Filtreler
Filtreler
Bulunan: 54 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [20]
Yayın Türü [2]
Yayın Tarihi [3]
Yayıncı [2]
Kayıt Giriş Tarihi [8]
Tez Danışmanı [20]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Çimento sektöründe uygulanan iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Çelik, Naz

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBetonun en önemli hammaddesi olan çimentonun üretimi, başta inşaat sektörü olmak üzere hazır betonun kullanıldığı tüm alanlarda büyük önem taşır.Çimento, kullanım alanının çeşitliliği nedeni ile, ülkemizde ve dünyada, üretimine en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisidir. Bu ihtiyaç da zorlu üretim koşullarında, durmaksızın çalışan fabrikalarda, daha fazla iş kazası ihtimalini beraberinde getirmektedir. Ayrıca çimento üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların, büyüklüğü ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda fabrikalarda olacak iş kazalarının ciddi sonuçlar doğurabileceği ön görülebilir.Çimento üretim aşamalarında yaşana . . .bilecek kazaların insan hayatı ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çimento fabrikalarında yapılacak işe göre planlanan iş güvenliği uygulamaları mevcuttur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışmalarda iş güvenliği kavramının önemi daha iyi anlaşılmıştır.ABSTRACTThe production of cement, the most important raw material of concrete, is of great importance in all areas where ready-mixed concrete is used, especially construction sector.Cement is one of the most demanded products in our country and in the world, due to the diversity of usage area. This need also in difficult manufacturing conditions, in non-stop factories, it leads to the possibility of more work accidents. Also, considering the size and diversity of the machinery and equipment used in cement production, it can be predicted that the business accidents in the factories may have serious consequences.There are a number of occupational safety practices planned according to the work to be done at cement factories in order to minimize the adverse effects of human accidents and accidents on the human life and health. With the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, the importance of the concept of work security has been better understood Daha fazlası Daha az

Biomechanics of acetabular fractures with low energy trauma via finite element modeling and analysis Düşük enerji travmalı acetabular kırıklarının sonlu elemanlar modeli ve analizi

SAMET ÇIKLAÇANDIR

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

The skeletal system undertakes many tasks such as the movement of the body, mineral storage, and protection of soft tissues. Damage to this structure affects human life negatively. Fractures that occur in the human body is damage to mainly to the bone structure and associated surrounding tissues. Therefore, it is necessary to understand how the fractures are formed and the fracture mechanism. Furthermore, the mechanism of fracture is complicated and worthy of investigation. However, the examination of the bone is difficult because it is a structure covered with tissues like veins and muscles. It is not possible to perform mechanical . . . tests of the bones over a living body. On the other hand, these experiments might be carried out on cadavers with permits received. Finding the cadaver and obtaining the necessary permissions is a very demanding task due to ethical regulations.As a more practical solution, biomechanical models have been alternative due to the advantages in computer technologies. Computer built models are utilized for simulating the effects over biomechanical mechanism in silico. The validations and verifications are performed to compare the results with the experimental test results. To perform computational analyzes, first of all, the 3D image of the region of interest is required. With the development of technology, radiological imaging methods have been developed and imaging of the bone without any surgery has been provided. Devices such as Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) offer the possibility to view morphology of the human without any operation. These devices provide much useful information as well as disease diagnosis. With the help of the devices, the material properties of the human bone could be determined for a realistic model to mimic the behaviour of the human body in a computer environment.ÖZETİskelet sistemi vücudun hareketi, mineral deposu, yumuşak dokuların korunması gibi pek çok görevini üstlenmiştir. Bu yapının hasar görmesi insan hayatını olumsuz etkilemektedir. İnsan vücudunda meydana gelen kırıklar, temel olarak kemik yapısına ve etrafındaki dokulara zarar verir. Bu nedenle kırıkların nasıl oluştuğunu ve kırık mekanizmasını anlamak gerekir. Ayrıca kırık mekaniği karmaşıktır ve araştırmaya değerdir. Fakat kemiğin etrafı damar ve kaslar ile örtülü olduğu için incelemek zordur. İnsan hayatta iken kemiklerin mekanik testlerini üzerinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Diğer yandan bu deneyler ancak kadavra üzerinde, alınan izinler ile gerçekleştirilebilir. Kadavrayı bulmak ve gerekli etik izinleri almak oldukça zahmetli bir iştir.Pratik bir çözüm olarak biyomekanik modeller, bilgisayar teknolojilerinin avantajları nedeniyle altenatif olmuşlardır. Bilgisayar modellerinde simülasyonlardan faydalanılmıştır. Validasyon, model sonuçlarını deneysel test sonuçları ile kıyaslanarak yapılır. Analizleri gerçekleştirmek için öncelikle ilgi alanının 3D görüntüsü gereklidir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber radyolojik görüntüleme yöntemleri gelişmiş ve kemiğin herhangi bir operasyon olmadan görüntülenmesi sağlanmıştır. CT, MR gibi cihazlar, herhangi bir işlem olmaksızın insanın morfolojisini görüntüleme olanağı sunar. Bu cihazlar hastalık teşhisinin yanı sıra birçok yararlı bilgi sağlar. Günümüz teknolojisinin görüntüleme teknikleri, insan kemiğinin malzeme özellikleri, insan vücudunun bilgisayar ortamındaki davranışını taklit edecek şekilde modelin gerçekliğini artırmak için kullanılabilir Daha fazlası Daha az

The effect of antibacterial photodynamic therapy on healthy fibroblast and keratinocyte cells Antibakteriyel fotodinamik terapinin sağlıklı fibroblast ve keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi

GÜLCE KADIKÖYLÜ

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTAntibacterial photodynamic therapy is a treatment that occurs in the presence of light, photosensitizer and oxygen. The photosensitizer reacts with the molecular oxygen in the environment when it is stimulated by light at the appropriate wavelength, causing reactive oxygen species at the end. Reactive oxygen species show high cytotoxic effects on cells and cause necrosis or apoptosis. In recent years, the resistance of bacteria to antibiotics has caused infection treatments to become more difficult. This situation has become a threat to human and animal health. Therefore, antibacterial photodynamic therapy has been an altern . . .ative approach for the photoinactivation of pathogens in the treatment of infection. The only important issue in this method is not how high rate of pathogens are killed, but how healthy cells that play an important role in wound healing are affected by antibacterial photodynamic therapy. From this perspective, in this study the effects of indocyanine green and 808-nm wavelength diode laser whose lethal effect on some pathogens has previously been proven, on healthy skin fibroblast and healthy skin keratinocyte cells have been investigated. Photodynamic therapy which is intended to be used in clinics, the main objective of this study is to determine the dose of light and drug concentrations that will not harm healthy cells but will have cytotoxic effects on pathogens.ÖZETAntibakteriyel fotodinamik terapi ışık, ışığa duyarlı ilaç (fotosensitizer) ve oksijenin varlığında gerçekleşen bir tedavidir. Fotosensitizan uygun dalga boyundaki ışık ile uyarıldığında ortamdaki moleküler oksijen ile reaksiyona girerek reaktif oksijen türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Reaktif oksijen türleri hücrelerde oldukça sitotoksik etkiler gösterir ve hücrelerin ölmesine neden olur. Son yıllarda bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi enfeksiyon tedavilerinin zorlaşmasına neden olmuştur. Bu durum insan ve hayvan sağlığını tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Bu sebeple antibakteriyel fotodinamik terapi, enfeksiyon tedavisinde patojenlerin fotoinaktivasyonunu sağlayan alternatif bir yaklaşım olmuştur. Bu yöntemde tek önemli konu patojenlerin yüksek oranda öldürülmesi değil, yara iyileşmesinde önemli rolü bulunan sağlıklı hücrelerin antibakteriyel fotodinamik terapiden nasıl etkilendiğinin de bilinmesidir. Bu bakımdan, bu çalışmada bazı patojenler üzerindeki öldürücü etkisi daha önce kanıtlanmış olan indosiyanin yeşil maddesinin ve 808-nm dalga boyunda ışıma yapan diyot lazerin sağlıklı deri fibroblast ve sağlıklı deri keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kliniğe taşınmak istenen fotodinamik terapi yönteminde sağlıklı hücrelere zarar vermeyecek ama patojenler üzerinde sitotoksik etkiler gösterecek ışık dozu ve ilaç konsantrasyonlarının belirlenmesi bu çalışmanın temel amacıdır Daha fazlası Daha az

8.8 kalite sınıfındaki bağlantı elemanlarının mikro alaşımlı çelikler kullanılarak ışıl işlemsiz üretilmesi

Yavuzbarut, Tayfur

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETSoğuk şekillendirme, endüstride yaygın olarak kullanılan bir üretim şeklidir. Bu üretim şekli, iş parçasının yatay halde bulunan hareketli ve sabit kalıplar arasında dövülerek şekillendirilmesini sağlamaktadır.Otomotiv sektöründe kullanılan bağlantı elemanlarının kullanıldıkları kritik yerler itibariyle yüksek dayanıma sahip olmaları istenmektedir. Bu nedenle bağlantı elemanlarının tasarımında kritik öneme sahip faktörlerden en önemlisi, bağlantı elemanının yüksek mukavemet değerlerine sahip kalite standartıdırSUMMARYCold forming process is a type of production that commonly used in industry. This type of production provides for . . .ming material by pressing between moving and stationary dies at ambient temperature. Before cold forging operation, conventional materials for wire rod (raw material) is applied spheroid annealing for becoming a homogeneous and softer microstructure. Annealing process consist of heating and holding temperature and the cooling sections. Annealing temperatures from 700 to 750 ° C is in the range of temperature. The total duration of this operation 26 hours.The raw materials, which are obtained from supplier companies, are annealed and applied surface treatment. The purpose of surface treatment is to decrease friction coefficient between the workpiece and the toolings by covering with fosfat layer to wire rod Daha fazlası Daha az

Development of cast aluminum metal matrix composites by additional processes Döküm alüminyum metal matriks kompozitlerinin ilave proseslerle geliştirilmesi

Aybarç, Uğur

Doktora Tezi | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTIt is seen that materials used traditionally today are insufficient to meet market expectations. For this reason, the interest on composite material increases day by day. The role of composite materials has become important in sectors, such as especially in automotive and aerospace industries, where a final product weight is of importance.This thesis consists of four application parts. In the first part, a detailed literature review on aluminum metal matrix composites was discussed. In the second part, the appropriate stirring method was searched for the production of aluminum metal matrix composites. Therefore, mechanical s . . .tirring, ultrasonic stirring and ultrasonic added mechanical stirring (named: hybrid stirring) processes were applied. In this part, both simulation studies and casting applications were performed and the obtained results were compared. It was concluded that the best homogeneous stirring was achieved by hybrid mixing. Additionally in this part, studies were carried out to determine the casting mold suitable for the production of metal matrix composites. To determine the appropriate mold, spoke mold that was developed to simulate a wheel and the bottom filling casting mold given in the standards were examined with the help of casting simulations. It was concluded that spoke mold was affected less than mold and casting temperature. In the third part, it was tried to determine the effect of different additives (silicon carbide-SiC, micron and nano-sized alumina-Al2O3 and graphene) on the mechanical properties in the production of aluminum metal matrix composites using the appropriate stirring method and appropriate mold. The amount of additives were used as 0.075 wt, 0.15 wt and 0.25 wt for graphene, 0.5 wt, 1.0 wt and 1.5 wt for the others. All samples were heat treated with T6 thereafter mechanical tests were applied. In the last part, new samples were produced with 1.0 wt SiC, 0.5 wt nano-size Al2O3 and 0.25 wt graphene additives, which had the highest mechanical properties in the third step, and these samples were heat treated with T6 and then hot isostatic press (HIP) process was applied. After these applications, mechanical tests were applied to whole samples. The highest mechanical properties were obtained with the addition of 0.5 nano-sized Al2O3.ÖZETGünümüz şartlarında geleneksel olarak kullanılan malzemelerin piyasa beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle kompozit malzemelere olan ilgili günden güne artış göstermektedir. Özellikle otomotiv ve havacılık sanayileri gibi nihai ürün ağırlığının büyük bir önem taşıdığı sektörlerde kompozit malzemelerin rolü önem taşımaya başlamıştır.Gerçekleştirilen bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alüminyum metal matriks kompozitler üzerine ayrıntılı bir literatür incelemesi yapılmıştır. İkinci bölümde, alüminyum metal matrisli kompozitlerin üretimi için uygun karıştırma yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle mekanik karıştırma, ultrasonik karıştırma ve mekanik karıştırma işlemine ek olarak ultrasonik karıştırma işlemi (hibrit karıştırma) uygulanmıştır. Bu bölümde hem simülasyon çalışmaları hem de döküm uygulamaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. En iyi homojen karışma durumu hibrit karıştırma işlemi ile elde edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca aynı bölümde, metal matrisli kompozit üretimi için uygun döküm kalıbının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun için standartlarda verilen alttan dolum döküm kalıbı ile bir jantı simüle etmesi amacıyla geliştirilen feder döküm kalıbı döküm simülasyonların yardımıyla incelendi. Feder kalıbının kalıp ve döküm sıcaklığından daha az etkilendiği belirlendi. Üçüncü bölümde belirlenen karıştırma yöntemi ve uygun kalıp kullanılarak alüminyum metal matrisli kompozitlerin üretiminde farklı katkıların (silisyum karbür-SiC, mikron ve nano boyutta alümina- Al2O3 ve grafen) mekanik özellikler üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Katkılar grafen için ağırlıkça 0.075, 0.15 ve 0.25 olarak diğer katkılar için 0.5, 1.0 ve 1.5 olarak kullanılmıştır. Elde edilen tüm numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmış ve mekanik testlere tabi tutulmuştur. Son bölümde, en iyi mekanik dayanım özelliklerini veren 1.0 SiC, 0.5 nano boyutta Al2O3 ve 0.25 grafen katkıları ile yeni numuneler üretilmiş ve bu numunelere sıcak isostatik pres (HIP) işlemi ve sonrasında T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonrasında numuneler mekanik testlere tabi tutulmuştur. En yüksek mekanik özellikler 0.5 nano boyutlu Al2O3 ilavesi ile elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Design of arduino shield to record real-time electrocardiography signals Elektrokardiyografi sinyallerinin gerçek zamanlı kaydı için elektronik filtreli ardunio eklentisi tasarımı

Çağatay, Onur Doğanay

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTIn this thesis, an Arduino extension board (shield) is designed to take theelectrocardiography (ECG) signals. Firstly, the positive and negative terminals of an ECG signal are selected to determine which input pins are connected to these terminals. User can select one of eight possible inputs for each terminal, which means the user can apply one of the possible 64 channel combinations to inputs of the design. Then a dedicated instrumental amplifier amplifies the signal. The voltagegain of the amplifier can be selectable among available options. The amplified ECG signal is filtered in an order by a low-pass filter, a high-pas . . .s filter, and a notch filter.The user selects the cut-off frequencies of the low-pass and the high-pass filters in addition to the center frequency of the notch filter from available predetermined options. Finally, the user can prefer to transfer one of these outputs from these stages to either the Arduino board or the developed computer program. As a result, a fully flexible ECG shield is designed.ÖZETBu tezde, elektrokardiyografi (EKG) sinyallerinin alınabilmesi için bir Arduinogenişleme kartı tasarlanmıştır. Öncelikle, EKG sinyalinin pozitif ve negatif uçlarının kartın hangi bağlantı noktalarına bağlandığı seçilir. Kullanıcı her bağlantı noktası için sekiz farklı olası girişten birisini seçebilir. Böylece kullanıcı 64 farklı giriş kombinasyonunundan birisini seçerek kartın girişlerine uygulayabilir. Sonra sinyal özel bir enstrümantasyon yükselteci tarafından kuvvetlendirilir. Yükseltecin gerilim kazancı sunulan seçenekler arasından seçilebilir. Kuvvetlendirilen EKG sinyali bir alçak geçiren, bir yüksek geçiren ve bir çentik filtre tarafından süzülür. Alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin kesim frekansları ile çentik filtrenin merkez frekansı önceden tanımlı olarak sunulan mevcut seçenekler arasından kullanıcı tarafından seçilir. Son olarak, kullanıcı bu çıkışlardan birini Arduino kartına veya geliştirilen bilgisayar programına aktarılmasını tercih edebilir. Sonuç olarak, tamamen esnek bir EKG genişletme kartı tasarlanmıştır Daha fazlası Daha az

Tam koşullu üretim benzetim modellemesi ile veri madenciliği teknikleri kullanılarak kestirimci bakım ve makine öğrenmesi analizleri Predictive maintenance and machine learning analysis using data mining techniques with full conditional production simulation modelling

Uğurlu, Ergin

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETModern üretim sistemleri, sistem performansını izleyen ve operasyonlarındaki belirsizlikleri yönetmek için veri toplayan sensörler gibi akıllı cihazlarla kurulur. Ancak, bu sistem kurulumları yüksek maliyetli / yüksek riskli olduğundan, firma içi yatırım sorumluları karar vermekte zorlanmakta ve bazen de projelerin bir üst yönetime sunulması zaman zaman kriz olabilmektedir. Bu sebeple, üretim sistemlerinin tasarlanması ve “optimize edilmesi” için simülasyonun yaygın kullanımı devam etmektedir. Nitekim, simülasyonun imalat sistemlerine diğer uygulama alanlarına göre daha yaygın bir şekilde uygulandığı söylenebilir. Üretim simülas . . .yonu çıktılarının anlamlandırılması, doğru yorumlanması için birçok veri analizi, veri madenciliği yöntemleri kullanılabilir. Verilerin benzer özelliklerinden faydalanılarak daha değerli bilgilere ulaşılabilinir. Böylelikle, kurulum maliyeti yüksek olan sistemlerin fizibilite çalışmalarında önemli bir ön fikir alınabilir.ABSTRACTModern production systems are installed with smart devices, such as sensors that monitor system performance and collect data to manage uncertainties in their operations. However, because these system installations are high-cost/high-risk, it is difficult to decide on-account investment principals, and sometimes it may be a crisis to submit projects to a higher management. For this reason, the widespread use of the simulation continues to be designed and optimised for production systems. Indeed, it can be said that the simulation is applied to the manufacturing systems more widely than other application areas.Many data analysis, data mining methods can be used to understand production simulation outputs, to interpret correctly. In this way, the feasibility studies of systems with high installation cost can be taken in an important preliminary idea Daha fazlası Daha az

Özel hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin güvenlik kültürüne etkileri The effects of occupational health and safety trainings ontosafety culture in privatehospitals

Çağlar, Zülal Zeynep

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZET6331 Sayılı İSGK, özellikle işyerlerinde çalışanların, sağlıklarını korumak ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek gayesiyle çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, yapılan işin niteliğine bağlı olarak, işyerleri üç tehlike sınıfına ayrılmıştır. Hastaneler bu sınıflamada, tehlikederecesi en yüksek olan grupta yer almaktadır.Olası tehlikelerin doğurduğu, olumsuz sonuçların rakamsal analizi yapıldığında, 2’lik bir kısmın, “Önlenemez”, 98’lik kısmın ise, “Önlenebilir” olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, buoranın pozitif anlamda değiştirilebilmesi amacıyla, çeşitlikoruma ve önleme faaliyetlerini içeren İSG çalışmalar . . .ı, tüm dünyada ve ülkemizde önem kazanmış bir alanı oluşturmaktadır.ABSTRACTLAW 6331,namely, Occupational Health and Safety hasbeen legislated for thepurpose to reduce or avoidable levels of the job accidents and the occupational diseases and particularly, toprovide work environment ‘’free from work related diseases and the accidents.’’The enterprices are classifiedas threedifferent riskgroups,regarding tothe activities related healthand safety hazards are concerned. TheHOSPITALS are in the group of the ‘’MOST DANGEREOUS’’ or in the ‘’most risky organization’ Daha fazlası Daha az

Sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz kaplama sektöründen kaynaklanan atıkların sebep olduğu risklerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi Evaluation of the risks caused by wastes from the galvanized coating industry by using hot-dipping method in terms of occupational health and safety

Danyıldız, S. Oğuzhan

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETSıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme işlemi ülkemizde ve ülkemiz dışındakiyerlerde kaplama için en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemin diğer kaplama çeşitlerine göre daha fazla tercih edilmesi, kullanılan hammaddelerin ve yardımcı kimyasalların miktarındaki artışı da doğru orantılı şekilde etkilemektedir. Kimyasal madde ve atıklardan kaynaklı maruziyet etkenlerinin ve risk faktörlerinin fazla olması, sektörün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde önemlidir. Sektörden kaynaklanan atık miktarının satın alınan hammadde ve kimyasal miktarına yakın olması maruziyet ve risk tespitinin bu sektör atıkların . . .a ilişkin olarak yapılması gerekliliğini doğurmaktadır.ABSTRACTHot-dipping galvanizing is the most common method for coating in our country and abroad. This method is more preferred than other coating types. This also affects the increase in the amount of raw materials and auxiliary chemicals used. Excessive exposure factors and risk factors are important in implementing occupational health and safety practices in the sector. Exposure and risk assesments of the waste related to this sector is a neccessity because of the fact that the amount of waste arising fromthe sector is close to the amount of raw materials and chemicals Daha fazlası Daha az

Enginar sapı ve pirinç kabuğu katkılı hibrit polimerik kompozitlerin üretilmesi ve karakterizasyonu

Gamsız, Kenan

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETEkonomisi büyük ölçekte tarıma dayalı ülkelerde, tarımsal ürünlerin hasatı sonrası ve elde edilen tarımsal ürünlerin işlenmesi sırasında tarımsal atıklar ortaya çıkmaktadır. Enginar sapı, pirinç kabuğu gibi lignoselülozik esaslı atıklar, tarımsal atıklar sınıfına girmektedir. Tarımsal atıklardan elde edilen partiküller ile termoplastik malzemeler bir araya getirilerek çevremiz ve endüstri için önemli bir geri kazanım elde edilebilmektedir. Enginar sapı ve pirinç kabuğu ülkemizde bol miktarda bulunan ve kompozit sektöründe henüz kullanılmayan tarımsal atıklardır. Kompozit malzemeleri günümüzde birçok farklı uygulama alanında (oto . . .motiv iç aksam parçaları, bina cephe kaplamaları gibi) metal veya ahşap ürünlerine alternatif olarak kullanılmaktadır.Bu çalışma kapsamında öncelikle enginar sapı (ES) 100 mikron altına öğütülmüş ve polipropilen (PP) matris malzemesi içerisine ağırlıkça 5-30 oranları arasında katılmıştır. 10ES-PP kompoziti referans alınarak enginar sapı ve pirinç kabukları kullanılarak hibrit kompozitler üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin X ışını difraktometresi (XRD) analizleri, termogravimetrik analizleri (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetre analizleri (DSC), taramalı elekron mikroskobu (SEM) incelemeleri, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi analizleri (FT-IR), dinamik mekanik analizleri (DMA), çekme ve üç nokta eğilme testleri yapılmıştır.ABSTRACTIn countries that have an important place in the economy of agriculture, after the harvest of and the production of agricultural products obtained during the pruning waste arises. Lignocellulosic based wastes such as artichoke stem and rice husk are classified as agricultural wastes. Agricultural wastes and thermoplastic materials can be brought together to obtain a significant recovery for our environment and industry. Artichoke stem and rice husk are abundant in our country and are not used in the composite sector. Composite materials today are used in many different applications (such as automotive interior parts) as an alternative to metal or wood products.In this study, the artichoke stem (ES) was first milled under 100 microns and added in to the PP matrix material in between 5 and 30. Hybrid composites were produced by using artichoke stem and rice husk with reference to 10ES-PP composite. X-ray diffractometry (XRD) analysis, thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimeter analysis (DSC), scanning electron microscope (SEM) analysis, Fourier transform infrared spectroscopy analysis (FT-IR), dynamic mechanical analysis (DMA), tensile and three point bending tests were performed Daha fazlası Daha az

Ege denizi küçük ölçekli balıkçılığının sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi

Birkan, Rıza

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın amacı Ege Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılık yapan balıkçılarınsosyo-demografik durumlarını ve karşılaştıkları başlıca sorunları tespit etmektir. Veriler, 2018 yılında küçük ölçekli balıkçılar ile yüz yüze yapılan anketler ile 3 alt bölgeden (Kuzey Ege, Orta Ege ve Güney Ege) (n190) temin edilmiştir. Anketler ile balıkçı teknelerinin genel özellikleri, balıkçıların demografik özellikleri, balıkçılık aktivitesi için yaptıkları masraflar, birim çabaya düşen av miktarı ve başlıca sorunlar hakkında verilere ulaşılmıştır. Ayrıca, aynı araştırma alanında daha önceden yapılmış çalışmalar ile bazı demografik (örn. yaş, . . .evli oranı) ve balıkçılık ile ilgili (örn. aktif balıkçı oranı, sadece balıkçılıktan geçinen balıkçı oranı) kriterlerde zamansal değişim olup olmadığı araştırılmıştır. Balıkçıların ortalama yaşı 50 ± 10 yıl olarak tespit edilmiş ve büyük bir kısmının ilkokul mezunu evli erkeklerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Balıkçılık kaynaklı harcama kalemleri içerisinde en yüksek kalem personel ücreti olarak tespit edilmiştir. Balıkçılık kaynaklı harcamalar ile ilgili alt coğrafik bölgelere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmamış fakat yapılan balıkçılık türüne (uzatma, alamana, paragat) göre fark tespit edilmiş olup, alamanabalıkçılığı yapan balıkçıların harcamalarının diğerlerine kıyasla yüksek olduğusaptanmıştır. Bulgular göstermiştir ki kooperatiflerdeki aktif balıkçı oranı vegeçimini sadece balıkçılıktan sağlayan balıkçıların oranı son 10 yılda anlamlı birşekilde düşüş gösterirmiştir. Ayrıca, kullanılan teknelerin motor gücünde (HP) son 15-16 yılda istatistiksel açıdan anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Başlıca sorunlar arasında denetim eksikliği, yasadışı avcılık ve stoklardaki düşüş belirtilmiştir. Denizel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için su ürünleri denetiminin arttırılması ve balıkçıların eğitilmeleri önem arz etmektedir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms