Filtreler
Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Bu çalışmada 209 akut serebrovasküler hastalıklı (SVH) hastanın (% 56.0 kadın, % 44.0 erkek; ortalama yaş 65.3 ±11.5) elektrokardiografıleri (EKG) incelenmiş. 62 olgudan oluşan kontrol grubunun EKG’leri (% 43.6 kadın, % 56.4 erkek; ortalama yaş 57,9±17.9) ile karşılaştırılmıştır. Başvuru anında hastaların % 89.0' ında EKG anormallikleri varken bu oran kontrol grubunda % 53.2 bulundu (p

Thyroid Functions in Children with Cerebral Palsy and Effects of Phénobarbital on Thyroid Hormones

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Thyroid function tests were performed on 44 patients with cerebral palsy (CP) and on 35 healthy children as the control group. In the panent group total triiodothyronin (TT3), total thyroxine (TT4), free triiodothyronin (FT3), free thyroxine (FT4) and thyroid-stimulating hormone (TSH) levels were found in wholly normal ranges. These values have shown no significant difference with respect to those of die control group (p>0.05). It was snüdng that -13 %, 41 % and 55 % of the padents were under 3 percentile according to length, weight and head circumference respectively. Thyroid funcdon tests of the padents with growth retardation had . . . no significant difference fr< m those of the controls and patients without growth retardation. Tne TT4 and FT4 leveis in the patients using phénobarbital were considerably lower than those that are not using it ( Daha fazlası Daha az

What is Your Diagnosis?

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | TÜBİTAK

tablo bulunmakta

Perrotatuar Evok Potansiyeller

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | İç Anadolu Tıp Dergisi5 ( 1 ) , pp.20 - 24

Kaynakça var.

Bir Grup Serebral Palsili Çocukta Etyoloji

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Türk Nöroloji Derneği

Spastik çocuklar Demeği Isparta şubesine başvuran 55'i kız, 60'ı erkek toplam 115 sercbral palsili (SP) basta çalışmaya alındı. SP nedeni olarak bulduğumuz doğum öncesi faktörler: mikrosefalı (%4), ikiz eşi (%4), gebelikte ilaç kullanımı (%2), maternal enfeksiyon (%2). ailede SP öyküsü (%2) ve diabetik anne (%1) idi. Doğum sırası etkenler içinde en sık rastlanan: %37 ile doğum asfiksisi olup bunu %14 ile düşükgestasyonelyaş ve ağırlık ve %3 ile sûrmatürite izlemekteydi. SP'nin doğum sonrası nedenleri olarak da hastalarımızın %7'sinde hiperbiluribinemi. %5'inde ateşli hastalık öyküsü, %3'ünde korıvulsiyon ve %l'inde travma vardı. Tüm . . . olguların %16'sında sebep tespit edilemedi. Literatür ile karşılaştırıldığında çalışma grubumuzda doğum sırası faktörlerin, özellikle doğum asjîksisinin yüksek olduğu gözlendi. Eğer SP'li çocukların prevelansmı düşürmek istiyor isek doğumların optimal koşullarda yapılmasına ak olarak, annelere hamilelik öncesi ve sürcsince modem labaratııvar imkanları ile desteklenen sağlık hizmeti verilmelidir. A total of 115 children (55girls and 60 boys) , who are attending to the Isparta Branch of The National Association of Spastic Children, were examined. The cause of cerebral palsy (CP) were determined to be due to the folloiving factors, in order: natal. 54%: unknown. 16%; postnatal, 15%: and prenatal. 15%. Prenatal factors were taking medicine during pregnancy (2%), maternal infection C2%), infants of diabetic mothers (1%). microcephaly (4%). multiple birth (4%) and having a relative with CP (2%). Natal factors of CP were determined to be birth asphyxia (37%), prematurity and low birth weight Daha fazlası Daha az

İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu)

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Santral sinir sisteminin oldukça nadir görülen konjenital vaskülcr malformasyonlar grubundan olan kavernomalar; epileptik nöbet yakınması ile başvuran ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu nedeniyle literatür ışığında gözden geçirildi.Anahtar Kelimeler: Kavernoma, kavernöz hemanjiorna, konjenital vasküler malformasyon. In this article we prcsented a patient \vith a congenital cavernoma which was a rare congenital vascular rnalfornıation. Patient suffering from epileptic seizures have been operated. Key Words: Cavernoma, cavernous hemangiotna, congenital vascular rnalfornıation.

Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Bu çatışmada kliniğimizde 1992-1995 yıllan arasında yatarak tedavi gören 8 torakal kora atrofisi olgusu incelendi. Hastalarda torakal kord atrofısinin derecesi ile semptomların başlama süresi arasında bir ilişkinin olmadığı görüldü. Kord atrofisinin semptomların önüne geçtiği tespit edildi. In this study, 8 thoracal cord atrophy cases that had been admitted in our clinic between the years 1992 and 1995 have been investigated. It was seen that there was no correlation between the degree of cord atrophy and duration of symptoms. Cord atrophy was proved to precede clinical manifestations.

Rat beyin mast hücreleri: Cinsiyetler ve hemisferler arasındaki sayısal farkları ve lokalizasyonları

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Türk Nöroloji Derneği

Anaflaksi, enflamatuar reaksiyon ve gecikmiş tip aşırı duyarlılıktaki rolleri kanıtlanmış olan mast hücrelerinin beyin dokusundaki fonksiyonları, lokalizasyonları, fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu çalışmada, eter anestezisi uygulanan ratlarda, mast hücrelerinin beyin hemisferleri ve cinsiyetler arasındaki sayısal farkları ile lokalizasyonlarının incelenmesi amaçlandı. 10 erkek, 10 dişi, 20 adet albino rat eter anestezisi ile uyutulduktan sonra beyinleri disseke edilerek, sağ ve sol hemisferlerine ayrıldı. %10’luk formalinle fikse edilerek her bloktan eşit aralıklarla 3µ m kalınlığı . . .nda 5’er kesit alındı ve Toluidin-Blue ile boyandı. Preparatların tüm sahaları incelenip mast hücreleri sayıldı ve istatiksel analizleri yapıldı. Mast hücre sayılarında sağ ve sol hemisferler ile dişi ve erkek rat beyinleri arasında istatistiksel olarak belirgin bir fark olmadığı tespit edildi. Mast hücrelerinin genelde meninkslerde ve meninkslere yakın gri cevherde perivasküler olarak yerleşmiş olduğu görüldü. Mast ceils which were established acts in anaphylaxis and inflammatory reactions, have been recently interested in functions, localization's, physiological and pathological ads :n brain tissue, in this study we aimed to search whether there were any difference of mast cells in some parameters between hemispheres and sexes such as distributions and amount in rats. 10 male and 10 female, total 20 albino rats following anesthesied by ether were decehuted and removed brain divided left and right hemispheres. Materials were fixed by %10 formaline and cut in 5 equal slide and colored by tonidin-Blue. Mast ceils were counted in ever; side. Mast cells in both hemispheres and both sexes were analyzed by student t test. There were any statical important differences between right and left hemispheres and sexes. Mast cells were seen in perivasculer area in the me?iingia and the cortex near the meningi Daha fazlası Daha az

Epileptik Hastalarda Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri

GALİP AKHAN | AHMET KOYU

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Zn ve Cu gibi eser elementlerin epilepsi oluşumunda önemini araştırmak için 36 epileptik ve 36 sağlıklı kişide serum Cu ve Zn değerleri araştırıldı. Epilepsi grubunda serum Cu ve Zn değerleri sağlıklı gruba göre düşük olmasına rağmen bu istatistiksel anlam taşımıyordu. In this study we evaluated serum Cu and Zn levels in 36 patients \vith epilepsy and 36 healthy persons in order to search importance of trace elements in epilepsy . Serum Zn and Cu levels in patients with epilepsy were lower then healthy persons. But it wasn't statistically signifıcant.

Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı

GALİP AKHAN

Makale | 1995 | Süleyman Demirel Üniversitesi

Migrenli hastalarda görülebilecek ruhsal durumları araştırmak için 20 Migrenli hastaya SCL-90, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği ve Maudsley Obsesyon Kompulsiyon Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Elde edilen sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Migrenli hasta grubunda, normal kişilere oranla daha yüksek anksiyete, depresyon, somatizasyon ve obsesyon kompulsiyon puanlan olduğu saptandı. In order to assess psychological problems in patients with migraine, Symptom Check List-90, Hamilton Anxiety Rating Scale, Hamilton Depression Rating Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Rating Scale were administered to 20 p . . .atients with migraine. The results were compared with the results of 20 matched normal controls. We found higher anxiety, depression, somatization and obsession, compulsion scores in the patients with migraine then in normal controls Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms