Filtreler
Filtreler
Bulunan: 19 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Yayın Türü [3]
Yayın Tarihi [6]
Yayıncı [3]
Kayıt Giriş Tarihi [9]
Tez Danışmanı [12]
Dergi Sayısı [1]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [1]
Editör/Editörler [1]
Wood waste recycling for the production of wood polymer composites Atık ahşapların tekrar kullanımıyla ahşap polimer kompozit üretimi

Türkmen, Muhammet

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

Özet:Malzeme seçimi günlük yaşantımızda önemli bir role sahip olmasının yanısıra mühendislik uygulamalarında ve tasarımlarında ürün sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Özellikle, çevre dostu malzemelerin önemi günümüzde artmaktadır.Bu bağlamda, endüstriyel uygulama alanları ve eşsiz özelliklerinden ötürü ahşap takviyeli kompozit malzemelerin önemi artmaktadır. Ağaç popüler doğal liflerdir. Bunlar kullanılabilir, yenilenebilir, düşük yoğunlukta, hafif, bulunabilir ve ugyun fiyata sahip olma gibi özelliklerinin yanı sıra tatmin edici mekanik özellikleri onları kompozit üretiminde kullanılan cam, karbon ve diğer insan yapımı ely . . .afların çekici bir alternatifi yapmaktadır. Bu çalışmada, ters dönüşlü, çift vidalı extruzyon tekniği ve bağlayıcı ajan kullanılarak ahşap-polimer kompozit üretilmiştir.Summary:Material selection plays important role not only for human life but also for engineering design of a successful sustainable product. Especially, importance of natural fiber reinforced composites is growing fastly both in terms of their applications and properties. Wood is popular natural fibers. They are available, renewabale, low density, light, abundant and cost as well as satisfactory mechanical properties make them an attractive ecological alternative to glass, carbon and other man-made fibers used for the manufacturing of composites. In this study, wood-polyproylene composites were manufactured via co-rotating twin-screw extrusion technique with coupling agent. In this study, as a wood hornbeam, pine and medium density fibreboard were used Daha fazlası Daha az

Elektroeğirme yöntemi ile haloysit katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan nanolif üretimi ve karakterizasyonu

Akın, Ecem

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu çalışmada öncelikle haloysit (HST) katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan(BioTPU) nanoliflerin üretimi amaçlanmıştır. Bu süreçte düzgün morfolojiye sahip nanolif üretimi için gerekli olan polimer çözeltisi ve elektroeğirme parametreleri optimize edilmiştir. Farklı parametrelerde yapılan üretimler sonucunda, en uygun parametreye sahip polimer çözeltisi belirlenerek farklı konsantrasyonlarda haloysit katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan nanolifleri üretilmiştir. Çalışmalar sırasında, haloysitin lif morfolojisi üzerine etkilerini görmek için elektroeğirme işleminden önce kullanılan polimer çözeltilerinin reolojik davra . . .nışları incelenmiştir. Elde edilen nanoliflerin kimyasal kompozisyonunu belirlemek için fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) analizi yapılmış olup yüzey morfolojilerini görüntülemek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Ayrıca nanoliflerin yapısına eklenen haloysitin, nanolif hidrofilitesi üzerinde yaptığı etkileri gözlemlemek için temas açısı analizleri gerçekleştirilmiştir Daha fazlası Daha az

Farklı tür ve oranlardaki toz dolgu/reçine kullanımının kompoze taşların mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi Effect of mechanical properties on engineered stone by using different type and rate of filler/resin

Tuncer Başoğlu, Ayşe Gül

Yüksek Lisans | 2022 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETKompoze taşlar, diğer bir deyişle kuvars yüzeyler, genellikle mutfak tezgâhı, yer ve duvar kaplaması olarak kullanılan, teknik ve fiziksel özellikleri sayesinde yüksek performansa sahip bir yapı malzemesidir. İçeriği yaklaşık 90 kuvars ve 10 reçineden oluşan kompoze taşlarda kuvars taneleri arasındaki boşluk reçine ve dolgu malzemesi ile doldurularak kürlendirilir. Böylece mekanik özellikleri yüksek, su emmeyen, kolay temizlenebilen kompozit bir yapı oluşturulur. Bu çalışmada, 212-500 μm boyutlu kuvars tanelerinin arasındaki boşluğu dolduran toz dolgu ve reçinenin farklı oranda kullanılmasının taşın mekanik özelliklerine etkisi . . .araştırılmıştır. Dolgu malzemesi olarak kuvars ve talk kullanılmıştır.ABSTRACTComposite stones, in other words quartz surfaces, are generally used as kitchen countertops, floor and wall coverings, and are a building material with high performance thanks to its technical and physical properties. In composite stones, the content of which is approximately 90 quartz and 10 resin, the voids between the quartz grains is filled with resin and filling material and cured. Thus, a composite structure that has high mechanical properties, does not absorb water and can be easily cleaned is formed. In this study, the effect of using different ratios of powder filler and resin, which fills the voids between 212-500 μm quartz grains, on the mechanical properties of the stone was investigated. Quartz and talc were used as filler Daha fazlası Daha az

Sandal ağacı katkılı polipropilen kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu

Sorgun, Ali

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETOdun tozu katkılı termoplastik kompozitler bina cephe kaplamaları, yer döşemeleri, pencere ve kapı pervazları, çit, oturma bankı, peyzaj ürünleri ve otomotiv iç aksam parçaları gibi yapısal olmayan birçok uygulama alanına sahiptir. Bu tür ürünler ağaç ürünlerine alternatif olarak üretilmektedir. Odun tozu katkılı termoplastik kompozitler, ağacın dayanımına ve plastiklerin çevre koşullarına karşı dayanıklılığına sahiptirler. Bu tür kompozitler neme maruz olan uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, mevcut ticari odun tozlarına alternatif olarak yeni dolgu veya takviye malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede, . . .öncelikle, sandal ağacından elde edilen partiküllerin partikül boyutları tespit edilecek ve kristalografik yapıları, ısıl dayanımları, yüzey fonksiyonel grupları, ve morfolojik özellikleri incelenecektir. Daha sonra elde edilen partiküller kullanılarak, sandal ağacı dolgulu polipropilen kompozitler üretilecektir. Kompozit üretiminde, polipropilen içerisine katılan dolgu miktarı değiştirilecektir. Üretilen kompozitlerin mekanik özellikleri (çekme dayanımı ve modülü, eğilme dayanımı ve modülü) üniversal test cihazı ile, ısıl özellikleri termogravimetrik analiz ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazları ile(TGA ve DSC), viskoelastik özellikleri dinamik mekanik analizi (DMA) ile ve morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.ABSTRACTWood flour filled thermoplastic composites have used many non-structural applications such as side- coating, floor coverings, window and door trim, fence, sitting bench, landscaping products and automotive interior parts. Such products are produced as an alternative to wood products. Wood flour filled thermoplastic composites have the strength of wood and the resistance to environmental conditions of plastics. Such composites are widely used in wet applications. However, new fillers or reinforcing materials are needed as an alternative to existing commercial wood powders. In this project, firstly, the particle sizes of the particles obtained from sandalwood will be determined and the crystallographic structures, thermal properties, surface functional groups, and morphological characteristics examined. Subsequently, sandalwood filled polypropylene composites were produced by using the particles. In composite production, the amount of filler added to the polypropylene was changed. The mechanical properties (tensile strength and modulus, flexural strength and modulus), thermal,viscoelastic and morphological properties of the composites were evaluated by universal test machine, Thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry (with TGA and DSC), dynamic mechanical analysis (DMA) and scanning electron microscopy (SEM) instruments, respectively Daha fazlası Daha az

Kimyasal olarak modifiye edilmiş atık kağıtlardan kompozit üretimi Composite production from chemically modified waste papers

Özhan, Rıza

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETÜlkemizde olduğu gibi sınırlı orman varlığına sahip ülkelerde atık kağıt gibi alternatif lignoselülozik kaynaklara yönenilmesi gerekli bir ihtiyaçtır. Değerli bir lif kaynağı olan atık kağıtların dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi kompozit malzeme üretiminde ucuz, sürdürülebilir, bol bulunam bir kaynak olarak ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak saçilen atık kağıtların kimyasal bileşimleri tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında kağıtlar propiyonik anhidrit ile kimyasal olarak modifiye edilmiştir. Atık kağıtların kimyasal modifikasyonu sonrası 0,55 ile 18,71 arasında değişen ağırlık kazancı yüzdeleri elde edilmişti . . .r.ABSTRACTTurning to alternative lignocellulosic sources such as wastepapers, is an essential requirement in the countries which have restricted forest resources as in our country. Turning wastepapers which are very valuable fiber resources to good account as filling material, arouses interest for being available as a cheap, sustainable, and superabundant source in producting composites. In this study, to start with, chemical components of chosen wastepapers were identified. Afterwards, wastepapers were chemically modified via propionic and anhyride. After chemical modification of wastepapers, percentages of gaining weight which were changing between 0.55 and 18.71 were acquired Daha fazlası Daha az

Design and implementation of chaotic delta robot mixer system for preparing graphene nanocomposite coating Grafen nanokompozit kaplama hazırlanması için kaotik sistem tabanlı gürbüz delta robot sıvı karıştırıcı tasarımı ve gerçeklemesi

Kavur, Ali Emre

Yüksek Lisans | 2018 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTThis thesis includes design, implementation and polymer nanocomposite mixing application of chaotic system based robust delta robot. Blending fluids is a vital process while preparing coating materials. The most commonly used the coating materials are polymeric materials which need to be blended in non-Newtonian fluids. This process is very critical and harder to achieve a perfectly prepared coating material.To achieve superior blending performance, two different and independent chaotic systems were used to chaotify delta robot-based blender system. One of them was used for chaotification of the propeller while the other cha . . .otic system controls the threedimensional position of the propeller. The designed and implemented system uses efficiency of the chaotic mixing in terms of homogeneity and operation time related to the consumed electrical energy. The performance of the system was compared to traditional constantly worked blenders and chaotically turned blenders. In theseperformance evaluations, well known and reliable material characterization methods were used. The obtained results show that, the proposed system has a better mixing performance than other blending systems.ÖZETBu tez kaotik sistem tabanlı delta robot karıştırıcının tasarlanmasını ve polimer nanokompozitlerin etkin karıştırılmasına uygulanmasını içermektedir. Kaplama malzemesi üretiminde maddelerin etkin karıştırılması kritik öneme sahip bir süreçtir. Kapmama malzemelerinin büyük çoğunluğu non-Newtonian tipteki sıvılarla karıştırılması gereken polimetrik materyallerden oluşmaktadır. Mükemmel şekilde karıştırılmış bir kaplama malzemesi elde edilebilmesi için bu işlem oldukça zorlayıcı ve kritik öneme sahiptir. Daha üstün bir karıştırma performansı elde etmek amacıyla bu tezde sunulan karıştırıcı sistemin kaotik olarak çalışması için iki farklı ve birbirlerinden bağımsız kaotik sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerden bir tanesi karıştırıcı şaftın ucundaki pervanenin hızını kontrol ederken, diğer sistem ise bu pervanenin üç boyutlu eksendeki koordinatlarını kontrol etmektedir. Proje kapsamında üretilen bu sistem, bilimsel yazında mevcut olan sabit konumlu ancak hızıkaotik olarak değişen sistemleri bir ileri seviyeye taşımakta ve kaotik istemlerin zaman verimliliğini daha etkin olarak kullanmaktadır. Sistemin performansı değerlendirilirken sabit hızla çalışan geleneksel karıştırma yöntemleri ve sabit konumlu ancak kaotik hızda çalışan karıştırma sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Bu performans değerlendirilmesi için güvenilir ve sıkça kullanılan malzeme karakterizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular önerilen ve gerçekleştirilen kaotik sistem tabanlı delta robot karıştırıcının performansının diğer sistemlerden daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur Daha fazlası Daha az

Modeling and Design Optimization to Determine the Mechanical Properties of a Recent Composite

Naciye Burcu KARTAL

Makale | 2021 | Journal of Artificial Intelligence and Data Science1 ( 1 ) , pp.80 - 88

This study proposes an appropriate optimization model for determining a new composite material's mechanical properties by neuro-regression analysis. This new composite material is obtained by combining hemp and polypropylene fibers. It was developed for the sector of upholstered furniture. First, different multiple regression models have been tried for input and output values. The R2 training, R2 testing, R2 validation, and minimum, maximum values were determined for each model. Then, the stochastic optimization approach is used to predict and optimize the mechanical properties of the new biocomposite system. Finally, multiple non-l . . .inear models determine the maximum tensile strength and elongation achievable within the constraints. It is found what the optimum input parameters are needed to achieve maximum tensile strength and elongation at break values of the material and that the type of scenario and the choice of constraints for design variables are critical in the optimization problem Daha fazlası Daha az

Surface modification of micronized quartz powders and investigation of additives as filling material in polymer matrix composite materials Mikronize kuvars tozlarının yüzey modifikasyonunun yapılması ve polimer matrisli kompozit malzemelerde dolgu malzemesi olarak incelenmesi

Akyüz, Orhan

Doktora Tezi | 2020 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

SUMMARYThe interfacing compatibility of the matrix material with the filler material in composite materials is one of the most important factors affecting the performance of the composite. A wide variety of chemical methods are applied to increase the interfacial compatibility of the matrix material with the filler material. The most important of all is the surface modification technique, in which surface-active agents are used to reinforce the matrix-filler bond and where a chemical process is applied to the surface of the filler material.This technique is based on the chemical treatment of the filler material with surface active a . . .gents to increase the compatibility of the matrix-filler materials by forming chemical bond(s) between the matrix material and the filler as well as a physical strength in their interactions. In this study, micronized quartz (MQ) powders, in order to be used as filling material, were first modified with four different surface modification agents. Then, micronized quartz, commercially available as silanized quartz (SQ) and surface modified micronized quartz powders were mixed with Polypropylene (PP) being used as matrix material by high-speed thermokinetic mixer in order to produce composite materials.ÖZETKompozit malzemelerin performansına etki eden en önemli etkenlerden birisi, dolgu ve matris malzemelerinin arayüzey uyumudur. Her iki malzemenin arayüzey uyumunu artırmak için çeşitli kimyasal yöntemler uygulanmaktadır. Bunların en başında matris-dolgu malzemesi bağını/etkileşimini güçlendirmek için yüzey aktif ajanların kullanıldığı ve dolgu malzemesinin yüzeyine kimyasal bir işlemin uygulandığı yüzey modifikasyon tekniğidir. Bu tekniğin temeli, yüzey aktif ajanlarla kimyasal işleme tabi tutulan dolgu malzemesi ile matris malzemesi arasında fiziksel bir bağ kuvvetinin yanında kimyasal bağ oluşturularak matris-dolgu malzemesi uyumunun artırılmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak dolgu malzemesi olarak kullanılan mikronize kuvars (MQ) tozları, 4 farklı yüzey modifikasyon ajanı ile muamele edilerek yüzey modifikasyon işlemi yapılmıştır. Daha sonra mikronize kuvars, ticari olarak temin edilen silanize kuvars (SQ) ve yüzey modifikasyonu yapılmış mikronize kuvars tozları ve matris malzemesi (Polipropilen, PP) birlikte yüksek hızlı termokinetik karıştırıcı ile karıştırılarak kompozit malzeme üretimleri gerçekleştirilmiştir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms