Filtreler
Ege bölgesindeki alabalık çiftliklerinden yersinia ruckeri izolasyonu ve e-test yöntemi ile duyarlılıklarının belirlenmesi

Renci, Merve

Yüksek Lisans | 2018 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETYerainia ruckeri’ nin neden olduğu yersiniosis, ERM (Enterik Kızıl Ağız Hastalığı) ülkemizde yaygın olarak görülen, Salmonidae familyasında akut ve kronik olarak seyir gösteren bir enfeksiyondur. Özellikle gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) duyarlılık gösterdiği bu hastalık yavru alabalıklarda yüksek oranda mortaliteye sebep olmaktadır. Enfeksiyonun tedavisinde, antibiyotiklerin bilinçsiz ve fazla miktarda kullanılması sonucu antibakteriyel direnç gelişir. Bunun sonucunda hastalığın tedavisi ve kontrolü zorlaşır. Hastalıkla mücadelenin gerçekleşmesi için doğru antibiyotiğin, gerekli miktarda ve hızlı bir şekilde verilm . . .esi gerekir. Bu nedenle uygulaması kolay ve doğru olan test kitlerine ihtiyaç duyulur.Bu çalışmada Ege Bölgesindeki alabalık çiftliklerinden izole edilen Yersinia ruckeri ‘nin E-test ve disk difüzyon ile antibiyotik duyarlılıkları ve MİK (Minimum İnhibitör Konsantrasyon) değerleri araştırılmıştır. Bu amaçla Ege Bölgesinde bulunan, beş farklı alabalık işletmesindeki hasta balıklardan izole edilen Y.ruckeri suşları incelenmiştir. Api 20E test kitleri ile identifiye edilen Y. ruckeri suşları trimetoprim/ sülfametoksazol, doksisiklin, ampisilin, amoksisilin/ klavulanik asit, amoksisilin, eritromisin, enrofloksasin, fosfomisin antibiyotiklerine karşı duyarlılıkları E-test ve disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.Araştırmanın sonucunda E-test ve disk difüzyon yönteminde trimetoprim/ sülfametoksazol, ampisilin, amoksisilin/ klavulanik asit, amoksisilin, fosfomisine karşı tüm suşların duyarlı olduğu tespit edilmekle beraber E-test ile duyarlılığın dereceleri belirlenmiştir. E-test ile MİK değerlerinin tespiti, tedavide kullanılacak antibiyotik dozunun düşük tutulması ve direnç gelişiminin engellenmesi avantajını sunmaktadır.ABSTRACTYersiniosis caused by Yersinia ruckeri, ERM (Enteric Red Mouth Disease) is an infectious disease which is common in our country. Y.ruckeri is primarily a disease of Salmonids and observed with acute and chronic cases. Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is particularly susceptible to this pathogen and it causes high mortality, especially in fingerling size. Antibiotic resistance develops in order to careless and excessive use of antibiotics in the treatment of infection. As a result, it is more difficult to treat and control the disease. The effective antibiotic treatment should be practiced for prevention and control of the disease. For this reason, the test kits are necessary for easy and fast decision.In this study, antimicrobial susceptibilities and MIC (Minimum Inhibitor Concentration) values of Y. ruckeri isolated from trout farms in Aegean Region were investigated. The isolated Y. ruckeri strains identified by Api 20E test kits. The sensitivities of Y.ruckeri to trimethoprim/ sulfamethoxazole, doxycycline, ampicillin, amoxicillin/ clavulanic acid, amoxicillin, erythromycin, enrofloxacin and fosfomycin antibiotics were determined using E test and disc diffusion method.As a result of the study, all isolated strains were determined susceptible to trimethoprim/ sulfamethoxazole, ampicillin, amoxicillin/ clavulanic acid, amoxicillin and fosfomycin with both E test and disc diffusion method. Determination of MIC values by E-test offers the advantage of lowering the antibiotic dose to be used in treatment and inhibiting resistance development Daha fazlası Daha az

Türkiye’de bilimsel dalış

Topçu, Çağatay

Yüksek Lisans | 2020 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETEkonomik, teknolojik, askeri ve bilimsel gelişmeler, insanoğlunun bilinmeyene ulaşmasına ön ayak olmuştur. Zaman içerisinde imkânlardaki artış insanoğlunu sualtına yöneltmiştir. İnsanların sualtına yönelik ilgi ve taleplerinin artmasıyla dalışa yönelik teknolojik gelişmeler de hız kazanmış ve sualtında gerçekleştirilen keşifler bilimsel temelde meydana gelmeye başlamıştır. Bilimsel olarak önemli bir atılım olan bilimsel dalışın önemi her geçen gün artmaktadır. Çalışma Mayıs 2018 – Ağustos 2019 tarihleri arasında ülkemiz üniversitelerinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve deniz bilimleri alanlarında görev yapmak . . .ta olan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerle yüz yüze ve çevrimiçi anketler vasıtasıyla yürütülmüştür. Anket çalışmasına katılan 65 dalıcının yalnızca 3’ü bilimsel dalıcı brövesine sahiptir. Katılımcıların 62’si ülkemizde hali hazırda geçerli olan, bilimsel dalıcı sertifikası almanın zorunlu olmaması gerektiği görüşündedir. Ancak katılımcıların 55’i ulusal bir bilimsel dalış komitesinin oluşturulması gerektiği kanaatindedir. Böyle bir bilimsel komite, bilim insanlarının denizel yaşamı ve sahip olduğu değerleri anlatmak için gösterdiği çabayı daha görünür hale getirme potansiyeline sahiptir.ABSTRACTEconomic, technological, military and scientific developments have led to the transportation of human beings to the known. The increase in opportunities over time has directed human beings under water. With the people's increasing interest and demands to the underwater, technological developments for diving have accelerated. With technological advances, underwater discoveries have started to take place on a scientific basis. The importance of scientific diving, which is an important scientific breakthrough, is increasing day by day. In this study, rather than being a compilation of researches conducted using scientific diving, it was aimed to make a quantity synthesis of the current marine sciences faculties of state universities, which is one of the main disciplines that use diving as a tool or purpose at universities in our country. The study was carried out between May 2018 - August 2019 with face-to-face and online surveys with academics and graduate students working in the universities of fisheries, fisheries technology engineering and marine sciences. Only three of sixty-five divers participating in the survey have scientific divers certificate. 62 of the participants are of the opinion that it should not be obligatory to obtain a scientific diver certificate, which is currently valid in our country. However, 55 of the participants think that a national scientific diving committee should be established. Such a scientific committee has the potential to make scientists' effort to explain marine life and its values more visible Daha fazlası Daha az

Doğadan avlanan ve toprak havuzda yetiştirilen kefal Liza Ramada risso 1826) balıklarının besin kompozisyonlarının karşılaştırılması

Duymaz, Tuba

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet:Doğadan avlanan ve yetiştiriciliği yapılan balıklar arasında kimyasal, duyusal vb. özellikler açısından fark olup olmadığı sürekli araştırma konusu olmuştur. Birçok doğal ve kültür balık türü bu bakımdan birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Literatür taramamız sonucunda şimdiye kadar ceran kefal (Liza ramada risso 1826) balıkları ile ilgili böyle bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle de bu tez çalışmasında doğadan avlanan ve toprak havuzda yetiştirilen ceran kefal balıkları arasında protein, yağ, nem, kül, karbonhidrat, aminoasit ve yağ asidi miktarları açısından fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, Güllük Da . . .lyanı'ndan avlanan ceran kefal balıkları ile Muğla İli'nin Milas İlçesi'nde yer alan ticari bir toprak havuz işletmesinde yetiştirilen ceran kefal balıkları bu çalışmada kullanılmıştır.Summary:Among the fish that are hunted and cultivated from nature are chemical, sensory, etc. whether there is a difference in terms of characteristics has been the subject of constant research. Many natural and cultured fish species have been compared with each other in this respect. As a result of our literature survey, no such study has ever been done on the fish of gray thin lip mullet (Liza ramada risso 1826). Therefore, in this thesis study, it was investigated whether there were differences in protein, fat, moisture, ash, carbohydrates, amino acids and fatty acids among the gray thin lip mullet fish that were hunted from nature and raised in soil pools. For this purpose, gray thin lip mullet fish from Güllük Dalyan and gray thin lip mullet fish from a commercial soil pool plant in Milas district of Muğla province were used in this study Daha fazlası Daha az

Demirköprü Baraj Gölü'ndeki gümüşi havuz balığı [Carassius gibelio (Bloch, 1782)]'nın biyolojik özellikleri üzerine bir araştırma

Ölçek, Zeki Serkan

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet:Demirköprü Baraj Gölü'nde (Manisa) yürütülen bu çalışmada aylık örneklemeler, Temmuz 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında uzatma ağları, pinterler ve ığrıp ağı ile gölün farklı alanlarında ticari balıkçılar eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Gümüşi havuz balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) örneklerinde cinsiyet, toplam boy, ağırlık, gonad ağırlığı belirlenerek eşey oranı, gonadosomatik indeks (GSI), kondisyon faktörü, boy frekansı ve boy – ağırlık ilişkisi parametreleri hesaplanmıştır.Summary:In this study conducted in Demirköprü Dam Lake (Manisa), monthly sampling was carried out between July 2015 - June 2016 with commercia . . .l fishers in different areas of the lake with gillnets, fyke nets and beach seine Daha fazlası Daha az

Patella (Patella caerulea, Linnaeus,1758)' nın mevsimsel olarak biyokimyasal komposizyonu ve et kalitesinin belirlenmesi Determination of seasonal biochemical composition and meat quality of limpet (Patella carulea, Linnaeus,1758)

Kılıç, Halil

Yüksek Lisans | 2022 | Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZETYürütülen bu tez çalışmasında İzmir ili, kuzey ilçeleri olan Foça ve Aliağa ilçeleri arasında yer alan kıyısal bölgede serbest dalış teknikleri kullanılarak 1-3 m derinlikten Patella caerulea örnekleri mevsimsel olarak toplanmıştır. Bu kapsamda mevsimsel olarak örneklerin kuru madde, ham yağ, ham protein, ham kül, toplam amino asit ve yağ asidi kompozisyonları analiz edilmiştir. Patelların et verimi en düşük sonbahar mevsiminde 34,03 en yüksek ise kış mevsiminde 40,04 olarak bulunmuştur. Çalışma bulgularına göre P. caerulea'nın kuru madde miktarları 20,33- 22,93, ham protein içerikleri 10,09-14,47, ham yağ içerikleri 0,34-1,68, . . .glikojen içerikleri 2,85-6,26 ve ham kül içerikleri ise 3,28-4,46 arasında mevsimlere göre değişim göstermiştir. Biyokimyasal parametrelerden elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapıldığında özellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde elde edilen sonuçların diğer mevsimlerden (yaz-sonbahar) istatistiki olarak farklı olduğu tespit edilmiştir (p0,05). Örneklerin esansiyel ve esansiyel olmayan amino asit miktarları ise sırası ile 26616,5-31042 mg/100 g, 18942,5-31284,5 mg/100 g arasında mevsimlere göre değiştiği tespit edilmiştir. Toplam amino asit miktarları (TAA) için en yüksek değerin yaz mevsiminde (62325 mg/100g) en düşük değerin ise ilkbahar mevsimine (45802 mg/100g) ait olduğu istatistiki olarak karşılaştırıldığında farkın önemli olduğu tespit edilmiştir ( Daha fazlası Daha az

Türkiye'de büyük boy (2 kg ve üzeri) gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinin durum analizi

Küçük, Çetin Süleyman

Yüksek Lisans | 2019 | Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet:Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmişi 1970'li yıllarda gökkuşağı alabalığının yetiştiriciliği ile başlamış, 1980'li yılların ortasından itibaren deniz balıklarının yetiştiriciliği ile birlikte devam etmiştir. Günümüzde avcılık kaynaklarının yetersizliği karşısında yetiştiricilik bir çözüm olmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği büyük bir sektör haline gelmiştir. Bugün gelinen bu noktada üretim hedefleri, arz yöntemleri ve üretilen türlerde çeşitlilik oluşması gayet doğaldır. Bu kapsamda alabalık yetiştiriciliğinde yeni pazar standardı ortaya çıkmıştır, önceleri sadece porsiyonluk boy olan üretim değişerek, büyük boy ol . . .arak tabir edilen 2 kg ve üzerinde büyütülmüş alabalık yetiştiriciliği halini almıştır. Bu tez çalışmasında ülkemizde 2 kg ve üzerinde alabalık üretimi ve üretimde ülkemizin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmiştir.Summary:The history of aquaculture in Turkiye started with the cultivation of rainbow trout in the 1970s, proceed with the addition of marine fish cultivation since the mid-1980s. Nowadays, aquaculture is a solution to the lack of fish resources. Aquaculture has become a large sector. It is an expected development for current aquaculture sector to have various production targets, supply methods, and cultured species. In this context, trout farming has also developed the production standards, which has only culture portion of size fishes, has become to culture trout over 2 kg. In this thesis, trout culture of over 2 kg in Turkey, the current situation of production, the problems of producers and solution proposals are examined Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms