BEYCAN HOCAOĞLU
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta beycan.hocaoglu@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 161808
Atıf Dağılımları

Yer şekillerinin Kırsal Yerleşim Dokusu Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek Olarak Tire İlçesi Köyleri

BEYCAN HOCAOĞLUBeşeri özellikler; yeryüzünün iklim, yer şekilleri, hidrografya ve bitki örtüsü gibi fiziki unsurları ile karşılıklı ilişkiler içinde olup, birbirlerini etkilemekte ve şekillendirmektedirler. Her ne kadar günümüzde gelişen teknoloji, insan faaliyetleri üzerinde doğanın belirleyiciliğini kısmen azaltsa da Tire gibi doğal kaynaklan zengin ve tarımsal üretimin yoğun olduğu yerlerde doğal koşullar, birçok yönden etkisini sürdürmektedir. Tire ilçesinin kuzeyi ve güneyi arasında doğal çevre özellikleri açısından büyük farklar vardır. Bu farklıl ...Daha fazlası Makale2015İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi 15 Görüntülenme

Ulus-Aşırı Siyasal Bir Aktör Olarak Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenleri

BEYCAN HOCAOĞLUYaşadığımız çağa damgasını vuran “küreselleşme” XX. yüzyılın temel siyasal aktörü olan ulus-devlet kurgusunda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası göçün boyutlarını arttırdığı gibi göçmenlerin kaynak ülke ile olan kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerini de sürdürmelerine imkân tanımıştır. Batılı ülkelerde göçmen nüfusunun artışına paralel olarak ortaya çıkan göçmen mahalleleri bilim dünyasında konuyla ilgili araştırmalarda da bir artış meydana getirmiştir. Her ne k ...Daha fazlası Makale2015Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi35 Görüntülenme

Varna İlinde İsmi Değiştirilen Türkçe Yerleşme Adları

BEYCAN HOCAOĞLUToponimiler bir ulusun belirli bir alan üzerindeki hak iddialarını meşrulaştırmak için kullanılan önemli bir araçtır. Balkanlar’da yeni bağımsız olan pek çok ulus gibi Bulgaristan da bağımsızlığının ardından alansal varlığını meşrulaştırmak için Osmanlı mirasının bakiyesi olan yer isimlerini değiştirmeye dönük yoğun bir çaba içine girmiştir. Bulgaristan’da günümüzde ismi değiştirilmemiş Türkçe yerleşim adı neredeyse yok denecek kadar azdır. Bulgaristan coğrafyasına ait tarihi kaynaklarda bulunan ve Türk toplumunun hafızasında yer eden Türkçe ye ...Daha fazlası Makale2016İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi 29 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2004 - 2011
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR)
2000 - 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİZİKİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)
1995 - 1999
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2024
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
01.10.2011 - 01.10.2013 İZMİR KALKINMA AJANSI TR31/2011/DFD01/0036 ”Karaburun’xxda Kırsal Turizm’xxin Sektörel Analizi”Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
01.07.2002 - 30.08.2002 The Troia Archaeological ProjectDiğer (Uluslararası)
01.06.1998 - 30.06.1998 The Project Bronze Age Archaeology in Transcaucasia-excavations in Didi Gora.Diğer (Uluslararası)
01.12.2015 - 12.12.2019 Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma-Tübitak 1001
01.06.2013 - 01.11.2013 Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi VI 2013TÜBİTAK PROJESİ
Fon : 20000
01.06.2009 - 01.11.2009 Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi V 2009TÜBİTAK PROJESİ
Fon : 20000
01.06.2008 - 01.11.2008 Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV 2008TÜBİTAK PROJESİ
Fon : 20000
01.06.2007 - 01.11.2007 Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III 2007TÜBİTAK PROJESİ
Fon : 20000
1887 Nüfus Sayımına Göre Bulgaristan Burgaz İlinde Etnik Yapının Mekânsal Dağılımı BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.827274
Hafıza Mekânlarının İktidar Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN (TR-DİZİN) Özgün Makale https://doi.org/10.30517/cihannuma.768823
Miryokefalon Muharebesi’xxnin Mahalli Üzerine Mülahazalar: BizansKaynakları LEVENT KAYAPINAR,BEYCAN HOCAOĞLU,SERDAR VARDAR,MAHMUT HALEF CEVİROĞLU , Yayın Yeri:Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (MLA / İSAM /ACARİNDEX / ARASTIRMAX/ COSM...) Özgün Makale
Varna İlinde İsmi Değiştirilen Türkçe Yerleşme Adları BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN (DOAJ) Özgün Makale https://doi.org/10.30517/cihannuma.283518
Yerşekillerinin Kırsal Yerleşim Dokusu Üzerindeki Etkilerine Bİr Örnek Olarak Tire İlçesi Köyleri BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale
Ulus Aşırı Siyasal Bir Aktör Olarak Türkiye deki Bulgaristan Göçmenleri BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Troia dan Didi Gora ya ERTUĞ ÖNER,LEVENT UNCU,SERDAR VARDAR,BEYCAN HOCAOĞLU , Yayın Yeri:Ege Coğrafya Dergisi , 2001Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Tarsus Ovasının Jeomorfolojik Gelişimi ve Gözlükule Höyüğü ERTUĞ ÖNER,BEYCAN HOCAOĞLU,LEVENT UNCU (02.06.2005 -05.06.2005 ) , Yayın Yeri:Türkiye Kuvaterneri Sempozyumu TURQUA-V , 2005Ulusal Tam metin bildiri
İzmir/Çiğli’de Sanayi Gelişimini Sağlayan Yerel Dinamikler ÇİĞDEM ÜNAL,BEYCAN HOCAOĞLU,SERDAR VARDAR (05.04.2019 -06.04.2019 ) , Yayın Yeri:ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Gözlükule ve Çevresinde Jeoarkeolojik Araştırmalar ERTUĞ ÖNER,LEVENT UNCU,BEYCAN HOCAOĞLU (27.05.2002 -31.05.2002 ) , Yayın Yeri:Arkeometri Sonuçları Toplantısı , 2002Uluslararası Tam metin bildiri
Torbalı Ovasının Holosen Doğal Çevre Değişmelerinin Alüvyon Delgi Sondaj Yöntemi ile Belirlenmesi ve Paleocoğrafya Değerlendirmeleri (Determination of Holocene Natural Environmental Changes of Torbalı Plain by Alluvial Core Drilling Method and Evaluation of Paleogeography) SERDAR VARDAR,ERTUĞ ÖNER,AYLİN KARADAŞ,BEYCAN HOCAOĞLU,RİFAT İLHAN (26.03.2019 -27.03.2019 ) , Yayın Yeri:International Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İktidar İlişkileri Bağlamında Kırcaali’deki Sokak İsimleri BEYCAN HOCAOĞLU (07.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Miryokefalon Savaş Yerinin Coğrafi Rekonstrüksyonu Işığında Savaş Yerinin Muhtemel Lokasyonu Üzerine Bir Değerlendirme BEYCAN HOCAOĞLU (05.04.2018 -07.04.2018 ) , Yayın Yeri:VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İzmir Sarnıç örneğinde Bulgaristan göçmenlerinin yerleşme özellikleri BEYCAN HOCAOĞLU,MUSTAFA MUTLUER (16.10.2008 -17.10.2008 ) , Yayın Yeri:V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Troya Bağlamında Yeni Bademli Höyüğü’nün Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisi (In the Context of Troia, the Palepogeography and Geoarchaeology of the Yenibademli Mound) ERTUĞ ÖNER,SERDAR VARDAR,AYLİN KARADAŞ,BEYCAN HOCAOĞLU,RİFAT İLHAN (26.03.2019 -27.03.2019 ) , Yayın Yeri:International AGEAN Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Paleogeographische Studien in der Umgebung des Gözlükule Hügel Tarsus Mersin Türkei ERTUĞ ÖNER,BEYCAN HOCAOĞLU,LEVENT UNCU (30.05.2002 -01.06.2002 ) , Yayın Yeri:Aktuelle Ergebnisse der Küstenforschung , 2002Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’nin AB Üyeliği Sonrası Avrupa’ya Yönelik Potansiyel Göç İhtimalini Ortaya Koyması Açısından Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenlerinin Göç Eğilimleri BEYCAN HOCAOĞLU,ÇİĞDEM ÜNAL,SERDAR VARDAR (04.04.2019 -06.04.2019 ) , Yayın Yeri:III. International Applied Social Sciences Congress , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri ERTUĞ ÖNER,LEVENT UNCU,BEYCAN HOCAOĞLU (04.05.2002 -07.05.2002 ) , Yayın Yeri:Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı , 2002Ulusal Tam metin bildiri
Birgi’xxnin (Ödemiş) Yerleşim Dokusunun Tarih Öncesinden Günümüze Değişimi Üzerinde Yerşekillerinin ve Doğal Çevre Değişmelerinin Etkileri SERDAR VARDAR,ÇİĞDEM ÜNAL,BEYCAN HOCAOĞLU (05.04.2019 -06.04.2019 ) , Yayın Yeri:ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms