AHMET AYDIN
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ahmet.aydin@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 230242
Atıf Dağılımları

İslam, Roma ve Yahudi Hukukunda Öldürme ve Ölüme Sebebiyet Verme Ayrımı

AHMET AYDINDisiplinler arası çalışmaların öneminin arttığı günümüzde, hukuk sistemlerini karşılıklı inceleyen araştırmaların ilgili bilim alanına daha ziyade katkı sunacağı düşünülebilir. Bu bağlamda makalemizde, İslam-Roma-Yahudi hukukları öldürme ve ölüme sebebiyet verme ayrımı ekseninde mukayeseli olarak incelenecektir. Bu konunun seçilme nedeni, her üç hukuk sisteminde doğrudan öldürmeyle ölüme sebebiyet verme eylemlerinin farklı değerlendirildiğine dair tespitimizdir. Nitekim her üç hukuk sisteminde doğrudan icra edilen eylemlere daha ağır, hareket ...Daha fazlası Makale2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi35 Görüntülenme

Modern Hukukta ve Hanefî Mezhebinde Öldürme Türlerinin Maddî ve Manevî Unsurlar Açısından Mukayesesi

AYDIN, AhmetBu makalenin amacı, modern hukuk ve Hanefî mezhebinde yer alan öldürme türlerini maddî ve manevî unsurlar açısından mukayese ederek aralarındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Maddî ve manevî unsurun etkisi, özellikle failin cezaî mesuliyetinin tespiti noktasında görülmektedir. Bu araştırmada, cezaî sorumluluğun tespitinde, modern hukukta manevî unsurun belirleyici olduğu, Hanefî mezhebinde ise daha ziyade maddî unsurun etkili olduğu tezi savunulmaktadır. The aim of this article is to show the differences between the types of homicide in Hanaf ...Daha fazlası Makale2018İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi36 Görüntülenme

Devlet İdaresiyle İlgili Konularda Hanefî Fıkıh Literatüründeki Hükümlerle Ebu Hanife’nin İktidara Yönelik Tavrı Arasındaki Farklılık

AHMET AYDINBu makalede, Ebu Hanife’nin devlet idaresine karşı tutum ve davranışlarıyla Hanefî eserlerde devlet yönetimiyle ilgili konularda yer alan hükümler arasında farklılık bulunduğu tezi savunulmaktadır. Ebu Hanife Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşamış ve her iki devlet idaresinin kendisine teklif ettiği görevleri kabul etmemiş, bu nedenle baskı ve işkence görmüş, hapse atılmış hatta bu baskılar onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ebu Hanife’nin bu tutumuyla devlet idaresine karşı muhalif bir konumda yer aldığı, en azından yönetimlerin yanında yer almak ...Daha fazlası Makale2020Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi1 Görüntülenme

Serahsî’nin Usûl ve Gazzâlî’nin el-Müstasfâ Adlı Eserlerinde “İlletin Tahsîsi”

AHMET AYDINİlletin tahsîsi, İslam hukuk usulünün önemli konularından birini teşkil etmektedir. İslam hukukçularının ilgili konuda iki farklı yaklaşım sergiledikleri, bir kısmı bunu tecviz ederken; diğerlerinin karşı çıktığı görülmektedir. Bu makalede illetin tahsisi, ona onay veren Gazzâlî ve reddeden Serahsî’nin düşünceleri temelinde incelenmiştir. Serahsî’nin fukaha metoduna, Gazzâlî’nin ise mütekellimin metoduna bağlı hukukçular olmaları, her iki mezhebin konuya yaklaşımları hakkında bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. ...Daha fazlası Makale2017İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi42 Görüntülenme

Olağanüstü Koşullarda Fıkıh Usulüne Dair Farklı Yaklaşımların Ortaya Çıkışı

AHMET AYDINBu makale, hukuk sosyolojisi bağlamında bir inceleme olarak değerlendirilebilir. Asırları kapsayan bir hukuk sisteminin doğru anlaşılması için onun tarihi, coğrafik, sosyolojik arka plandan bağımsız incelenemeyeceği tabiidir. En azından bu unsurları dikkate alan çalışmaların daha aydınlatıcı olacağı söylenebilir. Bu araştırmada, sosyal koşulların önemli oranda değişiklik arz ettiği dönemlerde fıkıh usulünde farklı görüşlerin ortaya çıktığı tezi savunulmaktadır. Makalede iki farklı dönem incelenecektir. Bunlardan birincisi, Moğol istilası v ...Daha fazlası Makale2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi26 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2004 - 2013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (DR)
2001 - 2004
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)
1996 - 2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
1993 - 1996
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Devlet İdaresiyle İlgili Konularda Hanefî Fıkıh Literatüründeki Hükümlerle Ebu Hanife’nin İktidara Yönelik Tavrı Arasındaki Farklılık AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak islami ilimler dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla Religion) Özgün Makale
İslam, Roma ve Yahudi Hukukunda Öldürme ve Ölüme Sebebiyet Verme Ayrımı AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak İslami İlimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ATLA Religion Database) Özgün Makale
Olağanüstü Koşullarda Fıkıh Usulüne Dair Farklı Yaklaşımların Ortaya Çıkışı AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak İslami İlimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla Religion) Özgün Makale
Modern Hukukta ve Hanefî Mezhebinde Öldürme Türlerinin Maddî ve Manevî Unsurlar Açısından Mukayesesi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index) Özgün Makale
Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
Dört Mezhep İmamının Otoritesini Tesis Eden Temel Unsurlar -Güven-Otorite İlişkisine Dair Analiz- AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
Mecelle’nin Soyut Hukuk Hedefini Etkileyen Fıkhî Unsurlar AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
İslam Aile Hukukunda Sebebin Netice Gibi Hüküm Doğurması AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
Serahsî’nin Usûl ve Gazzâlî’nin el-Müstasfâ Adlı Eserlerinde “İlletin Tahsîsi” AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index) Özgün Makale
İslam ve Roma Hukukunda Hayvanın Verdiği Zarardan Sorumluluk AHMET AYDIN , Yayın Yeri:islam hukuku araştırmaları dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
Serahsî’nin Mebsût Adlı Eserinin Nikah ve Talak Bölümlerinde Bölünme Kavramı ve Parça-Bütün İlişkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Ekev Akademi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
”İtibar Gâlib-i Şâyiadır Nadire Değildir” İlkesinin Ebû Hanîfe’nin Suç Ceza Teorisine Etkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
Hanefî Furû Fıkıh Literatüründe Şeklî Benzerlik AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
Hanefî Doktrininde Hırsızlık Suçunda Şekil Unsuru ve Cezaî Mesuliyete Etkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
Ebû Hanîfe’nin İman ve Kastın Tespitiyle İlgili Görüşlerinin Mukayesesi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ulakbim, ebsco, asos, isam) Özgün Makale
İslam Hukukunda Zaman, Mekan ve Hareket Unsuru Bağlamında Birleştirme Metodu AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Journal of Intercultural and Religious Studies , 2014Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
İSLAM HUKUKÇULARININ AİLE VE CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ MESELELERİ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİ AHMET AYDIN (27.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:ASEAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
HZ. ÖMER’İN UYGULAMALARINI DEVLET BAŞKANININ TASARRUF YETKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMEK AHMET AYDIN (16.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İSLAM HUKUKUNDA NİYET- EYLEM İLİŞKİSİNDE NİYETİN GERİ PLANDA KALMASI AHMET AYDIN (07.10.2021 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Din ve İnsan SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms