Filtreler
Alternatif bir ekoturizm faaliyeti olarak kuş gözlem turizmi açısından Muğla ili incelemesi

Çorba, Cansu

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet:Kuş gözlemciliği, doğaya kuşların dünyasından bakmayı sağlayan bir doğa aktivitedir. Ekoturizm türlerinden olan kuş gözlemciliği hobiye dayalı bir açık alan rekreasyonu faaliyeti olarak da tanımlanabilir. Bu aktivite kuşların doğal yaşam ortamlarından seslerinin dinlenmesi, dürbün ya da teleskop gibi araçlar kullanarak gözlemlenmesi ile gerçekleştirilir. Kuş gözlemciliği yapmak amacıyla bir bölgeden diğer bölgelere giden turisteler, hem konaklama hem yeme-içme hem ekipman dolayısıyla seçilen bölgeye de kazanç sağlayacaktır. Örnek olarak 2006 yılında kuş gözlemciliğinin ABD ekonomisine katkısı 36 milyar dolar olarak hesaplanmışt . . .ır. 2010 yılında Çin'i kuş gözlemciliği faaliyetleri için 20.000 turist ziyaret etmiştir. Bu örnekler kuş gözlem turizminin ekonomik alanda büyük etkisini göstermektedir. Natural England'ın 2010 raporuna göre Britanya'da ki doğal alanlar 372 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiş ve bunların önemli bir bölümü kuş gözlem faaliyetine katılmıştır. Biyolojik, jeolojik ve iklimsel zenginlikleri itibariyle Türkiye binlerce farklı türdeki bitki ve hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Doğal yaşam ve ekoturizm açısından çok yönlü potansiyele sahiptir. Böylesi bir zenginlik gelecek turizm çeşitlerinden en kullanılabilir ve uygulanabilir olan ekoturizm daha da ön planda olmasını sağlamıştır. Ekoturizm ile ilgili çok sayıda aktivite ülkemizde yapılmaktadır. Kuş gözlemi de bu aktivitelerin en önemlilerinden birisidir. Bu çalışmada, ekoturizmin bu özellikleri göz önüne alınarak seçilen bölgelerin kuş gözlem turizmi potansiyeli incelenmiştir.Summary:Birdwatching is a nature-based sport that allows you see the world with birds eyes. It's possible to translate it as an recreational activity. Ecotourism can also describable as one of the outdoor pastime recreation activity. At the birds wildlife, you can to listen the birds, watch them with telescope or take photographs. Bird watchers who traveling another destinations also bring income a lot for local economy with accomodaiton, travelling, eating and with the equipment. For example In 2006, USA earn 36 billion dollars from birding. And 20.000 peaople visit China for ornitho tourism. With these examples easy to understand that birding bring in too much revenue.According to report of Natural England 2010,372 million people visited natural areas in Britain, and birdwatchers are the big part of the group. Turkey has a plenty of natural potential for thousandssof species for thesplants and animals life with its biological constructions, the weather characteristics and its geological constructions. Turkey has a big potancial with the natural life and ecotourism activities. This richnesssmade the ecotourismsmoresexcited-current issue that is more useable and more applicable one Daha fazlası Daha az

Urla ekoturizm potansiyelinde Bademler Köyü

Çorba, Cansu

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ekoturizm dünyada ve ülkemizde hızlı gelişmektedir. Doğaya saygılı ve yerel halkın refahını yükseltmeye yönelik sürdürülebilir bir turizm şeklidir. Eğer iyi planlanır ve uygulanırsa bu yapı yerel yönetimler, işletmeler ve seyahat acentaları ile birlikte doğal ve kültürel kaynakların korunması üzerinde etkili olur. Bu da ülke ekonomisine faydalı olacaktır. Ülkemiz ekoturizm açısından çok zengin bir potansiyele sahip olup sürdürülebilirlik konusunda devamlılık arz edebilmesi doğanın ve çevrenin korunmasına bağlıdır.

Buca Kaynaklar ekoturizm potansiyeli

Güngör, Selim

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ekoturizm dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. Doğaya saygılı ve yerel halkın refahını yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir seyahat olması ile günümüz koşullarında diğer turizm uygulamalarını geride bırakmaya adaydır. Ekoturizm, eğer iyi planlanır ve uygulanırsa, ekoturistler, yerel halk, genel ve yerel yönetimler, ekoturizm işletmeleri ve seyahat acenteleri, doğal ve kültürel kaynakların korunmasında üzerine düşeni yaparsa, ülke ekonomisine katkıda bulunabilir. Çevre kaynaklarının korunması ekoturizm aktivitelerinin sürekliliği açısından önemlidir. Sürdürülebilirlik için, doğal alan, ekoturist ve yerel halk arasında bir . . .uyum sağlanmalıdır. Memnun olmayan ekoturist, kaynakların tükenmesi, çevre koruma, sosyal ve ekonomik gelişme birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Ekoturizmin yerel kültürler üzerindeki etkilerini dikkate almak, ekoturizmden oluşan girdilerden yerel halkın da faydalanmasını sağlamak çok önemlidir. Plansız kentleşme ve sanayileşme ile doğada ve çevrede önemli tahribatlar olmakta, insan ile doğa arasındaki ilişki zarar görmektedir. Ekoturizm kent hayatının getirmiş olduğu yoğun ve yorucu hayat düzeni ile doğadan uzak kalan insanları doğayla kaynaştırmakta, doğayı daha yakından tanımalarını, hissetmelerini sağlamaktadır. Doğru ve planlı uygulanan ekoturizm politikaları, yerel halkın refah düzeyini, istihdamı artırmakta, yenilenemez varlıkların en az düzeyde kullanımını sağlamaktadır. Ekoturistler için farklı bir tatil imkanı olan ekoturizm, sakin, sessiz ortamlarda, temiz hava, su ile buluşma, yeni yerleri keşfetme ve tanıma imkanları sunmaktadır. Artan doğa turizmi talebi karşısında plansız davranılmamalı doğanın tahrip olmaması için önlemler alınmalıdır. Özellikle yüksek ekolojik değerlere sahip olan alanlar, taşıma kapasitelerine göre, ekoturislerin ziyaretlerine açılmalıdır. X Günümüz ve gelecek nesiller için doğanın bu cömertliğine karşı saygı duyulmalıdır. Ülkemiz ekoturizm açısından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Ekoturizm, sürdürülebilirlik konusunda devamlılık arz edebilmesi için doğanın ve çevrenin korunması şarttır. Bu çalışmada İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Merkez Mahallesinin ekoturizm potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda literatür taraması, alan taraması, röportaj, anket, SWOT analizi yöntemleri kullanılmıştır. Buca Kaynaklar, Merkez Mahallesinde, ekoturizm potansiyelinin çok yüksek olduğu anlaşılmıştır. Alınacak olan önlemlerle, Buca Kaynakların mevcut ekoturizm potansiyelinin korunması, uygulanacak plan ve projelerle daha da geliştirilmesinin sağlanması, önerilmiştir Daha fazlası Daha az

Türkiye’de karayolu ulaşımına kapalı mekanlarda doğa yürüyüşü turizmi güzergah standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği

Güngör, Selim

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu çalışmamızda ki amaç; doğa yürüyüş güzergahları için standartlar geliştirerek,“İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Mahmutdağı mevkiine ait amenajman planında ekoturizm faaliyet alanları olarak ayrılan kısımları, EKOTURİZM-FP yaklaşımıyla planlamak ve yönetim esaslarını tespit etmek, böylece yöre ve çevresinde yaşayan halkın (hatta zaman içinde ulusal ve uluslararası ekoturistik faaliyetler kapsamında bütün insanlığın) faydasına sunarak onların bu alanlardan sağlık, spor, sosyal, kültürel ve ekonomik girdiler bağlamında çok yönlü yararlanmasını düzenlemektir. Türkiye'de henüz karayolu ulaşımına kapalı alanlarda doğa yürüyüşü turizmi sta . . .ndartları olmadığı için 2007 yılında İrlanda Ulusal Doğa Sporları Konseyinin belirlediği standartlar çalışma alanına uyarlanarak planlanmıştır. Ayrıca 10. Kalkınma Planında belirtilen Türkiye'de yeni ve farklı turizm yöntemleri geliştirme amacı kapsamında, ilerleyen süreçte, bu konuyla ilgili çıkarılacak "Türkiye Ulusal Ekoturizm Standardı" ve "Türkiye Ekoturistik Kaynak Envanteri ve Sürdürülebilir Kullanımı Yönetmeliği" ile birlikte konunun, daha büyük bir yatırım programına dönüştürülmesi, projenin kanımızca önemli çıktılarından birisi olacaktır. Bu bağlamda, İzmir’de gerçekleştirilecek bu pilot projeden elde edilen bulgularla biçimlenecek "Doğal ve Kültürel Kaynakları Ekoturizm Fonksiyonlu Planlama ve İşletme Rehberi" esas alınmak suretiyle daha geniş ölçekte planlama ve yatırımlara girişmek mümkün olabilecektir.Bu amaca yönelik olarak Mahmutdağı proje alanlarında aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır Daha fazlası Daha az

Sürdürülebilir ekoturizm uygulamaları ve potansiyel belirlemeye yönelik geri dönüşüm ve çevre yönetim stratejileri : İzmir Karaburun örneği

Taşdemir, Salih

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu çalışmada, yerel halkın refah düzeyine olumlu katkı sağlayan eko turizm faaliyetlerinin, İzmir ili Karaburun ilçesi için bir imkan olup olmadığı arastırılmıstır. Karaburun ilçesinin doğal ve kültürel mirasının belirlenmesi çalısmaları, eko turizm kavram ve kapsamı içinde kalmak sartı ile arazi çalısmaları, yerel halk ve yöneticiler ile görüsmeler ve literatür taraması gerçeklestirilmistir. Bu arastırmalar sonucunda, Karaburun ilçesinin eko turizm uygulamaları için zengin bir potansiyele sahip olduğu görülmüs ve Karaburun için uygulanma imkanı olan eko turizm faaliyet türleri belirtilmistir. Ayrıca bu türlere ait hedeflerin . . . belirlenerek multidisipliner bir çalısma ile eko turizm prensipleri esas alınarak doğru projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçilmesi önerilmistir Daha fazlası Daha az

Doğa Okulları : Ekoturizm bağlamında bir inceleme ve Türkiye için pilot okul önerisi

Taşdemir, Salih

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuklarda fiziksel aktivenin sağlık açısından önemi çok fazladır. Çocukların okullarda teneffüs aralarında ve beden derslerinde fiziksel aktivite yapmak için kısıtlı zamanları olmasından dolayı fiziksel aktivite için yeterli fırsatı bulamamaktadırlar. Hızla gelişen teknolojiler, hızla büyüyen şehirler ve modern yaşam standartlarının etkisi sonucunda doğadan ve doğal yaşam koşullarından hızla uzaklaşan nesiller bu oluşumun etkisi olarak modern yaşamın getirdiği kolaylıkların olumsuz birer yansıması olarak daha az sosyal, öz güven ve bireysel güçlerinden daha az haberdar, fiziksel olarak daha az aktif bireyler olarak önümüze çıkmakta . . .dır Daha fazlası Daha az

Anıt ağaçların flora turizmi için önemi, Aydın Çine ve Karpuzlu ilçeler anıt ağaç varlığına yeni ilaveler

Gül, Özge Öykü

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETEkoturizm doğanın farkındalık yaratıp korunarak gözlenmesine, yöre insanının kültürel yaşamı içinde ekonomik olarak desteklenmesine hizmet eden bir turizm türüdür. Bu bağlamda ekoturizmin doğru anlaşılması çok önemlidir. Öncelik doğanın örüntüleriyle bir bütün olarak algılanıp korunmasıyla başlar. Flora turizmi bu noktada devreye girerek doğayı yakından gözlemleme, anlama imkânı tanır.Flora turizmi, sayısız bitki türü barındıran ülkemiz için de giderek önemkazanmaktadır. Flora turizmi içinde özel bir yere sahip olan anıt ağaçlar tarihetanıklık etmiş olması ve boyutsal anlamda emsallerinden farklı olması açısındanbüyük bir öneme . . .sahiptir. Araştırmanın amacı Ekoturizm içinde yükselen bir değer olan flora turizminde, yaşama tanıklık etmiş anıt ağaçların öneminin saptamak ve bu konuda yeni öneriler sunmaktır Daha fazlası Daha az

Ekoturizm potansiyeli İzmir Çiçekli Köy örneği

Sevinç, Mustafa Samet

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet:Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan Çiçekli Köy'ün ekoturizm potansiyelinin, potansiyel değerlendirmesi ve mevcut kullanımının pozitif ve negatif yönlerinin neler olduğu, sürdürülebilir bir planlamanın nasıl olması gerektiği konusunda hipotezler oluşturulmuştur. Bu oluşum ekoturizmin paydaşları ve gerekli teknik konular dikkate alınarak bu tarz alanların plan dahilinde yönetilmesi gerek görülmüştür. Ayrıca burada yapılan alternatif turizm etkinliklerinin ekoturizm kapsamında değerlendirilip plan dahilinde onlar için de çalışma yapılması gerekliliği oluşmaktadır. Ancak kitle turizmden bu bağlamda farklılaşabilir. Bu kavramlar ışığ . . .ında yerel halk, yerel yöneticiler ile diğer paydaşların katılımcı yaklaşımla planlanması önerisi sunulmuştur.Summary:In this work, there has been several hypothesis are made for Çiçekli Village -which has a strong potential on ecotourism- from Izmir, about the potential evaluation, pros and consfor the current utilization and how come as unstainable planning can be made. Whilst this hypothesis be made, shareholders of the ecotourism and the necessary technical details has been considered and it is decided that these kind of areas should be managed under these planning's. Besides, other alternative tourism activities should be within the scope of the ecotourism and technical work should be made for them as well. However, locals may differentiate from the ecotourism in this aspect. Thus, it is suggested that locals, local administrators and ecotourism shareholders should be in participatory approach Daha fazlası Daha az

Akşehir’in ekoturizm potansiyelini ve SWOT analizini belirlemeye yönelik bir araştırma

Türkütanıt, Meltem

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETEkoturizm etkinlikleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Bu etkinlikler ile kaynak yaratılmakta, ekosistem korunmakta, yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Ekoturizm içerisinde doğayı tahrip etmeden yapılan, eğlenmeye, dinlenmeye ve öğrenmeye yönelik birçok faaliyet bulunmaktadır. Bunların düzenlenmesinde, sahip olunan tarihi ve kültürel varlıklar ile eşsiz doğal güzellikler önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin olduğu önemli yerlerden biri de Konya’nın Akşehir ilçesidir. Bu araştırmanın amacı, Akşehir’in ekoturizm potansiyelinin ve SWOT . . .analizinin belirlenmesidir. Akşehir’in ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi, ulusal ve bölgesel ekoturizm politikaları ve projeksiyonlarının belirlenmesine katkı sağlayabilecektir. Ayrıca yöreyi merak edenler ve literatür açısından da araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.ABSTRACTEcotourism activities are increasing rapidly in our country as well as all over the world. With these activities, resources are created, ecosystem is protected, and social and economic development is provided at local and national level. There are many activities in ecotourism that do without destroying the nature, to have fun, to rest and to learn. Historical and cultural assets and unique natural beauties play an important role in their organization. One of the important places where the historical, cultural and natural richness of our country is located is the Akşehir district of Konya. The aim of this study is to determine the ecotourism potential and SWOT analysis of Akşehir. Determining the ecotourism potential of Akşehir will contribute to the determination of national and regional ecotourism policies and projections. In addition, it is thought that the research is important for the people who are interested in the region and in terms of literature Daha fazlası Daha az

NİĞDE EKOTURİZMİNDE YEREL HALKIN EKOTURİZME YÖNELİK BİLİNÇ ALGISI

Kadriye Ece Ecemiş

Yüksek Lisans | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi

Yerel topluluğa daha sürdürülebilir olan alternatif geçim kaynağı sağlayarak topluluk gelişimine yardımcı olan ekoturizmin amacı, gezginlere ekolojik bir deneyim yaşatan, ekolojik çevreyi koruyan ve ekonomik fayda sağlayan, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere kaynakları korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır. Bu çalışmada Niğde ilinin ekoturizm potansiyeli ve yerel halkın ekoturizme yönelik bakış açısının incelenmesi amaçlanmıştır. Niğde; doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynakları ile turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Niğde, tarihsel anlamda bünyesinde yer aldığı medeniyetlerin di . . .l, kültür, sanat anlayışlarıyla yoğrularak harmanlanmasıyla bugünler aktarılan çok değerli eserleri barındıran bir kenttir. Ayrıca coğrafi konumundan dolayı etrafında dağların yer alması, bu bölgelerde yer alan endemik bitki ve hayvanları ile kültür turizmi yanında doğa ve alternatif turizme imkan veren özellikleri de Niğde’yi değerli kılmaktadır. Bu kapsamda veriler, nicel araştırma yöntemi kullanılarak 01 Ağustos-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Demografik Bilgi Formu, Ekoturizme Yönelik Algılamalar ile Ekoturizme Yönelik Tutumlar anket formu yoluyla toplanmıştır. Veriler dijital kanallar yardımıyla ve yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Bu çalışmada örnekleme birimi, Niğde ilinde yaşayan yerel halktır. Araştırmada kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma sahasını temsilen araştırmaya katılmayı kadul eden Niğde ilinde yaşayan 443 katılımcı oluşturmaktadır. Yapılan analiz sonucunda Katılımcıların ekoturizmle ilişkin olarak “doğayı anlatan ve içinde yaşanmasına imkân veren bir turizmdir” görüşleri ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların %58,2’sinin daha önce ekoturizme hiç katılmadıkları; katılımcıların ekoturizmin “bölgenin tanıtımına katkı sağlar”, “ilimizin dışa açılmasını sağlar” yönünde kanaat sahibi oldukları tespit edilmiştir. 25 ve altı yaşlardakilerin ekoturizme yönelik tutumlarının daha büyük yaşlardaki katılımcılara göre daha olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların gelir durumunun artmasıyla birlikte ekoturizme yönelik tutumları da olumlu olarak arttığı; evli olan katılımcıların bekar katılımcılara göre ekoturizme yönelik tutumları daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına, cinsiyetlerine, ekoturizm katılma sıklıklarına göre ekoturizm tutumlarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar, Niğde’nin turizmin birçok alanında önemli potansiyelleri olan bir kent olduğunu; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin öne çıkarılarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır Daha fazlası Daha az

Sürdürülebilir ekoturizm: her zaman mümkün mü?

Nalınçak, Seyyide

Yüksek Lisans | 2020 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETEkoturizm, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin sürdürülebilirliği doğrultusunda turizm faaliyetlerinden fayda sağlama amacı taşımaktadır. Ekoturizm kavramı Türkiye'de yeni tanınmaya başlayan bir kavram olup, resmi kurumların ekoturizm sürdürülebilirliği için gerekli düzenlemeleri henüz yeterli düzeyde gerçekleştirmediği görülmektedir. Ancak son yıllardaki olumsuz uygulamalar, ekoturizm felsefesinin sorgulanmasına ve yeni alternative arayışlarına yol açmıştır. Kavramsal olarak içeriğinde sürdürülebilirliği barındırmasına rağmen ekoturizme alternative olarak sürdürülebilir ekoturizm kavramının ortaya atıldığı gözlemlenmiştir. Ekot . . .urizm faaliyetlerinin doğal kaynaklarda tükenme, yerel kültürde ve kırsal yaşantıda olumsuz değişimlere neden olma gibi sonuçlar, ekoturizmin kendi kendisini tüketmesi ve amacından sapması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve ekoturizm kavramlarının birbiriyle iç içe olan kavramlar olduğu, ancak ekoturizmin her zaman sürdürülebilir olmadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ekoturizmin her zaman sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin olarak Seferihisar ve Kosta Rika örneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında iki bölgenin coğrafi konumları, tarihi, doğal ve kültürel değerleri, konaklama bilgileri, ekoturizmdeki mevcut durumları ve ekoturizm faaliyetlerinin olası çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri dikkate alınmıştır. Metodolojik olarak literatür tarama yöntemi kullanılarak her iki bölgeye ait yapılan araştırmalara ve rapolara erişim sağlanmış ve bu kaynaklardan derleme yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre Kosta Rika örneğinde ekoturizmin sürdürülebilirlik özelliğinin Seferihisar örneğine göre daha fazla sağlanabildiği, ancak ekoturizmin her zaman sürdürülebilir nitelikte olmadığı kanısına varılmıştır. Özellikle ekoturizmin çevresel ve ekonomik etkilerinin Kosta Rika örneğinde daha iyi yönetildiği belirlenmiştir. Ayrıca Kosta Rikaya özgü olarak ekoturizmin hem çevreyi koruma hem de yerel halkın refahını arttırma işlevinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Milli park ve ekoturizm merkezlerine yönelik yabancı turistlerin yoğun katılımı ile Kosta Rika'nın uluslararası alanda öne çıktığı tespit edilmiştir. Seferihisar örneğinde Cittaslow hareketi sayesinde yerel ürünlerin ön plana çıktığı, yerel halk için alternatif istihdam ve gelir imkanı sağlandığı görülmektedir. Ancak Seferihisar'daki turizmin genellikle uluslararası turizm hareketinden ziyade iç turizm olarak kaldığı, bu nedenle ekoturizmden elde edilen gelirin daha kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Türkiye açısından ekoturizmin sürdürülebilir nitelik kazanması için çevreye duyarlılık konusunda eğitimlere, sağlıklı bir altyapıya, ekonomik kaygının azaltılmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır.ABSTRACTThe purpose of ecotourism is to benefit from tourism activities in accordance with the sustainability of the natural environment and local cultures. The ecotourism term has been emerged to be recognized in Turkey, and it has been considered that official institutions have not met the necessary arrangements yet for the sustainability of ecotourism. However, the negative practices in recent years have led to the questioning of the ecotourism philosophy and to the search for new alternatives. Although it conceptually contains sustainability, the term sustainable ecotourism has been put forward as an alternative to ecotourism. The outcomes of ecotourism activities such as depletion in natural resources, causing negative changes in local culture and rural life mean that ecotourism is self-consuming and deviated from its purpose. Therefore, the idea that sustainability and ecotourism are intertwined, but ecotourism is not always sustainable. The purpose of this study is to examine the cases of Seferihisar and Costa Rica regarding whether ecotourism is always sustainable. For this purpose, geographical locations, historical background, natural and cultural values, accommodation information, their current status in ecotourism and possible environmental, socio-cultural and economic effects of ecotourism activities of two destinations have considered. Methodologically, literature review method was used to access researches and reports related to both cases. According to the findings of the study, it is concluded that the sustainability of ecotourism in Costa Rica can be achieved more appropriate than that of Seferihisar, but the ecotourism is not always sustainable. In particular, environmental and economic impacts of ecotourism have been better managed in the case of Costa Rica. In addition, ecotourism has been shown to have a higher function of both protecting the environment and increasing the well-being of the local people in Costa Rica case. It has been determined that Costa Rica stands out internationally with the intense participation of foreign tourists towards national parks and ecotourism centers. In the case of Seferihisar, it has been considered that local products are highlighted and alternative employment and income opportunities are provided for the local people via Cittaslow movement. However, it was determined that tourism in Seferihisar generally remained as domestic tourism rather than the international tourism movement, so the income from ecotourism was more limited. Also, need for education about environmental awareness, healthier infrastructure and reducing economic concerns have emerged for sustainable ecotourism in Turkey Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms