Filtreler
Filtreler
Bulunan: 270 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Yayın Türü [6]
Yayın Tarihi [1]
Yayıncı [14]
Kayıt Giriş Tarihi [20]
Tez Danışmanı [20]
Dergi Sayısı [8]
Yayın Dili [3]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [9]
Editör/Editörler [5]
Çimento sektöründe uygulanan iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Çelik, Naz

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETBetonun en önemli hammaddesi olan çimentonun üretimi, başta inşaat sektörü olmak üzere hazır betonun kullanıldığı tüm alanlarda büyük önem taşır.Çimento, kullanım alanının çeşitliliği nedeni ile, ülkemizde ve dünyada, üretimine en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisidir. Bu ihtiyaç da zorlu üretim koşullarında, durmaksızın çalışan fabrikalarda, daha fazla iş kazası ihtimalini beraberinde getirmektedir. Ayrıca çimento üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların, büyüklüğü ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda fabrikalarda olacak iş kazalarının ciddi sonuçlar doğurabileceği ön görülebilir.Çimento üretim aşamalarında yaşana . . .bilecek kazaların insan hayatı ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çimento fabrikalarında yapılacak işe göre planlanan iş güvenliği uygulamaları mevcuttur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışmalarda iş güvenliği kavramının önemi daha iyi anlaşılmıştır.ABSTRACTThe production of cement, the most important raw material of concrete, is of great importance in all areas where ready-mixed concrete is used, especially construction sector.Cement is one of the most demanded products in our country and in the world, due to the diversity of usage area. This need also in difficult manufacturing conditions, in non-stop factories, it leads to the possibility of more work accidents. Also, considering the size and diversity of the machinery and equipment used in cement production, it can be predicted that the business accidents in the factories may have serious consequences.There are a number of occupational safety practices planned according to the work to be done at cement factories in order to minimize the adverse effects of human accidents and accidents on the human life and health. With the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, the importance of the concept of work security has been better understood Daha fazlası Daha az

Biomechanics of acetabular fractures with low energy trauma via finite element modeling and analysis Düşük enerji travmalı acetabular kırıklarının sonlu elemanlar modeli ve analizi

SAMET ÇIKLAÇANDIR

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

The skeletal system undertakes many tasks such as the movement of the body, mineral storage, and protection of soft tissues. Damage to this structure affects human life negatively. Fractures that occur in the human body is damage to mainly to the bone structure and associated surrounding tissues. Therefore, it is necessary to understand how the fractures are formed and the fracture mechanism. Furthermore, the mechanism of fracture is complicated and worthy of investigation. However, the examination of the bone is difficult because it is a structure covered with tissues like veins and muscles. It is not possible to perform mechanical . . . tests of the bones over a living body. On the other hand, these experiments might be carried out on cadavers with permits received. Finding the cadaver and obtaining the necessary permissions is a very demanding task due to ethical regulations.As a more practical solution, biomechanical models have been alternative due to the advantages in computer technologies. Computer built models are utilized for simulating the effects over biomechanical mechanism in silico. The validations and verifications are performed to compare the results with the experimental test results. To perform computational analyzes, first of all, the 3D image of the region of interest is required. With the development of technology, radiological imaging methods have been developed and imaging of the bone without any surgery has been provided. Devices such as Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) offer the possibility to view morphology of the human without any operation. These devices provide much useful information as well as disease diagnosis. With the help of the devices, the material properties of the human bone could be determined for a realistic model to mimic the behaviour of the human body in a computer environment.ÖZETİskelet sistemi vücudun hareketi, mineral deposu, yumuşak dokuların korunması gibi pek çok görevini üstlenmiştir. Bu yapının hasar görmesi insan hayatını olumsuz etkilemektedir. İnsan vücudunda meydana gelen kırıklar, temel olarak kemik yapısına ve etrafındaki dokulara zarar verir. Bu nedenle kırıkların nasıl oluştuğunu ve kırık mekanizmasını anlamak gerekir. Ayrıca kırık mekaniği karmaşıktır ve araştırmaya değerdir. Fakat kemiğin etrafı damar ve kaslar ile örtülü olduğu için incelemek zordur. İnsan hayatta iken kemiklerin mekanik testlerini üzerinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Diğer yandan bu deneyler ancak kadavra üzerinde, alınan izinler ile gerçekleştirilebilir. Kadavrayı bulmak ve gerekli etik izinleri almak oldukça zahmetli bir iştir.Pratik bir çözüm olarak biyomekanik modeller, bilgisayar teknolojilerinin avantajları nedeniyle altenatif olmuşlardır. Bilgisayar modellerinde simülasyonlardan faydalanılmıştır. Validasyon, model sonuçlarını deneysel test sonuçları ile kıyaslanarak yapılır. Analizleri gerçekleştirmek için öncelikle ilgi alanının 3D görüntüsü gereklidir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber radyolojik görüntüleme yöntemleri gelişmiş ve kemiğin herhangi bir operasyon olmadan görüntülenmesi sağlanmıştır. CT, MR gibi cihazlar, herhangi bir işlem olmaksızın insanın morfolojisini görüntüleme olanağı sunar. Bu cihazlar hastalık teşhisinin yanı sıra birçok yararlı bilgi sağlar. Günümüz teknolojisinin görüntüleme teknikleri, insan kemiğinin malzeme özellikleri, insan vücudunun bilgisayar ortamındaki davranışını taklit edecek şekilde modelin gerçekliğini artırmak için kullanılabilir Daha fazlası Daha az

The effect of antibacterial photodynamic therapy on healthy fibroblast and keratinocyte cells Antibakteriyel fotodinamik terapinin sağlıklı fibroblast ve keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi

GÜLCE KADIKÖYLÜ

Yüksek Lisans | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTAntibacterial photodynamic therapy is a treatment that occurs in the presence of light, photosensitizer and oxygen. The photosensitizer reacts with the molecular oxygen in the environment when it is stimulated by light at the appropriate wavelength, causing reactive oxygen species at the end. Reactive oxygen species show high cytotoxic effects on cells and cause necrosis or apoptosis. In recent years, the resistance of bacteria to antibiotics has caused infection treatments to become more difficult. This situation has become a threat to human and animal health. Therefore, antibacterial photodynamic therapy has been an altern . . .ative approach for the photoinactivation of pathogens in the treatment of infection. The only important issue in this method is not how high rate of pathogens are killed, but how healthy cells that play an important role in wound healing are affected by antibacterial photodynamic therapy. From this perspective, in this study the effects of indocyanine green and 808-nm wavelength diode laser whose lethal effect on some pathogens has previously been proven, on healthy skin fibroblast and healthy skin keratinocyte cells have been investigated. Photodynamic therapy which is intended to be used in clinics, the main objective of this study is to determine the dose of light and drug concentrations that will not harm healthy cells but will have cytotoxic effects on pathogens.ÖZETAntibakteriyel fotodinamik terapi ışık, ışığa duyarlı ilaç (fotosensitizer) ve oksijenin varlığında gerçekleşen bir tedavidir. Fotosensitizan uygun dalga boyundaki ışık ile uyarıldığında ortamdaki moleküler oksijen ile reaksiyona girerek reaktif oksijen türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Reaktif oksijen türleri hücrelerde oldukça sitotoksik etkiler gösterir ve hücrelerin ölmesine neden olur. Son yıllarda bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi enfeksiyon tedavilerinin zorlaşmasına neden olmuştur. Bu durum insan ve hayvan sağlığını tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Bu sebeple antibakteriyel fotodinamik terapi, enfeksiyon tedavisinde patojenlerin fotoinaktivasyonunu sağlayan alternatif bir yaklaşım olmuştur. Bu yöntemde tek önemli konu patojenlerin yüksek oranda öldürülmesi değil, yara iyileşmesinde önemli rolü bulunan sağlıklı hücrelerin antibakteriyel fotodinamik terapiden nasıl etkilendiğinin de bilinmesidir. Bu bakımdan, bu çalışmada bazı patojenler üzerindeki öldürücü etkisi daha önce kanıtlanmış olan indosiyanin yeşil maddesinin ve 808-nm dalga boyunda ışıma yapan diyot lazerin sağlıklı deri fibroblast ve sağlıklı deri keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kliniğe taşınmak istenen fotodinamik terapi yönteminde sağlıklı hücrelere zarar vermeyecek ama patojenler üzerinde sitotoksik etkiler gösterecek ışık dozu ve ilaç konsantrasyonlarının belirlenmesi bu çalışmanın temel amacıdır Daha fazlası Daha az

Memlûk - Haçlı mücadelesi

Dumlu, Sevgi

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETSelçuklu Sultanı Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferinin hemen akabinde Türklerin Anadolu’da yurt tutmaya başlamasıyla giderek sınırları daralan Bizans İmparatorluğu, hem sınırlarına sürekli taciz eden Türklerden kurtulmak hem de kaybettiği toprakları geri almak için Papalığa paralı asker talebini bildirmiştir. Fakat Papalık, paralı asker yerine büyük bir Haçlı ordusu göndermiş ve böylece Haçlı Seferleri olarak anılacak olan bu seferler 1096 yılında başlamıştır. I.Haçlı Seferi ile Urfa, Antakya ve Kudüs Haçlı hâkimiyetine geçmiş daha sonra Trablus’da da bir Haçlı kontluğu kurulmuştur.Haçlılar, Kudüs’e gitmek üzere öncelikle Anadol . . .u’dan geçmek zorundaydı. Bu durum onları ilk olarak Türkiye Selçukluları ile karşı karşıya getirdi. Selçuklular, Haçlıları durdurmak için mücadele etmişse de Haçlıların Kudüs’e ulaşmasını engelleyemediler. Haçlıların başarısı askeri olarak sayıca üstün olmalarının yanında İslâm devletleri arasında birliğin sağlanamamasından da kaynaklanmıştır.ABSTRACTThe Byzantine Empire whose borders gradually decreases immediately afterwards the Seljukid Sultan Alparslan's Victory of Manzikert in 1071, informed the Papacy about the request of mercenaries in order both to get rid of Turks harassing its borders and to recapture the lands it lost. However, the Papacy sent a large Crusader army instead of mercenaries and therefore expeditions called the Crusades had started in 1096. With the First Crusade Edessa, Antioch and Jerusalem had been subordinate to Crusaders and then a Crusader county was built in Tripoli.The Crusaders had to pass through Anatolia to go to Jerusalem. İn this case, Crusaders first confront with the Seljuks in Turkey. Althought the Seljuks struggled to stop the Crusaders, they could not prevent the Crusaders from reaching Jerusalem. The success of the Crusaders wasn’t only superior in military terms but also inability to establish unity among İslamic state Daha fazlası Daha az

Turizm sektöründe tüketici etiği sorunsalı Muğla ilinde bir uygulama

Tezbaşaran, Ecem

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETOtel ve konaklama sektörünün turizme ve dolayısıyla ülke ekonomisine veistihdama katkıları göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülke ekonomisine böylesineönemli katkılar sunan sektördeki işletmelerin başarılarını etkileyen iki önemli konuise kalite ve etiktir. Tüketici etiği, ürünlerin veya hizmetlerin bireyler tarafındanedinilmesi, kullanılması ve tüketimi sırasında, kişilerin davranışına yön veren ahlakiilkeler ve kavramlardır. Hizmet sektöründe faaliyet yürüten, özellikle de emek yoğunhizmetin üretildiği otel işletmelerinde müşteri ve işletme çalışanları birbiriyle süreklietkileşim halindedirler. Dolayısıyla hem müşteriler hem de . . . onlara hizmet üretmekleyükümlü otel işletmeleri birbirleriyle etkileşimleri esnasında karşılıklı olarakbirbirlerine etik dışı davranışlar sergilemektedirler. Bu çalışmada tüketicilerinotellerde sergiledikleri etik dışı davranışlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında,Muğla ilinde faaliyet gösteren birbirinden farklı turistik oteller belirlenerek, otellerdeçalışan 7 farklı kişi ile mülakat yapılarak konu hakkında bilgiler edinilmiştir. Otelyetkilileriyle gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde, yetkililerin tamamınınfaaliyetleri esnasında tüketicilerin etik dışı davranışlarıyla karşılaştıkları ortayaçıkmıştır.ABSTRACTThe contribution of the hotel and accommodation sector to tourism and thus tothe national economy and employment is an undeniable fact. Quality and ethics aretwo important issues that affect the success of enterprises in the sector, which makesuch important contributions to the national economy. Consumer ethics are the moralprinciples and concepts that govern the behavior of individuals during theacquisition, use and consumption of products or services by individuals. Customerand business employees are in constant interaction with each other in hotelsoperating in the service sector, especially in hotels where labor intensive service isproduced. Therefore, both the customers and the hotel establishments that are obligedto produce services exhibit unethical behaviors to each other during their interactionwith each other. n this study, unethical behaviors of consumers in hotels wereinvestigated. Within the scope of the research, different touristic hotels operating inMugla were identified and interviewed with 7 different people working in hotels. Asa result of the interviews with the hotel authorities, it was found that all of theauthorities faced unethical behaviors of consumers during their activities. Theinterviewees reported that they did not approve of unethical behavior and that suchbehavior harmed their business Daha fazlası Daha az

Kentli dindar kadınların mekan algısı ve kullanımı : İzmir örneği

Harbelioğlu, Merve

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüzde göç ve kentleşme bağlamında bir taraftan kentsel mekânların yapısı, işlevi ve değişimi bir taraftan da dindarlığın ve dindarların bu değişime gösterdiği uyum veya direnç sosyolojik bir gözlemi ve dikkati gerektirmektedir. Kentte gündelik hayatın en önemli boyutunu mekânlar ve bu mekânlarda gerçekleştirilen faaliyetler meydana getirmektedir. Toplumsal etkileşim yanında hayata dair inanç ve kabullerin bu mekânlara nasıl ve hangi çerçevede taşındığı önem arz eder. Yaşam biçimlerini, toplumsal etkileşimi ve gündelik hayatın düzenlenmesini önemli ölçüde etkileyen dini inanç ve kabullerin kentsel mekân algısına ve kullanımın . . .a yansımalarının tespiti bu bakımdan sosyolojinin araştırma sahasına dâhil olur. Eğer mekânsal kısıtlamaları, sosyal yaşama mümkün olduğu kadar katılmamayı salık veren bir dindarlık perspektifine sahip değilse, dindar bir bireyin çoğunluğu seküler karakterde inşa edilmiş ve bu çerçevede işlevselleşmiş mekânlarda kendini hangi amaçla konumlandırdığı araştırmaya değer bir konudur.ABSTRACTNowadays, in the context of immigration and urbanization, in some ways of the structure of the urban space, the function and the alteration of it, on the other way the adaptation or the resist of the religion and religiousness must be required a sociological observation and carefulness. The most important dimension of the city’s daily life is created in these places and the activities which are happening in there. Beside of the social interaction, the belief and acceptance about life it is also important that how and in which frame that is moved. In this respect, the determination of the reflections of religious beliefs and assumptions on the perception and use of urban spaces which affect the way of life, social interaction and regulation of daily life are included in the research field of sociology. If the spatial constraints do not have a perspective of religiosity that suggests not to participate as much as possible in the social life, it is worth investigating for what purpose a religious individual is located in secular character built and functionalized in this context. If the effort of legitimization also accompanies to this positioning, it is also worth questioning in which religious, communal and economic sources it is fed and produced Daha fazlası Daha az

Mali konsolidasyon - büyüme ilişkisi : Türkiye Örneği

Bozkurt, İnan

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETMali konsolidasyon kavramı, özellikle 2008 krizinden sonra önem kazanmayabaşlayan bir kavramdır. Krizin etkisiyle, özellikle AB ülkeleri mali tedbir kararlarıalarak mali sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. Mali konsolidasyon aslındaekonomi literatüründe sıklıkla kullanılan daraltıcı maliye politikası anlamınagelmektedir. Bu çalışmada Türkiye için sınırlı düzeyde çalışılan mali konsolidasyonkavramının mahiyeti, kapsamı ve tarihsel gelişimi üzerinde detaylı bir şekildedurulmuştur. Akabinde Türkiye’de 1980 sonrası maliye politikaları ele alınmıştır.Çalışmanın amacı 1980-2016 dönemi için Türkiye’de uygulanan maliyepolitikaları . . .nın etkilerini analiz edip, bu etkilerin Keynesyen mi Keynesyen olmayan(Non-Keynesyen) mı olduğuna ilişkin ampirik tahminde bulunmaktır. Çalışmadaveriler arasında koentegrasyon ilişkisini ifade etmek adına ARDL sınır testi yaklaşımıkullanılmıştır. Elde edilen bulgular Türkiye’de ekonometrik analize konu olan dönemiçin, maliye politikalarının Keynesyen etkiler yarattığını ortaya koymuştur.ABSTRACTThe concept of fiscal consolidation has gained importance especially afterthe 2008 crisis. As a result of the crisis, especially EU countries have taken financialmeasures to ensure their fiscal sustainability. Fiscal consolidation actually meanscontractionary fiscal policy, which is frequently used in economic literature. In thisstudy we focus on nature, scope and historicial development of the concept of fiscalconsolidation which was limited studied for the case of Turkey. Then, Turkish fiscalpolicies after 1980 was discussed. The aim of this study is analyse the impact offiscal policy implemented in Turkey, for the period of 1980-2016 whether theseeffects are Keynesian or Non-Keynesian. In this study, ARDL bound test approachwas used to express the cointegration relationship between the variables. In otherwords, the empirical estimation has been made about the effects of fiscal policyindicators on national income. Findings have revealed that fiscal policies createKeynesian effects for the case for Turkey Daha fazlası Daha az

Kadifekale’nin erken dönem islami sikke buluntuları

Ertaş, Sıtkı Tolga

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHer dönemde hükümdarlık sembolü olarak kullanılan sikkeler arkeolojik kazılarda net tarihleyici unsurlar olması bakımından belge niteliği taşıyan buluntu gruplarındandır.Bu çalışma Smyrna Agorası kazısı kapsamında Kadifekale sektöründe ele geçmiş, Osmanlı ve çeşitli beyliklere ait olduğu tespit edilen ve tarihleri 1357’den 1460 yılına kadar çeşitlilik gösteren sikkeleri konu etmektedir. Smyrna Agorası kazı deposunda ve İzmir Arkeoloji Müzesi deposunda korumaya alınan 146 sikke incelenmiş, 95 sikke tanımlanarak çalışmada yer almıştır. Tanımlanan ve kronolojik olarak değerlendirilen sikkelerin arka ve ön yüzlerinin fotoğrafları çe . . .kilmiş, çizimleri yapılmış, gram ve milimetrik olarak ölçüleri alınmış, bu veriler ve bilgiler katalog kısmına eklenmiştir.Elde edilen verilere göre sikkeler darp tarihi, darp yeri, teknik, yazı ve süsleme unsurları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş, bu veriler yayını yapılan diğer sikke çalışmalarıyla karşılaştırılarak en doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.ABSTRACTThe coins, which are used as symbols of sovereignty in each period, are among the documentary finds in the archaeological excavations.This study deals with coins uncovered in the Kadifekale sector within the scope of the Smyrna Agora excavation, belonging to the Ottoman and beiliqs and whose dates vary from 1357 to 1460. Smyrna Agora excavation depot and Izmir Archeology Museum were given 146 coins were examined, 95 piece was defined. Photographs of the back and front parts of the coins identified and evaluated chronologically were taken, their drawings were made, their grams and millimeters were measured and these data were added of catalogue.According to the data obtained, the coins were evaluated according to the date of printing, place of publication, technique, writing and decoration elements and these data were compared with other islamic coin studies to obtain the most accurate results Daha fazlası Daha az

Deniz taşımacılığı sektöründe inovasyon faktörleri : izmir’de faaliyette bulunan şirketler üzerine bir uygulama

Uyar, Ali Nadir

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETŞirketler arası rekabetin yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri olan deniz taşımacılığı sektöründe inovasyon uygulanması her şirket açısından zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin az maliyetle fazla kar elde etme gayeleri, ulusal ve global dönüşüm, müşteri talepleri ve devlet politikaları gibi sair nedenler inovasyon ihtiyacını artırmıştır.Bu çalışmada öncelikle lojistik sektörünün tarihsel gelişimi anlatılmış ve lojistiğin önemi, kapsamı ve sektördeki amaçlar anlatılmıştır. Lojistiğin kapsam ve amaçları incelenerek lojistiğin kullanıldığın tüm sektörlerde sağladığı yararlar ortaya konmuştur. Lojistikle birlikte taşımacılık türle . . .ri tanımlanarak her bir taşımacılık türünün avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Taşımacılık türleri arasında deniz taşımacılığı üzerinde detaylıca inceleme yapılmış ve alana ilişkin uluslararası anlaşma ve örgütler tanımlanmıştır.ABSTRACTIn the maritime transportation sector, which is one of the areas where intense competition among companies is intense, innovation has become compulsory for every company. Other reasons such as companies' aim to make more profit at low cost, national and global transformation, customer demands and government policies increased the need for innovation.In this study the historical development of the logistics sector and importance, scope, and objectives of logistics explained. The scope and objectives of logistics examined and the benefits of logistics in all sectors demonstrated. Types of transportatiın defined with logistics and advantages and disadvantages of them evaluated. Among the types of transport, a detailed study of maritime transportation carried out and international agreements and organizations defined Daha fazlası Daha az

Kooperatifler ve yerel yönetimlerin iş birliğinin sosyoekonomik etkiler

Polat, Mahir

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmada kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin işbirliğininsosyoekonomik etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İzmirilinde faaliyet gösteren üç kooperatifin yöneticilerine ve çiftçilere anket uygulanmıştır.Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçek Kooperatifi,Bademli ve Tire Süt Kooperatifi’nde görev yapan ve bu kooperatiflerde hizmet alantoplam 173 yönetici ve çiftçiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarakaraştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve ölçek kullanılmıştır. Verilerinanalizinde tanımlayıcı istatistik olarak yüzde ve frekans analizle . . .ri, gruplar arasıfarklılıkların belirlenmesi amacıyla ANOVA testi kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre yerel yönetimler ve kooperatif işbirliği sonucunda yöneticiler kooperatife teşvik amaçlı başvuran çiftçilerin sayısını arttırdığını, bitkiselve hayvansal üretimin geliştiğini, çiftçilerin ihtiyaçlarına ilişkin maddi desteğinarttığını belirtmişlerdir. Çiçek Kooperatifi’nde görev yapan yöneticiler, diğerkooperatiflere göre gelir düzeyi, ürün çeşitliliği ve hayvan sayısının daha fazlaarttırılması gerektiğini savunmuşlardır. Yöneticiler aynı zamanda bölge kalkınmasıaçısından yeterli istihdamın yaratıldığını ve işbirliğinin çiftçilerin kooperatifçilikbilinç düzeyinin arttırılmasında etkili olacağını düşünmektedirler.ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the socioeconomic effects ofcooperation between cooperatives and local governments. For this purpose, aquestionnaire was applied to the managers and farmers of three cooperatives in İzmir.The sample of the research consists a total of 173 managers and farmers working inBayındır Flower Cooperative, Bademli and Tire Milk Cooperative. Demographicsform and questionnaire developed by the researcher were used to collect data.Percentage and frequency analyzes were used as descriptive statistics and ANOVAtest was used to determine the significant differences between the groups.Study findings have shown that according to the managers, number of farmerswho applied to the cooperative for incentives, crops and animal production andfinancial support for the requirement of farmers increased after the cooperationbetween local goverments and cooperatives. The managers of Bayındır HorticulturalCooperative have argued that income level, product diversity and number of animalsshould be increased more than other cooperatives. Managers also believe that adequate employment was provided for the development of the region and that cooperation will be effective in raising the awareness of farmers about cooperatives Daha fazlası Daha az

Otel işletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerin mobbing uygulamalarına ilişkin deneyimleri : Bir uygulama

Ören, Yusuf

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerinmobbing uygulamalarına ilişkin deneyimlerini incelemektir. Araştırma otelişletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerin mobbing uygulamaları ile ilgilideneyimlerinin nasıl olduğunu belirlemek, bu deneyimleri etkileyen olgu, kavram vesüreçleri açıklamak ve yorumlayabilmek konusunda öneriler sunmaya çalışmaktadır.Araştırma nitel araştırma türlerinden fenomenoloji (olgu bilim) araştırmadeseni ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır.Verilerin toplanmasında araştırmacı ve literatürden yararlanılarak “Tanıtıcı Bil . . .giFormu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. İzmir ilmerkezinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 10 fiziksel engelli bireyaraştırmaya dâhil edilmiştir.ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the experiences of mobbing practices ofphysically disabled individuals working in hotel establishments. The research aims todetermine how the experiences of physically disabled individuals working in hotelestablishments are related to mobbing practices, and to make suggestions forexplaining and interpreting the facts, concepts and processes affecting theseexperiences.The research was conducted with a phenomenology research design which is oneof the qualitative research types. Qualitative research approach was used in analysis of the data. In order to collect data, the Identifying Information Form and Semi-Structured Interview Form developed by the researcher and the literature were used.Ten physically disabled individuals working in four and five star hotel establishmentsin İzmir city center were included in the study Daha fazlası Daha az

Development of cast aluminum metal matrix composites by additional processes Döküm alüminyum metal matriks kompozitlerinin ilave proseslerle geliştirilmesi

Aybarç, Uğur

Doktora Tezi | 2019 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTIt is seen that materials used traditionally today are insufficient to meet market expectations. For this reason, the interest on composite material increases day by day. The role of composite materials has become important in sectors, such as especially in automotive and aerospace industries, where a final product weight is of importance.This thesis consists of four application parts. In the first part, a detailed literature review on aluminum metal matrix composites was discussed. In the second part, the appropriate stirring method was searched for the production of aluminum metal matrix composites. Therefore, mechanical s . . .tirring, ultrasonic stirring and ultrasonic added mechanical stirring (named: hybrid stirring) processes were applied. In this part, both simulation studies and casting applications were performed and the obtained results were compared. It was concluded that the best homogeneous stirring was achieved by hybrid mixing. Additionally in this part, studies were carried out to determine the casting mold suitable for the production of metal matrix composites. To determine the appropriate mold, spoke mold that was developed to simulate a wheel and the bottom filling casting mold given in the standards were examined with the help of casting simulations. It was concluded that spoke mold was affected less than mold and casting temperature. In the third part, it was tried to determine the effect of different additives (silicon carbide-SiC, micron and nano-sized alumina-Al2O3 and graphene) on the mechanical properties in the production of aluminum metal matrix composites using the appropriate stirring method and appropriate mold. The amount of additives were used as 0.075 wt, 0.15 wt and 0.25 wt for graphene, 0.5 wt, 1.0 wt and 1.5 wt for the others. All samples were heat treated with T6 thereafter mechanical tests were applied. In the last part, new samples were produced with 1.0 wt SiC, 0.5 wt nano-size Al2O3 and 0.25 wt graphene additives, which had the highest mechanical properties in the third step, and these samples were heat treated with T6 and then hot isostatic press (HIP) process was applied. After these applications, mechanical tests were applied to whole samples. The highest mechanical properties were obtained with the addition of 0.5 nano-sized Al2O3.ÖZETGünümüz şartlarında geleneksel olarak kullanılan malzemelerin piyasa beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle kompozit malzemelere olan ilgili günden güne artış göstermektedir. Özellikle otomotiv ve havacılık sanayileri gibi nihai ürün ağırlığının büyük bir önem taşıdığı sektörlerde kompozit malzemelerin rolü önem taşımaya başlamıştır.Gerçekleştirilen bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alüminyum metal matriks kompozitler üzerine ayrıntılı bir literatür incelemesi yapılmıştır. İkinci bölümde, alüminyum metal matrisli kompozitlerin üretimi için uygun karıştırma yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle mekanik karıştırma, ultrasonik karıştırma ve mekanik karıştırma işlemine ek olarak ultrasonik karıştırma işlemi (hibrit karıştırma) uygulanmıştır. Bu bölümde hem simülasyon çalışmaları hem de döküm uygulamaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. En iyi homojen karışma durumu hibrit karıştırma işlemi ile elde edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca aynı bölümde, metal matrisli kompozit üretimi için uygun döküm kalıbının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun için standartlarda verilen alttan dolum döküm kalıbı ile bir jantı simüle etmesi amacıyla geliştirilen feder döküm kalıbı döküm simülasyonların yardımıyla incelendi. Feder kalıbının kalıp ve döküm sıcaklığından daha az etkilendiği belirlendi. Üçüncü bölümde belirlenen karıştırma yöntemi ve uygun kalıp kullanılarak alüminyum metal matrisli kompozitlerin üretiminde farklı katkıların (silisyum karbür-SiC, mikron ve nano boyutta alümina- Al2O3 ve grafen) mekanik özellikler üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Katkılar grafen için ağırlıkça 0.075, 0.15 ve 0.25 olarak diğer katkılar için 0.5, 1.0 ve 1.5 olarak kullanılmıştır. Elde edilen tüm numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmış ve mekanik testlere tabi tutulmuştur. Son bölümde, en iyi mekanik dayanım özelliklerini veren 1.0 SiC, 0.5 nano boyutta Al2O3 ve 0.25 grafen katkıları ile yeni numuneler üretilmiş ve bu numunelere sıcak isostatik pres (HIP) işlemi ve sonrasında T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonrasında numuneler mekanik testlere tabi tutulmuştur. En yüksek mekanik özellikler 0.5 nano boyutlu Al2O3 ilavesi ile elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms