Filtreler
Filtreler
Bulunan: 12 Adet 0.000 sn
İslam hukuku açısından son dönem hilafet tartışmaları : ( Seyyid Bey, Senhuri ve Mevdudi örneği )

Eraydın, Seracettin

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHz. Peygamber’in vefatıyla beraber ortaya çıkan hilafet konusu, Müslümanların karşılaştıkları ilk meseledir. Başlangıcından itibaren Müslümanlar arasında hilafet etrafında önce siyasî ihtilaflar ortaya çıkmış, sonra da hilafet, itikadî bir meseleye dönüşmüştür. Aslında Müslümanların tarihî süreç içerisinde edindiği yönetim tecrübesinin ifadesi olan hilafet, çeşitli merhalelerden geçmiş olmakla birlikte ilga edildiği 3 Mart 1924’te kadar İslam toplumunun en temel siyasî müessesesi konumunda olmuştur. Hilafetin ilga sürecinin bir başlangıcı kabul edilen II. Meşrutiyetten günümüze kadar hilafet üzerine birçok tartışma yapılmış ve b . . .u konuda önemli eserler kaleme alınmıştır. Biz de bu çalışmamızda yazdıklarıyla ve fikirleriyle hilafet tartışmalarında önemli yer tutan Türk hukukçu Muhammed Seyyid Bey, Mısırlı hukukçu Abdurrazık Senhûrî ve Pakistanlı âlim Ebu’l Alâ Mevdûdî’nin hilafet hakkındaki görüşlerini ortaya koyup İslam hukuku açısından değerlendirdik.ABSTRACTThe issue of caliphate coming to existence after Prophet Muhammad is the first problem that Muslims confronted. At the beginning, political disputes have arosed around the caliphate among Muslims. Afterwards the caliphate has turned into the matter of belief. Actually the caliphate being the statement of the management experience of Muslims in the historical process was the most fundamental political institution of Islamic society until 3 March 1924 at which it avoided after several stages. There have been many discussions on the caliphate and important works have been written on this subject until the present from the second constitutionalist period. This period has been considered a beginning of the abrogation process of the caliphate. In our study, we have expressed the related opinions of Turkish jurist Seyyid Bey, Egyptian jurist al-Senkhūrī and Pakistani scholar al-Mevdūdī. They have taken an important place by means of his ideas about caliphate. Subsequently we have analyzed these opinions according to the Islamic Law Daha fazlası Daha az

Bakara Suresi örneğinde ayet sonlarındaki sıfatların anlama kattığı etki

ARZU TOPAL

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez, Bakara Sûresi örneğinde âyet sonlarında gelen sıfatların anlama kattığı etkiyiaraştırmaktadır. İçeriği bir giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.Giriş bölümünde, araştırmanın konusu ve kapsamına, önemine, yararlanılankaynaklara ve yöntemine temas edilmiştir.Birinci bölümde, Arap dilinde sıfatın yapısı, cümlede hangi konumlarda geldiği, asılsıfat olan kelimelerle sıfat mânâsı veren kelimeler ve kalıpları incelenmiştir.İkinci bölümde, âyet sonlarında gelen ve mânâ bakımından sıfat olan Allah’ın sıfatlarının semantik analizi yapılmıştır. Geçtiği her âyette yeni bağlamıyla kazandığı anlamlar üzerinde durulmuş, . . .son olarak sıfatların anlama kattığı etki tespit edilmiştir.Üçüncü bölümde, âyet sonunda i’râb bakımından sıfat konumunda olan kelimelerin semantik analizi, i’râbı, mevsufu ve ardından sıfatın anlama kattığı etki incelenmiştir.Sonuç kısmında da, yapılan çalışmanın neticesinde elde edilen, sıfatların âyet sonlarında gelmesiyle temerküz ettiği etkiler kategorize edilerek aktarılmıştır.ABSTRACTThis thesis investigates the effect of the adjectives that come at the end of the verse in the example of the Surat Al-Baqarah. The content consists of an introduction, three main sections and a result section.In the introduction, the subject and scope of the research, the importance of the research, method and the references are mentioned.In the first chapter, the structure of the adjective in Arabic language, the positions in the sentence, main adjectives and the words and patterns that gives adjective meaning as words were examined.In the second chapter, the semantic analysis of the adjectives of Allah, which comes at the end of the verse and is an adjective in terms of meaning, has been made. The meanings gained by the new context were emphasized in every verse and the effect of the adjectives was determined.In the third chapter, all words in the adjective position in point of examining the letter changes (I’rab) were examined through semantic analysis, definiendum, and effect of the adjectives.In the conclusion part, the effects of the adjectives which come at the end of the verse have been categorized and obtained as a result of the study Daha fazlası Daha az

Hanefilerde senedi örf olan istihsan

İbrahim Demircan

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırma, Hanefîlerle özdeşleşen istihsân metoduna gerekçe olannass, icmâ, kıyas, zaruret, örf, maslahat vb. konulara değinmektedir. Konubununla birlikte senedi örf olan istihsânlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için istihsân ile alakalı olan kıyas ve örfkavramları da ayrıca örneklerle açıklanmıştır.Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Girişkısmında araştırmanın konusu, yöntemi ve araştırma nedenine değinilmekte,birinci bölümde ise istihsân ve kıyas hakkında genel bilgiler, istihsânınterimleşme süreci, istihsânı kabul ve reddedenlerin görüşleri ele alınmaktadır.İkinci bölüm, . . .tezin ana bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümdeistihsânın senedini oluşturan örf hakkında genel bilgiler verilmekte dahasonra senedi örf olan istihsân örnekleri, konularına göre tasnif edilereksunulmaktadır. Sonuç kısmında ise, tezde işlenen konunun birdeğerlendirmesi yer almaktadır.ABSTRACTThis research addresses issues such as nass, ijma, Qıyas, obligation, urf,maslaha whichjustificate of Istıhsan methodology which identificate with theHanafis. The subject, however, concentrates on Istıhsans that it’ssanad is urf. Inorder to understand the subject better, the concepts of Qıyas and Urfrelated to theIstıhsan are also explained with examples.Work It consists of two sections and a conclusion.In the introduction, thesubject of the study, the method and the reason for the research are mentioned.In thefirst section, general information about Istıhsan and Qıyas, conceptualisation processof the Istıhsanand the views of those who accept and reject the Istıhsan are discussed.The second part is the main part of the thesis.In this section, generalinformation about the Urf forming the sanad of the Istıhsan is given and then theexamples of Istıhsan are classified according to their subjects and offered that theirsanad is Urf. The conclusion part is including an evaluation of the subject that ispresented in the thesis Daha fazlası Daha az

Şintoizm’de kadının konumu

Üstek, Merve

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETSon yıllarda dünya genelinde artan kadın çalışmaları kapsamında kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, kadının geleceği gibi konularda gerek akademik alanda gerekse diğer araştırmalarda birçok çalışmaya yer verilmektedir. Bu bağlamda, kadınların yeri ve önemi konusunda günümüze ışık tutan pek çok faydalı çalışma bulunmaktadır. Günümüzde mukayeseli olarak özellikle, Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam’da kadının konumu konusunda araştırmalara yoğunluk verilmektedir.Coğrafi konumu sebebiyle ülkemize uzak kalan Uzakdoğu dinleri ile ilgili çalışmalar da Dinler Tarihi alanına önemli katkı sağlayan çalışmalardandır. Dinlerin, toplumsal ve . . . kültürel yapıya etkisinin sonucu olarak toplumu oluşturan bireylerin o toplumdaki konumunu da belirlemesi açısından oldukça etkili olduğu âşikardır.Bu çalışmanın amacı, Uzakdoğu’nun önemli dinlerinden biri olarak ön plana çıkan Japonların milli dini Şintoizm’de kadının geçmişten günümüze değişen ve değişmeyen durumları hakkında bilgiler sunmaktır. Japonya hakkında genel bilgiler verilerek başlanan bu çalışmada, Japonya’da kadın algısını etkileyen Şintoizm dışındaki inanılan diğer dinlere de kısaca yer verilmiştir. Daha sonra Japon sosyal yaşamında kadının yeri ile Japon tarihinde ve mitolojisinde önemli yer tutan kadın karakterler hakkında bilgiler sunulmuş ve bu karakterlerin Japon toplumundaki yansımalarından bahsedilmiştir. Ardından Şintoizm hakkında genel bilgiler verilmiş, sonrasında ise Şintoizm kutsal metinlerinde ve Japon mitolojisinde kadının konumu incelenmiştir. Son olarak, ibadet ve mabette kadın ile hayat evrelerinde kadının rolü değerlendirilmiştir.ABSTRACTIn accordance with the recent increase in interest in the subjects pertaining to women’s rights, gender inequality and future of the women, a great number of studies are devoted to these subjects, both inside and outside of academic circles. In this respect, there are numerous significant studies which deal with the position of the women and her importance fort he society. There are also many studies today which try to explore the position of women in Christianity, Judaism and Islam, treated separately as well as comparatively.Due to their geographical distance from Turkey, studying the religions of the Far East within the field of the history of religions becomes even more salient. It is clear that religions, through their influence on the social and cultural structure, determine and affect the position of the individuals in the society.The aim of this study is to provide a better insight into changing and unchanging aspects in the status of women in Shintoism, from past to present. Accordingly, the study starts by giving some general information about Japan, and then briefly treats other religions beside Shintoism in the context of their contribution to the perception of women in Japanese culture. Afterwards I proceed to elaborate on the position of the women in Japanese social life and to focus on some of the female characters that occupy an important place in Japanese history, folklore and mythology. Subsequently, along with the formal introduction to Shintoism, I take closer look to the Shintoist sacred texts and thus try to reveal the position of women in this religion. Finally, I try to classify the role of the women in various stages of religious life, worship and shrine service Daha fazlası Daha az

Vâkıdî’nin Megâzî’sindeki tefsir rivayetleri

Kopuz, Salih

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKur’ân-ı Kerim, tefsir ve kıraat ilimlerinin ana kaynağı olmasının yanında hadis,kelam, fıkıh, tasavvuf gibi ilimlerinde asli kaynağıdır. Aynı zamanda o Siyer ve Meğazîilimlerinin de esas kaynağıdır. Çalışmamızda hicri III. asır âlimlerinden Vâkıdî’ninKitâbü’l-Meğazî adlı eserini genel olarak Kur’ân’ın özelde ise Hz. Peygamberinsavaşlarını anlatan ayetlerin doğru anlaşılmasına ne derece katkı sağladığını tespit etmeye çalışacağız.Tezimiz bir giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve yönteminin yanında Vâkıdî’nin hayatı,eserleri, ilmî kişiliği, hocaları, öğrencileri hakkında tabakât türü eserlerde . . .n yararlanarakbilgiler verip, müellif ve eserleri hakkında ülkemizde yapılmış akademik çalışmalar ileilgili bilgiler vereceğiz.ABSTRACTThe Quran is the main source of tafseer and recitation sciences and it isthe primary source of sciences such as hadith, kalam, fiqh and sufism as well. Itis also the primary source of sirah and maghazi sciences. The study aims todetermine to what extent Kitâbü’l-Maghazi by Al Waqidi, who was one of thescholars of the third century of the hijri calender, contributed to the correctunderstanding of the Quran in general and the verses explaining the Prophet’swars in particular.The thesis is composed of an introduction and two main parts.The introduction part explains the aim and method of the study as wellas Al Waqidi’s life, his works, his scientific personality, his teachers and studentsby using works of tabakat genre and gives information about the academicstudies conducted about the author and his works in Turkey Daha fazlası Daha az

Mali Cumhuriyetinde islam fıkıh mezhepleri arasındaki çatışma ve dini hayata etkisi

Haıdara, Salım

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez, Mali Cumhuriyeti’nde Müslümanlar arasında yaşanan mezhep çatışmalarını ele almaktadır.Bu çalışmanın birinci bölümünde, İslam dininin bu bölgeye girişi, yayılması konularınatemas ettikten sonra, geçmişte yaşanan mezhep çatışmalarını ve nihayetinde Malikimezhebinin başarılı bir şekilde bölgeye hakimiyetini inceledik. Ayrıca bu bölümde, Maliki mezhebine ait ilmi-fıkhi hareketin doğuşu, gelişimi, duraklaması süreçlerine ve bunların sebeplerine temas ettik. Daha sonra Hanbeli mezhebinin bölgeye girişi ve onun yayılmasını sağlayan etkenler üzerinde durduk.İkinci bölümde, Maliki ve Hanbeli mezhepleri arasındaki çatışma konuları . . .ndanönemlilerine temas edilmiş, bu meseleler teorik ve pratik olarak incelenmiş, toplumda yol açtığı neticeler ve Mali halkının bu duruma karşı tepki ve davranışları analiz edilmiştir.ABSTRACTThis research dealt with sectarian conflicts among Muslims in Mali.The research has two sections: In the first section we show the entry of Islam in theregion and its spread. Then We refer to the sectarian conflict until the victory of the Maliki doctrine. Then we moved to the stages of the scientific movement of Maliki's jurisprudence of flowers and evolution and stagnation and contraction and the factors of every stage until religious resurrection. Then we go on to enter the Hanbali doctrine for the first time in the scientific movement and the means of its spread.In the second section we analyse the conflict between the followers of the two Malikiand Hanbali doctrines while addressing the issues or doctrinal applications over which the conflict has continued for decades. We mention pictures of dispute on the fiqh matters Daha fazlası Daha az

Hz. İbrahim’in karizmatik kişiliği üzerine bir din sosyolojisi araştırması

Palta, Emine Hilal

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnsan topluluklarının var oldukları zamandan bu yana tarihin seyrinideğiştiren pek çok karizmatik şahsiyetler ortaya çıkmışlardır. Şüphesiz ki bukarizmatik şahsiyetlerin en etkilisi ve ses getireni peygamberler olmuşlardır. Hz.İbrahim de tarihin seyrini değiştiren, sayısı bir hayli fazla olan insan kitlesi üzerindeetkili olan ve hala daha olmaya devam eden bir peygamberdir. Sahip olduğunitelikler, onu karizma olarak adlandırmamıza neden olmuştur.Araştırmanın teorik kısmında ilk önce ideal tip kavramından bahsedilmiş vesonra da otorite tipleri anlatılmıştır. Bu bağlamda geleneksel ve yasal otoriteanlatıldıktan sonra karizmatik ot . . .oriteye geçilmiş ve karizma, karizmatik otorite,karizmanın rutinleşmesi, karizmanın halefe intikali konularından bahsedilmiştir. Sonolarak da birer dini karizmatik tip olan peygamberden, rahipten ve büyücüdenbahsedilmiştir.ABSTRACTSince the first human communities, there always appeared charismaticpersons who changed the course of the history. It is surely beyond doubt that themost influential and effective charismatic persons are the prophets. Prophet Abrahamis also the one who changed the course of the history and he was very influential onscores as stil he is.In the theoretical part of this study, firstly concept of ideal type is mentionedand after that authority types are explained. In this context, after explaining the legaland traditional authority the charismatic authority subject is touched and charisma,the charismatic authority, the routinization charisma and the succession of charismatopics are mentioned. Lastly, as a religious charismatic type, prophets, priests andmagicians are mentioned Daha fazlası Daha az

Kur’an’da düşünme anlamında kullanılan kelimelerin filolojik tahlili

Okur, Elif

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETKur’ân indiriliş amacı itibariyle insanların akıllarını kullanmalarını, düşünmelerini, anlayıp öğüt almalarını hedeflemektedir. Bundan dolayı Kur’ân’da düşünme ifade eden “tedebbür”, “tefekkür”, “tezekkür”, “tefakkuh”, “tefehhüm”, “taakkul”, “teemmül”, “nazar”, “basar”, “rü’yet” ve “i‘tibar” lafızları pek çok kez kullanılmaktadır. Bu lafızlar ortak bir eylemi ifade etseler de mana nüansları bakımından farklılık göstermektedirler. Bu lafızların her birinde düşünme eyleminin gerçekleşme şekli ve aşamaları değişmektedir.Çalışmamızda “işin akıbetine bakmak” manasındaki tedebbür lafzı esas alınarak, saydığımız düşünme lafızları arası . . .ndaki ince nüansları göstermeye çalıştık. Arap dilinde ve Kur’ân’da bu lafızların hangi kalıplarda kullanıldığını ve nasıl manalar kazandığını araştırdık.ABSTRACTThe Qur’an, by the purpose of its descent, aims that people use their minds, think, understand and take advice. Therefore, the words which give the meaning of thinking in the Qur’an like “tadabbor” (looking to the end or results of the works) “tafakkur” (thinking, contemplating, meditation), “tazakkur” (to talk about a problem or think), “tafakkuh” (the study about the Islamic law that profits from the main sources about religion and world acts, the fully laid down rules), “tafahhum” (to work for deeper understanding), “taakkul” (using your mind to learn useful things), “taammul” (to think more detailed about a problem or issue),“nazar” (to look for purpose of thinking or understanding), “basar” (sight, vision, insight), “ro’yat” (seeing) and “i‘tibar” (to take lessons) are being used many times. Although these words express a common action, they differ by the nuances of their meanings. The realization way of the thinking action and its phases, change in each one of these words.In our work we based on “tadabbor” word which means “looking to the end or results of the works and tried to show the small nuances between the “words of thinking” that we mentioned above. We searched the form of these words and the meanings they gain in Arabic language and the Qur’an Daha fazlası Daha az

Tarihi süreçte İmamiyye - Nusayrilik ilişkisi

Özcan, Muhammed Yasin

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmamızda tarihî süreçte İmamiyye ile Nusayrîlik ilişkisini tespit etmeyeçalışacak ve her iki mezhebin ilişkisini açıklamaya çalışırken, öncelikli olarak onlarınfarklı ve benzer yönlerini ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken öncelikleŞia ekolü ve onun alt kolları olan Zeydiyye ve İsmailiyye mezhebinin tarihçesini veönemli görüşlerini özet bir şekilde açıklayacağız. Daha sonra yine Şia’nın altfırkalarından olan İmamiyye ve Nusayrîyye mezhebinin tarihçesini ve fikirlerinibelirterek, her iki mezhebin görüşlerini karşılaştıracağız. Ayrıca bu iki mezhebin hemtarihteki hem de günümüzdeki sosyo-politik ilişkilerine değin . . .eceğiz. Böyleceİmamiyye ile Nusayrîyye ekollerinin görüşlerini, bu görüşlerin farklı ve benzeryönlerini ve ayrıca günümüz İran ve Suriye devletlerinin mezhepsel ilişkisini daha iyigörebilmek gayesine matuf bir fikir vermiş olacağız.SUMMARYIn this study an attempt will be made to illustrate the relationship betweenImamiyya and Nusayriyya with the primary aim to present their points of resemblance and difference. In order to do this, before all I will put forward an outline of short history and some of the most prominent views of the Shi’a and its two sub-sects, namely Zaydiyya and Isma’iliyya. Further on, I will focus on the history and the views of Imamiyya and Nusayriyya, two other sub-sects of the Shi’a, and I will procede to compare some of the views held by the followers of these two denominations. During this evaluation, special attention will be paid to their socio-political relations in the past as well as the present. In conclusion, by juxtaposing their views and their similar and distinct features, this study will provide some ground for better understanding of the relationship between modern states of Iran and Syria based on these denominational sensitivities Daha fazlası Daha az

İmamiyye Şia’sında nübüvvet - imamet ilişkisi

Arda, Asuman

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİmamiyye denilince akla Hz. Ali gelir. Hz. Ali’ye bağlı olan, O’na sevgide ilerigidenler Şia olarak adlandırılacağı gibi, özellikle Hz. Ali’yi ve O’nun dinî/siyasikimliğini kullanarak bir yerlere gelebilme gayretinde olanlar da bu gruba dahiledilebilir. Şiîler teşekkül sürecini biraz daha gerilere götürerek Hz. Peygamberdöneminden itibaren var olduklarını iddia etmişlerdir.Şia’nın tüm alt kolları gibi İmamiyye’de de imamet meselesi inançesaslarındandır. İmamiyye’yi İmamiyye yapan en önemli konu imamet anlayışıdır.İmameti nübüvvet kadar, hatta daha elzem gören İmamiyye’ye göre imamların takipettikleri yol peygamberin yoludur. Hz. . . . Peygamber (s.a.s.), insanlığın hidayeti içinAllah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ancak bir kul olan Hz. Peygamber (s.a.s.)’invefatı sonrasında da Allah’ın lutfu gereği insanların hidayeti için onlara yolgösterecek kimselerin varlığı daima olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’densonra insanlara, şeriati açıklayacak onların hidayet üzere kalmaları için çabalayacakolanlar tıpkı peygamberler gibi Allah tarafından seçilmiş olan imamlardır. İmamiyyebu inancıyla imameti nübüvvetin bir devamı olarak kabul etmiştir. Onlar, inançsistemlerini bu anlayış üzerine bina etmiş ve geliştirmişlerdir. İmamiyye’yi diğermezheplerden farklı kılan bu inançlarını çıkardığımızda onların diğer mezheplerdençok farkının olmadığı görülecektir.ABSTRACTHz. Ali comes to mind, as Shia mentioned. Those who are affiliated with Hz.Ali, those who go forward to love in, are called Shia. We can also include those whoare willing to come to a place using his religious / political identity. Shi'i takes theformation process a little further back, if it is permissible, They had their backs onthe Prophet Hz. Muhammed.In Imamiyya, like all the sub-branches of the Shia, Imamate is one of the pillarsof faith. The most important issue that makes Shia the Shia is their mentality ofImamate. According to Imamiyah, who sees Imamate as much as Prophethood andeven more essential, the path followed by imams is the way of the prophet. TheProphet is a messenger sent by Allah for the guidance of mankind. But after thedeath of The Prophet, According to Allah's Grace, there must always be people whowill guide them to the Hidayet of the people. Those who will try to make people stayfor their guidance after The Prophet are Imams who have been chosen by Allah justlike the prophets. With this belief, Imamiyya accepted Imam as a continuation of theprophethood. They built and developed their belief systems on this understanding.When we remove these beliefs that make the Imamiyyah different from other sects, itwill be seen that they do not have much difference from other denominations Daha fazlası Daha az

Seyyid Kutub’un hristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu

Sarı, Orhan

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETSon yüzyılın en büyük fikir ve dava adamlarından biri de Mısırlı müfessirSeyyid Kutub’dur (1906-1966).Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Kutub,yaşadığıhayatla ve yazmış olduğu eserlerle hem dönemindeki hem de kendisinden sonrakitoplulukları etkileme başarısı göstermiş büyük bir aksiyonerdir. Bu tez içerisindeonun hayatı kısaca kaleme alındıktan sonra, eserlerinden bazıları da genel hatlarıylatanıtılmıştır. Hiç şüphesiz onun en önemli eseri yarısından fazlasını tutuklulukyıllarında kaleme almış olduğu “Fi Zilali’l Kur’an” adlı tefsir çalışmasıdır. Birçokdile çevrilmiş olan bu çalışma Türkiye’de de büyük bir ilgi görmüştür. SeyyidK . . .utub’un, bu tefsiri esas alınarak onun Hıristiyanlarla ilgili ayetlere yaklaşımıelealınmıştır. Her ne kadar tezin konusu gereği ağırlıklı olarak Kutub’un yorumlarınayer verilmiş olsa da zaman zaman diğer alimlerin görüşlerine de müracaat edilmiştir.ANBSTRACTThe Egyptian commentator Sayyed Qutb (1906-1966) is one of the greatestthinkers of the last century. Having a multi-faceted personality, Qutb is agreat activist who has shown success with his life and his writings, andinfluenced both, his time and the societies after his time. After an overview inhis life shortly, the thesis introduces some of his works in general terms.There is no doubt that his most important work is the interpretation Fi Zilalal-Qur’an, of which he wrote most in captivity. This work, which has beentranslated into many languages, has also received a great deal of attention inTurkey. Based on this exegesis, his approach to the verses, related toChristians, were discussed in the thesis. Although the subject of the thesis ismainly given to Qutb's comments, from time to time the views of otherscholars also, have been cited in some places Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms