Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 34 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 34 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [10]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [19]
Yayın Türü [3]
Yayın Tarihi [6]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [20]
Tez Danışmanı [20]
Dergi Sayısı [2]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [2]
Editör/Editörler [20]
Doğal ortamından yakalanan Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) yavrularının kültüre alınması ve gelişiminin incelenmesi

Koca, Ömer

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu çalışmada doğal ortamdan avcılık yolu ile yakalanan karabalık (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) yavrularının (117,13±0,497 gr) kontrollü şartlar altında yetiĢtiriciliği irdelenmiştir. Çalışma 5 Mayıs – 5 Ağustos 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma 3 grup halinde düzenlenmiş olup, her bir grup kendi içinde 3 tekerrürlü yapılmıştır ve toplamda 9 adet 200 litrelik polietilen tank kullanılmıştır. Her tankta 20 balık, toplamda 180 balık ile çalışma yürütülmüştür. Her gruba farklı miktarlarda yem verilmiştir. Deneme gruplarına verilen tank başına düşen ortalama yem miktarı sırasıyla, birinci grup 1149,07±0,897 gr, . . .ikinci grup 1502,40±0,833 gr ve üçüncü grup 1863,07±0,926 gr‟dır. Çalışma süresince su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik değerleri takip edilmiştir. Ortalama değerler sırasıyla 24,55±0,232ºC, 7,83±0,049, 5,35±0,294 mg/lt ve 954,43±22,731 μS/cm2 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sunucunda, doğadan yakalanan karabalık juvenil bireylerinin yetiştiricilik ortamına adapte olabileceği, belirli bir adaptasyon süresinden sonra verilen yemleri tüketebildikleri ve gelişim sağladıkları ortaya konulmuştur Daha fazlası Daha az

Diş tedavi merkezlerinde tıbbi atık yönetimi

Kaya, Tülay

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

ÖZET Sağlık kurumlarındaki atıkların ayrıştırılması, tıbbi atıkların kontrolü, atıkların çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi için, atık yönetiminin iyi planlanmış olması gerekir. Bunun için de, sağlık personeline bu konuda periyodik tıbbi atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi gerekir. Çalışmamızda, diş tedavi merkezleri ve diş hastanelerinde, atık yönetimi ve atık yönetimine ilişkin sağlık çalışanlarının bilgi ve tutumları, merkezlerin durumuna ilişkin uygulamalarını saptamak amaçlandı. Bu amaçla 20 Eylül 2015 -30 Mart 2016 tarihleri arasında, İzmir’de çalışan; 148 Diş Hekimi, 10 Hemşire,73 Ağız Diş Sağlığı E . . .lemanı, 60 Araştırma Görevlisi, 13 Öğretim Üyesi ve 48 Uzman ile görüşülmüştür. Araştırma verilerin toplanmasında “ Sağlık Çalışanları Tanıtım Formu”, “ Sağlık Çalışanları Bilgi Düzeyi Formu” , “Merkezin Atık Teslimine İlişkin Değerlendirme Formu” , “ Merkezlerin Atık Yönetimine İlişkin Durum Analiz Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında Statistical PackageforSocialSciences (SPSS) for Windows 23 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistiksel metotlardan yüzde, ortalama ve standart sapma, gruplar arası normal dağılımın olmadığı durumlarda Medyan± IQR ve Mann- Whitney U, genel puan ortalamaları ile yapılan karşılaştırmalarda Pearson KiKare testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirilirken istatiksel anlamlılık sınırı olarak p< 0.05 kullanılmıştır. Araştırmaya katılan, sağlık çalışanlarının %7’nin bilgi düzeyleri 40-55 puan aralığında yetersiz, %44’nün bilgi düzeyleri 56-71 puan aralığında kısmen yeterli bilgi düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Diş Hekimlerinin, Ağız ve Diş Sağlığı Elemanlarının bilgi düzeylerinin yetersiz ve kısmen yeterli olduğu görülmüştür. Hemşire ve Araştırma Görevlilerinin bilgi 63 puanlarının diğer sağlık çalışanlarına oranla yüksek olduğu görülmüştür. Görevleri ile alınan puanlar arasındaki ilişki de bunu desteklemektedir. Sonuç olarak tıbbi atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda sağlık çalışanlarına periyodik eğitimler verilmesi önerilmektedir Daha fazlası Daha az

Destinasyon çekicilik unsuru olarak mutfak turizmi (İzmir Yarımadası örneği)

Zağralı, Egem

Yüksek Lisans | 2014 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ġnsanların seyahat etme nedenleri arasına her gün bir yenisi eklenmektedir. Rakiplerinden farklı çekicilikler sunabilen destinasyonlar, istek ve beklentileri büyük bir hızla değiĢen turistleri kendilerine çekmekte daha baĢarılı olmaktadır. Bu çalıĢmada destinasyonlarda çekicilik unsuru olarak son dönemlerde bilinirliği artmakta olan mutfak turizminin Ġzmir Yarımadası için uygulanabilirliği değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın bilimsel yazın bölümünde; ilk olarak turizmde destinasyon kavramı ve destinasyon çekicilik unsurlarına yer verilmiĢtir. Daha sonra mutfak turizmi ile ilgili tanım ve kavramlardan bahsedilmiĢ ve mutfak turizminin des . . .tinasyonların rekabet edilebilirliğine olan katkısı irdelenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada, mutfak turizminin destinasyonlarda çekicilik unsuru olarak uygulanabilirliği; turistlerin görüĢleri alınarak belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tatil için Ġzmir Yarımadası’nda bulunan ilçeleri tercih eden yerli-yabancı turistlerin yerel mutfak hakkındaki düĢünceleri yapılandırılmıĢ bir anket formu yardımı ile toplanmıĢ ve incelenmiĢtir. Yerli-yabancı turistlerden anket yöntemi ile toplanan veriler, SPSS programı ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen veriler ile yerli ve yabancı turistlerin Ġzmir Yarımadası’nın yerel yemeklerini beğendikleri fakat destinasyon tercihlerinde çekicilik unsuru olarak yerel yemeklerin ilk sırada yer almadığı tespit edilmiĢtir. Son olarak Ġzmir Yarımadası’nda mutfak turizminin geliĢtirilebileceği belirlenmiĢtir Daha fazlası Daha az

Başkan Barack Obama dönemi Amerikan Birleşik Devletlerinin Ortadoğu politikaları

Tutar, Necmiye

Yüksek Lisans | 2015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

2009 yılında başkanlığı George Bush’tan devralan Obama, ilk iş olarak Amerika’nın dünyada “sarsılmış” imajını düzeltmek için hazırlık çalışmaları yapmış ve değişim yanlısı olarak başkanlığı devralmıştır. Anakra ve Kahire’de yaptığı konuşmalar ile Orta Doğu konusundaki değişim yanlısı politikalarının ilk temelini atmıştır. Obama “yumuşak güç” politikasına dayalı doktrinler geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Obama’nın kendi geliştirdiği doktrinler çerçevesinde Orta Doğu’da meydana gelen olayları ele alış biçimini incelemektir. ABD’nin genel olarak Orta Doğu politikası, önemi ve özelde de bölgesel müttefikleri ile geliştirdiği işb . . .irlikleri ve barışı sağlamak için müttefiki olmayan diğer unsurlarla (İran, Suriye ve Taliban) ilişkilerinin analizi yapılmıştır. Obama döneminde gerçekleşen “Arap Baharı”nda izlenen politikalar incelenmiştir. Obama yönetimi, Bush döneminden farklı olarak olayları öncelikle diplomatik yollarla çözmeyi tercih etmiş; mümkün olmayan durumlarda ise NATO, BM gibi çok uluslu örgütlerin onayı ile çözüm yolu arayışına gitmiştir. İster yumuşak güç kullanılsın isterse de sert güç, ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket edilen tek bir politikanın, iktidara gelen parti ya da başkan gözetmeden uygulandığı tezi öne sürülmüştür Daha fazlası Daha az

Ebü’l-Hasan El-Eş’ari’nin siyaset anlayışı

Yıldırım, Tahsin

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızda ilk olarak İslam mezheplerinin siyasete ve siyasi konulara ait anlayışları ana hatlarıyla ortaya konuldu. Daha sonra İslâm dininin büyük çoğunluğunu teşkil eden Ehl-i Sünnet Mezhebi’nin ana ekollerinden biri olan Eş’arîlik mezhebinin kurucusu Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin yaşadığı dönemdeki sosyo-politik durum ve fikrî gelişmeler, Eş’arî’nin siyasete karşı tutumu ve siyasetle ilgili görüşleri gibi konular ele alındı. Bu konu incelenmeden önce İslam dininin ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinde siyaset, siyaseti çağrıştıran kavram ve görüşler ile Hz. Pey . . .gamber sonrası dönemde Müslümanların tarihinde siyasetin gelişim süreci üzerinde duruldu Daha fazlası Daha az

Demografik özelliklerin İran jeopolitiğine etkisi

Eroğlu, Yunus

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İran; Asya ve Avrupa gibi çok önemli kıtaların kesişim noktasında yer almaktadır. İran’ın bu denli önemli bir coğrafyada yer alması, İran’a bir yandan bazı avantajlar sunmuşken bir yandan da bazı sorumluluklar yüklemiştir. İran’ın üzerinde bulunduğu bölgenin en önemli özelliği olan heterojen bir yapıya sahip olması, İran coğrafyasına da doğrudan etki etmiştir. Farklı etnik grupların yer aldığı İran coğrafyasında aynı zamanda farklı dinlere ve farklı mezheplere mensup gruplar da yer almaktadır. Bu çalışmada İran demografisinin homojen yapısının İran’ın siyasi yapısı, jeopolitik yapısı üzerine olan etkisi ele alınmıştır. Özellikle 19 . . .26 Şah Rıza Pehlevi dönemi ile başlayan üniter devlet modeli yaratma çalışmaları, Fars etnik kökenini esas almıştır. Şah rejiminin devrilmesine ve İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasına neden olan halk hareketlerinin de başlamasına neden olan bu politikalar 1979 İslam devriminden sonra da devam etmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında, bazı etnik grupların İran jeopolitiğini sarsıcı ve İran coğrafyasının parçalanmasına neden olacak tehditler barındırdığı gözlemlenmiştir. Bu etnik gruplardan bazıları, Arap Baharı sonrası bölgede nüfuz mücadelesi içinde yer almak ve bölgenin karmaşık yapısından faydalanmak istemektedirler. İran’ın bu hareketlere karşı baskı ve şiddet yolunu tercih etmesi bu ayrılıkçı hareketlerin daha fazla yayılmasını tetikleyecektir. İran’ın bu hareketleri, farklılıkları tanıma ve farklılıkları yönetebilme gibi daha yapıcı politikaları, etnik grupların İran’dan kopuşunu engelleyecektir. Alan yazın tarama yöntemiyle hazırlanan bu çalışmanın amacı; yedi farklı etnik gruba sahip olan İran coğrafyasının, bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde nasıl bir gelişme göstereceğinin belirlenmesidir. İran’da kimlik bilincinin oluşmaya başladığı ve İran’da etnik politikaların uygulanmaya geçildiği 1926 Şah Dönemi ve günümüze kadar devam eden etnik ve kimlik oluşumlu sorunlar ve gelişmeler, bu çalışma kapsamında yer almaktadır Daha fazlası Daha az

Dağılma sürecindeki Yugoslavya’da kimlik çatışmalarının sosyal inşacılık kuramı çerçevesinde incelenmesi

Kobak, Özge

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kimlik inşa sürecindeki her aşama vazgeçilmezdir. Yugoslavya’nın dağılma süreci de buna istisna olmamıştır. Yugoslavya’nın dağılma sürecindeki kimlik çatışmaları kimlik inşa sürecinde atlanan en ufak bir ayrıntının bile ne kadar önemli olabileceğini göstermiştir. Çalışma ile, gelecekte yaşanabilecek benzer çatışma süreçlerinde uygulanacak politikalarda, geçmişte yapılan hataların fark edilerek tekrarlanmaması amacı güdülmüştür. Kimlik kavramının ne kadar güçlü ve etkili bir kavram olduğu açıkça ortaya konmuş ve Yugoslavya’nın hassas dengesinde Yugoslav kimliğinin başarısızlığının sebeplerine değinilmiştir. Çalışmada, literatür taram . . .a ve edinilen bilgilerin yorumlanması yöntemi ile Sosyal İnşacılık teorisinin Uluslararası İlişkiler’i nasıl okuduğu ve kimliğe verdiği önem anlatılmış, eski Yugoslavya Cumhuriyetleri’ni etkisi altına alan kimlik çatışmaları tarihsel süreç içerisinde işlenmiş ve bu kimlik çatışmaları Sosyal İnşacılık teorisi kapsamında incelenerek örneklenmiştir. Daha sonra Yugoslavya’nın dağılma aşamasına kadar olan çatışmaların geçmişi araştırılmış ve dağılma aşamasında da aynı karakteristik özellikleri gösterip göstermediği incelenmiştir. iv Sosyal İnşacılık teorisi modern hayatın modern sorunlarıyla ilgilenir ve onlara çözümler sunar. Temel düşüncesi kimliklerin çıkarları, çıkarların da politikaları belirlediğidir. Yugoslavya’daki ulusların kurulması ve dağılması sırasında kimliklerin geçirdiği değişimler oldukça önemlidir. Bu çalışmada Sosyal İnşacı teorinin konuyla ilgili argümanları ile gerçekleşenler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Gerçekleşen argümanlar örneklerle açıklanmıştır. Yugoslav kimliğinin başarısızlığı konusunda varılan temel sonuç, kimliğin kültürel altyapı ile beslenmemiş olmasıdır. Benzer şekilde yerel kimliklerin güçlü kalmasının başlıca sebebi tarihsel ve kültürel geçmişin köklü olması, düşmanlıklarla veya dostluklarla beslenmesidir. Gelecekte aynı acıların yaşanmaması için yerel kimlikler yok edilmeden çatı kimliğin önemi arttırılmalıdır Daha fazlası Daha az

Demirköprü baraj gölünün bazı fizikokimyasal parametrelerinin incelenmesi

Erdoğuş, Mirati

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Çalışma, Haziran 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında Manisa ili Köprübaşı İlçesinde yer alan Demirköprü Baraj Gölü’nde belirlenen 3 farklı istasyonda gerçekleştirilmiştir. Her bir istasyondan alınan yüzey ve dip suyu örneklerinde derinlik (m), sıcaklık (°C), çözünmüş oksijen (ÇO), pH, tuzluluk (‰), toplam çözünmüş katı madde (TDS), elektriksel iletkenlik (EC), secchi diski derinliği (SD), askıda katı madde (AKM), partikül organik madde (POM), partikül inorganik madde (PİM), amonyum azotu (NH4+-N), nitrit azotu (NO2--N), nitrat azotu (NO3--N), fosfat fosforu (PO4-3-P), silis (SiO2) ve klorofil-a parametre değerleri mevsims . . .el olarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Demirköprü Baraj Gölü ʽʽYerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ndeki’’ Kıta İçi Su Kalite Sınıflarına göre; ortalama sıcaklık (15±1.3°C), nitrit azotu (0.010±0.003 mg/l) ve nitrat azotu (0.04±0.01 mg/l) değerleri bakımından I. Sınıf, çözünmüş oksijen (6.86±0.90 mg/l), elektriksel iletkenlik (591±6.4 μS/cm), toplam çözünmüş katı madde (5.90±6.40 mg/l), amonyum azotu (0.30±0.09 mg/l) ile fosfat fosforu (0.08±0.01 mg/l) değerleri bakımından II. Sınıf ve pH (8.72±0.09) değeri bakımından III. Sınıf kategorisine girdiği saptanmıştır. Tüm parametrelerde istatistiksel yönden mevsimler arası farklılıklar tespit edilmiştir (p>0.05). Bunun yanı sıra, Göl Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Sınıflandırma Sistemi Sınır Değerlerine göre gölün trofik seviyesi, fosfor ve secchi diski derinliği değerlerine göre ötrofik, klorofil-a değerine göre ise hiperötrofik bir durumda olduğu tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

Development, production and characterization of ceramic based 3D tissue scaffolds = Seramik tabanlı 3B doku iskelelerinin geliştirilip, üretilmesi ve karakterizasyonu

Aldemir, Betül

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

SERAMİK TABANLI 3B DOKU İSKELELERİNİN GELİŞTİRİLİP, ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET Defekte uygun doku iskelesi üretimi kişiye özel yapay kemik uygulamalarında en kritik basamağı oluşturmaktadır. Üç boyutlu (3B) yazdırma özellikle kişiye özel uygulamalarda iç ve dış tasarımın yüksek kontrol edilebilirliği ile en iyi üretim tekniklerinden biridir. Bu çalışma kapsamında kemik doku mühendisliğine iyi bir alternatif oluşturmak üzere çinko katkılı, seramik temelli (kalsiyum sülfat (KS)) doku iskelelerinin 3B yazdırma ile geliştirilip üretilmesi ve karakterizasyon testlerinin yapılması amaçlanmıştır. 3B tasarlanan iskeleler 3B y . . .azıcı ile üretilmiştir. Çinko katkılı ve katkısız KS içerikli iskele grupları XRD, temas açısı ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Mekanik özellikleri basma testi yapılarak değerlendirilmiştir. Hücre canlılığı, MTT testi ile hücrelerin yüzeye tutunma yeteneği ise SEM gözlemleri ile belirlenmiştir. XRD analizi 3B yazıcının ticari tozu olan kalsiyum sülfat hemihidratın (KSHH), yapıştırıcı solüsyonun (binder) yüksek su içeriği nedeniyle yazdırma işlemi sonrası gypsuma dönüşmüş olduğunu, sinterleme işlemi sonunda ise su kaybı nedeni ile anhidrit formuna dönüşmüş olduğunu göstermektedir. Temas açı ölçümleri KSHH’ın hidrofilik karakterde olduğu ve ayrıca çinko ilavesinin KSHH örneklerin mekanik özelliklerini ve BMSC hücre hattının KSHH örnekler üzerindeki canlılığını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde, SEM görüntülerinde görüldüğü üzere hücreler yüzeyde yassılaşarak oldukça iyi bir tutunma göstermektedirler. Sonuç olarak %0.5 çinko katkılı örneklerin kontrol, %0.1, %0.3 ve %0.5 çinko katkılı gruplar arasında en yüksek mekanik dayanıma sahip olduğu ve hücre canlılığı üzerindeki pozitif etkisinin de en fazla olduğu görülmüştür. xxiv Çalışmanın uzun vadedeki amacı, CT görüntüleme ile defekt bölgesinin belirlenmesinin ardından, hastanın kendi mezenşimal hücreleri ekildiği defekte uygun doku iskelesinin, toksik olmayan, kemiğin mekanik ve biyolojik özelliklerini sağlayan malzeme kullanılarak üretimi ile kişiye özgü doku mühendisliği alanına katkı sağlamaktır. Tez kapsamında laboratuvarımızda bulunan 3B yazıcı ile üretilebilecek doku iskeleleri için optimum malzeme kompozisyonu araştırılmıştır Daha fazlası Daha az

Gelenekselden Geleceğe Değişim ve Gelişim: Moda, Tekstil ve El Sanatları Çalışmaları

Aldemir, Betül

Kitap | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Sevgili Okurlar, Antik çağlardan günümüze sanat yapıtlarında döngüsel olarak tekrarlanan moda ve moda olgusunun salt giyim kuşamın ötesine geçtiği açıktır. Moda trendleri, yaşanılan çağdan, orada yaşayan insanlardan, inançlarından ve en önemlisi kültürden büyük ölçüde etkilenmektedir. Moda, bir grup insan arasında popüler olan bir şey olarak kavramsallaştırılabilirken, kültür, bir grup insan tarafından paylaşılan bir yaşam biçimidir. Tasarımcılar, geleneksel sosyal yapılarıyla yorumladıkları daha geniş bir küresel sanat perspektifi içinde dünya çapındaki sonsuz sayıda ilham kaynağı olan kültürel kodları yorumlayarak küresel kültürü . . .keşfetmektedir. Tarih boyunca çeşitli sanat akımlarının ve modaların desen, renk ve figürleri bugün giydiğimiz giysi ve aksesuarlarda görülebilmektedir. Bu kitap, tarihsel süreç içinde moda, tekstil ve el sanatları ürünlerinin ve sanatsal eğilimler ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Bu kitabı hem görsel sanatlara merak duyanlara hem de bu alanda faaliyet gösteren tasarımcılara, sanatçılara ve profesyonellere yönelik hazırladık. İçeriğimiz, yazarlarımızın farklı sanat pratiklerine dair yenilikçi fikirlerinden oluşmaktadır. Umarız, bu kitap sizin için bir ilham kaynağı olur ve görsel sanatların sonsuz dünyasında yeni keşifler yapmanızı sağlar. Değerli katkılarıyla öne çıkan yazarlarımız başta olmak üzere, bu kitabın oluşumunda emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Keyifli okumalar dileriz Daha fazlası Daha az

Ergonomik risk analizi yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir kalıp imalat firmasında uygulanması

Neşeli, Cansu

Yüksek Lisans | 2016 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

ÖZET Günümüzde ilerleyen teknolojilere rağmen insan gücüyle yürütülen işler bakımından çalışanlardaki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gittikçe artmaktadır. Bu da çalışanların işlerinde verimsiz olmasına yol açtığı için işletmelerin maddi kayıplar yaşamasını ve işlerini yetiştirememesini de beraberinde getirmektedir. Olası rahatsızlıkların ortaya çıkmadan önlemlerinin alınması için, işlerin ergonomik risk analizinin yapılması, insan üzerinde fiziksel zorlamaya neden olan faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzeltici önlemlerin alınması gerekmektedir. . . . Daha fazlası Daha az

Görsel Sanatlarda Güncel Uygulamalar

Neşeli, Cansu

Kitap | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, görsel sanatların çeşitli disiplinlerinde ortaya çıkan yaratıcı üretimlere odaklanan bu kitabın oluşturulmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Görsel sanatlar dünyasının yenilikçi yaklaşımlarını, yaratıcı uygulamaların, teknikleri ve fikirleri bir araya getirdiğimiz “Görsel Sanatlarda Güncel Uygulamalar” adlı kitabımızla, sizlere ilham veren bir kaynak sunmayı hedefliyoruz. Bu kitap, günümüzdeki en ilgi çekici görsel sanat uygulamalarını bir araya getirerek, sanat dünyasındaki dönüşümleri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Kitap grafik tasarım, illüstrasyon, dijital sanat, ens . . .talasyon sanatı, sokak sanatı, deneysel fotoğrafçılık, heykel ve daha birçok disiplinden örnekleri içermektedir. Bu kitabı hem görsel sanatlara merak duyanlara hem de bu alanda faaliyet gösteren tasarımcılara, sanatçılara ve profesyonellere yönelik hazırladık. İçeriğimiz, yazarlarımızın farklı sanat pratiklerine dair yenilikçi fikirlerinden oluşmaktadır. Umarız, bu kitap sizin için bir ilham kaynağı olur ve görsel sanatların sonsuz dünyasında yeni keşifler yapmanızı sağlar. Değerli katkılarıyla öne çıkan yazarlarımız başta olmak üzere, bu kitabın oluşumunda emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Keyifli okumalar dileriz Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms