Filtreler
Filtreler
Bulunan: 19 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Yayın Türü [2]
Yayın Tarihi [2]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [7]
Tez Danışmanı [16]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [20]
Mali konsolidasyon - büyüme ilişkisi : Türkiye Örneği

Bozkurt, İnan

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETMali konsolidasyon kavramı, özellikle 2008 krizinden sonra önem kazanmayabaşlayan bir kavramdır. Krizin etkisiyle, özellikle AB ülkeleri mali tedbir kararlarıalarak mali sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. Mali konsolidasyon aslındaekonomi literatüründe sıklıkla kullanılan daraltıcı maliye politikası anlamınagelmektedir. Bu çalışmada Türkiye için sınırlı düzeyde çalışılan mali konsolidasyonkavramının mahiyeti, kapsamı ve tarihsel gelişimi üzerinde detaylı bir şekildedurulmuştur. Akabinde Türkiye’de 1980 sonrası maliye politikaları ele alınmıştır.Çalışmanın amacı 1980-2016 dönemi için Türkiye’de uygulanan maliyepolitikaları . . .nın etkilerini analiz edip, bu etkilerin Keynesyen mi Keynesyen olmayan(Non-Keynesyen) mı olduğuna ilişkin ampirik tahminde bulunmaktır. Çalışmadaveriler arasında koentegrasyon ilişkisini ifade etmek adına ARDL sınır testi yaklaşımıkullanılmıştır. Elde edilen bulgular Türkiye’de ekonometrik analize konu olan dönemiçin, maliye politikalarının Keynesyen etkiler yarattığını ortaya koymuştur.ABSTRACTThe concept of fiscal consolidation has gained importance especially afterthe 2008 crisis. As a result of the crisis, especially EU countries have taken financialmeasures to ensure their fiscal sustainability. Fiscal consolidation actually meanscontractionary fiscal policy, which is frequently used in economic literature. In thisstudy we focus on nature, scope and historicial development of the concept of fiscalconsolidation which was limited studied for the case of Turkey. Then, Turkish fiscalpolicies after 1980 was discussed. The aim of this study is analyse the impact offiscal policy implemented in Turkey, for the period of 1980-2016 whether theseeffects are Keynesian or Non-Keynesian. In this study, ARDL bound test approachwas used to express the cointegration relationship between the variables. In otherwords, the empirical estimation has been made about the effects of fiscal policyindicators on national income. Findings have revealed that fiscal policies createKeynesian effects for the case for Turkey Daha fazlası Daha az

Deniz taşımacılığı sektöründe inovasyon faktörleri : izmir’de faaliyette bulunan şirketler üzerine bir uygulama

Uyar, Ali Nadir

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETŞirketler arası rekabetin yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri olan deniz taşımacılığı sektöründe inovasyon uygulanması her şirket açısından zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin az maliyetle fazla kar elde etme gayeleri, ulusal ve global dönüşüm, müşteri talepleri ve devlet politikaları gibi sair nedenler inovasyon ihtiyacını artırmıştır.Bu çalışmada öncelikle lojistik sektörünün tarihsel gelişimi anlatılmış ve lojistiğin önemi, kapsamı ve sektördeki amaçlar anlatılmıştır. Lojistiğin kapsam ve amaçları incelenerek lojistiğin kullanıldığın tüm sektörlerde sağladığı yararlar ortaya konmuştur. Lojistikle birlikte taşımacılık türle . . .ri tanımlanarak her bir taşımacılık türünün avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Taşımacılık türleri arasında deniz taşımacılığı üzerinde detaylıca inceleme yapılmış ve alana ilişkin uluslararası anlaşma ve örgütler tanımlanmıştır.ABSTRACTIn the maritime transportation sector, which is one of the areas where intense competition among companies is intense, innovation has become compulsory for every company. Other reasons such as companies' aim to make more profit at low cost, national and global transformation, customer demands and government policies increased the need for innovation.In this study the historical development of the logistics sector and importance, scope, and objectives of logistics explained. The scope and objectives of logistics examined and the benefits of logistics in all sectors demonstrated. Types of transportatiın defined with logistics and advantages and disadvantages of them evaluated. Among the types of transport, a detailed study of maritime transportation carried out and international agreements and organizations defined Daha fazlası Daha az

Kooperatifler ve yerel yönetimlerin iş birliğinin sosyoekonomik etkiler

Polat, Mahir

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmada kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin işbirliğininsosyoekonomik etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İzmirilinde faaliyet gösteren üç kooperatifin yöneticilerine ve çiftçilere anket uygulanmıştır.Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçek Kooperatifi,Bademli ve Tire Süt Kooperatifi’nde görev yapan ve bu kooperatiflerde hizmet alantoplam 173 yönetici ve çiftçiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarakaraştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve ölçek kullanılmıştır. Verilerinanalizinde tanımlayıcı istatistik olarak yüzde ve frekans analizle . . .ri, gruplar arasıfarklılıkların belirlenmesi amacıyla ANOVA testi kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre yerel yönetimler ve kooperatif işbirliği sonucunda yöneticiler kooperatife teşvik amaçlı başvuran çiftçilerin sayısını arttırdığını, bitkiselve hayvansal üretimin geliştiğini, çiftçilerin ihtiyaçlarına ilişkin maddi desteğinarttığını belirtmişlerdir. Çiçek Kooperatifi’nde görev yapan yöneticiler, diğerkooperatiflere göre gelir düzeyi, ürün çeşitliliği ve hayvan sayısının daha fazlaarttırılması gerektiğini savunmuşlardır. Yöneticiler aynı zamanda bölge kalkınmasıaçısından yeterli istihdamın yaratıldığını ve işbirliğinin çiftçilerin kooperatifçilikbilinç düzeyinin arttırılmasında etkili olacağını düşünmektedirler.ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the socioeconomic effects ofcooperation between cooperatives and local governments. For this purpose, aquestionnaire was applied to the managers and farmers of three cooperatives in İzmir.The sample of the research consists a total of 173 managers and farmers working inBayındır Flower Cooperative, Bademli and Tire Milk Cooperative. Demographicsform and questionnaire developed by the researcher were used to collect data.Percentage and frequency analyzes were used as descriptive statistics and ANOVAtest was used to determine the significant differences between the groups.Study findings have shown that according to the managers, number of farmerswho applied to the cooperative for incentives, crops and animal production andfinancial support for the requirement of farmers increased after the cooperationbetween local goverments and cooperatives. The managers of Bayındır HorticulturalCooperative have argued that income level, product diversity and number of animalsshould be increased more than other cooperatives. Managers also believe that adequate employment was provided for the development of the region and that cooperation will be effective in raising the awareness of farmers about cooperatives Daha fazlası Daha az

Orta gelir tuzağından çıkış : Türkiye için bazı maliye politikası önerileri

Mahmutoğlu, Burak

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma Türkiye’de 1980 yılından günümüze değin uygulanan maliye politikaları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu amaçla Türkiye için son 39 yılda uygulanan mali politikalar ve makroekonomik göstergeler incelenmiştir. Çalışmanın amacı 1980-2016 dönemi için Türkiye’nin orta gelir tuzağında olup olmadığını ampirik olarak tahmin edip, hangi maliye politikası araçları ile orta gelir tuzağından çıkılabileceğinin analizini yapmaktır. Bu bağlamda çalışmada kullanılan verilere birim kök testi uygulanmış ve sonuçlar verilerin seviyede durağan olmadığını göstererek Türkiye’nin orta gelir tuzağında olduğunu ortaya koymuştur. Akabinde SVAR m . . .odeli tahmin edilmiştir. İlk defa bu çalışma ile Türkiye için orta gelir tuzağından çıkış konusunda SVAR tekniğinden yararlanılmış ve gelir ve harcama kalemleri alt bileşenlerine ayrılarak analize tabi tutulmuştur. Ampirik bulgular Türkiye’de orta gelir tuzağından çıkmada harcama kalemlerinden sırasıyla yatırım harcamaları, sağlık harcamaları, savunma harcamaları ve eğitim harcamalarının etkili olduğunu gelir bileşenlerinde ise milli gelirin en çok dolaylı vergilerden negatif yönde etkilendiği sonucunu ortaya koymuştur.ABSTRACTThis study examines the effects of fiscal policy for Turkey from 1980 until today. For this purpose, we analysis the fiscal policies which are implemented in the last thirty nine year and examine the macroeconomic indicators for Turkey during this period. The aim of this study to estimate empirically whether Turkey is in the middle income trap for the 1980-2016 period. In this context, we applied unit root test to the data and results showed that the data is not stable at the level for Turkey. This result has revealed that Turkey is in the middle-income trap. This study is the first study which uses SVAR technique to analysis the issue of middle income trap. Empirical findings show that the investment expenditures, health expenditures, defence expenditures and education expenditures are much more effective expenditures for avoiding the middle income trap, respectively. In terms of income components, indirect taxes effect negatively to national incom Daha fazlası Daha az

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun hisse senedi performansına etkisi : BİST -100’de bulunan yüksek kurumsal yönetim derecesine sahip şirketler üzerine bir uygulama

Taylan Özgür Arslan

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez çalışması, özellikle son çeyrek yüzyılda iktisadi süreçlerin gündemineoturmuş kavramlardan biri haline gelen kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkışını,gelişimini, özelliklerini ve derecelendirme süreçlerini kapsayıcı şekilde incelemektedir.Çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olmanın hissesenedi fiyat performanslarına etkisini ekonometrik yöntemler kullanarak ortayakoymaktır. Çalışmada, istikrarlı bir şekilde yüksek kurumsal yönetim dereceleri almışfirmaların hisse performansları ile Borsa İstanbul-100 endeksinde bu şartları sağlamayan şirketlerin hisse senedi fiyatı performansları karşı . . .laştırılmıştır.ABSTRACTThis thesis examines the emergence, characteristics, development and ratingprocesses of corporate governance principles that have become one of the hottest issues for almost all economic processes in the last quarter of the century. The main purpose of the study is to empirically answer the question of whether companies having higher corporate governance score and keeping this score for the period of the study perform better than companies not satisfying this conditio Daha fazlası Daha az

Terörizmin hisse senedi piyasasındaki işlem adetleri üzerindeki etkisi : Türkiye örneği

Küçük, Fatma

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışma, 2013-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelmiş olan terörizmin Türk hisse senedi piyasasındaki etkilerini, literatürde sıkça yapıldığı gibi getiriler ve volatiliteler üzerinden değil bunların temelinde yatan devir işlem adetleri (birim hisse başına düşen işlem adedi) üzerinden incelemektedir. İlgili dönem aralığında daima Bist100’e kote olan firma hisseleri ile yapılan analiz, terörizmin Türkiye piyasasındaki devir işlem adetleri üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonucun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla hisseler sadece Borsa İstanbul’da işlem gören tek liste (single-listed) ve . . . yabancı piyasada alım-satımını kolaylaştırmak için depo sertifikasına sahip diğer hisselerin oluşturduğu çapraz liste (cross-listed) olarak iki gruba ayrılmış ve analiz her bir grup için tekrarlanmıştır. Terörizmin sadece tek liste devir işlem adetleri üzerinde anlamlı (pozitif) bir etkisinin olduğu, çapraz liste devir işlem adetleri üzerinde ise anlamlı herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.ABSTRACTThis study investigates the impact of terror incidents that took place in Turkey between 2013 and 2016 on the Turkish stock market by focusing on (aggregate) turnover rather than focusing on stock returns and volatilities as is often done in the literature. The analysis, which is performed on the stocks that were always listed on the benchmark index BIST100 in the related period, shows that terrorism has a significant positive effect on the turnover in the Turkish market. To better understand this result, stocks are divided into two groups as those which trade solely on the Turkish Stock Exchange (single-listed) and the others with depository receipts to facilitate their trade in a foreign market (cross-listed), and the analysis is repeated for each group. It is seen that while terrorism has a significant impact on the turnover of the single-listed stocks, no significant impact is found for the cross-listed stocks Daha fazlası Daha az

Vergi uyum politikalarının oluşturulmasında mükellef davranışları

Demir, Tuncay

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBütün devletlerin ortak en büyük amaçlarından biri vergi gelirlerinin eksiksiz toplanmasıdır. Gönüllü vergi uyumu vergi mükelleflerin gönüllü olarak vergilerini ödemesidir. Vergilendirmenin sınırları aşıldığında ya da mükelleflerin vergi yükü artığında vergi uyumu bozulur. Vergi uyumu sağlanmasında, hükümetlerin vergi ahlakı, vergi bilinci gibi psikolojik faktörleri dikkate alması en az yaptırım ve cezalar yoluyla mükellefleri caydırması kadar önemlidir. Vergi uyumunu etkileyen ekonomik, psikolojik, siyasal, kültürel, demografik vb. faktörler mükelleflerin algı, tutum ve davranışlarını da etkiler. Dolayısıyla mükellefler vergile . . .re karşı aylaklığı tercih etme, tüketim ve tasarrufları azaltma, vergiden kaçınma gibi pasif ve vergi kaçırma, vergi grevi gibi aktif davranışlar sergilerler.Vergi uyum sürecinde mükellef davranışları ve mükellef tipolojilerine yönelik vergi uyum politikalarını incelemek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada vergi uyumu, vergi uyumunu etkileyen faktörler, mükellef davranışları, mükellef tipolojileri ve vergi uyum politikaları incelenmiştir. Vergi uyumunda klasik ve tutumsal modele değinilmiştir.ABSTRACTOne of the common goals of all states is to collect tax revenues efficiently. tax compliance is that taxpayers pay taxes voluntarily. when the limits of taxation are exceeded or the tax burden increases, Tax compliance deteriorates. To provide tax compliance the fact that governments consider psychological factors such as tax ethics and tax awareness is as important as deterring taxpayers by means of minimum sanctions and penalties. The factors like Economic, psychological, political, cultural, demographic,etc. which affect tax compliance As well as the perception, attitude and behavior of taxpayers. Therefore, taxpayers exhibit passive behaviors against taxes such as idleness, consumption and savings reduction, tax avoidance and active behaviors such as tax evasion and tax strikes.In the process of tax compliance examining tax compliance policies for taxpayer behavior and taxpayer typologies is the subject of this study. In this study, tax compliance, factors affecting tax compliance, taxpayers' behavior, taxpayers typologies and tax compliance policies are examined Daha fazlası Daha az

Tüketicilerin sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalıkları üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisi

Taş, Ebru

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETViral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derecegüçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağlarıkullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılara hızlı ve düşükmaliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Günümüzde viral pazarlamadan karamacı güden ve gütmeyen tüm kişi ve kurumlar yararlanmaktadırlar.Sivil Toplum Kuruluşu (STK) toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak elealıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük usulüyle alan vekâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. STKlar, sosyal, kültürel, coğrafi konum,ekonomik, siyasal farl . . .ılıklar sonucunda yerel, bölgesel ve uluslararası boyuttagelişim göstermekte olup, toplumsal düzene yarar ve katkılar sağlamıştır.Bu çalışmada her geçen gün önemi giderek artan STKların tüketicideoluşturdukları farkındalık düzeyi ve bu farkındalık üzerinde viral pazarlamauygulamalarının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göreSTKların farkındalık yaratmalarında STKlara duyulan güven, STKnın itibarı,iletişimi ve tüketicilerin STKya yönelik ilgilenimi etkilidir. Ayrıca STKların viralolarak yayınladıkları mesajın içeriğinin bilgilendirici olması farkındalık yaratmadaetkilidir.ABSTRACTViral marketing is a powerful and effective marketing strategy thatcommunicates over the internet to the mouth. Viral marketing uses social networks,it enables businesses to quickly reach potential costumers and users at low cost.Nowadays all people and instutions that are profit making and non-profit benefitfrom viral marketing.Civil society organization is non-profit organization that deal with variousproblems in the society and takes the role of informing the public, who work with theprinciple of voluntariness of their members. Civil society organizations, social,cultural, geographical location, economic, political differences resultin local,regional and international development shows that, and contribute to the social order.In this study, each day increasingly important being civil society organizationscreated awareness level in the consumer and this awareness on the viral marketing isaimed to investigate the effect of the application. Acorrding to the result of theresearch, the trust, reputation, communication of civil society organizations andinterest of consumers in civil society organizations are effective in creatingawareness among civil society organizations. İn addition, it is effective to createawareness that the content of the viral information published by civil societyorganizations is informative Daha fazlası Daha az

Uluslararası sermaye akımlarını belirleyen faktörler : G-20 çalışması

Erdem Öncü

Doktora Tezi | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETUluslararası sermaye hareketleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için gelişmiş ekonomileri yakalamada önemli bir faktördür. Ülkelere yapılan yatırımlar sadece sermaye geçişini sağlamamakta aynı zamanda bilgi ve teknoloji geçişini de sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki ekonomik liberalleşme akımları sonucunda, bu rekabet daha da artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada sermaye akışının nedenleri araştırılmıştır.Bu çalışma G-20’de bulunan 17 ülkenin 2003-2016 yılları arasındaki verileri üzer . . .ine yapılmıştır. Sermaye akışını etkileyen faktörler 2 farklı bağımlı değişken ve 5 teori ile araştırılmıştır. Bu 5 teorinin haricinde alanyazın çalışması sonucunda oluşturulan 4 model de incelenmiştir. Yanlılığı düzeltilmiş LSDV sonuçlarına göre, yabancı yatırımcıları çeken en önemli faktörlerin ekonomik faktörler olduğu özellikle de ekonomik büyüklük faktörünün etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel olarak doğrudan yabancı yatırımları ve dolaylı yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir.ABSTRACTInternational capital movements are an important factor in catching advanced economies for underdeveloped and developing countries. Investments in countries not only provide capital transition but also provide information and technology transition. Developing countries are experiencing intense competition among developing countries to attract international capital to their own countries. Especially after 1980's economic liberalization movements, this competition has increased. In this context, the reasons of capital flow were investigated.This study was conducted on 17 countries in G-20 between 2003-2016. The factors affecting the capital flow were investigated with 2 different dependent variables and in the context of 5 theories. In addition to the 5 theories, four other models which were formed as a result of literature studies were examined. According to the results of bias corrected LSDV, it is seen that the most important factors that attract foreign investors are economic factors. Economic size is most important one of these factors. In general, it can be said that the factors affecting foreign direct investments and indirect foreign investments are different Daha fazlası Daha az

Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde vergi inceleme sürecinde mükelleflerin hak ve ödevleri

Orçun Avcı

Doktora Tezi | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETVergilendirmede mükellef ile vergi idaresi arasındaki en hassas nokta, vergi incelemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi inceleme süreci, vergisel işlemler bakımından önemli hak ve yükümlülükler getirmektedir. İdare, mükellefleri incelemeye tabi tutabildiği gibi mükelleflerin de inceleme sürecinde birtakım hakları bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ön plana çıkan mükellef hakları, dünyada da oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. Gelir idarelerinin yeniden yapılandırılma sürecinin bir uzantısı olan mükellef hakları konusu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkeler konu üzerinde ciddi çalışmalar yaparak . . .çeşitli enstrümanlar aracılığıyla mükellef hakları üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Vergi idarelerinin değişen yapısının mükellef haklarının önem kazanmasındaki payı oldukça fazladır.İncelemenin başlangıcından bitişine kadarki olan pek çok aşamada mükellefler haklarını talep edebilmektedir. Mükellefler haklarını talep ederken inceleme elemanları ve idarenin de talep edebileceği pek çok hak bulunmaktadır. Bu hakların birçoğu temelini anayasadan almaktadır. Haklar ile ödevlerin ise, yakın ilişki içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Mükellefler, haklarına saygı gösterilmesini ve bu haklardan faydalanabilmeyi beklerken idare ise, mükelleflerin ödevlerine gerekli özeni göstermesini beklemektedir.ABSTRACTThe most sensitive point in taxation between taxpayer and tax administration is tax inspection. Tax inspection process brings important rights and obligations in terms of tax transactions. Taxpayers can be subject to inspection by administration as well as taxpayers have some rights in the inspection process. Taxpayer rights, which have come to the forefront especially since 1990s, have become very popular in the world. The issue of taxpayers' rights, which is an extension of there structuring process of the revenue administrations, has started to come up more and more. Countries are carrying out critical studies on the rights of taxpayers through various instruments. The changing structure of tax administrations has a considerable share in the importance of rights of taxpayers.Taxpayers can demand their rights in many stages from the beginning to the end of the inspection. As well as taxpayers are demanding their rights, the inspectors and the administration have many rights to be demanded. Many of these rights are based on the constitution. It should be noted that rights and duty are in close relation. While the taxpayers expect to be respected and benefit from these rights, the administration expects the taxpayers to pay due attention to their duties Daha fazlası Daha az

İzmir ve Eskişehir bitpazarlarında ekonomi ve kültür

Ömer Karahan

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBitpazarları, diğer semt pazarlarından farklı olarak ikinci el eşyalar veya başka bir deyişle kullanılmış günlük ihtiyaç ürünlerinin kullanılmamış sıfır ürünlerden daha ucuz fiyata satıldığı ve genelde sıfır ürünleri alamayan bireylerin tercih ettiği bir alışveriş mekânıdır. Aynı zamanda içerisinde ikinci el kıyafet, antika değeri olan eşyalar, tablolar, ayakkabılar, el tamir aletleri ağırlıklı olmak üzere birçok ikinci el ürünü barındırmaktadır. Bitpazarları tarihsel olarak pazaryerlerinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze süreklilik göstermektedir.Bu tez bitpazarını ağırlıklı olarak kullanan alt gelir gurubu veya yoksul . . .kesimlerin tüketim pratikleri bağlamında internet ve bitpazarları arasındaki etkileşimin görünür kılınması, bir alışveriş mekânı olarak bitpazarı müşterilerinin vintage modası ve koleksiyonculuk amacı ile bitpazarını kullanarak orta sınıfa yaklaşma arzusu ile yapılan tüketim yönlü özelliklerinin irdelenmesi açısından önem taşımaktadır.ABSTRACTThe Flea Market, unlike the other district bazaars, is a commerce space where second hand commodities or in other words previously used daily necessaries are sold cheaper then brand new products by the individuals who cannot afford to buy it. This place at the same time contains a great many of second hand commodities mostly consist of second hand clothes, antique objects, paintings, books, shoes and hand repair tools. The flea markets historically shows a continuity since the beginning of marketplaces emergence to nowadays.This thesis have importance for revealing the interaction between internet and the flea market in terms of lower income or the poor groups consumption patterns who predominantly make use of the flea market and examining the consumption oriented features of the desire to move up the middle class by utilising flea market with an aim of vintage fashion or collecting purposes Daha fazlası Daha az

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ililşkisi : Türkiye uygulaması (1970-2014)

Şen, Elif

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji tüketimi hayati birgereksinimdir. Bu gereksinim, Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile daha nethissedilmiştir. Enerjiye duyulan ihtiyacın artışı ve karşılanması ülke politikalarıaçısından önem taşımaktadır.Bu çalışmada küresel ve ulusal enerji kaynakları, grafikler ve tablolaryardımıyla incelenecektir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisini etkileyenfaktörler ortaya konulacaktır. Küresel ve ulusal politikalara yer verilecektir.ABSTRACTEnergy is a vital necessity for developed and developing countries. Withthe Industrial Revolution the need for energy became more crucial. The incr . . .ease inthe demand for energy and meeting this increasing demand is important for policymakers in the countries.In this study, global and national energy resources will be examined withthe help of graphics and tables. The factors affecting the relationship between energyconsumption and economic growth will be set forth. Global and national policies willbe discussed Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms