,the expectations, demands and preferences of the people have changed. In order tomeet the changing expectations, demands and preferences of the people, it isnecessary to plan different types of tourism in terms of countries and apply them in apolicy framework.Destinations have become an important product in terms of marketing. It is observedthat the competitive advantage of the destinations has a significant impact on theeconomic and social development of the destination.Izmir has a wide spectrum of tourism with its geographical location, diversity ofhistorical and cultural resources, and infrastructure for mass tourism based on morecustomary sea and sand. For this reason, the expectations, perceptions andimportance level of destination of foreign tourists on the characteristics of the citywere examined.The aim of this study is to measure the experiences of foreign tourists visiting toİzmir and its vicinity and to reveal these experiences and to contribute to İzmir'sdestination image Daha fazlası Daha az

Work stress and coping with work stress : a study on tourist guides İş stresi ve iş stresiyle başetme : Turist rehberleri üzerine bir çalışma

Ayaz, Nermin

Doktora Tezi | 2019 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETBu çalışma, Türkiye’deki ülkesel ve bölgesel, eylemli turist rehberlerinin algıladıkları iş stresi faktörlerini ve uyguladıkları başetme yöntemlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte, bireysel farklılıkların ve iş yapısının, algılanan iş stresi faktörlerini ve seçilen başetme yöntemlerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Toplamda 395 turist rehberi araştırmaya dahil edilip iş stresi kaynakları ve başetme yöntemlerini değerlendiren anket formunu doldurmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi noktasında faktör analizi uygulanıp 35 iş stresi belirleyici ifade 6, 17 başetme yöntemi ifadesi 5 ana başlık altında . . .toplanmıştır. Hem bireysel farklılıklar hemde iş yapısı ile ilgili farklılıkları belirlemek adına bağımsız örneklem t-testi, tek yön ANOVA testleri uygulanmıştır.ABSTRACTThis study aimed to identify perceived work stress factors and the coping methods employed to reduce work stress among active nationally and regionally licensed tourist guides in Turkey. It additionally aimed to examine if individual differences and work characteristics affect perception of work stress sources and employement of work stress coping methods. A total of 395 tourist guides participated in to reseach and they were asked to fill a questionnaire evaluating work stress sources and work stress coping. Factor analysis was used to reduce 35 work stress indicator items to 6 main underlying factors and 17 work stress coping items to 5 main underlying factors. Independent sample t-test and one-way ANOVA test were employed to compare mean differences in terms of both individual and work characteristics Daha fazlası Daha az

Managerial reporting in hospitality enterprises: case study of a five-star hotel operating in Izmir Konaklama işletmelerinde yönetimsel raporlama: İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde durum analizi

Demirtaş, Ümit

Yüksek Lisans | 2021 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETBu çalışmada, konaklama işletmelerinde finansal planlama ve kontrol amaçlıkullanılan yönetimsel raporlar ve raporlama akışı belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde kullanılan yönetimsel rapor türlerini, içerdikleri bilgileri, oluşturulma ve sunum süreçlerini, ve yönetimsel raporların konaklama işletmeleri için önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatüre ve sektöre katkı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma nitel araştırma deseninde, durum analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, altı yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan yüzyüze mülakatlar aracılığıyla toplanm . . .ıştır. Katılımcı seçimi için ölçüt örneklem metodu uygulanmıştır. Bulgular, tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma, İzmir’de faaliyette bulunan beş yıldızlı bir otelde gerçekleşmiştir.ABSTRACTThe present study attempts to ascertain a wide range of managerial reports and modernized reporting flow utilized in hospitality enterprises for financial planning and control. The purpose of the research is to identify managerial reports utilizing in hospitality enterprises, recognize data on these reports, reveal the process of creation and presentation, lastly, to reveal the importance of these reports for hospitality enterprises. In this context, it is aimed to contribute to both literature and hospitality enterprises. The research was designed in a qualitative study through the case study method. Data were collected from six managers with face-to-face interview technique by conducting to semi-structured interviewing form. In the selection of the participants, the criterion sampling method was adopted. Findings were evaluated with the thematic analysis technique. The research was conducted in a five-star hotel operating in Izmir Daha fazlası Daha az

A research on the moderating role of ethical leadership in relationship between person- organization fit and organizational commitment in accomodation operations Konaklama işletmelerinde kişi örgüt uyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide etik liderliğin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma

Sidal, Öznur

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Social Sciences

ABSTRACTEmployees in accommodation establishments are an important production factor and they affect establishment performance and competitive power of the establishment. Because of this reason, efforts should be made in order to attract qualified employees to the organization and to ensure their organizational commitment. One of the important factors for ensuring organizational commitment is the ethical leaders who create environments that support, motivate, encourage and develop their subordinates in organizations with their reliable, honest, fair and principled behaviours. Another factor that increases organizational commitment i . . .s the existence of fit between the goals and values of the organizations and the goals and values of the employees. This concept, known as the concept of person-organization fit, has a positive effect on the performance of employees and the organizational success. The main purpose of this study within this context is to determine the relationship between the organizational commitment levels of employees in accommodation establishments and person-organization fit in Izmir. And to determine whether ethical leaders have a moderating role and present the degree of influence in aforementioned relationship. In other words, the purpose is to explain which ones of the dimensions of organizational commitment are associated with the dimensions of the employee-organization fit and ethical leadership, which dimensions of ethical leadership are associated with the dimensions of person-organization fit, and the iv moderating effect of ethical leadership between these two variables. The model of the research was developed based on the relevant literature in the direction of this purpose.ÖZETKonaklama işletmelerinde işgörenler, önemli bir üretim faktörüdür ve işletme performansını ve işletmenin rekabet gücünü etkilemektedir. Bu sebeple nitelikli işgörenlerin örgüte çekilmesi ve örgütsel bağlılıklarının sağlanması için çaba sarfedilmesi gerekmektedir. Örgütsel bağlılığın sağlanması için önemli faktörlerden biri, güvenilir, dürüst, adil ve ilkeli davranışlarıyla örgütlerde astlarını destekleyen, motive eden, cesaretlendiren ve gelişimlerini sağlayan ortamları yaratan etik liderlerdir. Örgütsel bağlılığı arttıran bir diğer faktör ise örgütlerin amaç ve değerleri ile işgörenlerin değer ve hedefleri arasındaki uyumun varlığıdır. Kişi-örgüt uyumu kavramı olarak bilinen bu kavram çalışanların performansı ve örgütün başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı İzmir ilindeki konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin kişi örgüt uyumu ile ilişkisini belirlemektir. Bu ilişki içerisinde de etik liderlerin düzenleyici rolünün olup olmadığını ve etki derecesini ortaya koymaktır. Başka bir tanımlama ile amaç, örgütsel bağlılık boyutlarından hangilerinin, işgörenlerin kişi -örgüt uyumu ve etik liderlik boyutlarıyla ilişkili olduğunu, etik liderlik boyutlarının hangilerinin kişi örgüt uyumunun boyutları ile ilişkili olduğunu ve etik liderliğin iki değişken arasındaki düzenleyicilik etkisini açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literature dayandırılarak araştırmanın modeli geliştirilmiştir Daha fazlası Daha az

A research on sensory branding of hotels and impact on tourist experience case of Izmir Otellerin duyusal markalaşması ve turist deneyimine etkileri üzerine bir araştırma İzmir örneği

Sarıbaş, Özgür

Doktora Tezi | 2020 | Graduate School of Social Sciences

ABSTRACTNowadays, companies try to distinguish themselves from their opponents by using senses (“sight, sound, smell, taste and touch”) in their brands. This practice is known as sensory branding in literature. Recently, it has been concluded that studies on sensory branding have been conducted in tourism research, and these studies have mostly focused on marketing, branding and experience researches. In this study, the process of transformation of sensory characteristics provided by hotels to experience, and the impacts of sensory branding in hotels on tourist experience are examined.ÖZETGünümüzde şirketler, markalarında duyuları ( . . .“görme, ses, koku, tat ve dokunma”) kullanarak kendilerini rakiplerinden ayırmaya çalışıyorlar. Bu uygulama, literatürde duyusal markalaşma olarak bilinmektedir. Son zamanlarda, turizm araştırmalarında duyusal markalaşma ile ilgili çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmaların daha çok pazarlama, markalaşma ve deneyim araştırmalarına odaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada, oteller tarafından sağlanan duyusal özelliklerin deneyime dönüşme süreci ve otellerde duyusal markalaşmanın turist deneyimi üzerindeki etkileri incelenmektedir Daha fazlası Daha az

Tourist harassment and its impact on tourism experience in Istanbul İstanbul’da turist tacizi ve tacizin turizm deneyimine etkisi

Çetinkaya, Mehmet Yavuz

Doktora Tezi | 2020 | Graduate School of Social Sciences

The tourism industry is referred to as the world’s one of the largest serviceindustries and as one way to achieve development in tourism destinations across the globe and offering benefits and contributing to the local economy for any country. Tourism, which becomes a common phenomenon and important for a wide range of reasons, particularly for the developing countries is one very sensitive and fragile industry to any negativity by its nature. In the global economy, the share of the tourismindustry is increasing and thus, intensifying competition among the growing number of tourism destinations, which offer similar products and serv . . .ices to have a greater share from the international tourism market. Therefore, all tourism destinations are supposed to find out their strong and weak parts to tackle threats more easily and generate the opportunities, which are more effective and creative ideas for the business enterprises to keep the success and sustainability in their operations. However, the increasingly common research works caused a partly different look. Tourism, whichis the sum of the relations arising from the interaction of international tourists, host governments, host communities and business suppliers might lead large groups of international tourists into relatively small-scaled areas temporarily and contribute to international tourists’ interaction with local people, which may result in problems such as crime and harassment. Tourist harassment is presumably one of the main global and vexing problems that do negatively affect the sustainability, development and wellbeing of the tourism industry in many destinations located in Europe, the Middle East, Asia, Africa and the Caribbean. As one of the major challenging issues, the tourist harassment is one possible negative consequence that results from the interactive relationship between international tourists as guests and local people as hosts and doesemerge as a conflict to the tourism industry,which mainly depends on hospitality. In today’s world, tourist harassment is an important and serious problem in a wide range of countries around the world, particularly in the ones, which do benefit immensely from the tourism industry. As one of the most leading tourism destinations in the Mediterranean region, Turkey is one of these countries and does face the problem of tourist harassment in highly tourist-populated regions especially in Istanbul, one of themost famous and most visited tourism destinations in Turkey and possessing a high potential for a great variety of tourism types.ABSTRACTTurizm endüstrisi dünyanın en büyük hizmet endüstrilerinden biri olarak vedünyanın dört bir yanındaki turizm destinasyonlarında herhangi bir ülke için gelişme sağlamak amacıyla fayda getirmenin ve yerel ekonomiye katkıda bulunmanın bir yolu olarak anılmaktadır. Yaygın bir fenomen haline gelen ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok kapsamlı nedenlerden dolayı önemli olan turizm doğası gereği her türlü olumsuzluğa karşı çok hassas ve kırılgan yapıya sahip bir endüstridir. Küresel ekonomide, uluslararası turizm sektörünün payı sürekli olarak artış göstermekte ve bu nedenden dolayı uluslararası turizm pazarından daha büyük pay almak için benzer ürün ve hizmetler sunan ve artan sayıdaki turizm destinasyonları arasında rekabetgittikçe yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, turizm destinasyonları tehditlerle daha kolay başa çıkabilmek için sahip oldukları güçlü ve zayıf taraflarını ortaya çıkarmalı ve böylelikle işletmelerin faaliyetlerinde başarı ve sürdürülebilirliği devam ettirebilmeleri için daha etkili fırsatlar ve yaratıcı fikirler üretmek konumundadırlar. Bununla birlikte, giderek yaygınlaşmakta olan araştırmalar kısmen farklı bir görünüme neden olmuştur. Yabancı turistlerin, ev sahibi konumunda olan devletlerin ve toplulukların ve son olarak ticari anlamda hizmet tedarikçilerin etkileşiminden doğan ilişkilerin toplamı olan turizm büyük oranda yabancı turist guruplarını geçici olarak nispeten küçük ölçekli alanlara yönlendirebilir ve suç ve taciz gibi sorunlara neden olabilecek yabancı turistlerin yerel halkla etkileşimine katkıda bulunabilmektedir. Turist tacizi Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Karayiplerde bulunan birçok turizm destinasyonunda turizm sektörünün muhtemelen sürdürülebilirliğini, gelişimini ve refahını olumsuz olarak etkileyen temel, küresel ve can sıkıcı sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Başlıca zorlu konulardan biri olarak, turist tacizi misafir olarak yabancı turistlerin ve ev sahibi olarak yerel halkın arasındaki karşılıklı iletişimden kaynaklanan muhtemel olumsuz sonuçlardan biri olmakla birlikte temel olarak konuk misafirperverliğine dayanan turizm sektöründe bir çatışma olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde turisttacizi dünya genelinde özellikle turizmden büyük ölçüde yararlanan ülkeler başta olmak üzere çok çeşitli ülkelerin karşılaştığı önemli ve ciddi bir sorundur. Akdeniz bölgesinin en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye bu ülkelerden bir tanesi olmakla birlikte Türkiye'nin en ünlü ve en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından biri olan ve çok kapsamlı turizm türleri için yüksek potansiyele sahip İstanbul başta olmak üzere yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde turist tacizi sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır Daha fazlası Daha az

The role of local food festivals in destination branding, Denizli example Destinasyon markalaşmasında yerel yiyecek festivallerinin rolü, Denizli örneği

Aktürk, Hatice

Doktora Tezi | 2022 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETDestinasyonlar artan rekabet koşulları içinde üstünlüğü sağlamak için markalaşma yoluna gitmektedirler. Bu süreçte en sık ihtiyaç duyulan şey, markalaşma sürecine giren destinasyonun ön plana çıkartacağı yerel, kültürel ve turistik değerlerdir. Türkiye'de geleneksel özellikler taşıyan ve yerel ve kültürel birtakım değerleri yaşatmak ve tanıtmak için farklı temalarda birçok festival düzenlenmektedir. Bu festivaller içinde önemli bir yere sahip olan yerel yiyecek festivalleri, destinasyona ekonomik katkı sağlamaktadır. Yerel yiyecek festivalleri, ürünlerin hasat edilmesi, pişirilmesi ve hazırlanması sürecini kapsayarak turistlerin . . . ilgisini çekmekte ve destinasyon markalaşmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında Denizli ili ilçelerinde yer alan yerel yiyecek festivallerinin destinasyon markalaşmasındaki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilk olarak araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymak için turizm literatüründe yer alan yiyecek festivalleri ile ilgili çalışmaların alanları bibliometrik analiz tekniği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlere sahip önemli destinasyonları arasında yer alan Denizli ili ve ilçelerinde uzun yıllardan beri düzenlenmekte olan yerel yiyecek festivallerinin organizatörleri ve yerel paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile festival organizatörlerinin ve yerel paydaşların, ilçelerinde düzenledikleri yiyecek festivallerinin durumu, özellikleri ve destinasyon markalaşmasındaki rolü ile ilgili veriler elde edilmiştir. Bu analizler sonucunda Denizli ili ilçelerinde uzun yıllardan beri devam etmekte olan 5 yerel yiyecek festivalinin destinasyon markalaşmasındaki rolüne ilişkin bulgular ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlardan biri olarak ulusal alanda yiyecek festivalleri veya destinasyon markalaşmasında yiyecek festivalleri başlıklı çalışmanın olmamasıdır. Nitel araştırma ile elde edilen bulgular sonucunda ise Denizli ili ilçelerinde düzenlenen yerel yemek festivallerinin destinasyon markalaşmasında rolü olmadığı saptanmıştır. Çalışmada bu bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.ABSTRACTIt prefers branding to gain superiority in the increasingly competitive conditions of destinations. What is most frequently needed in this process is the local, cultural and touristic values that the destination entering the branding process will bring to the fore. In Turkey, many festivals with different themes are organized in order to keep alive and promote some traditional, local and cultural values. Local food festivals, which have an important place among these festivals, provide an economic contribution to the destination. Local food festivals are thought to attract tourists and contribute to destination branding by covering the process of harvesting, cooking and preparing the local products. The scope of the research is to examine the role of local food festivals in the districts of Denizli in destination branding. For this purpose, firstly, the fields of studies on food festivals in the tourism literature were tried to be determined by using the bibliometric analysis technique in order to reveal the originality of the research. Afterwards, in-depth interviews were held with local food festivals, organizers and local stakeholders in Denizli province districts, which are among the important destinations with historical, cultural and touristic values in Turkey. With the content analysis, data were obtained about the status, characteristics and role of the destination branding of the food festivals organized by the festival organizers and local stakeholders in their districts. As a result of these analyzes, the findings regarding the role of the 5 local food festivals that have been going on for many years in the districts of Denizli province in the destination branding have been revealed. One of the results obtained in the research is that there is no study titled food festivals or food festivals in the national area in destination branding. As a result of the findings obtained as a result of the qualitative research, it was determined that the local food festivals held in the districts of Denizli province do not have a role in destination branding. In the study, evaluations were made regarding these findings, and suggestions were presented Daha fazlası Daha az

Sharıng tourism economy: antecedents and consequences of peer-to-peer accommodation participation in an emerging economy Turizm paylaşım ekonomisi: gelişen bir ekonomide kısa süreli konaklamakiralaması yapan eş katılımcıların motivasyonlarının öncülleri ve ardılları

Kahraman, Adem Yavuz

Yüksek Lisans | 2020 | Graduate School of Social Sciences

ÖZETKonaklama sektörü rekabeti artmaktadır. Gezginlerin tatillerinde sürekli anımsanan gezi anıları arayışı, onları geleneksel konaklama temsilcileri olan oteller ile kısa süreli tatil amaçlı konaklama kiralama seçenekleri (örnek, Airbnb) arasındaki zorlu karar verme seçenekleriyle yüz yüze bırakıyor. Böylece nelerin gezginleri konaklama seçiminde eyleme yönlendirdiğini belirleme zorluğu ortaya çıkmakta. Bu akademik çalışma sözü geçen zorluğa yanıt bulmak amaçlı, gelişen bir ekonomideki çeşitli konaklama seçeneklerine katılıma yönlendiren eylemlerin öncüllerini ve ardıllarını incelemek için bir araştırma deseni geliştirdi. Bu araştı . . .rma amacı, karar verme özellik ve yararlarını on üç tane sav ileri sürüp, sebep-sonuç zinciri kurarak inceleyen karşılaştırmalı nicel analizi tasarımı sundu. Böylece tarama yaklaşımıyla anket dağıtıldı. Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik deseni ölçümüyle on üç adet savın beş tanesi desteklendi. Eğlence ve ev sahibine güven öncüllerinin yanında ekonomik yarar öncülünün en belirleyici olduğu belirlendi.SummaryThe Accommodation sector is at stake. In pursuit of lasting memories for their vacation, travelers need to overcome many decision journeys, such as the accommodation decision between the traditional hospitality suppliers(e.g., hotels) and alternative peer-to-peer accommodation enterprises(e.g., Airbnb). The Challenge is to identify key motivations and attributes impact on travelers’ accommodation choice. In response to the challenge, the present study developed a research model to investigate the antecedents and consequences of alternative accommodation participation within the travel and hospitality industry in an emerging economy. The research objective proposed a means-end model to follow the attributes and benefits via thirteen hypotheses derived from previous quantitative studies for cross-comparison.The survey design approach instrument of questionnaires circulated. Partial least squares structural equation model test resulted in 5 out of 13 hypotheses were supported. The economic benefits concept found to be the most significant Antecedent, followed by entertainment and trust in hosts. Daha fazlası Daha az

The use of integrated approach for urban tourism development in İzmir İzmir’de kent turizminin gelişmesi için bütüncül yaklaşımın kullanılması

Selçuk, Çağlar

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Social Sciences

ABSTRACTProgram The multifaceted and rapidly changing structure of the tourism industry has recently gained a different dimension with the contributions of technological developments. The concept of urban tourism, which is accepted as one of the oldest types of tourism, still constitutes an important part of today's tourist travels. As a tourist destination, cities have a much more diverse and accessible touristic resource than other alternative destinations. The interest in cities has ascended day by day thanks to this collective structure, and tourism professionals and local administrations wishing to profit from this potential ha . . .ve made various infrastructure and superstructure investments in order to benefit from the competitive environment with other cities. In parallel, the fact that different tourism types such as business, congress, culture, shopping, entertainment, health, faith, gastronomy, ethnic and etc., which are internalized by the concept of urban tourism, can be applied in one destination at the same time has caused cities to be seen as attraction centres for tourists.ÖZETTurizm endüstrinin çok yönlü ve hızlı değişen yapısı teknolojik gelişmelerinde katkısıyla son dönemde farklı bir boyut kazanmıştır. En eski turizm çeşitlerinden biri olarak kabul edilen kent turizmi kavramı ise hala günümüz turist seyahatlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Turistik destinasyon olarak kentler diğer alternatif destinasyonlara oranla çok daha çeşitli ve ulaşılabilir turist kaynağını barındırmaktadır. Bu kollektif yapısıyla kentlere olan ilgi gün geçtikçe artmış bu potansiyelden yararlanmak isteyen turizmciler ve yerel yönetimler diğer kentlerle olan rekabet ortamından avantajlı çıkabilmek adına çeşitli alt ve üst yapı yatırımları gerçekleştirmişlerdir. Bununla paralel olarak, kent turizmi kavramının içselleştirdiği iş, kongre, kültür, alışveriş, eğlence, sağlık, inanç, gastronomi ve etnik vb. turizm türlerinin aynı anda tek destinasyonda uygulanabilmesi turistler açısından kentlerin birer cazibe merkezi olarak görülmesine neden olmuştur Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms